Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Adfærd, Kontakt og Trivsel Undervisningsministeriet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Adfærd, Kontakt og Trivsel Undervisningsministeriet"— Præsentationens transcript:

1 Adfærd, Kontakt og Trivsel Undervisningsministeriet
Synspunkter på undervisningen af børn og unge med særlige behov

2 Børnene har været Samspilsramte Adfærdsvansklige Socialt belastede Eller præget af Tilpasningsvanskligheder Personlighedsvanskligheder Psykiske problemer Socio-emotionelle problemer

3 Adfærd er et begreb som på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a i forbindelse med barnets præstationer, evner, handlemåder, opførsel og aktiviteter. Adfærdssbegrebet siger ikke noget om årsagsforhold men adfærden kan være mere eller mindre forståelig, sammenhængende, hensigtsmæssig. Man kan også sige, at barnet i sin adfærd udtrykker elementer af sin personlighedskvalitet - personlighedens fremtrædelsesform og måde at mestre tilværelsen på. Man kan sige at barnet gennem sin adfærd også er symptombærer på de mange forskellige miljøpåvirkninger barnet har været udsat for gennem sin opvækst

4 Kontakt er et begreb, der beskriver barnet i den sociale relation
Kontakt er et begreb, der beskriver barnet i den sociale relation. I et skolebarns sociale netværk er kontakt og tilknytning meget væsentlige pædagogiske og udviklende faktorer. Dette gælder som drivkraft ved etablering af grupper som tryghedsfaktor og som socialt styringsinstrument i forhold til norm og normdannelse. Vanskelighederne på dette område viser sig. Bl.a ved forstyrrelser i den almindelige psykiske udvikling. Det er vigtigt at forstå, at et barns adfærd stort set ikke kan forstås isoleret fra i relation til andre eller voksne

5 Trivsel er et begreb, der fortæller om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og kontaktforhold. Trivsel har både en subjektiv, oplevelsesmæssig - og mere objektiv, ude fra kommende dimension. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og indlæring. Ved vanskeligheder ses her forstyrrelser i muligheden for at opretholde situationsrelevante og afpassede følelser, herunder grundstemning

6 Arbejdsområdet er børn, der har sådan en adfærd, som giver problemer i kontakten med andre børn og voksne og derved truer deres trivsel

7 Værdigrundlaget for AKT` arbejde
Alle børn kan lære noget Børn forstås bedst i kontekst Børn har brug for relationer De voksne har betydning for børns adfærd

8 Familie eller hjemmescenen Kammerat - eller - gruppe /klassescenen
AKT sætter fokus på børnenes relationer og forholder sig til den kontekst som børnene er en del af Familie eller hjemmescenen Kammerat - eller - gruppe /klassescenen Fritidsscenen eller skolescenen AKT sætter fokus på børnenes relationer og forholder sig til den kontekst som børnene er en del af Familie eller hjemmescenen Kammerat - eller –gruppe/klassescenen Fritidsscenen eller skolescenen

9 Børn, der klarer sig godt er karakteriseret ved at kunne skabe en fornemmelse af sammenhæng i deres situation. En evne til at kunne forstå situationen En tro på at kunne finde løsninger At kunne skabe sammenhængende mening i situationen At kunne fremkalde positiv opmærksomhed At kunne være hengivne, aktive og kærlige At have gode arbejds- og døgnrytmer At have gode kommunikative evner At have gode kammeratskabsrelationer At være indre styrede frem for impulsstyrede At have haft en god tilknytning til en omsorgsperson At opleve følelsesmæssig støtte fra personer uden for familien At have en hverdag med succesoplevelser

10 Forståelsen Ressourcer (personlige og andre) Problemstilling Erfaringer Handling

11 Selvrefleksion Overvejelser over for barnet Pædagogiske overvejelser Pædagogiske virkemidler Organiseringen af undervisning og pædagogiske aktiviteter

12 Personlige kvalifikationer
At være sig selv At kunne stå ved den man er At kunne synliggøre, den man er At kunne forholde sig At kunne være empatisk At kunne involvere sig At kunne etablere kognitiv distance At have handlekraft

13 Elementer i en handleplan
Etablering af aftaler om at børnehaverne orienterer skolens indskolingsteam Om børns særlige fremtrædelsesform og behov Det enkelte barn ressourcer Begrundelser for tildeling af eventuel og/eller vejledning af både specialpædagogisk og socialpædagogisk karakter i børnehavetiden op til skolestart I forbindelse med at det i det daglige arbejde i teamet erkendes at det er et eller flere børn med Adfærds, Kontakt- og eller trivselsproblemer drøftes disse problemers fremtræden mere detaljeret. I det børn anerkendes at være symptombærere på påvirkninger i de forskellige miljøer, de lever i forsøges hurtigt muligt afdækket, hvad der leder frem til den aktuelle problemstilling. Det gælder hjem,- kammeratskabs-klasse, pædagog og lærermiljøet

14 På baggrund af disse overvejelser udarbejdes en handleplan for de professionelle voksnes indsats
Opklarende samtaler med eleven/eleverne Klassearbejde Ekstraordinære samtaler med forældre Fællessnak med lærer og pædagoger i fritidsordning Ændring i undervisning, organisationsformer metoder og indhold Ændring i krav til eleven Etablering af lektieundervisning på skolen Etablering af kammeratskabsstøtte Udvikling af en eller flere læreres relationskompetence Etablering af konsensus mellem lærer og pædagoger i deres opfattelse af, hvad uhensigtsmæssig adfærd er, hvad man forstår ved svært underviselig elev ……………………

15 Det kan i processen være brug for at PPR- får mulighed for at vurdere
Hvorvidt der er brug for specialundervisning, evt. vidtgående specialundervisning - specialklasse

16 Arbejdet med elever med forstyrrelser i udvikling af adfærd kontakt og trivsel er kendetegnet ved en
Personlig indsat Samarbejde Vejledning internt i teamet fra AKT medarbejder eller fra PPR


Download ppt "Adfærd, Kontakt og Trivsel Undervisningsministeriet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google