Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GUNS Grænseoverskridende Undervisning i Nordiske Skoler Projektskitse Karsten Gynther University College Sjælland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GUNS Grænseoverskridende Undervisning i Nordiske Skoler Projektskitse Karsten Gynther University College Sjælland."— Præsentationens transcript:

1 GUNS Grænseoverskridende Undervisning i Nordiske Skoler Projektskitse Karsten Gynther University College Sjælland

2 23.11.2014 Slide 2 Prioriteret område i Interregprogrammet: Binde regionen sammen Partnerskab: Leadpartner: University College Sjælland (DK) Projektpartnere pt: University College Sjælland (DK) Högskolan Vest (SV) Vestfold University College (N) Roskilde Kommune (DK) Uddevalla Kommune (SV) Drammen Kommune (N) GUNS - Grænseoverskridende undervisning i nordiske skoler

3 Interregsekretariatets vurdering af partnerskabet: Meget stærkt partnerskab fordi: Det samler relevante aktører i hele ÖKS – regionen og fra tre nordiske lande. Intereg har en målsætning om i programperioden at støtte en række ÖKS- projekter men i dag er der kun realiseret et. Partnerskabet kan realisere Interregprogrammets overordnede vision for ÖKS området: et område kendetegnet af et vidensbaseret samarbejde. De tre kommuner sikrer at projektet har fokus på udvikling og implementering af et konkret samarbejde. De tre UC-er bidrager til at gøre samarbejdet ”vidensbaseret” Det er afgørende for Interregs vurdering af projektet og af partnerskabets styrke at projektet ikke er et forskningsprojekt. Interreg ser meget positivt på UC-ernes bidrag i form af ”anvendt forskning” (aplied science) dvs et forsknings- og udviklingsperspektiv som i projektet omsættes til en konkret ny praksis. 23.11.2014 Slide 3

4 Baggrund og motiv til projektet: Bygger videre på nordisk tradition for skolesamarbejde Gennemslagskraften har været begrænset Overvindelsen af geografiske, kulturelle, sproglige og økonomiske barrierer er en stor udfordring for de nordiske skoler. Det har derfor været vanskeligt at udvikle projekter, som kunne implementeres mere fast i konkrete fag i de tre landes skolesystemer = behovet for vores projekt. Nye teknologier giver nye muligheder Interregsekretariatet vurderer at netop ideen om at anvende nye digitale teknologier til at etablere et konkret samarbejde mellem nordiske lærere om undervisning af elever i konkrete fag er projektets originale og nyskabende ide – som ikke er realiseret i andre projekter. Særligt brugen af IT til et samarbejde som ikke nødvendiggør transportudgifter falder i tråd med Interregprogrammets visioner for ÖKS 23.11.2014 Slide 4

5 Projektudvikling Det er en fordel at partnerskabet er etableret og at vi pt samarbejder om et andet projekt. Dette viser at projektet er realiserbart ud fra et organisatorisk perspektiv Det er meget vigtigt at vi dokumenterer at GUNS er noget andet end Nordic Smart. Interreg kaster ikke penge efter noget som allerede eksisterer – de har et additionalitets krav til alle projekter Dvs: Nordisk Smart er nationale udviklingsprojekter hvor vi blot inspirerer hinanden til IT integration i fagene. GUNS er et tværgående samarbejde om konkret undervisning: Vi underviser i fællesskab på tværs af grænserne. 23.11.2014 Slide 5

6 Projektformål At undersøge hvordan nye digitale teknologier kan understøtte et grænseoverskridende undervisningssamarbejde mellem nordiske skoler At udvikle og afprøve tekniske og organisatoriske modeller og koncepter for et konkret samarbejde mellem skoler i norden At udvikle konkrete faglige undervisningsforløb, som kan afvikles i et fælles samarbejde mellem nordiske lærere i fagene matematik og dansk/svensk/norsk At udvikle og afprøve skoleudviklingsmodeller som kan sikre vidensspredning og implementering af de i projektet udviklede modeller, koncepter og forløb til en bred kreds af skoler og kommuner i de deltagende regioner At bidrage til en policyudvikling i de deltagende lande som på skoleområdet kan styrke det nordiske skolesamarbejde gennem etablering af et innovationsnetværk bestående af policymakere på kommunalt og regionalt plan – videninstitutioner og repræsentanter fra praksis (skolerne) At styrke den Skandinaviske position i implementering af IT i grundskolen 23.11.2014 Slide 6

7 Projektmål Projektets mål kan deles i to hovedtemaer: faglige udviklingsmål og organisatoriske udviklingsmål. I forhold til udvikling af fælles faglige undervisningsforløb arbejder projektet i ideudviklingsfasen pt. med tre udviklingsspor: 1.Den faglige udvikling af fagene matematik og dansk/svensk/norsk 2.Kompensatoriske digitale værktøjer 3.Inklusionsperspektiver i forhold til drenge og piger (Punkt 2 og 3 kan med fordel slås sammen) 23.11.2014 Slide 7

8 Interregsekretariatets vurdering: Vurderingen er positiv men ”hvad er den grænseoverskridende merværdi for de enkelte faglige spor?” Hvad er den grænseoverskridende merværdi ved at samarbejde om dansk/svensk/norsk? Svar: Det er en del af disse fags læseplaner at kende til de andre nordiske landes sprog, litteratur og medier. Et grænseoverskridende nordisk undervisningssamarbejde vil styrke eleverne på dette område. Den grænseoverskridende merværdi er her åbenlys. MEN….: Hvad er den grænseoverskridende merværdi ved at samarbejde om matematik? Hvorfor samarbejder vi ikke om fagene geografi, historie og samfundsfag? Hvad er den grænseoverskridende merværdi ved at samarbejde om inklusion? 23.11.2014 Slide 8

9 Løse projektideer til et samarbejde om dansk/svensk/norsk At udvikle en nabosprogsdidaktik i et synkront perspektiv, dvs. en videreudvikling af venskabsklasser, udveksling af tekster, breve, lydfiler gennem direkte samtale over synkront koblede interaktive whiteboards. At udvikle fælles undervisningsforløb rettet mod genrerforståelser: ligheder og forskelle i de tre kulturer At udvikle medieundervisningsforløb på tværs af de tre lande med brug af forskellige mediegenrer og medier (tekst, mundtligt, lyd og video mv.) At støtte kulturforståelsen for de andre nordiske lande: hvilke tekster læser vi om de andre lande, hvordan vi læser dem og hvorfor. Vi skal have udviklet flere gode ideer med mål og aktivitetsforslag 23.11.2014 Slide 9

10 Løse projektideer til matematik Med udgangspunkt i en forståelse af ”matematik” som et fælles nordisk sprog at udvikle et konkret synkront dialogisk problemløsningsarbejde om matematikopgaver ved hjælp af IWB koblet landene i mellem. At undersøge hvordan der undervises i det samme matematiske fænomen i tre forskellige nordiske kontekster At udvikle aktiviteter på tværs af de tre lande med fokus på forskelle og ligheder i regnemetoder Hvis vi kan begrunde den grænseoverskridende merværdi for et samarbejde om matematik skal vi have udviklet flere gode ideer med mål og aktivitetsforslag 23.11.2014 Slide 10

11 Geografi, historie, samfundsfag Hvis vi vælger at tage disse fag med så skal vi have udviklet ideer med mål og aktivitetsforslag for disse fag 23.11.2014 Slide 11

12 Tværfaglige perspektiver – og mere generelt pædagogisk og didaktisk udviklingsarbejde At videreudvikle en fælles nordisk IT didaktik og pædagogik med udgangspunkt i et konkret fagsamarbejde. Vi skal have udviklet flere ideer til et tværfagligt og overordnet didaktisk samarbejde – især hvad angår IT-pædagogik og IT- didaktiske perspektiver (også her skal der være et begrundet grænseoverskridende merværdi ved et samarbejde) 23.11.2014 Slide 12

13 Inklusionsperspektiver i forhold til drenge og piger (herunder kompensatoriske digitale værktøjer) Mål: At etablere et fælles nordisk forskersamarbejde som skal undersøge hvilke IT-støttede undervisnings- og læringsformer, der kan understøtte en inkluderende skole. At undersøge hvordan specialpædagogiske metoder og kompensatoriske værktøjer kan anvendes til at overvinde sproglige barrierer mellem elever i de tre lande At samle og sprede nordiske best practice erfaringer vedrørende IT støttet inkluderende arbejdsformer dels til de deltagende skoler og mere bredt til skoler i ÖSK-området. At samle, videreudvikle og sprede best practice vedr. IT-støttede arbejdsformer i specialundervisningen, der kan understøtte en hurtigere tilbageslusning af allerede ekskluderede elever. Vi skal have udviklet flere ideer med mål og aktivitetsforslag til et samarbejde om inklusion. 23.11.2014 Slide 13

14 Projektets organisatoriske udviklingsmål: På lærer/elev niveau er det målet at udvikle og afprøve konkrete samarbejdsmodeller mellem lærere på tværs af de tre lande På skoleniveau er det målet at udvikle og afprøve en konkret skoleudviklingsmodel, som kan sikre at den i projektet udviklede viden implementeres på en hel skole På kommunalt niveau er det målet at implementere de udviklede faglige koncepter og skoleudviklingsmodeller i alle kommunens skoler 23.11.2014 Slide 14

15 Sammenhæng mellem de faglige og organisatoriske udviklingsmål 23.11.2014 Slide 15 Hele kommunen Skoleniveau Lærerniveau Drammen Udevalla Roskilde Alle lærere i fag 1 Alle lærere i fag 2 Alle lærere i fag 3 Fag 1 (Deltagere i udviklingsprojekt) Fag 2 (ditto) Fag 3 (ditto) Andre kommuner i ÖKS

16 Tidsplan og budget Ønsket start og slutdato: Projektstart: 1/8 – 2011 Projektafslutning: 31/7 2014 Budget: Det samlede budget over tre år er 2,5 mil Euro. Der søges om kr. 1,25 mil. Euro fra Interregprogrammet. Partnerskabet finansierer de resterende 1,25 mil Euro. Interreg vurderer at dette budgetniveau er realistisk i forhold til typiske interegprojekter – men aktiviteter skal selvfølgelig afspejle budgetstørrelsen. Partnerne har aftalt, at efter fradrag fra ”shared cost” opstilles der partnerbudgetter, som afspejler et lige stort aktivitetsniveau blandt de tre deltagende lande. Desuden har partnerne aftalt, at partnerbudgettet skal afspejle et lige stort aktivitetsniveau mellem kommuner og forskningsinstitutioner i hvert land. Særlig norsk problemstilling 23.11.2014 Slide 16

17 Norsk finansiering? Interreg i København siger at der ingen penge er tilbage i den norske pulje Interreg i Norge siger at puljen er næsten tom – at der måske kommer flere penge – men at puljen vil blive lille i så fald. Intereg i København anbefaler os at lave et dansk/svensk ÖKS projekt med norske samarbejdspartnere De norske deltagere kan så få glæde af at det dansk/svenske projekt finansierer projektets administrative omkostninger og det vil være muligt at afsætte et beløb i budgettet til køb af norske kompetencer på konsulentbasis. De norske deltagere kan endvidere søge andre puljer til egen deltagelse Vi skal vælge strategi: 1. Et dansk/svensk projekt med norsk deltagelse 2. Et dansk/svensk /norsk interegprojekt som afventer om der kommer nye penge til norsk deltagelse 23.11.2014 Slide 17


Download ppt "GUNS Grænseoverskridende Undervisning i Nordiske Skoler Projektskitse Karsten Gynther University College Sjælland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google