Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overvejelser om planstrategi og tværkommunalt samarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overvejelser om planstrategi og tværkommunalt samarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Overvejelser om planstrategi og tværkommunalt samarbejde
I forhold til: 1. Tværkommunalt samarbejde på Holbæk-egnen Lokale overvejelser om tilrettelæggelse af planstrategi og kommuneplan Status netop nu (strukturkommission m.v.)

2 Tølløse Kommune: Hvem er vi?
. Tølløse Kommune 9700 Indbyggere • Stigende befolkningstallet (1 % årligt siden 2000) Mange tilflyttere er børnefamilier fra Kbh-omr. Mange udpendlere: 64% af beskæftigede pendler ud (heraf de 40% til arbejdspladser i hovedstadsområdet) STIGENDE INTEGRATION MED HOVEDSTADSOMR. Tølløse V. Amt Hovedst H. Landet 0-14 20,7 19,1 18,1 18,8 15-24 10,4 10,7 11,1 25-64 56,2 55,1 57,1 55,3 65+ 12,6 15,4 14,1 14,8

3 Samarbejde på Holbækegnen
Juni 2001: 8 kommuner undersøger basis for tværkommunalt samarbejde Formål: * Fagligt samarbejde om udarb. af kommuneplanstrategier og planrevisioner (jf lovkrav om stillingtagen hertil inden for første halvdel af valgperioden). * Eventuel mulighed for at arbejde omkring afklaring af indbyrdes relationer Sept. 2001: Først 5 - og siden 6 kommuner – vælger at tilslutte sig samarbejdet ( indb.)

4 Samarbejde på Holbækegnen - Organisering
Styregruppe (Borgmestre og Kommunaldirektører) Arbejdsgruppe (Medarbejdere fra de deltagende kommuner) Følgegruppe (repræsentanter fra nabokommuner, Vestsjællands og Roskilde Amter samt Landsplanafdelingen). Økonomi: Der aftales en økonomisk fordelingsnøgle hvor kommunerne enten bidrager økonomisk og/eller med manpower

5 Samarbejde på Holbækegnen - Handlingsforløb
1. Fase: ”Kend din kommune” (jan. -apr. 2002) Der udarbejdes fælles baggrundsmateriale - ensartede nøgletal for kommunerne men ikke mindst for egnen som helhed  medvirker til at skabe fælles referencer/forståelsesgrundlag kommunerne imellem. Materialet omdeles til alle KB´medlemmer i de deltagelse kommuner Forløbet afsluttes med et fælles egnsplanseminar i april 2002 Udfald: Stort interessesammenfald bevirker, at der - ud over samarbejdet om udarbejdelse af planstrategier og kommuneplaner – også er et strategisk ønske om at udarbejde en FÆLLES EGNSPLAN.

6 Samarbejde på Holbækegnen - Handlingsforløb
2. Fase: Udarbejdelse og vedtagelse af egnsplan (maj – dec. 2002) Fokus på udarbejdelse af oplæg bestående af 10 hovedpunker til brug for politisk drøftelse på 2. egnsplansseminar maj 2002. Indeholder hovedpunkter om: Bosætning, Boligforsyning, Trafikpolitik/infrastruktur, Erhverv- og uddannelse, Børne- & ungdomsområdet, Ældreomsorg, Strategi for kultur- og fritidsområdet, Lokalsamfundets ressourcer, Integration og Turisme Ultimo 2002 godkendes den fælles egnsplan i de 6 kommunalbestyrelser Politisk tilslutning til fælles samarbejde – men brug af forskellige samarbejdsformer inden for egnsplanen afhængig af emnerne f.eks. Fælles høringssvar til Banestyrelsen, HUR og VA Indbyrdes konkurrence ift varetagelse af boligudbud

7 Samarbejde på Holbækegnen - Handlingsforløb
3. Fase: Udarbejdelse af planstrategier og kommuneplaner (2003) Formål: Faglig udveksling (orientering om forløb, processer m.v.) 2. Individuelle strategier i kommunerne for udformning af planstrategier og udarbejdelse af Kommuneplaner (men forståelse for strategisk sammenhæng). - Tornved & Jernløse tilkøber fagligt/teknisk bistand fra Holbæk kommune. I Tølløse Kommune vælger vi at tilrettelægge en proces omkring udarbejdelse af Kommuneplanen hvorunder et bredt udsnit af borgere og brugere inddrages løbende i processen

8 Hvorfor den brede proces omkring udarbejdelse af kommuneplanen?
Overvejelser om planstrategi og kommuneplan i Tølløse Kommune (lokalt). Strategisk formål med processen Hvorfor den brede proces omkring udarbejdelse af kommuneplanen? Politisk ønske: Første punkt i KB´s arbejdsgrundlag Fokus i planstrategien: Gå fra kommune som udelukkende er leverandør af ”Service”og ”produktion af ydelser” til i højere grad at være garant for at skabe ”rammer for selvudvikling” lokalt God idé at gøre brug af ”lokale eksperter”. Ved at inddrage ressourcepersoner fra mange områder håber vi at skaffe et godt grundlag for at kunne indtænke nye visioner for udviklingen af kommunen/lokalområder  Visioner som også vil have relevans for borgerne lokalt i en ny stor-kommune. Demokratisk aspekt: Mulighed for at inddrage borgerne i egne forhold

9 Arbejdet med kommuneplanen frem til vedtagelse af planstrategien
Sept./Okt Nov. 2002 Feb. 2003 Mar./Apr. 2003 Maj 2003 Borgerne blev opfordret til at indsende forslag til emner forud for udarbejdelse af et ”forslag til planstrategi” 19 forslag indsendt Samlet i HVIDBOG Kommunal bestyrelsen udarbejdede FORSLAG TIL KOMMUNE-PLANSTRATEGI 8 ugers høring: 12 svar indsendt. Samlet i fælles HØRINGS-SVAR Kommunal-bestyrelsen vedtog KOMMUNEPLAN STRATEGI Inddragelse af borgere/brugere forud for pol. udmelding af forslag til planstrategi.

10 Emnerne i planstrategien
Befolkning og boligbyggeri – med fokus på natur Trafik, bosætning og byforskønnelse Udviklingsprofiler for kommunernes lokalområder Fritid, Kultur & Idræt Erhverv og bosætning Det åbne land Børn, unge og familieliv - Tilbud til unge Børn, unge og familieliv - Familieliv Bredt udsnit deltager i vidensgrupperne Rep fra erhvervsliv, fritidsliv+org, div. brugerbestyrelser, særlige ildsjæle i lokalområderne, bylaug, m.fl.

11 Fra planstrategi til strategisk kommuneplan:
Herefter drøftede vidensgrupperne idéer og visioner HER ER VI NU!!! De 8 oplæg + andet materiale sammenskrives til et FORSLAG TIL EN KOMMUNEPLAN som godkendes af KB De 8 grupper skulle aflevere hver deres oplæg inden udgangen af 2003 Efterår 2004: OFFENTLIG HØRING PLANSTRATEGIEN er den overordnede ramme/kommissorium for vidensgruppernes arbejde – dog vide rammer!!! Ultimo 2005: Endelig vedtagelse af KOMMUNEPLAN i KB Dialogmøde med KB nov03

12 Status nu: Overordnede temaer i kommuneplanen
Tølløse Kommune: Forstad til hovedstaden – men samtidig en del af en nordvestsjællandsk identitet. By- og områderelationer (Bymønster):  lokalt i kommunen, på egnen, og overordnet i forhold til hovedstadsområdet Bosætning – kultur,infrastruktur,off serviceud, detailhandel m.v. Tæt samspil mellem natur & bosætning: * ”Bosætning med omtanke, og erhverv med endnu mere omtanke”. * Mindre massivt byggeri i nye lokalplaner (15-20% til sammenhængende natur) * Bynær-natur/Forbedret adgang til natur (udarbejdelse af stiplan) * Det åbne land – landbrug/bosætning og erhverv på landet * Fastholdelse af landsbymiljøer Lokal velfærd – decentralt og i samspil på tværs! * Lokalt udbud af offentlige serviceydelser/fritidsaktiviteter * Fokus på indre kvaliteter,     herunder: - fastholdelse af netværkene i boligområder/lokalsamfund - boligområderne skal kunne rumme og fastholde borgere i alle aldersgrupper - lokale netværk skal arbejde på tværs og offentlig, privat og civilsamfund

13 Status nu: Den foranstående strukturreform har ændret forudsætningerne: - for 1) kommuneplan – såvel som for 2) egnssamarbejdet 1) Planstrategier og kommuneplan Alle kommuner har udarbejdet planstrategier. Nogle kommuner har udarbejdet Kommuneplaner – andre er i gang. I Tølløse fortsættes arbejdet med Kommuneplanen: Idet processen har skabt forventninger hos borgerne Politisk ønske om ikke bare at ”læne sig tilbage i stolen” og vente på kommunesammenlægningerne – dog stor politisk realisme ift. at tænke sig ind i den ”nye kommunale sammenhæng” Strategisk fokus i KP: I højere grad Lokalområdernes udvikling end på udvikling af kommunen som helhed. mulighed for at komme med bud på udviklingsstrategier/visioner for lokalområderne – også relevant ift den nye storkommune

14 Status nu: Konklusion:
2) Evalueringsrapport for egnsplansamarbejdet er udarbejdet Konklusion: Alle projekterne er langtfra ført ud i livet -men….. vi har opnået øget forståelse/erkendelse i forhold til samarbejde på tværs – ”det fælles skæbnefællesskab”. Egnsplansamarbejdet ophører formelt – men idéerne om regionalt koordination og samarbejdet overføres til et fælles projekt for de 12 kommuner i Nordvestsjælland – kaldet DIALOGPROJEKTET

15 Dialogprojektet Dialogprojektet i ”Nordvestsjælland” Organisering
Samarbejde mellem 12 kommuner (3 egne) Organisering Styregruppe: (3. egnsborgmestre + kom.dir. + rep fra mm) Arbejdsgruppe (3 adm. egnsrep.+VA. + mm) Følgegrupper (pol adm. 12) Bymønster/bykvalitet Øget fokus på by-relationer indbyrdes i Nordvestsjælland (by-land; by+by) men også i forhold til hovedstadsområdet generelt. 4 temaer: a) fælles bosætning b) erhverv&udd./turisme c) arbejdsmarked d) Sundhed Tema C + D er lidt på standby!!!


Download ppt "Overvejelser om planstrategi og tværkommunalt samarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google