Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet Specialkonsulent Helene Hoff Kontor for inklusion og specialundervisning Afdelingen for Børn og Grundskole

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Program Rammerne for inklusions- og specialundervisningsområdet Ny lovgivning INPUT: Hvordan kan specialskolerne spille ind? Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion Fælles forebyggelsesstrategi (inklusionshandleplan) Evaluering af kommunalreformen (regionale undervisningstilbud) Folkeskolereform og Ny nordisk skole

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Rammerne for inklusions- og specialundervisningsområdet Analysen af folkeskolens specialundervisning (juni 2010) Stigning i udgifterne til specialundervisning og antallet af ekskluderede elever En stor del af elever, som i dag segregeres, vil også kunne modtaget støtte i den almindelige undervisning med mere hensigtsmæssig organisering og udnyttelse af folkeskolen Behov for ændringer i kommunernes organisering af specialundervisningen

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Rammerne for inklusions- og specialundervisningsområdet Kommuneaftalerne for 2011 og 2012 Målsætning om øget inklusion Regeringen arbejde for: Ændring af specialundervisningsbegrebet Ændring af klagereglerne og reglerne om frit valg Harmonisering af reglerne om rammeaftaler Kommunerne arbejde for: Kompetenceudvikling Inklusionsfremmende styringsmodeller Efterspørgselsstyret PPR

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Sammenskrivning af to lovforslag (lov om folkeskolen) om ændret specialundervisningsbegreb og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole Fremsat ultimo februar Baggrund Specialundervisning til dem, der har størst behov At give kommunerne mulighed for større fleksibilitet og yde forebyggende indsats Frigive ressourcer hos PPR til at arbejde mere konsultativt og give rådgivning, som skolerne efterspørger Lovforslaget træder i kraft 1. maj 2012, såfremt det vedtages (rev. bek.)

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Ændring af specialundervisningsbegreb I Ændring af begrebet specialundervisning (9+ ugentlige timer, specialklasser og specialskoler) § 3, stk. 2 ændres til ”Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensynstagen eller støtte, givers specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 timer ugentligt.”

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Ændring af specialundervisningsbegreb II Kommunen skal tilbyde supplerende undervisning, anden faglig støtte og personlig assistance Ny § 3 a: Børn, der har behov for støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 6 (der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte) Ny § 3 a: Hvis der er behov herfor, skal der desuden gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. NB: 3a ændrer ikke ved, at skolen er forpligtet til at give fyldestgørende tilbud til alle elever

8 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Ændring af specialundervisningsbegreb III PPR får anden rolle ift. elever med behov for støtte i under 9 klokketimer (bistår skolen) Forældre til børn, der har behov for støtte i 9+ timer om ugen kan stadig bede om PPR-vurdering Forældre til børn med støttebehov i mindre end 9 timer om ugen kan anmode skolelederen om henvisning til PPR Løbende opfølgning fra regeringen og KL’s side Vigtigt for forligskreds, at der følges op på effekten af inklusion Arbejdsgruppe om udvikling af dokumentationsmetode

9 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Høringssvar – øget inklusion Generelt positive i forhold til den overordnede målsætning om inklusion Bør ikke være en spareøvelse. Fokus på kvaliteten PPR bør fortsat inddrages i forhold til børn med behov for støtte i mindre end 9 klokketimer. Mulighed for PPR vurdering efter fire måneder Bekymring for afspecialisering af indsatsen for børn og unge med behov for støtte i mindre end 9 timer (små handicapgrupper) Supplerende støtte skal præciseres og være en forpligtelse for skolen (retsligt krav på støtte bør fremgå af loven) Klageadgangen for beslutning om støtte i mindre end 9 klokketimer Klageadgangen for de mindste elever bør bevares uændret

10 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Ændringer på baggrund af høringssvar Understrege lovforslaget formål: § 3a: Ordet ”tilbydes” ændret til ”skal tilbydes”: Understrege, at eleven skal have den støtte, som eleven har behov for. De hidtidige klageregler for elever i 0. – 3. klasse er fortsat gældende (ikke 9 timer, men overvejende) Skolelederens afvisning af at henvise barn til PPR skal ske ud fra faglige grunde (bemærkningerne) Sikre længerevarende supplerende undervisning til fx ordblinde elever: § 5, stk. 6 om supplerende undervisning er ordet ”midlertidig” udgået Gældende regler: Tilbud om midlertidig supplerende eller anden særlig tilrettelagt undervisning, hvis behov for det

11 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Klagereglerne - baggrund Se nærmere på hvordan klagesystem understøtter kommunernes muligheder for at styre og prioritere, sikrer enkelhed og gennemskuelighed og mulighed for at følge op på resultaterne. Kommunerne har mest viden om elevens behov Foreslåede ændringer svarer til klagenævnets praksis

12 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Klagereglerne Formodningsregel: Vægtige grunde til at underkende et inkluderende tilbud Generel tilbageholdenhed: Et andet tilbud skal være klart bedre Økonomiske hensyn: Økonomiske hensyn skal indgå, men kan ikke betyde, at eleven ikke får den fornødne støtte Diagnoser: Det er elevens behov – ikke diagnosen – som er afgørende for støtten Ændret sammensætning: Danske Regioner mister din plads i nævnet

13 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Høringssvar - klageregler Svækker forældrenes retssikkerhed og står ikke mål med antal klager på området Ønsker præcisering af, hvad der skal til for, at klagenævnet kan underkende en kommunal afgørelse Ønsker om yderligere begrænsning af klagenævnets kompetence Medlemmerne børn være sagkyndige Skole og Forældre ønsker plads i klagenævnet Klagenævnet: Bortset fra ændring i sammensætning svarer de foreslåede ændringer til klagenævnets praksis.

14 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – øget inklusion Ændringer på baggrund af høringssvar Bemærkninger: De foreslåede tilpasninger af klagenævnet er en tydeliggørelse af klagenævnets nuværende praksis. Imødekomme bekymring om, at tilpasning af klageregler til mere inkluderende folkeskole, ville betyde forringelse

15 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning - rammeaftaler Forenkling af rammeaftaler for de regionale undervisningstilbud (ikrafttræden 1. maj 2012) Rammeaftalerne fastlægger regionrådets forpligtelse til at stille antal pladser på de regionale undervisningstilbud til rådighed og taksterne for brug af disse pladser m.v. Forslaget indebærer administrativ forenkling af den årlige rammeaftale mellem regionsrådet og kommunerne i regionen om de regionale undervisningstilbud (koordination i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftalen flyttes fra regionsrådet til kommunalbestyrelsen i regionen) Forslaget er harmonisering af ordningen med rammeaftalerne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

16 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – anbragte børn Ændring af reglerne om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (i høring) Formål: Sikre, at bopælskommunen inddrages i undervisningstilbud til børn henvist til specialundervisning på intern skole (sikre bedre sammenhæng mellem ansvar for økonomi og afgørelse om skoletilbud) Gældende ret: Beliggenhedskommunen som har kompetence til at træffe afgørelse om skolegang. Bopælskommunen, som betaler. Foreslåede ordning: Fremgå af bekendtgørelse, at bopælskommunen inddrages og godkende foreslåede undervisningstilbud, hvis barn henvises til specialundervisning i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted (kendskab til barnet) Præciseres, kun intern skole, hvis så store problemer, at ikke hensigtsmæssig med andet tilbud Ingen ændring af klageadgang for forældrene Loven forventes at træde i kraft 1. august 2012

17 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny lovgivning – frit valg Regeringen vil fremsætte lovforslag om frit valg i slutningen af marts Følge op på kommuneaftale for 2o12 om frit valg af specialundervisning Skolekommunen må ikke henvise til mere vidtgående tilbud, end bopælskommunen har visiteret til. Bopælskommunen som vurdere, om mere vidtgående tilbud Befordringsforpligtelse fastholdes som det, eleven er henvist til af bopælskommunen Lovforslaget forventes at kunne tråde i kraft 1. august 2012

18 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Spørgsmål ?

19 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Hvordan kan specialskolerne spille ind? Walk-and-talk: 2 x 5 minutter God oplevelse, hvor I har bidraget til at understøtte inklusionen generelt eller for en elev i den almindelige folkeskole Sætte jer sammen i grupper af 4 – 5 personer: Hvordan kan specialskolerne spille ind til inklusionsindsatsen Plenum 1 forslag skriftligt

20 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion Ressourcecentret skal sikre sammenhængende og helhedsorienteret indsamling, forskningsbaseret udvikling samt formidling og rådgivning om praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik med udgangspunkt i de behov, som kommunerne definerer. 6 mio. kr. om året. Forventes etableret inden sommerferien 2012. Opgaver fx: Vidensopbygning (igangsætte forskningsbaseret udvikling) Vidensformidling (anvendeliggørelse af eksisterende viden om organisering og pædagogisk tilrettelæggelse) Opfølgning på målsætningen om øget inklusion

21 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fælles forebyggelsesstrategi Satspuljen 2012: I alt 100 mio. kr. (2012 – 2015) til en fælles forebyggelsesstrategi (MBU og SIM) To initiativer Inklusionshandleplan (60 mio..kr., MBU) Understøtte kommunernes omstilling på dagtilbuds-, skole- og fritidstilbudsområdet sker fagligt forsvarligt på baggrund af systematisk opbygning og formidling af viden om inklusion og et kompetenceløft af de lokale fagfolk. Sikre, at inklusionsindsatsen løftes ved en fælles indsats på tværs af myndigheder Målrettet forebyggelse i familien (40 mio. kr., SIM) Fx udvikling af forældreprogrammer (PALS) mv.

22 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fælles forebyggelsesstrategi Inklusionshandleplan Rådgivningsteam Indsamle, opbygge og formidle viden (gode eksempler fra kommunerne) Yde konkret omstillingshjælp (fx processtøtte til omstilling, hjælp til strategisk kompetenceudvikling mv.) Følge op på indsatsen (evaluering) Styregruppe bestående af KL, MBU og SIM Etablere følgegruppe med relevante parter, herunder specialskolelederne

23 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Evaluering af kommunalreformen ØIM offentliggjort serviceeftersyn af kommunalreformen Sundhed, miljø, regional udvikling og de specialiserede social- og undervisningstilbud Opgaverne blevet placeret rigtigt? Uklarheder om opgavefordeling, så ingen tager ansvar? Formål: Ikke ny kommunalreform, men at se på områder, hvor der er behov for en mere klar ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner eller måske et bedre samarbejde mellem parterne.

24 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Evaluering af kommunalreformen Delkommissorium for socialområdet og det specialiserede område (SIM formand) Fokusområder i evaluering i relation til specialundervisning Understøttelse af den specialiserede indsats: Sikre tilstrækkeligt udbud af specialiserede tilbud og kompetencer på udvalgte områder (afspecialisering) Specialiserede undervisningstilbud: Organisering, herunder takstsystemer og brugen af objektiv finansiering. Forventes afsluttet 1. oktober 2012

25 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Folkeskolereform Reform af folkeskolen forventes i 2. halvdel af 2012 Målsætning: Alle elever skal have fagligt løft med fokus på dansk og matematik Partnerskab (KL, BKF, DLF, BUPL, Skolelederne, Skole og Forældre, Skoleeleverne) Temadag om inklusion (ultimo marts). To følger i foråret Udviklingsprogram: Tolærerordning

26 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Ny nordisk skole Ny nordisk skole – dagtilbud til ungdomsuddannelserne Begejstring (ikke kun lovgivning) Dialoggruppe (23 eksperter) Formænd Dorte Lange (DLF) og Lars Goldschmidt (DI) Manifest Ministeren på rundtur efteråret 2012

27 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Spørgsmål ?


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google