Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

organiseringen på Skals Skole/SFO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "organiseringen på Skals Skole/SFO"— Præsentationens transcript:

1 organiseringen på Skals Skole/SFO
Informationsmøder for skolens afdelinger - tirsdag 24. juni 2014 kl – 20.30 SKOLEREFORMEN samt GRUNDSKEMAET for skoleåret 2014/2015 organiseringen på Skals Skole/SFO

2 Skolereform begynder pr. 1. august 2014 - mål og indsatsområder
Skolereformen gælder fra 1. august 2014, det er snart: Politiske mål for reformen er, at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, at mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater, og at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Overordnede indsatsområder til højnelse af elevernes faglighed og trivsel: Længere, sammenhængende og varieret skoledag, kompetenceløft af medarbejdere og ledere, samt få, klare læringsmål og færre regler.

3 Skolereformen - anderledes praksis og andet indhold
Skolereformen handler om – gennem en anderledes praksis – at skabe mangfoldige læringsmiljøer. Indholdsdelen kort: Omstillingen til en ny skole – fra undervisning til læring. En længere og mere varieret skoledag. Motion og bevægelse (mindst 45 minutters bevægelse daglig). Understøttende undervisning. IT i undervisning og læring. De nye fritidstilbud (Skolefritidsordning og SFO-klub). Den åbne skole (kultur-, erhvervs og fritidsliv m.m. integreres).

4 Skolereformen - vigtige begreber og pejlemærker (1)
Hvad tænker vi på Skals Skole/SFO om? Længere, sammenhængende og mere varieret skoledag: Indskolingen, 1. – 3. klasse, 30 timer/uge (28 timer er obligat.) Mellemgruppen, 4. – 6. kl., 33 timer/uge (30 timer er obligat.) Udskolingen, 7. – 9. klasse, 35 timer/uge (33 timer er obligat.) Faglig fordybelse (”lektiecafé): Frivillig frem til næste valg til Folketinget – derefter er alle de nævnte timer obligatoriske. I indskolingen benævnes faglig fordybelse som ”ØVETID”. Det faglige løft: Udvidelse af timetallet i visse fag, ENGelsk allerede fra 1. klasse og TYSk fra 5. klasse, der er kun time-mæssige bindinger på fagene DANsk, MATematik og HIStorie.

5 Skolereformen - ”Hvad snakker de om?” (2)
Hvad tænker vi på Skals Skole/SFO om? Understøttende undervisning (UU): Undervisning uden om fag-blokken. UU indeholder ”Klassens tid”, fællessamlinger, spis-ning/pauser og faglig fordybelse (lektiecafé) – det betyder, der ikke er meget tilbage til temabaseret holddelt UU. Udskolingen, 7. – 9. årgang = fra 9,00 til 10,50 timer/uge – HUU = 2 eller 1 tim. I indskolingen benævnes understøttende undervisning som ”EMNETID”. Bevægelse (45 min. i gennemsnit for alle elever pr. skoledag): I hver undervisningsblok vil der blive mindst 15 minutters bevæ-gelse. Vi har således fravalgt at etablere et ”bevægelsesbånd”. Den åbne skole: Skolen skal ud i samfundet, og skolen skal invitere samfundet ind i skolen (både i forhold til fag og til UU).

6 Skoledagens organisering og persona-lets tilstedeværelse - indskolingen
Sådan har vi indrettet os på Skals Skole/SFO: 0. – 2. årgang har lidt længere pauser end den øvrige del af sko-len. Der ringes udelukkende IND til timer – ikke ud til pauser!

7 Særlige forhold omkring afdelingen - indskolingen
Børnene møder alle ugens dage fra kl til kl Den, der har første undervisningsblok, er i klassen fra kl Den daglige læsetræning fastholdes, men ligger ikke længere i et ”Læsebånd”. Daglig læsetræning er stadig vigtig hjemme! Læreren eller pædagogen vurderer selv, hvornår der er behov for en pause (tiden tages af egen undervisningsblok). ”ØVETIDEN” er placeret i sidste undervisningsblok, tirsdage og torsdage. SFO har åbent parallelt med disse placeringer. ”EMNETIDEN” har et omfang af 2 timer pr. uge og varetages af 6 lærere og 4 pædagoger. 3 lærere og 2 pædagoger ad gangen. Børnenes skoleskema ændrer sig hen over skoleåret.

8 Grundskemaet er ikke færdig endnu, så her har i fagfordelingen på klasserne
Indskolingen – 0. og 1. årgang:

9 Grundskemaet er ikke færdig endnu, så her har I fagfordelingen
Indskolingen – 2. og 3. årgang:

10 Skoledagens organisering og persona-lets tilstedeværelse - mellemgruppen
Sådan har vi indrettet os på Skals Skole og SFO-klub: Der ringes udelukkende IND til timer – ikke ud til pauser!

11 Særlige forhold omkring afdelingen - mellemgruppen
Eleverne møder fra kl til kl (mandage, onsdage og torsdage) samt fra kl til kl (tirsdage og fredage). Den, der har første undervisningsblok, er i klassen fra kl Den daglige læsetræning fastholdes, men ligger ikke længere i et ”Læsebånd”. Daglig læsetræning er stadig vigtig hjemme! Læreren eller pædagogen vurderer selv, hvornår der er behov for en pause (tiden tages af egen undervisningsblok). Faglig fordybelse (lektiecafé) er placeret i den sidste time på de lange skoledage, altså mandage, onsdage og torsdage. Der er ikke nok tid til temabaseret understøttende undervis-ning (UU). Den resterende UU-tid tillægges udvalgte fag! Elevernes skoleskema ændrer sig hen over skoleåret!

12 Grundskemaet er ikke færdig endnu, så her har I fagfordelingen
Mellemgruppen – 4. årgang (4.X – storklasse):

13 Grundskemaet er ikke færdig endnu, så her har I fagfordelingen
Mellemgruppen, 5. og 6. årgang:

14 Skoledagens organisering og persona-lets tilstedeværelse - udskolingen
Sådan har vi indrettet os på Skals Skole/SFO: Der ringes udelukkende IND til timer – ikke ud til pauser!

15 Særlige forhold omkring afdelingen - udskolingen
De unge mennesker møder hele ugen fra kl til kl Den, der har første undervisningsblok, er i klassen fra kl Den daglige læsetræning fastholdes, men ligger ikke længere i et ”Læsebånd”. Det anbefales også at læse hjemme! Læreren eller pædagogen vurderer selv, hvornår der er behov for en pause (tiden tages af egen undervisningsblok). Faglig fordybelse (lektiecafé) er placeret i de sidste 2 timer på tirsdage (7. årgang / KONF) samt den sidste time, tirsdage og torsdage, (8. og 9. årgang). Valgfag er placeret sidst, onsdage! Der er 2 timer/uge til temabaseret understøttende undervisning (UU) – dog ikke for 8. Resterende UU-tid gives til udvalgte fag! Elevernes skoleskema ændrer sig hen over skoleåret!

16 Grundskemaet er ikke færdig endnu, så her har I fagfordelingen
Udskolingen, 7. årgang:

17 Grundskemaet er ikke færdig endnu, så her har I fagfordelingen
Udskolingen, 8. årgang:

18 Grundskemaet er ikke færdig endnu, så her har I fagfordelingen
Udskolingen, 9. årgang:

19 Generelle forhold som gælder alle skolens afdelinger, 0. – 9
Generelle forhold som gælder alle skolens afdelinger, 0. – 9. årgang (1) Skolereformen er en kulturforandring for den folke-skole, både I og vi gennem årene er blevet fortrolige med. Det kræver lidt tålmodighed fra jeres side: Lærere og pædagoger kan ikke længere kontaktes uden for deres arbejdstid (tilstedeværelse på skolen hele arbejdstiden). Hvis der opstår noget uopsætteligt, så kan skoleledelsen kontaktes på mobiltelefon. Numrene udmeldes inden ferien! Alle skole/hjem-samtaler samt møder med pædagoger og lærere foregår ligeledes i arbejdstiden, altså i dagtimerne. Hver lærer har tid til at deltage i 2 forældremøder og 2 sociale arrangementer uden for tilstedeværelsesrammen! Omlagte dage, forstået som kortere dage end det tidligere omtalte, findes ikke mere. Dog kan endnu længere skoledage betyde, at der ”afspadseres” på andre skoledage i klassen!

20 Generelle forhold som gælder alle skolens afdelinger, 0. – 9
Generelle forhold som gælder alle skolens afdelinger, 0. – 9. årgang (2) Undervisningen bevæger sig hen mod et løbende skifte mellem teori og praksis – og undervisningen vil blive mere undersø-gende. Den innovative emneuge i nov./dec er et godt eksempel på den nye måde at holde skole på. En større del af undervisningen vil komme til at foregå uden for klasse- eller faglokalet. Udeundervisning er blevet en stor artikel i Skolereformen. Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, er en realitet fra 1. august Begge skoler har gjort erfaringer med udeundervisning. I Skals har vi ”Skoleskoven” samt en indbydende natur. Skals og Ulbjerg skoler samarbejder om udvikling af praksis, og nogle fra personalegruppen har funktioner begge steder.

21 Skolereformen og længere skoledage - fritidstilbuddene kommer under pres
Skolefritidsordningen (SFO), 0. – 3. klasse: Kortere åbningstid, dog samme morgenåbning kl – 8.15, ellers mandag – torsdag kl – 17.00, fredag til kl Mindre normering og bemanding i SFO. Pædagoger og pæda-gogmedhjælpere beskæftiges mere i skoledelen med under-visning i fag, i den understøttende undervisning og endelig med støttefunktioner. Lavere forældrebetaling, fordi åbningstiden er reduceret 18%. SFO-klubben, ”Junior-Klatten”, 4. – 6. klasse: Kortere åbningstid, det vil sige 18 timer pr. uge. Eleverne forlader skolen kl (3 dage) og kl (2 dage).

22 Tak for nu – men ikke for 7. årgangs forældre!
I ønskes alle en rigtig god og varm sommerferie vel mødt igen til Skolereformen mandag 11. aug. 2014

23 Klassedannelsen på 7. årgang - orientering og dialog
Efter 6. klasse får Skals Skole/SFO tilført elever fra Ulbjerg Skole SDI. Fra 1. august 2014 udgør vore to skoler et egentligt Skolefællesskab. Eleverne fra de 3 nuværende 6.-klasser bliver blandet i 2 nye 7.-klasser: Lærer, Elsebeth Skadhauge, vil informere jer om, hvordan lærerteamet på 7. årgang har planlagt ugerne op til selve klassedannelsen.

24 7. årgang - skoleåret 2014/2015 Der bliver 50 elever på årgangen.
Der vil være 5 lærere, som er tilknyttet årgangen. Der vil være tale om 4 teamlærere og 1 faglærer.

25 7. årgang - lærere i henholdsvis 7.A og 7.B
Anne Resen Christensen (AR) dansk, engelsk & klassens tid i 7.A Rikke Staniok (RS) dansk, engelsk, historie & klassens tid i 7.B – historie i 7.A Villy Lauritsen (VL) matematik, biologi & fysik/kemi i 7.B–biologi & fysik/kemi i 7.A Elsebeth Skadhauge (ES) matematik & geografi i 7.A – idræt på 7. årgang Keld Højgaard (KH) - tysk og idræt på 7. årgang

26 De første 4 uger og klassedannelsen
Indhold: Alle elever skal i den første uge lave en video, hvori de præsenterer sig selv. Hjemme skal eleverne filme deres hverdag, yndlingsmad, fritidsinteresser, værelsesindretning osv. Her på skolen klipper ele-verne filmen sammen. Videoen skal vises i løbet af de næste 3 uger. Projekt, hvor der arbejdes med lande i Mellemamerika og Sydamerika som feriemål. En dag om ugen i de 4 uger arbejdes der med en pro-jektopgave, der skal munde ud i en feriemesse. Resultatet fremvises for forældrene, torsdag 4. september 2014 fra kl til kl Der er forældremøde samme dag i tidsrummet kl – ”Ud af skolen” – en dag om ugen i de 4 uger skal eleverne ud af skolen. Teambuilding, besøg på Hvolris, besøg i Viborg på ”Brænde-rigården” (arbejde med matematik), og endelig Hjarbæk Fjord rundt. I de øvrige dage arbejdes der med skolens forskellige fag.

27 Holddannelse I de første 4 uger vil eleverne blive sat sammen på hold ud fra forskellige kriterier. Der vil blive forsøgt med, at der undervises i samme fag på samme tid, men med 2 lærere. I løbet af uge 4 vil lærerteamet begynde at danne de 2 klasser. Kriterierne for holddannelse kan skifte, men lærerteamet vil vægte – 1. Køn – 2. Sociale kompetencer – 3. Faglige kompe-tencer. Der indbydes til klassearrangement/forældremøde, torsdag september 2014 kl – De nye klasser vil være at finde på ”SkoleIntra”, fredag 5. sep-tember 2014 fra kl


Download ppt "organiseringen på Skals Skole/SFO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google