Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater og refleksioner over hvad vi ved, og nok så vigtigt hvad vi ikke ved om arbejdsbetinget MSB og sygefravær! v.Merete Labriola

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater og refleksioner over hvad vi ved, og nok så vigtigt hvad vi ikke ved om arbejdsbetinget MSB og sygefravær! v.Merete Labriola"— Præsentationens transcript:

1 Resultater og refleksioner over hvad vi ved, og nok så vigtigt hvad vi ikke ved om arbejdsbetinget MSB og sygefravær! v.Merete Labriola Merete.Labriola@iris.no

2 Hvad er det så vi ved om sygefravær? Sygefravær

3 3

4 4

5 5

6

7 20/80 – også på fravær

8

9

10

11 Model I justeret for alder, familie status Model II justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer model III justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer og arbejdsmiljø

12 Model I justeret for alder, familie status Model II justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer model III justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer og arbejdsmiljø

13 Model I justeret for alder, familie status Model II justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer model III justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer og arbejdsmiljø

14 Hvad er det så vi ved om MSB og sygefravær? Sygefravær MSB

15 Definitioner af MSB Muskel- og skeletbesvær skal i denne sammenhæng forstås bredt og omfatte såvel diagnosticerede lidelser som selvrapporterede smerter og besvær i muskler og led.

16 MSB og sygefravær Vi ved meget lidt om diagnoser Og vi stort set intet om dobbelt diagnoser

17 MSB og sygefravær Vi ved meget lidt om diagnoser Og vi ved intet om dobbelt diagnoser Bedste bud er ca. 25 % af de sygemeldte er sygemeldte pga. MSB

18 Hvad ved vi om arbejdsrelateret MSB og sygefravær Sygefravær MSB – Arbejdet Hvidbogen

19 Der er forskel i arbejdsmiljø!

20 Langtidssygefravær i forskellige jobs - har vi 100 langtidssyge generelt, har vi:

21 Fysisk arbejdsmiljø og forøget risiko for langtidssygefravær blandt kvinder. SIR-konference

22 Fysisk arbejdsmiljø og forøget risiko for langtidssygefravær blandt mænd.

23

24 Hvor meget MSB skyldes arbejde? Er arbejdet årsag til MSB sygefravær? eller: Har arbejdet en karakter der gør, at det ikke kan passes med MSB?

25 Danmark har en lang tradition for, at forvaltning og politiske beslutninger træffes på et videnbaseret grundlag. En væsentlig del af dette grundlag beror på forskningsfaglig rådgivning, der tilvejebringes af forsknings- og videninstitutioner.

26 Bla. via hvidbøger!

27 En hvidbog er en art dybdegående rapport udgivet af en regering med det formål at oplyse parlament eller offentligheden omkring et givent emne eller sag. rapportregeringparlament offentligheden Begrebet står i modsætning til grønbog som har til formål at rejse debat om et givent emne eller sag.grønbog Wikipedia

28 Hvidbog vedr. udredning af den eksisterende viden om: Faktorer der betinger, at personer med muskel- og skeletbesvær sygemeldes/ forbliver på arbejdet, og faktorer der betinger hurtig tilbagevenden til arbejdet efter langvarigt sygefravær pga. muskel- og skeletbesvær 31. Oktober 2007

29 Faktorer, der betinger sygefravær/nærvær henholdsvis tilbagevenden til arbejdet kan fx omfatte Faktorer i arbejdet: Fysiske faktorer Psykosociale faktorer Organisatoriske faktorer Arbejdspladskultur, herunder regler, holdninger og adfærd på arbejdspladsen

30 Faktorer i samfundet bredt set: Regler, holdninger og adfærd i socialvæsenet Regler, holdninger og adfærd hos praktiserende læge Regler, holdninger og adfærd i det rehabiliterende og behandlende system Regler for økonomisk kompensation ved sygefravær

31 Individuelle faktorer: Mestringsevne, herunder self-effecacy Egne holdninger og sygefraværsadfærd, herunder ”Fear Avoidance” Livsstilsfaktorer, herunder fysisk aktivitet

32 Det har vi så et halvt år til!!

33 Hvad ved vi så nu Sygefravær MSB – Arbejdet Hvidbogen

34 En grundig medicinsk undersøgelse, der skal sikre iværksættelse af relevante og påkrævede behandlinger samt at akut behandlingskrævende sygdom ikke overses. I de fleste tilfælde kan den praktiserende læge sikre dette, men i visse tilfælde kræves yderligere undersøgelser hos specialister i muskel- og skeletsygdomme og/eller arbejdsmedicin. Fra hvidbog om sygefravær og MSB

35 Tidlig fokus på barrierer for tilbagevenden til arbejdspladsen: på arbejdspladsen, såsom fravær af en politik overfor ansatte med helbredsproblemer, og fravær af en systematisk arbejdsmiljøpolitik i forhold til det fysiske og det psykosociale arbejdsmiljø. hos de ansatte i form af manglende viden om, hvordan smerter og sygemeldinger skal håndteres i det daglige. Fra hvidbog om sygefravær og MSB

36 Kontakt til virksomhed og kommunens jobcenter ved behov for jobtilpasning og arbejdsmodifikation. Optimering af koordination mellem behandlere, arbejdspladsen og evt. jobcenteret. Fra hvidbog om sygefravær og MSB

37 Opmærksomhed på betydningen af opretholdelse af daglige aktiviteter og tidlig, eventuelt gradvis, tilbagevenden til arbejdspladsen. De fleste smerter fra bevægeapparatet er at sammenligne med en idrætsskade, som først skal have ro og hvile, for derefter at optrænes gradvist, sædvanligvis i løbet af 2 til 4 uger. For inflammatoriske lidelser dog noget længere. Fra hvidbog om sygefravær og MSB

38 Behandlingen af længerevarende symptomer og funktionsbegrænsning foretages bedst på baggrund af en flerstrenget behandling, der ud over medicinsk behandling og arbejdsmodifikation omfatter psykologisk behandling, der baserer sig på målrettet brug af kognitiv adfærdsterapi, rettet mod at reducere frygt og katastrofetanker om lidelsens natur. Fra hvidbog om sygefravær og MSB

39 Vi ved lidt om koordinering!

40 TTA-koordinatoret III Evidens for at TTA-koordinatorer kan forkorte sygefravær og større sussesfuld tilbagevenden til arbejde Hjælper den ”enkelte” tilbage ved at koordinerer i mellem de forskellige aktører

41 Ni anbefalinger om indsatser efter en sygemelding pga. mentale helbredsproblemer Sørg for tidlig opsporing og behandling af mentale helbredsproblemer. Undersøg den sygemeldtes funktionsnedsættelse i relation til forskellige typer af arbejdsopgaver. Tilpas arbejdsopgaverne. Koordiner indsatsen ved at inddrage alle relevante aktører. Vejled den sygemeldte og skab samarbejde med arbejdspladsen om at vende tilbage til arbejde. Arbejd for social reintegration på arbejdspladsen af den sygemeldte. Indfør en virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Skab en god kultur på arbejdspladsen med åbenhed om mentale helbredsproblemer. Gennemfør indsatser, som fx sundhedsfremme og reduktion af stressfaktorer på arbejdspladsen.

42 Arbejdspres, arbejdsglæde m.m Arbejdets organisering Holdning til sygefravær hos den enkelte Biologi Selektion Regler, holdninger og adfærd i socialvæsenet Regler, holdninger og adfærd hos praktiserende læge Regler, holdninger og adfærd i det rehabiliterende og behandlende system Regler for økonomisk kompensation ved sygefravær Rumlighed eller øget elendighed Bæredygtighed M.m Vi ved ikke noget om

43 Levering af højt kvalificeret myndighedsrådgivning mv. forudsætter, at forskerne: har videnskabelig kompetence på området, og at denne er dokumenteret på sædvanlig vis. er organiseret på hensigtsmæssig vis og har kompetencer, beredskab og erfaring, der sikrer, at udredninger mv., som leveres til myndigheder, er kvalitetssikrede og baseret på den nyeste viden og kan leveres inden for tidsfristen har indsigt i og forstår politiske og administrative beslutningsprocesser, herunder behovene for hvordan viden skal formidles, så den er formuleret forståeligt for myndighederne sikrer, at der er uafhængighed mellem opdragsgiveren og de forskere, der er ansvarlige for udredningen, så der ikke er tvivl om udredningens troværdighed.

44 Forsker/ forskningsinstitutioner Forskning

45 Merete.Labriola@iris.no Link http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/boeger/hvidbog_sygefravaer.pdf www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/resultater_sygefravaer.pdf www.arbejdsmiljoforskning.dk/Udgivelser/Pjecer/512.aspx TAK!


Download ppt "Resultater og refleksioner over hvad vi ved, og nok så vigtigt hvad vi ikke ved om arbejdsbetinget MSB og sygefravær! v.Merete Labriola"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google