Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sykkelbynettverket Studietur til København

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sykkelbynettverket Studietur til København"— Præsentationens transcript:

1 Sykkelbynettverket Studietur til København
Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

2 1. Vejdirektoratets organisering
VD 1. Vejdirektoratets organisering Vejdirektoratet – en del af

3 Vejdirektorates strategiske grundlag
VD Vejdirektorates strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensyntagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. Vision På vej  effektivt, professionelt og sikkert for dig

4 Vejdirektoratet  på vej mod 2017 Tre strategiske temaer
VD Vejdirektoratet  på vej mod 2017 Tre strategiske temaer Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem Bedre vej for pengene … fordi samfundet skal have maksimalt udbytte af de midler, der prioriteres til transport i Danmark Nemt og sikkert frem … fordi mobilitet bidrager til vækst og velfærd Fælles løsninger … fordi udvikling og samarbejde er forudsætning for forandring og forankring Fælles løsninger

5 Cykelopgaver i Vejdirektoratet
Administration af cykelpuljer Pulje til mere cykeltrafik (Cykelpuljen) Supercykelstipuljen 2013 Pulje til supercykelstier og cykelparkering ) Ny cykelpulje 2015 Bidrag til national cykelstrategi (2007 og 2014) Årlig National Cykelkonference Koordinering af ændringer på de nationale cykelruter Samarbejder med bl.a. Trafikstyrelsen, DSB og Kommuner Cykelstier og krydsninger langs statsveje

6 Cykelstrategi 2014 Stoppe tendensen med fald i cykeltrafikken
Mål Stoppe tendensen med fald i cykeltrafikken Fremme/øge cykling Reducere antallet af uheld hvor cyklister er involveret Fordele Øge sundheden Mindre trængsel på vejene Mindre støj Mindre luftforurening og emissioner 2007 Increased bicycling on safe national roads Vision: The Ministry of transport will aim at increasing bicycling across the country and providing bicyclists with the world’s best infrastructure with focus on accessibility and safety.

7 Cykelstrategi 2014 6 arbejdspapirer Cykelstrategi
Hvad virker hvor – indsatser til cykelfremme Cykling i DK – hvor står vi? Cyklen og den kollektive trafik Cykelturisme og rekreativ cykling Cyklingens effekter og samfundsøkonomi Fortæl kort om baggrunden med første cykelstrategi i 2007. Sikkerhed og tryghed

8 Cykelstrategi 2014 Tre søjler: Hverdagscykling Aktiv ferie og fritid
Nye og sikre cyklister

9 Cykelpulje Cykelpuljen En grøn transportpolitik, jan – forlig om infrastrukturfond, herunder oprettelse af en pulje til fremme af cykeltrafikken Der blev afsat 1 mia. kr. i perioden Formålet med cykelpuljen er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling og fritid

10 Cykelpuljens sammensætning
Puljen fordelt med ca.: 30 pct. til statsveje 70 pct. til tilskud i kommuner, interesseorganisationer mv. Tilskuddets størrelse: 40 pct. – statstilskud (undtagen 2009) 60 pct. - egenfinansiering

11 Cykelpulje 9 statsprojekter I 2012 blev udmøntet

12 Ansøgninger inddeles i 7 kategorier
Cykelpulje Ansøgninger inddeles i 7 kategorier Cykelbyer Cykelpendling Cykling til skole og fritid Rekreativ cykling og cykelturisme Udviklings- og demonstrationsprojekter Kampagner Cykelturisme på småøer

13 Antal projekter fordelt efter kategori
Cykelpulje Antal projekter fordelt efter kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt Statsvej Cykelbyer 13 9 4 3 7 44 Cykelpendling 20 8 15 80 14 Cykling til skole og fritid 22 10 23 18 17 30 120 Rekreativ cykling og cykelturisme 5 6 37 Udviklings- og demonstrationsprojekter 12 34 Kampagner 2 Cykelturisme på småøer 77 45 52 47 54 65 340 46

14 Størrelsen af tilskud Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt
Cykelpulje Størrelsen af tilskud Mio. kr   2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt Statsvej Cykelbyer 62 46 24 26 38 23 219 Cykelpendling 43 30 34 15 182 99 Cykling til skole og fritid 28 18 58 187 83 Rekreativ cykling og cykelturisme 3 7 8 10 22 61 118 Udviklings- og demonstrationsprojekter 5 4 32 Kampagner 6 1 Cykelturisme på småøer 152 126 106 98 116 122 717 300

15 Kriterier for prioritering
Cykelpulje Kriterier for prioritering Cykelbyer, pendling, skole og fritid, rekreative stier: Transportmiddelvalg og adfærdsregulering, valg af cykel i stedet for især bil og bedre adfærd og ageren i trafikken Sammenhæng i transportnettet og fremkommelighed, både i cykelnettet og intermodalt (terminaler), for cyklister og den øvrige trafik Tryghed og sikkerhed, især for cyklister Service og faciliteter, cykelparkering, afmærkning mv. Omkostning, projektets samlede omkostninger

16 Kriterier for prioritering
Cykelpulje Kriterier for prioritering Udviklings- og demonstrationsprojekter, kampagner Transportmiddelvalg, adfærdsregulering, fremkommelighed, valg af cykel i stedet for især bil, bedre adfærd og fremkommelighed Tryghed og sikkerhed, især for cyklister Innovation og relevans, Udvikling, forskning og udredning Formidling og borgerindragelse, formidling i kampagner og vidensprojekter og indragelse af borgere Omkostning, projektets samlede omkostninger

17 Prioritering Karakterer
Cykelpulje Prioritering Karakterer Karakter 4: projektet vurderes til i meget høj grad at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne. Karakter 3: projektet vurderes til i høj grad at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne. Karakter 2: projektet vurderes til i nogen grad at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne. Karakter 1: projektet vurderes til kun i begrænset grad at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne. Karakter 0: projektet vurderes ikke til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

18 Eksempler på cykelpuljeprojekter
Cykelparkering ved gågade i Aalborg Cykelsti og hastighedsdæmpning i mindre by, Nordsjælland

19 Eksempler på cykelpuljeprojekter
Sikker underførsel af statsvej - Jylland Belysning - Vestvoldsruten

20 Eksempler på cykelpuljeprojekter
Brede cykelstier i København

21 Erfaringer fra cykelpuljen
Ny årsrapport netop offentliggjort 14. januar 2014 Mange projekter ville ellers ikke være gennemført Man har kunnet gennemføre mere omfattende, innovative og sammenhængende projekter Fremskyndelse af planlagte projekter Den markante indsats skaber synlighed og synergi Man ser og mærker effekten af projekterne Kommuner og virksomheder har høstet mange erfaringer Kommunikation er essentiel Mange sidegevinster (netværk, samarbejde, fokus, nye idéer) Cykelpuljen har været en markant succes. De mange tiltag er med til at synliggøre cykelindsatser generelt – man tænker cykelmobilitet ind fra starten. Vedrørende effekt er det lidt tidligt endnu, men foreløbige konklusioner og de evalueringer, der er gennemført, peger på effekt - stier bliver brugt, ideer fra Cykelidékataloget bliver læst!

22 Øvrige puljer Supercykelstipuljen 2013
Der blev i 2012 afsat 189 mio. kr. til etablering af supercykelstier i de større byer. Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Afsat 40 mio. kr. i 2014 og 140 mio. kr. i 2015 Administreres i samarbejde med Trafikstyrelsen Ansøgningsfrist 8. oktober Ny cykelpulje på 50 mio. kr. Ikke fastlagt rammer for puljen endnu

23 Cykelstier på statsveje
Ønskefase Vejdirektoratet modtager ønsker/forslag til cykelprojekter fra kommuner, borgere m.v. Prioriteringsfase Ønsker beskrives f.eks. afstand til forskellige mål, skøn af cyklister nu/fremtid, sammenhæng til stinet, type, pris -> prioritering -> fase 2 -> indstilling Beslutningsfase Minister og forligskreds beslutter hvilke projekter der skal bevilges midler til

24 Prioritering - modelparametre
Statsveje Prioritering - modelparametre Politiregistrerede uheld Oplevet utryghed (ÅDT, kørebane-/rabatbredde, hastighed) Fremtidige antal cyklister (et skøn) Sammenhæng i stinettet (eksisterende sti, vej egnet til cykeltrafik, intet) Type sti/krydsning og overslag Potentialet for nye cyklister (afstand fra stiprojekt til skole, arbejde, idræt, indkøb, rekreative mål) Mulighed for alternativer forbindelser/afstand til nærmeste sikre krydsning

25 Prioriteringsfase - beslutning
Statsveje Prioriteringsfase - beslutning For hvert ønske beskrives parametre Prioritering af alle ønsker De øverste i prioriteringen udvælges til nærmere analyse (kontakt til kommune - om ønske stadig er aktuelt) Fase 2 programmering (skitseprojekt) af udvalgte ønsker (nærmere fastlæggelse af type, placering, pris m.v.) Udvælgelse af cykelprojekter Indstilling af projekter til ministeriet Minister og forligskreds beslutter hvilke projekter der skal bevilges midler til

26 Samarbejder Trafikstyrelsen DSB Kommuner (98 kommuner) - Puljer

27 Samarbejder DSB 2000 nye cykelparkeringer fordelt på 27 stationer i hele landet. (2009 – 2012) Planlagte cykelparkerings-projekter (fra sep til 2014) Albertslund (125) Frederikssund (230) Kolding (140) Skanderborg (100) Valby (100). Kortet på næste side viser, hvordan puljen hidtil er blevet udmøntet, og hvilke projekter, der er planlagt de kommende år. Der er blevet opført knap 2000 nye cykelparkeringer fordelt på 27 stationer i hele landet. Flest nye pladser er der anlagt ved Roskilde station med 210 nye pladser. De største planlagte cykelparkeringsprojekter (fra sep til 2014, DSB sep. 2011) er Albertslund (125), Frederikssund (230), Kolding (140), Skanderborg (100) og Valby (100). Kort fra november 2012

28 konference Cykelkonference

29 Links Links Alle indlæg fra cykelkonferencen Foto fra cykelkonferencen Transportministeriet - Vejdirektoratet – – klik på cykeltema

30 Tak  Skriv til os hvis I vil vide mere: Zofia Jagielska: zaj@vd.dk
Mia Stampe Lagergaard:


Download ppt "Sykkelbynettverket Studietur til København"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google