Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kronikerudfordringen anno Hvor brændende er platformen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kronikerudfordringen anno Hvor brændende er platformen?"— Præsentationens transcript:

1 Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen?
Lif Ekspertdage 3. Juni 2014 Hotel Frederiksdal Kronikerudfordringen anno Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

2 Befolkningsudvikling + sygdomsudvikling + økonomiske konsekvenser
Brændende platform?

3 Markant forøgelse af 60+åriges andel af befolkningen
(1,6 mio. pers) (1,4 mio. pers) Kilde: Danmark Statistik

4 Befolkningsudviklingen: Markant flere +65 årige,
stagnerende/svagt faldende årige, årige

5 Stigende middel/restlevetid: 2-3 måneder/år
Kilde: DREAM

6 Første konstatering: Alene den demografiske udvikling vil medføre flere kronikere (ved uændret prævalens/incidens)

7 Kroniker-prævalens og antal kronikere
Dagens situation Kroniker-prævalens og antal kronikere

8 Andel med kroniske sygdomme 2010 og 2013
Kronisk sygdom kan defineres som "sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende" (jf. Den Danske Ordbog) Andel med kroniske sygdomme 2010 og 2013 Kilde: Sundhedsprofil13

9 (men lad være med at lægge sammen..)
Antal kronikere 2013, 1000’er (men lad være med at lægge sammen..) Kilde: Sundhedsprofil13

10 MEN – skønnet over antallet varierer
Antallet af borgere (i tusinder) med kronisk sygdom i 2011 opgjort på sygdomstype Sygdom Antal borgere Diabetes 304 Hjerte-karsygdomme 666 Kroniske lungesygdomme 286 Knogleskørhed og leddegigt 135 Psykiske sygdomme 452 Sundhedsprofil 13 237 542 (KOL+astma) 428 628 Algoritmen er baseret på registreringer fra registre vedrørende: Sygehuskontakt Lægemiddelkøb Ydelser omfattet af Den Offentlige Sygesikring Kilde: SSI, Monitorering af kroniske sygdom 2011

11 Stort antal med stigende prævalens med alderen
Andel med specifikke sygdomme og lidelser blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Stort antal med stigende prævalens med alderen Kilde: Sundhedsprofil 2013

12 Multisygdomme

13 Anden konstatering: Stort antal kronikere – især i ældregruppen
- Incidensen synes stigende for nogle sygdomme

14 Fremtiden:

15 Fremskrivninger Hvad er relevant? – beror på: hvad er spørgsmålet?
Incidens – forekomst af nye tilfælde: Relevant for diagnostik, primær behandling. Prævalens – hvor mange patienter skal håndteres: Relevant mål for perioden hvor der behandles og kontrolleres. Relevant mål for rehabilitering og sammen med mortalitet/overlevelse for palliation.

16 Incidens Befolkning Prævalens Døde og raske

17 SUSY-data,%, aldersstandardiseret.
Udviklingen i forekomst af specifikke sygdomme ’87-´05 SUSY-data,%, aldersstandardiseret. Kilde: SIF, Sygdomsudviklingen 2020;

18 Prognose Tre komponenter:
- en demografisk komponent, dvs. betydningen af ændringer i befolkningens størrelse og aldersmæssige sammensætning, når sygeligheden holdes konstant - en sygdomsmæssig komponent, dvs. betydningen af sygdomsudviklingen når befolkningens størrelse og sammensætning holdes konstant (svarende til 2005) - en demografisk-epidemiologisk komponent, dvs. betydningen af den kombinerede effekt af ændringer i både demografi og sygelighed. Forudsætningen for at anvende en lineær fremskrivningsmodel er baseret på en generel antagelse om, at de processer, der styrer sygdomsudviklingen, vil fortsætte med samme udviklingshastighed i fremskrivningsperioden. Det gælder f.eks. udviklingen i behandlingsformer, udviklingen i arten og omfanget af risikofaktorer, udviklingen i den professionelle og folkelige sygdomsopfattelse og udviklingen i sundhedsvæsenets struktur og tilbud. Derfor bør resultaterne først og fremmest betragtes som strømpile.

19 Tilvækst 2005 – 2020 – 1000’er Sukkersyge 100 135 KOL 11 15 Allergi 796 1046 Astma 156 200 Blodprop hjerte 3 4 Migræne 224 300 Rygsygdom 170 240 NB: De fleste af fremskrivningerne per 2015 er alle lavere end skønnene baseret på Sundhedsprofil 2013 Kilde: SIF, Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020, København 2005 + KMPs interpolering for 2025

20 Antal ny kræfttilfælde (excl. alm hud) i 2025*
Antal per år Ændring % Aldrings andel % Mænd 17 268 23 223 35 94 Kvinder 16 874 20 750 23 81 Total 34 142 43 973 29 90 nye kræfttilfælde 30% stigning i forhold til 90% skyldes aldrende befolkning *Konstante rater for prostata og melanom *Brystkræft fremskrevet fra 2007 Kilde: Hans Storm & Gerda Engholm, KB, 2014

21 Prævalensfremskrivning til 2025
Forudsætninger: Ingen ændring i overlevelse. Konservativt estimat – dvs. underestimation Multiple kræfttilfælde regnes som 1 cancer. Alle kræfttyper, eks. alm. hudkræft Prævalens Total 2011 98.000 2025 70+ årige 50.000 65.000 Sundheds- profil13 Kilde: Hans Storm & Gerda Engholm, KB, 2014

22 Tredje konstatering: Markant stigende antal kronikere frem mod 2025
Uanset prognose-usikkerhed

23 Økonomiske konsekvenser

24 Fjerde konstatering: Det korte svar: Betydelige ressourcer
MEN det præcise omfang giver det ikke mening at forsøge at besvare usikkerhed om N usikkerhed om behandlings-teknologi i fremtiden behandlersygepl. telemedicin kommunernes rolle

25 Mere end halvdelen af konsultationerne
i almen praksis skyldes de 8 folkesygdomme Kilde: APO – Folkesygdomme i almen praksis, 2005

26 Kronikerne er storbrugere af sundhedsydelser
Antal undersøgelser/ behandlinger Diabetes Hjerte-karsyg-domme Kroniske lungesyg-domme Knogle-skørhed og ledde-gigt Psykiske syg-domme Kroniske syg-domme i alt 10,6 11,6 15,1 9,0 9,1 Indikatoren er opgjort som det gennemsnitlige antal af sygehusbehandlinger og undersøgelser for en borger med kronisk sygdom i et givent år. Gennemsnit forstås som samlet antal behandlinger og undersøgelser divideret med antal borgere med kronisk sygdom Antal undersøgelser/behandlinger Én kronisk sygdom To eller flere kroniske sygdomme Kroniske sygdomme i alt 7,0 13,8 9,1 Antal akutte genindlæggelser pr kronikere Én kronisk sygdom To eller flere kroniske sygdomme I alt 21,0 69,6 36,2

27 Husk også omkostningerne i kommunerne

28 Merforbrug på grund af KOL
Københavns Kommune Per person % fordeling Meromkost-ning/person Primærsektoren 3680 4,5 1070 Sekundærsektoren 38993 47,8 22563 Lægemidler 8871 10,9 6378 * heraf patientandel 1879 998 Kommunale udgifter 29974 36,8 9996 * heraf Hjemmehjælp m.m. 9762 4580 * heraf Plejehjem 18879 4809 * heraf Hjælpemidler 933 391 * heraf Rehabilitering 433 216 I alt 81518 100 40007 Kilde: Kroniske sygdomme - forekomst af kroniske sygdomme og forbrug af sundhedsydelser Region Hovedstaden Uddrag af tabel 3.113

29 Tja … platformen er vel ved at brænde?
Brændende? Tja … platformen er vel ved at brænde?


Download ppt "Kronikerudfordringen anno Hvor brændende er platformen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google