Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole."— Præsentationens transcript:

1 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole

2 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Hvad er en udviklingsplan, hvad bruges den til, og hvordan bliver den lavet: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne bidrage positivt til skolens udvikling. Planen beskriver således skolens visioner, målsætninger og udviklingsstrategier samtidig med, at den fremhæver de områder af skolens indhold, som vi har særlig fokus på. Planen forelægges skolebestyrelsen efter drøftelse i skolens pædagogisk udvalg. Her foreslås dels, hvordan Statens og LTK’s udviklingsmål søges opnået samtidig med, at skolen fremsætter ønske om og forslag til opnåelse af egne mål. Planen vedtages efter høringsrunder i alle relevante fora inden fastlæggelse af budgettet for det kommende år – således, at de økonomiske konsekvenser afspejles i budgetforslaget. Hvordan skal planen læses: Det er skolens holdning at man skal forenkle fremstillingen af skolens udviklingsplan. Planen deles op i 3 områder, som selvfølgelig er hinandens forudsætninger – men som bedst lader sig beskrive i forenklet form. Vi deler virkeligheden op i det pædagogiske område, organisering og strukturering samt tilretning af de fysiske rammer. Skolen beskriver endvidere kort baggrunden for udarbejdelsen af en udviklingsplan. Det er hensigten at udviklingsplanen helt eller delvis skal kunne erstatte virksomhedsplan, beretning og kvalitetsrapporter mv. på lidt længere sigt. Skolens udviklingsplan – indledning (1)

3 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Hvordan skal målene blive opfyldt: Vision, mål, strategi, delmål og handlingsbeskrivelser er hinandens forudsætninger. Grænserne er flydende, og det er vanskeligt at holde en stringent opdeling. Karakteristisk for uddannelsesinstitutioner og humanistiske produktionsvirksomheder er, at de er værdibaserede. De elever, vi har i vores varetægt, vælger så at sige selv, om uddannelsesinstitutionens mål opfyldes. Opgaven for forældre, ledelse og medarbejdere er at sikre, at der er mulighed for at opfylde målene. At der ikke skabes eller er skabt uoverstigelige barrierer i målopfyldelsen. Dette gøres f.eks. ved, at der foregår en løbende kvalificering af medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer, som er med til at sikre udvikling i undervisningssituationen, så eleverne har mulighed for at opfylde skolens mål. Hvordan vurderer vi, om målene opfyldes: Skolen laver systematisk evaluering, arbejdspladsvurderinger både for elever og medarbejdere, elevplaner, stadig kvalitetskontrol af både faglige mål (tests) og materialer, medarbejdersamtaler, ledelsesevaluering intern og ekstern, egenkontrol i opgaveudførelsen og kommunalt tilsyn er elementer i sikring af målopfyldelsen. Trongårdsskolen er en god skole – men hvad er en god skole? Udviklingsplanen vil anvise mål og retning på hvad bestyrelse, ledelse og medarbejdere mener, er en god skole. Gordon Lees. – September 07. Skolens udviklingsplan – indledning (2)

4 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Pædagogisk Organisatorisk Fysiske rammer Skolens udviklingsplan

5 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Trongårdsskolen skal opfylde nedenstående udviklingsmål, samt de mål vi selv formulerer. Folkeskoleloven – herunder: Fællesmål og faste trinmål Løbende elevevaluering – elevplaner, nationale test Særlig tilrettelagt undervisning (nye opgaver) IKT i folkeskolen Lyngby-Taarbæk kommunes udviklingsmål: Tværgående indsatsområder Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningsdifferentiering Elevplaner – undervisningsmål og læringsmål Helhed og sammenhæng (skole – fritid) Baggrund

6 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Skolen ønsker et trygt miljø og en høj faglighed. Alle medarbejdere tilhører et afdelingsteam, som kender alle eleverne, og som bliver fagligt velkvalificerede i kraft af det afgrænsede ansvarsområde, som afdelingen dækker. Skolen vil gøre arbejdsopgaven overskuelig og håndterlig. Skolen er derfor opdelt i 3 afdelinger, som svarer til folkeskolelovens faste trinmål Afdelingens medarbejdere gennemfører Lyngby-Taarbæk Kommunes og Trongårdsskolens udviklingsmål i egen afdeling – derved skabes engagement og ansvarlighed og målene omsættes til praksis. Skolen vil sikre, at vi stadig er én skole – selv om arbejdet er delt op i flere mindre enheder. Skolen opstiller derfor årligt overordnede tværgående udviklingsmål og traditioner med det formål at sikre sammenhæng i værdier, målsætning og pædagogik for hele skolen Skolen anvender fagligt kompetent personale til alle opgaver. Der afsættes derfor ressourcer til kurser, efter- og videreuddannelse i forhold til skolens behov. Skolen stiller krav om teamsamarbejde på alle niveauer. Alle medarbejdere er organiseret i team. Ledelsen arbejder i team omfattende hele skolen, og der er således tilknyttet en leder til hver afdeling. Skolens fysiske rammer afspejler organisationsstrukturen Strategi

7 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Trongårdsskolens grundsyn er, at hvert enkelt menneske er unikt, og at skolen kan rumme menneskers forskellighed. Trongårdsskolen udgør den fælles udviklingsramme, hvor mennesket kan udfolde sig i frihed og tryghed med respekt for den enkeltes værdigrundlag. Skolen tilrettelægger derfor sin pædagogiske virksomhed med udgangspunkt i den enkelte elevs udviklingspotentialer – både de faglige, de emotionelle og de sociale. Hele skolens dagligdag og virke afspejler dette grundsyn. Pædagogik – vision og mål

8 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Udvikling og organisation Teamledelse Skolebestyrelse Pædagogisk udvalg IT- strategi Administration Teknik Indskoling Hjemområder Fritidsdel Mellemtrin Hjemområder Udskoling Hjemområder Udviklings- og kompetencecenter: Specialcenter, pædagogisk læringscenter Traditioner, evaluering, fagudvalg, personaleudvikling

9 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Fysiske rammer Udskoling Indskoling Mellemtrin SFO Administration Pædagogisk læringscenter Faglokaler Skoletorv

10 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Sammenhæng – værdier, målsætninger & pædagogik Fleksibel planlægning Evaluering Undervisningsdifferentiering IKT – udvikling Skolens udendørsrum Helhed og sammenhæng – skole og frtid Teamledelse – Skoleledelse i den fleksible skole Indsatsområder 0809 - 0910

11 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Sammenhæng – værdier, målsætning & pædagogik Mål: At fastholde den afdelingsopdelte skole, som én sammenhængende organisation med fælles forståelse af værdier, målsætninger og pædagogik. Handling: Der planlægges et antal udviklingsmøder i løbet af året, som relaterer sig til skolens indsatsområder. Pæd. udvalg planlægger og sørger for, at møderne bliver gennemført. Pædagogiske dage/weekender kan indgå i forløbene. Det tilstræbes at formålene med kvalitetsudviklingen indeholder såvel faglige som sociale og emotionelle mål. Pæd. udvalg udarbejder årsplan for såvel skolens udvikling som for lærer- og afdelingsmøder. Afdelingskoordinatorer mødes og udveksler erfaringer, udarbejder skema- og aktivitetskalender. Udviklingsarbejdets mål: At vi har en fælles kultur og fælles sprog; så den enkelte medarbejder ved, hvad der forventes. At medarbejderen har gjort sig klart, hvilken undervisning, der foregår på de andre afdelinger, og hvordan vi overdrager elever ved afdelingsskift. At kunne beskrive elevernes faglige, sociale og emotionelle udvikling ved afdelingsskift. Handling: Pæd. udvalg udarbejder plan (indhold og struktur) for udvikling af fagudvalgsarbejdet 07/08- 09/10

12 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Fleksibel planlægning Mål: At samtlige medarbejdere udvikler deres kompetencer, terminologi samt deres fælles arbejds- og medansvar i afdelings-, årgangs- og klasseteamene. At skolen, afdelings-, årgangs- og klasseteam synliggører årets faglige, sociale og emotionelle mål i undervisningen for alle skolens interessenter. At skolen sætter sig i stand til at gennemføre fleksibel planlægning på alle niveauer. Handling 07/09: Afdelingsteamet planlægger pædagogisk praksis i fællesskab, herunder holddeling, anderledes uger mv. Teamkoordinatorerne udarbejder forslag til fagenes fordeling i relation hertil. Organisationsformerne evalueres i årets løb og danner baggrund for det følgende års fleksible planlægning. Fleksibel tilrettelæggelse evalueres i afdelinger og efterfølgende på et lærermøde. Anvendelsen af ressourcetimer evalueres. Evaluering af teamsamarbejde på alle niveauer. Skolen gennemfører forsøg med fagfordelingen i relation til årgangs- og fagsøjleorganisering. Oplæg om holddannelse og undervisningsmetoder, der underbygger fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på pæd. dag i marts 08

13 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Evaluering Mål: At opbygge en fælles evalueringskultur for alle områder af skolens arbejde. At udarbejde et overskueligt og forståeligt evalueringssystem som understøtter medarbejdernes og skolens målsætnings- og dokumentationsbehov. At foretage løbende elevevaluering så den indgår som en naturlig del af det daglige arbejde. At foretage elevevaluering i samarbejde med forældrene. Handling: Skolens evalueringskultur udmøntes i følgende aktiviteter – se næste side Skolen gennemfører fortsat kompetenceudvikling, hvor medarbejderne drøfter elevevaluering herunder tests, måling, vurdering, elevsamtaler og uddannelsesplaner. I årsplanen redegøres for, hvordan elevevalueringen vil foregå.

14 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 KlasseÅrsplanerTestsForebyggede specialundervisning 2 Elev- Samtaler Skole- hjemsamt. Klasse konference StandpunktKlasse- overdragels Bh.kl Afdeling, år- gang, klasse Il - basisMotorik Specialcenter Social/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan Ledere,kl.lær. psyk, talepæd, motorik 1. Afdeling, år- gang, klasse Os 64Støttetimer, læseløft, lydkursus, talforståelse Social/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan Teamets lærere 2. Afdeling, år- gang, klasse Os 120 Dansk Læseløft, læsetræ- ningskursus Social/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan 3. Afdeling, år- gang, klasse SL-60 Mat - test Læsetrænings-, fagligt-, matematikkursus Social/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan 4. Afdeling, år- gang, klasse SL – 40 Dansk Intensivt læsekursus, Fagligt læsekursus Social/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan Teamets lærere 5. Afdeling, år- gang, klasse ST 5, MG 5 Læs 5 StavekursusSocial/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan 6. Afdeling, år- gang, klasse TL 1 Mat – test Dansk Social/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan 7. Afdeling, år- gang, klasse. TL 2 Engelsk Social/emo tionel udv. 2 samtaler elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan Teamets lærere 8. Afdeling, år- gang, klasse. TL 3, Dansk, Fysik/kemi, Bio, geogra. Social/emo tionel udv. 1 samtale elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan 3 gange årligt, prøvefagslær. 9. Afdeling, år- gang, klasse. TL 4Social/emo tionel udv. 1 samtale elevplan 2 lærere, testlærer, leder, elevplan 3 gange årligt, prøvefagslær. Evalueringsforløb for et skoleår

15 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Undervisningsdifferentiering er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i en klasse eller gruppe, hvor den enkelte elev tilgodeses, samtidig med, at man bevarer fællesskabets muligheder. At differentiere undervisningen er en forudsætning for fleksibel skole. Handling I løbet af skoleårene 08/09 og 09/10 vil arbejdet med undervisningsdifferentiering indgå som udviklingsarbejde i fagudvalg og på pædagogiske dage. I løbet af foråret 2008 vil vi fastlægge forløbet. Undervisningsdifferentiering

16 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 IKT - udvikling Mål: At gøre skolen offentlig for brugere og borgere, både hvad angår undervisningens organisering, indhold og mål og skolen som organisation At fremme kommunikation og samarbejde ved hjælp af IKT At IKT integreres i den daglige undervisning At alle medarbejdere opnår indsigt og færdigheder i at forberede, gennemføre og efterbehandle undervisningen i alle skolens fag At eleverne opnår international orienterings- og kommunikationsevne At administration og informationsudveksling hovedsagelig udføres på IKT At skabe et bedre skole/hjem samarbejde Handling: Junior-pc kørekortets trinmål er samIet inden for følgende områder: Lærerprocesser, informationsindsamling, produktion og analyse, kommunikation, computere og netvæk. Disse trinmål danner udgangspunkt for progression i skolens IKT- arbejde Trinmålene indarbejdes fra bh.kl..- 9. klasse Klassernes opnåede trinmål i IKT registreres. Skolen vælger en Junior pc-kørekorts koordinator i hver afdeling. Koordinatoren vejleder lærerne i, hvorledes målene opnås. Der tages udgangspunkt i klassernes årsplaner. IKT vejledere vejleder lærere i brugen af relevante programmer og kan indgå som vejleder i undervisningen. Elev- og forældreintra igangsættes i løbet af 07/08

17 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Mål: At skolens udearealer er tidssvarende og lever op til skolens pædagogiske og organisatoriske målsætninger. Handling: Skolen beskriver hver afdelings udeareal Der afsættes midler til at gennemføre en forbedring af mellemtrinnets udeareal. Tilsynsforpligtigelsen tydeliggøres Udendørsrum

18 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Mål: At indskolingen opleves som ét integreret udviklingstilbud. Forældrene skal opleve sammenhæng i pædagogik, social ramme og individuel indsats overfor det enkelte barn. At samordne og integrere alle ressourcer på området, med det formål at placere opgaveudførelsen, hvor den er mest hensigtsmæssig og med det personale, som har den fornødne kompetence og uddannelse. At skolen fortsat udvikler skole/hjem samarbejdet i relation til målene. Handling: Der afsættes de fornødne ressourcer til samarbejde mellem medarbejderne. Pædagogerne deltager i undervisningen med 10 timer i 1., 8 timer i 2. og 3. klasse, og der udarbejdes et forslag til en undervisnings- og samarbejdsstruktur ultimo december 2007. Skolen arbejder på at ændre strukturen i børnehaveklassen. Pædagogiske dage og weekender bør omfatte lærere, pædagoger og ledelse Skolen etablerer et lektieværksted i SFO Der arbejdes med konfliktløsning udfra skolens samværsnormer og ordensregler Klassemødet indføres fra august 08 som konfliktløsningsværktøj De fælles skole/hjemsamtaler evalueres ultimo 0708 Helhed og sammenhæng Helhed og sammenhæng – undervisningsdel og fritidsdel

19 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Mål: At videreudvikle Trongårdsskolens ledelse til en teamledelse, med samme overordnede mål – én fælles ledelse af den fælles opgave: ”Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole”. At kunne vejlede og udvikle skolens afdelings-, årgangs- center- og klasseteam kvalificeret. At udarbejde og implementere tilsvarende arbejdsfællesskab. At tydeliggøre og implementere opgavefordelingen – både de fælles og de individuelle, som understøtter målene. At sikre at teamet og den enkelte leder besidder den fornødne kompetence i relation til opgaven. Handling: Teamet gennemfører ekstern og intern evaluering 08/09 med henblik på videreudvikling af teamets kompetence, ansvars- og opgavefordeling. Den enkelte afdelingsleder gennemfører Lyngby-Taarbæk Kommunes og skolens udviklingsmål for eget område i samarbejde med teamet. Der afsættes tilstrækkelige ressourcer til teamledermøder, efter- og videreuddannelse og deltagelse i relevante konferencer mm. Der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte leder. Teamledelse Skoleledelse i den fleksible skole


Download ppt "Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole 07/08 – 09/10 Trongårdsskolen – den rummelige og fleksible skole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google