Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortforsyningen - baggrund og strategi Thorben Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortforsyningen - baggrund og strategi Thorben Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Kortforsyningen - baggrund og strategi Thorben Hansen

2 Hvad betyder digitaliseringen for geodata ? Fremstilling og brug af kort og geodata Bearbejdning Indsamling Forædling Integration Formidling Traditionelt kortudbud Historisk set: Total vertikal integration Dataproduktion Trykte og digitale kort Vertikal integration formindskes Dataproduktion Trykte og digitale kort Vertikal integration formindskes Dataproduktion Geografisk Infrastruktur Systemintegration Vertikal integration formindskes Systemintegration Dataproduktion Geografisk Infrastruktur Åben adgang til geografisk infrastruktur

3 Hvad er geografisk infrastruktur Geografisk infrastruktur (spatial data infrastructure) defineres som “de teknologier, politikker, standarder og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at indsamle, forarbejde, lagre, distribuere og øge nytten af geografiske data” »Federal Geographic Data Committee, 1994

4 Anvendelser Fysisk Planlægning Militær Miljø Alarm Navigation Finansiel sektor Udstykning Digital forvaltning Rute- planlægning Turisme Landbrug

5 Myndighed A Myndighed B Myndighed C Myndighed D Central Regional Lokal National geografisk infrastruktur

6 Den traditionelle udfordring 80-90% af al information, der håndteres af det offentlige, har en geografisk dimension …men det nyttiggøres ikke pga: –høje startomkostninger ved bred anvendelse af den geografiske dimension –mangel på specialiseret GIS viden –manglende adgang til aktuel information

7 Hvad driver udviklingen Forretnings drivere –Digital forvaltning –INSPIRE Teknologi drivere –Service Orienteret Arkitektur (SOA) –Standarder

8 Digital forvaltning Projekt Digital Forvaltning Vision: –Digitalisering skal bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum Forankret i Finansministeriet - www.e.gov.dkwww.e.gov.dk –Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder tidligere Projekt Digital Forvaltning / Den Digitale Taskforce

9 Digital forvaltning – www.e.gov.dk Initiativer: –Servicefællesskaber www.e.gov.dk/redskaber_og_vejledninger/servicefaellesskaber www.e.gov.dk/redskaber_og_vejledninger/servicefaellesskaber Servicefællesskabet for Geodata www.xyz-geodata.dk –OIO – Offentlig Information Online www.oio.dk Formålet med oio.dk er primært at samle formidlingen af de mange initiativer og aktiviteter, der vedrører de tekniske og kommunikations- mæssige aspekter ved digital forvaltning og elektronisk betjening af borgere og virksomheder

10

11 Indhold på OIO OIO-portalen er opdelt i otte sektioner, der hver især dækker forskellige områder inden for offentlig it og kommunikation: –KommunikationKommunikation –SikkerhedSikkerhed –ArkitekturArkitektur –StandarderStandarder –TilgængelighedTilgængelighed –Ledelse og styringLedelse og styring –DataudvekslingDataudveksling –Fælles løsningerFælles løsninger

12 Serviceorienteret arkitektur (SOA) www.oio.dk/arkitektur/soa Hvidbogen om it-arkitektur peger på at offentlige it- systemer i fremtiden skal indrettes så de overholder principper for en serviceorienteret arkitektur. Læs mere i Hvidbog om it-arkitektur. Hvidbog om it-arkitektur –på området som beskæftiger sig med standarder, er det muligt at orientere sig i OIO-kataloget, der indeholder anbefalinger vedrørende standarder som er relevante i forbindelse med en serviceorienteret arkitekturOIO-kataloget

13 Technical standards – including spatial http://standarder.oio.dk/English/ More information on standards can be found in the OIO catalog, which contains recommendations regarding standards relevant in service oriented architecture List of technical standards: HTML, XHTML, CSS, WCAG 1.0, WAI, SVG, PNG, JPEG, JPG, GIF, DOM, SMIL, Flash, HTML + XHTML, WebDAV, PDF, OIOXML, XForms, RTF, DOC, WPD, OpenDocument, WDML, txt (tabulatorsepareret), SXC, XLS, wb2, SQL, XQuery 1.0, txt, mime, MIME text/html, Indlejret via klient, mul, EDI, ebXML, UBL, RSS 2.0, RSS 1.0, IMPP, XMPP, SOAP, WSDL, UDDI, BPEL, BPML, WS-Transaction, WS-Coordination, WS-Security, WS-Routing, DokForm-metadata, Tema/type-metadata, InfoStrukturbasen, OIOXML, ISO 11179, DTD, RDF, Topic Maps, Dublin Core, OIOXML, XML Schema, XSL, XSLT + XPath, UML, RDF, ISB, UTF-8, Unicode, ebXML, UBL, UN/SPSC, CPV, eClass, XMLsig, XMLenc, xmlenc-decrypt, XKMS 2.0, SAML, SPML, DSML, LDAP, HTTP, SMTP/MIME, S/MIME V3, POP, IMAP, FTP/HTTP, NNTP, SIMPLE, J2EE,.NET, RPC, RPC binding og XDR, RMI, CORBA, COM+, Web Services, IPSEC, ESP, SSL v3/TLS, OCES, TCP, UDP, IPv4, IPv6, 3DES, AES, Blowfish, RSA, DSA, DSA, RSA, SHA-1, MD5, SNMP2, WSDM, Atom, atompub, BGPv4, TIFF, BMP, XrML 2.0, ICE 2.0, Creative Commons, WS-Addressing, WS-Policy, WS-Reliability, WS-I Basic Profile, BP1.1, WS-I Basic Security Profile, OSPF, RIP2, RIP, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 1.0, WEP, 802.11X(EAP), SSL v3/TLS IPSec, DNS, retningslinier/ guidelines, IRC,.NET Messenger Service, Yahoo! Messenger, WMA, MP3, Vorbis, Real Audio, GML, WMS, JSR168, WSRP, SCORM, CMI, LOM, IMS, OSCAR, ODBC, XBRL, FESD-datamodel, FESD-pakke. DokForm-udveksling, SXW, JDBC, JDO, ADO, ADO.NET, AAC, AC3, Speex, MP4, DivX, XviD, Theora, WMV, mpg, MPEG-2, M2V, Real Video, Ogg, MP4, ASF, Mov, AVI, ISO MF, RIFF, WAV, WAVE, WSRM, XACML, FESD-adressemodel, FESD- skanningsmodul, PDF, FESD-LIS, OWSA-model T, RBAC, ANSI INCITS 359-2004, HTMLXHTMLCSSWCAG 1.0, WAISVGPNGJPEG, JPGGIF DOMSMILFlashHTML + XHTMLWebDAVPDFOIOXMLXFormsRTFDOCWPDOpenDocumentWDMLtxt (tabulatorsepareret)SXCXLSwb2SQLXQuery 1.0txt, mimeMIME text/htmlIndlejret via klient, mulEDI ebXMLUBLRSS 2.0RSS 1.0IMPPXMPPSOAPWSDLUDDIBPELBPMLWS-TransactionWS-Coordination WS-SecurityWS-RoutingDokForm-metadataTema/type-metadataInfoStrukturbasenOIOXMLISO 11179 DTDRDFTopic MapsDublin CoreOIOXMLXML SchemaXSLXSLT + XPathUMLRDFISBUTF-8Unicode ebXMLUBLUN/SPSCCPVeClassXMLsigXMLencxmlenc-decryptXKMS 2.0SAMLSPMLDSMLLDAP HTTPSMTP/MIMES/MIME V3POPIMAPFTP/HTTPNNTPSIMPLEJ2EE.NETRPC, RPC binding og XDRRMI CORBACOM+Web ServicesIPSECESPSSL v3/TLSOCESTCPUDPIPv4IPv63DES, AES, BlowfishRSA, DSADSA, RSASHA-1, MD5SNMP2WSDMAtom, atompubBGPv4TIFFBMPXrML 2.0ICE 2.0Creative CommonsWS-AddressingWS-PolicyWS-ReliabilityWS-I Basic Profile, BP1.1WS-I Basic Security ProfileOSPF RIP2RIP802.11b802.11gBluetooth 1.0WEP802.11X(EAP)SSL v3/TLS IPSecDNSretningslinier/ guidelinesIRC.NET Messenger ServiceYahoo! MessengerWMAMP3VorbisReal AudioGMLWMSJSR168 WSRPSCORMCMILOMIMSOSCARODBCXBRLFESD-datamodelFESD-pakke. DokForm-udvekslingSXW JDBCJDOADOADO.NETAACAC3SpeexMP4DivXXviDTheoraWMVmpgMPEG-2, M2VReal Video OggMP4ASFMovAVIISO MFRIFFWAV, WAVEWSRMXACMLFESD-adressemodelFESD- skanningsmodulPDFFESD-LISOWSA-model TRBAC, ANSI INCITS 359-2004

14 INSPIRE – en retslig ramme om geografisk infrastruktur Afgrænsning af geografisk infrastruktur: “infrastruktur for geografisk information” defineres som “metadata, geodatasæt og geodatatjenester, nettjenester og netteknologier, aftaler om gensidig tilrådighedsstillelse, adgang og anvendelse, samt koordinerings- og overvågningsmekanismer, processer og procedurer, der opbygges, drives eller stilles til rådighed i medfør af dette direktiv” »Udkast til INSPIRE direktiv

15 METADATA FOR GEODATASÆT OG -TJENESTER betingelser kvalitet ansvarlige begrænsninger INTEROPERABILITET MELLEM GEODATA- SÆT OG -TJENESTER SAMORDNING OG SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER DATATEMA - 1 DATATEMA - 2 DATATEMA - 3 VIDEREGIVELSE AF DATA NETTJENESTER M B INSPIRE – en infrastrukturel ramme

16 Kortforsyningen Kortforsyningen er den fælles forretningsmæssige og tekniske ramme for KMS’ distribution af kort og geodata på internettet –Kort & Matrikelstyrelsen – Indsatsområder 2004 Et nøgleelement i den nationale geografiske infrastruktur Annonceret i 2001 – i drift siden 2002

17 Kortforsyningen Fordele –formindsker teknologiske og økonomiske barrierer for anvendelse af geografisk information –forøger tilgængeligheden af ajourførte geografiske data og funktionalitet Egenskaber –interface mellem den geografiske infrastruktur og dens anvendelse teknologi- and data standarder forretningsmodel data og funktionalitet service og support

18 Forretningsmodel – Kortforsyningen Spillere –Indholds udbydere –Brugere –System integratorer Grundregler: –Åben adgang på lige vilkår –Konkurrence om udvikling af løsninger der indlejrer den geografiske infrastruktur

19 Samarbejdsmodel – formidling KMS leverer geodata infrastruktur –datamodel –dataindhold –kartografisk opsætning –datadistribution Partner udvikler og leverer løsninger Bruger KMSPartner

20 Program for udviklingspartnere Adgang til udviklingsmiljø Adgang til support Årligt udviklerseminar (forretning og teknik) Udvikler hjemmeside Månedligt nyhedsbrev Årligt individuelt partnermøde Adgang til demo miljø Adgang til markedsføringsmaterialer Omtale på KMS’ hjemmeside

21 Udviklingspartnere

22 Forretningsmodel KMS leverer geografisk infrastruktur Partnere leverer system integration og løsninger Partner leverer fuld løsning –Value-add produkt –Løsning med indlejrede data Partner Bruger KMS Partner Bruger KMS

23 Data og funktionalitet – Kortforsyningen GEODATA WAREHOUSE KORTFORSYNINGEN FORBRUG ADGANGS KONTROL WMS-service WFS-service Geo-koding Print-on-Demand Spatial data file Routing B R U G E R E KMSExterne REFERENCENET SØKORT LANDKORT MATRIKEL

24 Fra www.kms.dk

25 Interface INTERNET Company BAuthority ACompany CAuthority D Det bredere perspektiv KMS SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE Interface End-user Solution

26 VISUALISERE UNDERSØGE ANA- LYSERE Kort og geodata brugere WMS FE / SLD / WMS FE / WFS

27 Undersøge WMS+SLDWMSWMS+SLD+FE

28 Undersøge - Ejendomsopslag

29

30

31

32

33 Høj tilgængelighed Single-point-of-failure elimination SWBD WS2WS1 DB SWBD1 WS1WS2WS1WS2 DB SWBD2 DB

34 Primærkontakter Fleming Colstrup Atkins COWI Geopartner Hvenegaard Intergraph Informi GIS JO Informatik LE34 LIFA Pallas Informatik Rambøll

35 Primærkontakter – fortsat Tina Svan Hansen Carl Bro Geodata Danmark Geograf KMD LandCAD Orbicon Sven Allan Jensen Niels Broge Dansk Land- brugsrådgivning Zine Lange CIBER Geokon U-GIS Jens Hollænder Euman neoZone


Download ppt "Kortforsyningen - baggrund og strategi Thorben Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google