Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etik i den kliniske praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etik i den kliniske praksis"— Præsentationens transcript:

1 Etik i den kliniske praksis
Professionsetik Etik i den kliniske praksis

2 Et muligt udgangspunkt
Aristoteles ( f.kr.) Den nikomacheiske etik

3 Etik og moral Etymologiske rødder, synonymer og beslægtede begreber
Græsk: ethos, ethikos Latin: mores, moralis Tysk: sittlich, sittlichkeit Sædvane (sæder, sædelære, sædelighed) Kultur (skik og brug, vaner, skikkelig, takt, taktfast) Bolig (handlingernes hjemsted) Karakter (karakterfast, dyrke og høvle på karakteren) Dyd (dyder, duelighed, duelighedstegn) Opførsel (etikette, kutyme, pli, sømmelighed)

4 Metaforisk identifikation af etik
Havemetaforer ’den ligger indgroet i mig’, ’dyrke karakteren’, ’den vokser op indefra’, ’skabes i opvæksten’, ’finde mine rødder’ Kropsmetaforer Fingerspidsfornemmelse, mavefornemmelse, ’det sidder i baghovedet’, ’det ligger på rygmarven’, ’ikke tabe hovedet’ Hjemmet som metafor ’Sådan føler jeg mig hjemme’, ’det har jeg hjemme i’, ’blive på egen boldgade’

5 Etikkens grænseland Etik Kultur Jura Følelser Videnskab Religion

6 Etikkens regelmæssige grænser
Etik er det jeg/vi sædvanligvis gør Etik er det jeg/vi har at rette os efter (den røde tråd) Etik er en samling af, et udtryk for eller en teori om, de normer og værdier jeg/vi sædvanligvis udlever og efterlever. Regler Nedskrevne Uskrevne Alvorlige Retslige love Etik Mindre alvorlige ’Spilleregler’ Etikette

7 Etikkens fagdiscipliner
Deskriptiv etik Etik i fugleperspektiv. Beskriver det etiske landskab (moralvidenskab) Metaetik Etikkens rammer og betingelser. Vedrører etikkens grundbegreber og fænomener Normativ etik Etikkens indhold Foreskriver det jeg/vi bør gøre

8 Arbejdet med etik Etik i og ud fra situationen
Etik som begreb og/eller greb i praksis Etik som redskab og/eller egenskab Etik som nødvendighed og/eller omstændighed

9 Etikkens aktualitet Som bioanalytiker vil man kunne stå i situationer, hvor handlemåden ikke ligger ubetvivleligt fast. Tvivlen opstår i reglen mellem det juridiske, praktiske og etiske spørgsmål Juridisk spørgsmål Praktisk spørgsmål Etisk Hvad skal jeg/vi (ikke) gøre? Hvad kan jeg/vi (ikke) gøre? Hvad bør jeg/vi (ikke) gøre?

10 Når etikken bliver synlig
Etikken er ’usynlig’ Etikken er ’synlig’ Etisk praksis Etisk spørgsmål Etisk dilemma

11 Etiske spørgsmål Generelle etiske spørgsmål Behandles af etiske råd, nævn og komiteer. Udarbejdelse af retningslinjer og værdigrundlag Konkrete etiske spørgsmål Specifik situation Det etiske dilemma

12 Generelle etiske spørgsmål Det etiske råd
Vi omtaler og vi bedømmer de spørgsmål, i hvilke vi svømmer. Så skriver vi episk om det, som er etisk, og hvad der nu ellers sig sømmer Ole Hartling. Weekendavisen d. 11.januer 2008

13 Konkrete etiske spørgsmål Det etiske dilemma
Et etisk dilemma er en vanskelig værdikonflikt, hvor der skal træffes ét valg blandt flere handlingsalternativer. Et valg, hvis udfald får konsekvenser for andre mennesker.

14 Bioanalytikernes fagetiske univers
Principper Værdier Ikke-skadevolde Faglighed Godgørenhed Ansvarlighed Autonomi Kvalitetsbevidsthed Retfærdighed Professionalisme Fællesskabsfølelse

15 Grundkonflikter i det etiske dilemma
Autonomi > < Paternalisme Respekt for Som professionel selvbestemmelse ved jeg bedre Solidaritet > < Loyalitet Forpligtet over for Forpligtet over for kolleger patienten andre sundhedspersoner, borger/samfund

16 Hvornår og hvordan opleves det etiske dilemma
Etik i forruden: Hvad bør jeg gøre hvis det sker? Etik i situationen: Hvad bør jeg gøre lige nu? Etik i bagruden: Hvad burde jeg have gjort?

17 Løsning eller opløsning af det etiske dilemma
Etik i forruden Konsekvensberegninger, individuelle refleksioner Etik i situationen Intuition, umiddelbarhed Etik i bagruden Efterrationaliseringer, samtaler med kolleger

18 Etisk refleksion Bruddet med den etiske handling
E T I S K S I T U A T I O N Handling Patienten/situationen forløser bioanalytikerens gøremål gennem erfaringsbaserede Karakteregenskaber E T I S K D I L E M M A Refleksion Identifikation af kontrære værdier Vægtning af konsekvenser Minus erfaring Plus erfaring

19 Etisk refleksion og handling
Handlingsetik Retningslinjer Karakteregenskaber Profession Person Abstrahere Implementere Diskutere, debattere Praktisere ‘Være for den anden’ ‘Være ved den anden’ Holdningspræget Handlingspræget Instrumentel praksis Ufravigelig praksis

20 En mulig vej til en professionsetik Refleksion og handling
Lykke (når det lykkes) Handlinger For lidt Dyden For meget


Download ppt "Etik i den kliniske praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google