Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trin 1: Undergrunden Til brug i din PowerPoint-præsentation har du her et tværsnit af jorden, som det kunne se ud et sted i Danmark. Placer navnene på.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trin 1: Undergrunden Til brug i din PowerPoint-præsentation har du her et tværsnit af jorden, som det kunne se ud et sted i Danmark. Placer navnene på."— Præsentationens transcript:

1 Trin 1: Undergrunden Til brug i din PowerPoint-præsentation har du her et tværsnit af jorden, som det kunne se ud et sted i Danmark. Placer navnene på de forskellige jordlag, så det passer med undergrunden her. Placer herefter regnskyen og nedsivningspilene (lav evt flere). Slet den grå boks. Lerlag Sand- og gruslag 1. Fortæl hvordan regnen siver ned i jorden 2. Kan jordlagene ligge forskelligt afhængig af hvor i Danmark man er? 3. Hvordan er nedsivningen af regnvand i sand og grus sammenlignet med ler?

2 Trin 2: Grundvandet Kopier slide nr. 1 (det slide du lige har lavet) og vis nu på dette billede hvordan grundvandet findes i den nedre del af jorden. Placer de tre områder herunder korrekt. Grundvandsspejl Grundvand - mættet zone Grundvand - umættet zone 1. Fortæl hvad grundvandsspejlet er og hvor det ligger 2. Fortæl om den mættede og umættede zone 3. Fortæl hvad et grundvandsmagasin er

3 Trin 3: Jorden som renseanlæg
Se på billedet og sæt den rigtige tekst på de forskellige jordlag. Beskriv hvad der sker med regnvandet på vej ned i undergrunden og hvad det betyder for de bakterier og forskellige stoffer som regnen og jordoverfladen indeholder. Slet den grå boks. Lerlag Sand- og gruslag Muld 1. Beskriv hvad der sker med bakterierne jo længere ned i jorden man kommer 2. Hvad sker der med kemiske stoffer? 3. Er der ilt i jorden?

4 Trin 4 – Indvinding af grundvand
Kopier slide nr. 2 (slet grundvandspejlet for overskuelighedens skyld). Indsæt en boring ved skoven, der går helt ned til den grundvandsmættede zone. Placer en sænkningstragt for enden af borerøret, så der opstår en fordybning i grundvandet. Sæt selv pile og rør ind hvor det er nødvendigt. Slet den grå boks. Borerør Vandværk Sænknings-tragt 1. Fortæl om, hvordan man laver en boring 2. Hvad sker der med grundvandsspejlet, når man begynder at pumpe? 3. Hvad sker der med grundvandsstanden eller grundvandsspejlet når man pumper grundvand op? 4. Fortæl at grundvandsspejlet omkring en boring vil synke og at det kan ses som en sænkningstragt omkring boringen

5 Trin 5 – Vandskel og grundvandsdannende område
Kopier slide nr. 4. Indsæt en ekstra boring til venstre, der også går ned til den grundvandsmættede zone. Vis at der pumpes vand op. Indsæt vandskelet mellem de to boringer. Vis med pile hvilken retning vandet strømmer nede i jorden. Marker med to farvede streger på jordoverfladen hvor der dannes grundvand til de enkelte boringer. Slet den grå boks. Vandskel Borerør Sænkningstragt 1. Vis, hvorledes grundvandsspejlet ser ud, når der er to boringer 2. Marker vandskellet og fortæl hvad det betyder for vandmolekylernes bevægelse 3. Vis hvor det grundvandsdannende opland er for de to boringer

6 Trin 6 – Grundvand og overfladevand
Her er jordprofilen lavet om, så der er en dalsænkning med en sø. Vis først billedet som det er herunder for klassen. Vis med pile hvordan rundvandet strømmer gennem jorden hen til søen. Fortæl dernæst og vis på et nyt slide konsekvensen for søen ved lidt og ved meget oppumpning af grundvand (benyt sænkningstragten). Slet den grå boks. Sænkningstragt Borerør Vandværk Grundvand - umættet zone Grundvand - mættet zone 1. Vis sammenhængen mellem grundvand og overfladevand (her en sø) 2. Hvad sker der med vandstanden i søen når man pumper lidt vand op? 3. Hvad sker der med vandstanden i søen når man pumper meget vand op? 4. Fortæl om konsekvenserne for vådområderne ved alt for stor oppumpning af grundvand

7 Trin 7 – Supplerende spørgsmål
Her er grafik og billeder du kan anvende, til at fortælle om forurening af grundvandet. Du er velkommen til at supplere din præsentation med flere pile, grafik og billeder fra nettet (ved at Google) eller ved at tegne og indscanne dine tegninger. Brug de to boringer fra Trin 5 til at illustrere en afværgeboring ved at bruge den ene som afværge boring og den anden som drikkevandsboring. Rester af sprøjtemiddel 1. Vis hvordan forurening kan synke ned i grundvandet 2. Fortæl hvad forureningen betyder for den boring der bliver ramt af forureningen 3. Fortæl hvordan man kan undgå forurening af grundvandet 4. Vis hvordan en afværgeboring virker 5. Vis hvad der vil ske hvis man slukker for afværgeboringen igen 6. Vis hvordan et vandskel også er et forureningsskel Grundvand


Download ppt "Trin 1: Undergrunden Til brug i din PowerPoint-præsentation har du her et tværsnit af jorden, som det kunne se ud et sted i Danmark. Placer navnene på."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google