Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny sygedagpengereform

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny sygedagpengereform"— Præsentationens transcript:

1 Ny sygedagpengereform
Hvad betyder den for virksomhederne? I materialerne efter 1. behandling, kan vi se at det med små justeringer vil blive vedtaget af et flertal i Folketinget Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

2 Seniorkonsulent og Netværks- og Virksomhedsansvarlig
Socialrådgiver Diplom i projektledelse Ekspert i sygefravær Ledelse og organisationsudvikling Virksomhedskultur Lederuddannelse i håndtering af sygefravær og forebyggelse og den svære samtale Samspil virksomheder – jobcenter Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig Mail: Mobil:

3 Den politiske headline
Alle sygemeldte får økonomisk tryghed under hele deres sygdomsforløb. Indsatsen for sygemeldte bliver derudover fremrykket, forbedret og målrettet syge borgere med størst behov. Kilde: dr.dk

4 Enkeltsagerne. Kilder: politiken.dk, information.dk og dr.dk

5 Formål Ca personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde retten til sygedagpenge som følge af varighedsbegrænsning. Nogle ender helt uden lønindkomst eller anden offentlig forsørgelse. Det er en udfordring, at afklaring af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og en beskæftigelsesrettet indsats kommer for sent i gang og ikke er tilpas målrettet den enkeltes situation.

6 De væsentligste ændringer
Ekstra forlængelsesregel ved livstruende sygdom. Jobafklaringsforløb for dem, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter 5 mdr. ”Fast-track-løsning”, en ny opfølgningsmodel. Ny visitationsmodel med større differentiering i indsatsen. Afslag på behandlingsform uden økonomiske konsekvenser for borger. Digitalisering skal automatisere udbetalingen af sygedagpenge. Pension og A-kasse: huskefunktioner til virksomheder og borger om at tjekke, om sygdomsforløb kan være dækket via forsikring. Samt fortsat udbetaling fra A-kassen ved kortvarige sygdomsforløb (op til 2 uger).

7 Ikrafttrædelse 1. juli 2014 træder reglerne omkring ”ingen mister forsørgelse” i kraft for personer, der fra den dato er berettiget til sygedagpenge. For personer, der en dato har modtaget sygedagpenge i 22 uger eller mindre i de 9 forudgående kalendermåneder, indgår de i den nye revurdering. For personer med mere end 22 ugers sygedagpengeforløb tælles der 22 uger frem, såfremt det er indenfor 52 ugers-grænsen inden revurdering. 1. juli den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb og den nye forlængelsesmulighed ved livstruende alvorlig sygdom. 1. juli 2014 – ret til nej til behandling forsøgsperioden starter

8 Ikrafttrædelse 5. januar 2015 – ny visitations og opfølgningsmodel træder i kraft 5. januar 2015 – regel om at arbejdsløse der sygemeldes bevarer deres A-dagpenge i de første 14 dage 5. januar 2015 – anmodning om fast-track indføres 5. januar 2015 – nye digitale løsninger

9 NY SYGEDAGPENGEMODEL 1. Juli 2014

10 Den nye sygedagpengemodel
I DAG Sygemeldte, der mister retten til sygedagpenge pga. varighedsbegrænsning, kan stå uden forsørgelse, fordi de ikke er berettiget til kontanthjælp. Revurdering af den sygemeldtes ret til sygedagpenge: efter 12 måneder Forlængelse af retten til sygedagpenge muligt via syv forlængelsesregler. Personer, der har modtaget sygedagpenge i en periode på 12 måneder, og som derefter ikke kan forlænges efter en af de gældende forlængelsesregler, overgår til ??? MED DEN NYE REFORM Sygemeldte sikres offentlig forsørgelse under hele deres sygdomsforløb. Revurdering af den sygemeldtes ret til sygedagpenge: efter 5 måneder Personer, der har modtaget sygedagpenge i en periode på 5 måneder, og som derefter ikke kan forlænges efter en af de gældende forlængelsesregler, overgår til et jobafklaringsforløb.

11 De syv kommende forlængelsesregler
Revalidering/virksomhedspraktik, der kan føre til beskæftigelse Virksomhedspraktik el.lign. for at klarlægge arbejdsevne Afventer lægebehandling og bør kunne vende tilbage til arbejde Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension Personer med livstruende, alvorlig sygdom, som ikke kan få for-længet sygedagpengene efter en af de andre gældende forlængelsesregler, kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning Rejst sag om ret til erstatning ved arbejdsskade Modtaget en ansøgning om førtidspension Ny tekst til nummer 4 – der tager højde for de øvrige reformer og rehabiliteringsindsatsen Ny nummer 5 – går fra terminal kontekst – til livstruende! Ny ordlyd i nummer 7 – fra rejst pensionssag til modtaget en ansøgning om førtidspension NYE forlængelsesregler: 1 = ?? 2 = 69 uger 3 = 134 uger 4 = indtil afgørelse 5 = ubegrænset 6 = indtil afgørelse 7 = indtil afgørelse

12 Jobafklaringsforløb Formål: at den sygemeldte kommer tilbage i arbejde
Sygemeldte skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen. Som udgangspunkt vil den sygemeldte have mulighed for to jobafklaringsforløb. Efter 2 år foretages en systematisk vurdering af borgeren med henblik på om en anden indsats eller ydelse skal i betragtning. Den politiske forventning er at et jobafklaringsforløb i gennemsnit vil vare 6 måneder

13 Ændringen kan få stor betydning for din refusion
Hvis du udbetaler løn til en sygemeldt medarbejder, der som led i revurdering overgår til jobafklaringsforløb, vil du i refusion modtage et tilskud svarende til ydelsen under et jobafklaringsforløb (og ikke som tidligere svarende til ydelsen for sygedagpenge): Sygedagpengerefusion (max) Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse Ikke-forsørger Kr Kr Forsørger Kr Kr Tidlig indsat i virksomhederne bliver væsentlig! Målgruppen for udfald – de diffuse lidelser, stress, depression, angst, noget hvor der ikke er faste diagnoser og behandlinger og der ikke er klarhed over tilbagevenden. Det skønnes at personer vil komme i jobafklaringsforløb om året – og dermed også skal i rehabiliteringsteam Der er ca sygedagpengeforløb efter 5 måneder om året

14 Nej til behandling! Forsøgsperiode fra 1. juli 2014 og 2 år frem
Ingen borger skal tvinges til at deltage i en uønsket behandling! Hvis den sygemeldte ikke ønsker behandling skal kommunen indhente en vurdering fra klinisk funktion. Ønsker borger ikke at medvirke til at indhente vurdering = stop af sygedagpenge. Der skal gøres en indsats for at finde andre behandlingsmuligheder. Borgeren har ret til at få forelagt sagen for den kliniske funktion, når jobcentret overvejer stop af sygedagpenge eller afslag på FØP/Fleks. Den kliniske funktion skal så vidt muligt foreslå alternativer Borgeren har stadig ret til at afslå

15 OG FAST-TRACK-LØSNING
NY OPFØLGNINGSMODEL OG FAST-TRACK-LØSNING 5. Januar 2015

16 Aftalen justeres løbende.”
”Kommunen skal ved første opfølgning indgå en aftale med den sygemeldte om beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats. Aftalen justeres løbende.” Der har altid været lovgivning om at der skal være kontakt og samarbejde med væsentlige aktører herunder arbejdsgivere!

17 Arbejdsgiver anmelder som hidtil fraværet senest efter 5 uger.
I forbindelse med anmeld-elsen kan virksomhederne besvare tre spørgsmål om, hvordan sygdommen påvirker arbejdet - Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen? - Hvor længe har sygdom-men påvirket arbejdet? - Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand? Umiddelbart efter, at kommunen har modtaget arbejdsgiverens anmeldelse af fraværet, skal den sygemeldte gå til læge inden den første opfølgningssamtale Hvis arbejdsgiveren ikke har besvaret de tre spørgsmål om, hvordan arbejdet er påvirket af sygdommen, anmodes den sygemeldte om at besvare spørgsmålene. Svarene på de tre spørgsmål tilgår den sygemeldtes praktiserende læge med henblik på at få lægens vurdering af den sygemeldtes mulighed for at vende tilbage til arbejdet. Når den sygemeldte kommer til samtale hos kommunen, har kommunen både arbejdsgiverens, den sygemeldtes samt lægens vurdering. Opfølgning

18 Fast-track - en ekstraordinær hurtig indsats
Den sygemeldte skal spørges om, hvorvidt den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens oplysninger ved besvarelsen af de tre spørgsmål. Kommunen indkalder til første opfølgnings-samtale, der som udgangspunkt skal afholdes senest to uger efter, at virksomheden har anmodet om ”Fast-track”. På baggrund af opfølgningssamtalen planlægger kommunen den tidlige indsats sammen med virksomheden og den sygemeldte. Fast-track - en ekstraordinær hurtig indsats Virksomheder, der ønsker en ekstraordinær hurtig indsats for en sygemeldt medarbejder, får et ”fast-track”, hvor kommunen skal påbegynde opfølgningen tidligere i forløbet, hvis virksomheden anmoder om det inden for de første fem uger af fraværet. ”Fast-track” ordningen gælder, hvor det forventes, at sygemel- dingen vil vare i mere end 8 uger. OBS: Den sygemeldte kan også selv anmode om et fast-track – også hvis personen er ledig eller selvstændig erhvervsdrivende. Husk at medarbejdere en sige nej til et Fast-Track!

19 Ansættelsesretsligt hvis borgeren siger nej tak til fast-track løsningen?

20 NY VISATIONSMODEL 5. Januar 2015

21 Indsats der hvor behovet er størst
Sager, hvor der er en klar forventet fuld raskmeldingsdato inden for 8 uger fra første fraværsdato = minimal indsats Sager, hvor raskmeldingen forventes at ske senere end 8 uger, men hvor der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb = en arbejdspladsbaseret indsats: hurtigst muligt helt eller gradvist tilbage i arbejde. Sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og hvor der er tale om diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har udfordringer ud over sygdommen, der skygger for tilbagevenden = en tværfaglig og helhedsorienteret indsats = Rehabiliteringsteam.

22 TTA trappemodel For medarbejdere med job For ledige
Trin 1: Aftale om gradvis tilbagevenden Trin 2: Aftale om Jobstart-indsats – hvor en tilbagevenden proces startes med en virksomhedspraktik på egen arbejdsplads Trin 3: Aftale om virksomhedspraktik på egen arbejdsplads Trin 4: Aftale om at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden for støtte. For ledige Trin 1: Aftale om Jobstart-indsats, hvor der forud for begyndelse af arbejde/løntilskud startes med en virksomhedspraktik Trin 2: Aftale om virksomhedspraktik Trin 3: Aftale om at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden for støtte. Der bliver en større tydelighed omkring praktik på egen virksomhed – det er i dag forskelligt om det er et redskab der bruges i de lokale jobcentre.

23 Den praktiserende læge
»§ 11 a. Kommunen anmoder til brug for den første opfølgning, jf. § 13 c, om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn. Stk. 2. Til brug for vurderingen efter stk. 1 skal lægen have den sygemeldtes oplysninger om sygdommens betydning for den sygemeldtes muligheder for at arbejde. Hvis den sygemeldte er i arbejde, skal lægen også have arbejdsgiverens eventuelle oplysninger om sygdommens betydning for den sygemeldtes muligheder for at arbejde, jf. § 7 d, stk. 2, og § 40, stk. 4. Stk. 3. Den praktiserendes læges vurdering afgives på en attest godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Lægeattesten betales af kommunen.

24 Spørgsmål

25 Kildeliste Politisk aftale om sygedagpengereform og tilhørende bilag → Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love → høringsportalen Loven fremsat maj 2014 Lov om sygedagpenge Følg desuden med på 2. Behandles den 4. juni 2014 3. Behandles den 11. juni 2014


Download ppt "Ny sygedagpengereform"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google