Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Revurderingstidspunkt: 22 uger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Revurderingstidspunkt: 22 uger"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedsarrangement om indsatsen for sygemeldte i ny sygedagpengereform 25. september 2014

2 Revurderingstidspunkt: 22 uger
Efter en revurdering ophører retten til sygedagpenge efter udløbet af en måned, når ydelsen er udbetalt i mere end 22 uger (5 måneder) i de 9 forudgående måneder. Opfylder den sygemeldte ikke en af forlængelses-reglerne og er personen fortsat uarbejdsdygtig, har personen ret til jobafklaringsforløb med ressource-forløbsydelse .

3 De 7 forlængelsesregler - revurdering efter 22 uger
§ 27, stk. 1, nr. 1 Forlængelse kan kun ske, hvis der er tale om en realistisk revalideringsmulighed, som kan forventes at føre til, at sygedagpengemodtageren kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår § 27, stk. 1, nr. 2 Når det anses for nødvendigt, at afklare den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger. Det er afgørende, at kommunen vurderer, at det er realistisk, at der kan iværksættes en reel afklaring af arbejdsevnen, inden udløbet af forlængelsesperioden.

4 De 7 forlængelsesregler - revurdering efter 22 uger
§ 27, stk. 1, nr. 3 Når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og forventes arbejdsdygtig inden for 134 uger. Det er en betingelse for at forlænge sygedagpengene, at der efter en lægelig vurdering er en sikker begrundet forventning om, at den sygemeldte kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse i samme omfang som før sygemeldingen, inden for 134 uger, regnet fra datoen for varighedsbegrænsningens indtræden. D.v.s. der skal foreligge en realistisk behandlingsplan samt en vurdering af om sygemeldte kan forventes at følge den.

5 De 7 forlængelsesregler - revurdering efter 22 uger
§ 27, stk. 1, nr. 4 Når kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension § 27, stk. 1, nr. 5 Når en læge har vurderet, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom

6 De 7 forlængelsesregler - revurdering efter 22 uger
§ 27, stk. 1, nr. 6 Når der er rejst en sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Fokus på uarbejdsdygtighedsbegrebet (§ 7), uanset om der kører en arbejdsskadesag § 27, stk. 1, nr. 7 Når der er påbegyndt en sag om førtidspension

7 Genoptjening af sygedagpenge:
I forbindelse med sygedagpengereformen er genoptjeningsretten i § 26 ophævet. Det vil sige, at ved forudgående sygedagpengeudbetaling i mere end 22 uger i de seneste 9 måneder: Kan sygemeldte ikke få sygedagpenge i en ny sygeperiode Er sygemeldte ikke berettiget til jobafklaringsforløb Kan arbejdsgiver ikke få refusion af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse Ny sygemelding vil være omfattet af beskæftigelseskravet (26 uger / 240 timer)

8 Jobafklaringsforløb Personer, der ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (på kontanthjælpsniveau uden hensyn til egen formue og ægtefælle/samlever) Jobafklaringsforløbet indeholder en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om indholdet i indsatsen i jobafklaringsforløbet – frist på en måned

9 Jobafklaringsforløb Et jobafklaringsforløb kan max vare 2 år – det er muligt at få flere jobafklaringsforløb. Inden udløbet af et jobafklaringsforløb vurderer kommunen, om borgeren har behov for et nyt jobafklaringsforløb Inden borgeren får et nyt jobafklaringsforløb skal rehabiliteringsteamet lave indstilling om uarbejdsdygtighed og indhold i det nye jobafklaringsforløb Intensiv kontaktforløb og samtale med sundhedskoordinator efter 3 ½ år, hvis risiko for jobafklaringsforløb i mere end 4 år

10 EU /EØS borgere med bopæl uden for Danmark
EU borgere med bopæl uden for DK, er ikke berettiget til ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb Der vil, som betingelse for at modtage ressourceforløbsydelsen, blive stillet krav om bopæl / sædvanligt ophold i Danmark I relation til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883 / 2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, kan der drages en parallel til reglerne om revalidering, ledighedsydelse og kontanthjælp Disse offentlige ydelse opfattes i relation til forordningen, samlet set som naturalydelser, der ikke kan eksporteres

11 Ny visitationsmodel: Kommunen skal anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt indenfor 8 uger (træder i kraft 5. januar 2015) Visitering: Kategori 1: Sager, hvori en dato for forventet fuld raskmelding, som ligger indenfor 8 uger, regnet fra første fraværsdag Kategori 2: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger, regnet fra første fraværsdag Kategori 3: Hvor det vurderes, at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats – komplekse helbredsmæssige forhold, uforusigeligt sygdomsforløb. Skal forelægges rehabiliteringsteamet.

12 Ny opfølgningsmodel: ”Fast-track”
Træder i kraft 5. januar 2015: Både arbejdsgiver og sygemeldte kan i sager over 8 uger anmode kommunen om ”Fast-track” Ved ”Fast-track” skal kommunen gå i gang med opfølgningen max 2 uger efter, at arbejdsgiver eller sygemeldte har anmodet om ”Fast-track” Der skal indhentes lægeattest En lønmodtager kan sige ”nej tak” til ”Fast-track”

13 Det Helbredsafklarende RessourceCenter:
Jobcentret tilbyder i samarbejde med aktøren Quick Care, arbejdsmarkedsrettede forløb for sygemeldte borgere, som også kan kombineres med praktikforløb. Her kan bl.a. nævnes: Træning og motion - individuelt tilrettelagt træningsprogram og vejledning om sundhed, motion, stress, kost, livsstil m.m. Kostvejledning Arbejdsmarkedsrettede psykologsamtaler Mestring og håndtering af smerter Funktionsevneafklaring ved besøg i hjemmet Arbejdspladsbesøg (arbejdspladsindretning) Jobafklaringsforløb Lægekonsulentydelser leveres også fra Det Helbredsafklarende RessourceCenter

14 ”Arbejde og Sundhed” Derudover har Jobcentret også startet et samarbejde med forvaltningen Social og Sundhed, om arbejdsmarkedsrettede indsatser for sygemeldte borgere: 4 og 10 ugers forløb med individuel tilrettelagt træning Sundheds- og livsstilsfremmende vejledning Etablering af virksomhedspraktik Mestring og håndtering af smerter Samtaler med erhvervspsykolog

15 Støtte og kompensationsordninger for sygemeldte medarbejdere:
§56-aftale om dagpengerefusion fra første sygedag Delvis rask- eller sygemelding Ny jobfunktion eller midlertidig omplacering til skåneopgaver Personlig assistance Tilskud til arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning Mentorordning

16 § 56 (og § 58) aftaler: Indgår virksomheden en aftale med Jobcentret om en § 56-aftale, betyder det at virksomheden kan få sygedagpengerefusion fra første sygedag. Fordelen er, at virksomheden fastholder medarbejderen og får refusion for de timer, hvor medarbejderen er fraværende på grund af behandling m.m. Medarbejderen fastholder sin tilknytning til virksomheden og har mulighed for at få nødvendige behandlinger så sygdommen ikke forværres. § 56-aftalen er relevant, hvis: En medarbejder har øget sygefravær p.g.a. en varig, kronisk lidelse, f.eks. slidgigt eller migræne En lægeerklæring er afgørende for, om medarbejderen er omfattet af en § 56 aftale § 58 aftaler er for selvstændige

17 Delvis rask- eller sygemelding:
En delvis rask- eller sygemelding kan være et godt redskab til at afkorte sygefraværet. Fordelen er, at virksomheden stadig kan trække på medarbejderens kvalifikationer, kompetencer og viden For medarbejderen er fordelen, at hun/han opretholder faglig og social kontakt til sin arbejdsplads og har mulighed for at holde kvalifikationer, kompetencer og viden ved lige.

18 Ny jobfunktion – eller midlertidig omplacering med skånehensyn :
Alt efter sygdommens art, kan virksomheden og medarbejderen indgå aftale om, at hun/han i en periode varetager nye jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende. Fordelen er, at virksomheden fastholder medarbejderen og medarbejderen fastholder tilknytningen til arbejdspladsen

19 Personlig assistance:
Hvis en medarbejder er sygemeldt på grund af en varig funktionsnedsættelse eller et handicap, kan virksomheden søge om støtte til en personlig assistent til medarbejderen. Personlig assistance kan gives til ansatte både i ordinær beskæftigelse og i fleksjob, i løntilskudsjob og i virksomhedspraktik En personlig assistent kan udføre de praktiske opgaver, som medarbejderen ikke selv kan udføre, og som er nødvendige for at fastholde medarbejderen i virksomheden. Den personlige assistent må derimod ikke udføre den faglige del af medarbejderens arbejde. Virksomheden kan få delvist refunderet lønnen til den personlige assistent

20 Tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger:
Virksomheden kan søge om tilskud til nødvendige arbejdsredskaber, der støtter en medarbejder, der vender tilbage til arbejdet efter sygdom Det samme gælder, hvis medarbejderen kun kan vende tilbage til arbejdet, hvis arbejdspladsens indretning ændres. Ordningen har til hensigt at aflaste eventuelle mén efter sygdom Jobcentret behandler ansøgningen og kan vælge at dække udgifterne helt eller delvist

21 Mentor-ordning: Der er mulighed for at yde tilskud til en mentor til en medarbejder i nye jobfunktioner, hvis medarbejderen har været sygemeldt En mentor er en person, der støtter den tilbagevendte medarbejder i en periode Hvis den tidligere sygemeldte medarbejder får nye arbejdsområder, er mentoren en faglig og personlig sparringspartner. Mentoren introducerer den tilbagevendte til de nye arbejdsfunktioner, hjælper med kontakten til nye kolleger og deltager i planlægningen af arbejdsopgaverne Virksomheden kan selv stille en mentor til rådighed, som frikøbes af Jobcentret til at varetage funktionen. Virksomheden og Jobcentret indgår aftale om omfang og indhold i mentorordningen

22 Jobcentrets Fastholdelsesteam:
Vi ved, at en hurtig og tidlig indsats giver resultater, således at det undgås, at den sygemeldte mister jobbet. Det er en gevinst for alle parter i, at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen. Fastholdelsesteamet kan bl.a. hjælpe med: Råd og vejledning i forbindelse med alle typer af problemer, der skaber risiko for, at en medarbejder mister jobbet Vi deltager gerne i rundbordssamtaler med den syge, virksomheden og evt. TR eller arbejdsmiljørepræsentant Vi medvirker gerne til at udarbejde handlingsplaner for fastholdelse af udsatte medarbejdere Hjælpen kan også være afklaring af arbejdsevnen, f.eks. efter en arbejdsskade, revalideringstiltag, orientering om fastholdelsesfleksjob, hvis sygdom medfører en varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen.

23 Jobcentret ser frem til et fortsat godt samarbejde med virksomhederne Jobcenterets servicetelefon for virksomheder:  


Download ppt "Revurderingstidspunkt: 22 uger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google