Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Geovidenskab A En ny studieretning - og et nyt fag Lars Andersen, fagkonsulent i geo/natgeo/geovid Martin Schmidt, fagkonsulent, fy/astronomi/geovid 24.11.11 Geovidenskab A Side 1

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 24.11.11 Geovidenskab A Side 2 Disposition Et fælles løft og geovidenskab A Fokusområderne for geovidenskab A Geotopen – hvad er det?/hvad vil vi med den? Spørgsmål og debat Workshop

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Anbefaling fra ”Et fælles løft” fra 2008 I rapporten ”Et fælles løft” – National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed, fra feb 08, står på side 14: nytænkning af geofaget. ”.. indgå i attraktive studieretninger på en måde, der tiltrækker flere unge og samtidig anerkendes i de videregående uddannelser”. I forlængelse af anbefalingerne fra rapporten ”Et fælles løft” fra 2008 (En national strategi for natur, teknik og sundhed) er der udarbejdet forslag til en læreplan for faget geovidenskab A. 24.11.11 Geovidenskab A Side 3

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fagets fokusområder Det nye fag geoA sætter fokus på emner inden for geografi og geologi, hvor der er stort samspil med fysik. Fagets fokus er at være aktuelt og anvendelsesorienteret, og giver eleverne kompetencer til at arbejde med problemstillinger inden for jordskælv, klimaforandringer, fremtidens energiforsyning, fremtidens byplanlægning samt inden for eksempelvis bæredygtig vandforsyning og fødevareproduktion i en globaliseret verden. 24.11.11 Geovidenskab A Side 4

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Hvad indeholder en læreplan? (Dispositionen er fælles for alle fag) Fagets identitet og formål De faglige mål /eleverne skal kunne…/kompetencerne Kernestoffet (skal) – og det nødvendige supplerende stof (kan/skal) Arbejdsformer Tilrettelæggelse og didaktik Arbejdsformer, skriftlighed(ens betydning), it-anvendelse Samspillet med andre fag – i dette fag fremhæves matA og kemiB Evaluering, prøveformer og bedømmelseskriterier 24.11.11 Geovidenskab A Side 5

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Identitet Det naturvidenskabelige fag geovidenskab omhandler menneskets forsøg på at udvikle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af geologiske og fysiske fænomener på Jorden. Observationer og eksperimenter fører i samspil med teorier og modeller til udvikling af en naturfaglig indsigt, der bidrager til en forståelse af menneskets livsvilkår, ressourceudnyttelse og påvirkning af naturen, og som samtidig peger frem mod muligheder for en bæredygtig udvikling. Faget tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder og sætter geovidenskabelige problemstillinger ind i et lokalt, regionalt og globalt samfundsmæssigt perspektiv. 24.11.11 Geovidenskab A Side 6

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Formål 1 Formål Geovidenskab A giver eleverne fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der sammen med kendskab til geofaglige fænomener og teorier åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden. Gennem eksperimenter, feltarbejde og arbejde med modeller opnår eleverne kendskab til opstilling og anvendelse af teorier som middel til kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og processer. 24.11.11 Geovidenskab A Side 7

8 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Formål 2 Med afsæt i en rumlig og dynamisk opfattelse af Jorden og det fysiske landskab bliver eleverne i stand til at betragte naturressourcer og deres forvaltning samt stofkredsløb og energistrømme i en geovidenskabelig kontekst set i relation til menneskets anvendelse heraf. Gennem arbejdet med konkrete og aktuelle geovidenskabelige problemstillinger opnår eleverne en fundamental forståelse for naturgrundlagets betydning for livet på Jorden og for menneskets tilbagevirkning på naturen. Der lægges vægt på at eleverne får kendskab til forskellige samfunds natur- og ressourcegrundlag med fokus på bæredygtig udvikling. 24.11.11 Geovidenskab A Side 8

9 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Kompetencerne Faglige mål 1 Eleverne skal kunne: forholde sig til aktuelle geovidenskabelige problemstillinger inden for kernestofområdet identificere, klassificere og fortolke rumlige og tidslige mønstre i geovidenskabelige sammenhænge blandt andet på baggrund af kort, geografiske informationssystemer og satellitdata tilrettelægge, beskrive og udføre observationer og eksperimenter såvel i felten som i laboratoriet analysere et geovidenskabeligt problem ud fra forskellige repræsentationer af informationer og formulere en løsning af problemet gennem brug af en relevant model 24.11.11 Geovidenskab A Side 9

10 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Faglige mål 2 behandle empiriske data med henblik på at opstille og diskutere matematiske sammenhænge mellem variable analysere og fortolke strukturer og udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser opstille og anvende et bredt udvalg af modeller til kvalitativ eller kvantitativ forklaring af geovidenskabelige fænomener samt diskutere modellers gyldighedsområde og forholde sig kritisk til deres samfundsmæssige anvendelse 24.11.11 Geovidenskab A Side 10

11 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Faglige mål 3 kunne forholde sig til problemstillinger vedrørende planlægning, befolkningsforhold og global arbejdsdeling ved anvendelse af geofaglig viden analysere og vurdere geovidenskabelige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng med inddragelse af viden og kompetencer opnået i andre fag demonstrere viden om fagets identitet og metoder formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt kunne deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geovidenskabelige emner. 24.11.11 Geovidenskab A Side 11

12 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Kernestof (1) Udviklingsprocesser m.v. Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie Planeten Jorden som en del af solsystemet samt grundtræk af den fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie. Jordens geologiske opbygning, den pladetektoniske model. Elementær seismologi, herunder jordskælv, og vulkaner. Bølgefænomener og deres elementære egenskaber, herunder bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart, interferens og brydning. Kinematisk beskrivelse af bevægelse i én dimension. Absolut datering og relativt tidsbegreb, herunder stratigrafi. Radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven med henblik på datering. Energiforhold ved kerneprocesser. 24.11.11 Geovidenskab A Side 12

13 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Kernestof (2) Klima Vejr, klima og klimaændringer. Natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet Klimasystemet, det globale vindsystem, havstrømme, iskapper og gletchere og disses betydning for det regionale vejr. Teorier om klima og klimaændringer herunder Jordens strålingsbalance og det elektromagnetiske spektrum. Atomare systemers emission og absorption af stråling og spektre. Klimaændringer på forskellige tidsskalaer, herunder effekter af Jordens bevægelse. Gravitationsloven og bevægelse om et centrallegeme. Energiforhold ved temperatur- og faseændringer. Kraftbegrebet og Newtons love, herunder tryk, opdrift og gnidning. 24.11.11 Geovidenskab A Side 13

14 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Kernestof (3) Vand Vand, vandressourcer og deres udnyttelse Vandets kredsløb, vandbalanceligningen og modellering af grundvandsstrømme. Kinetisk energi og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden. Elementære elektriske kredsløb og geofaglig anvendelse af elektriske metoder. 24.11.11 Geovidenskab A Side 14

15 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Kernestof (4) Produktion, teknologi, energi Produktion, teknologi og energiressourcer Produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag. Nutidens og fremtidens energiteknologi og energiforsyning. Energiomsætning samt effekt og nyttevirkning. Det globale kulstofkredsløb samt vedvarende og fossile energiressourcer. 24.11.11 Geovidenskab A Side 15

16 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Hvordan arbejder man i geoA? Tilrettelæggelse af et forløb: Hvilke fagligt mål – hvilke dele af de faglige mål skal i spil? Aktuel og anvendelsesorienteret tilgang Emne/case Kernestof (supplerende stof) udvælges Den lokale geotop inddrages 24.11.11 Geovidenskab A Side 16

17 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Geotopen I undervisningen skal vægten lægges på arbejdsformer der fremmer elevernes selvstændige arbejdsprocesser. Der skal vælges en geotop, som besøges og undersøges flere gange i forløbet med henblik på at studere dynamiske processer i geotopen og at følge dens udvikling over en periode. Der skal være tydelig progression i elevernes arbejde. Eleverne skriver en afsluttende opgave på baggrund af undersøgelser foretaget på geotopen. x 24.11.11 Geovidenskab A Side 17


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google