Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historie i studieretningsprojekt sammen med naturvidenskabelige fag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historie i studieretningsprojekt sammen med naturvidenskabelige fag"— Præsentationens transcript:

1 Historie i studieretningsprojekt sammen med naturvidenskabelige fag
SRP aften

2 Generelt Hvem er jeg? Gymnasielærer Helsingør Gymnasium
Vejledt mange SRP’er med historie i kombination med musik, engelsk, matematik, fysik og kemi Censor på SRP Jeres vejledere Husk altid at bruge jeres vejledere Jo mere I bruger jeres vejledere i perioden før opgaveformuleringen udleveres – jo bedre formulering kan jeres vejledere lave til jer og jo bedre kan I selv styre processen! Husk også at bruge jeres vejledere i selve opgaveperioden

3 Krav til SRP – demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder – demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse – beherske relevante faglige mål i de indgående fag – udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale – demonstrere evne til faglig formidling – besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen – beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

4 Kildekritik – historisk metode
Traditionel kildekritik – fra, til, formål, tendens... Vigtigt i forarbejdet med jeres kildemateriale Ikke (nødvendigvis) det centrale i selve opgaven Fokus på, hvordan og til hvad I anvender kildematerialet i opgaven – altså formål, tendens og forbehold bliver vigtige! I SRP er fokus på, hvad I bruger materialet til og hvordan i praksis I bruger jeres metoder, (altså lidt omvendt af AT) – MEN man skal stadig anvende historiske metoder!

5 Kildekritik (Fra Frederiksen)
Hovedpunkter Afsender Modtager 1./2. hånd (primær/sekundær) Samtidighed Formål Tendens Levn - beretning

6 Andre metoder – historie som samfundsvidenskabeligt og humanistisk fag
Humanistisk tilgang Samfundsvidenskabelig tilgang Genstandsområde Mennesket, bevidstheden (ånden), kulturen og historien Det foranderlige samfund – globalt og nationalt. Produktion og fordeling (økonomiske strukturer) Politiske strukturer og institutioner, processer og magtrelationer Sociale strukturer og relationer Fokus IDIOGRAFISK (det særegne) Beskrivelse af det særegne/unikke/subjektive Fokus på specifikke årsagsforklaringer til unikke historiske begivenheder NOMOTETISK (det lovmæssige) Forsøg på at finde lovmæssigheder og generelle ”mønstre” i samfundsudviklingen /historien Generelle forklaringer eller teorier om sammenhænge. Skabelse af viden/arbejdsmetode Kritisk analyse og fortolkning af, hvad kilderne kan sige om den unikke virkelighed, kilden blev skabt i, eller beretter om - eller om kildens ophavsmand/forfatter. Når man undersøger unikke historiske hændelser/årsagsforløb m.m., kan man arbejde samfundsfagligt, hvis man beskriver/forklarer generelle tendenser og begivenheder ved inddragelse af relevante samfundsfaglige begreber, modeller og teorier. Konkret metode HERMENEUTISK METODE (forforståelse> fortolkning -> ny forståelse -> osv.) KILDEKRITIK KVANTITATIV METODE Opstille hypoteser og teste dem, Talbehandling/ bruge statistik om samfundet, Spørgeskemaundersøgelser m.v. KVALITATIV METODE Fortolkning af aktørers udsagn og adfærd, Interviews Tekstanalyser (den hermeneutiske metode, tilgangene falder her sammen) KOMPARATIV METODE Kildekritik Både induktiv og deduktiv tilgang Mål Forståelse for specifikke historiske sammenhænge/begivenheder Forståelse og generelle forklaringer via samspil mellem teori og empiri

7 Hvad gør man i historie i en SRP A-bombe materiale som eksempel
Arbejder med materiale om fortiden Primær materiale (kilder) Einsteins brev om udviklingen af A-bomben Sekundær materiale (fremstillinger) Comptons forsvar af A-bomben eller Christensen, C.: Manhattan projektet, Munksgaard 1990

8 Naturvidenskab og historie
Hvordan bliver både naturvidenskab og historie relevant på en sådan måde, at det ene aspekt ikke kan undvære det andet, hvis et problem skal belyses tilfredsstillende?

9 Hvordan kan historie og naturvidenskab samarbejde?
En klassisk model: Fra ide til faktura (liniær model) Alternativ model: Berkeley modellen ”Understanding science –How it really works” - Den liniære model Der sker noget indenfor naturvidenskaben (en opdagelse) Den fysiske opdagelse bliver grundlaget for en betydningsfuld teknologi Teknologien fører til forandringer i samfundet

10

11 Opgaveformulering i praksis
Naturvidenskabelige fag - eksperimenter Historie – kildemateriale (analyse-diskussion) Ofte anvendes Blooms taksonomi: redegørelse, analyse, diskussion Vigtigt at sammentænke de to fag, så opgaven ikke kommer til at falde i to dele

12 Eksempel på opgaveformulering Historie - KE
Område: Mejerikemi og andelsbevægelsen Der ønskes en redegørelse for andelsbevægelsens fremkomst i Danmark, især med hensyn til mejerivirksomhed. Analysér udvalgte kvalitative og kvantitative eksperimenter på mælk og ost med hensyn til sammensætning og kvalitet. Med udgangspunkt i en analyse af Vedtægter for Hunderup Andelsmejeri (se bilag) ønskes en diskussion og vurdering af andelsmejeriers formål. Bilag: Hyldtoft, O. m. fl.: Det industrielle Danmark , Systime 1981, side Besvarelsen skal have et omfang af sider eksl. grafer og bilag.

13 Eksempel på opgaveformulering Historie - FY
Område: Langbuen Der ønskes en redegørelse for 100-års krigen mellem England og Frankrig , herunder opbygningen af det engelske samfund Med udgangspunkt i Froissarts beskrivelse af Slaget ved Crezy (år 1346) skal du opstille relevante forsøg for at undersøge langbuens funktion under slaget. Endelig ønskes en diskussion af langbueskytternes position i hæren og det engelske samfund i 1300-tallet. Bilag: Froissarts krønike (uddrag). Besvarelsen skal have et omfang af sider eksl. grafer og bilag.

14 Eksempel på opgaveformulering Historie - FY
Område: Chernobyl ulykken Der ønskes en redegørelse for udviklingen i Sovjetunionen i 1980’erne, med henblik på den økonomiske og politiske udvikling. Yderligere ønskes en redegørelse for energiproduktionen i Sovjetunionen i 1980’erne. Gør rede for hvilke atomkraft reaktor typer som var almindelige i verden i 1980’erne, specielt skal Chernobyl typen behandles. Analyser med udgangspunkt i Sergei P. Kapitza: Lessons of Chernobyl The Cultural Causes of the Meltdown (se vedlagte bilag) mulige årsager til ulykken i Chernobyl, med henblik på en diskussion af det sovjetiske styres håndtering af ulykken Bilag: Sergei P. Kapitza: Lessons of Chernobyl The Cultural Causes of the Meltdown, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3 (Summer, 1993), pp (uddrag), her hentet fra: ( ) Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde sider eksklusive eventuelle bilag

15 Eksempel på opgaveformulering historie - MA
Område: Vietnamlotteriet Der ønskes en kort redegørelse for USA’s deltagelse i Vietnamkrigen. Der ønskes en redegørelse for principperne i statistiske test specielt med fokus på chi-i-anden-testen. Der ønskes en matematisk analyse af trækningsresultaterne fra vietnamlotteriet. Med udgangspunkt i Erindringer om vietnamlotteriet (se bilag) ønskes en diskussion og vurdering af den amerikanske befolknings opfattelse af vietnamlotteriet og Vietnamkrigen. Bilag: Erindringer om vietnamlotteriet, (fundet ) Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde sider eksklusive eventuelle bilag

16 Eksempel på opgaveformulering historie - MA
Område: Enigma kodemaskinen Der ønskes en kort redegørelse for Slaget om Atlantens udvikling fra september 1939 til juni 1941 Der ønskes en redegørelse af de matematiske principper bag Enigma-maskinen, samt en vurdering af dens sikkerhed. Herunder skal permutationer og kombinatorik inddrages. Den vedlagte opgave skal inddrages i besvarelsen. Desuden ønskes en matematisk redegørelse af polakkerne og englændernes arbejde og metoder med at bryde kodemaskinen Enigma. Endelig ønskes en vurdering af, hvilken betydning tyskernes praktiske brug af Enigma havde i forhold til at det lykkedes englænderne at bryde Enigma-koden. Bilag: ”En krypteret meddelelse”, af Louise Meyer (vejleder) Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde sider eksklusive eventuelle bilag

17 Eksempel på opgaveformulering historie – BI
Område: Racehygiejne i Danmark Med udgangspunkt i en kildekritisk analyse af vedlagte uddrag af Steinckes artikel om raceforbedring fra 1920 og Loven om sterilisation fra 1929 ønskes en diskussion af idegrundlaget for denne lov. Inddrag dit populationsbiologiske eksperiment i en vurdering af om det er muligt at fjerne uønskede gener fra befolkningen. Vurder K.K. Steinckes mulighed for at få succes med sin racehygiejniske politik. Bilag: Steincke: raceforbedring 1920, sterilisationslov 1929. Besvarelsen skal fylde sider eksklusive eventuelle bilag

18 Hvorfor bruge historie i SRP med naturvidenskabelige fag?
Forstå fortiden og samspillet mellem natur og historie Udvikling indenfor naturvidenskab er sjældent løsrevet fra det omkringliggende samfund Afdække sammenhænge – hønen eller ægget Anvende naturvidenskab til at løse problemer i historie

19 Spørgsmål ???

20 Farvel Tak for jeres opmærksomhed.


Download ppt "Historie i studieretningsprojekt sammen med naturvidenskabelige fag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google