Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udmøntning af reform på specialområdet BUU 30

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udmøntning af reform på specialområdet BUU 30"— Præsentationens transcript:

1 Udmøntning af reform på specialområdet 2008-2010 BUU 30
Udmøntning af reform på specialområdet BUU 30. januar Bilag 2 og 3 30. januar 2008

2 Bilag 2: De store linjer i reformen på specialområdet
At omprioritere op til 10 % af den samlede økonomiske ramme på specialområdet med henblik på at investere i inkluderende indsatser på almenområdet og mere effektfulde tilbud til flere af de udsatte børn og unge At frekvensen af børn og unge, der udskilles fra almenområdet, ikke stiger i forhold til 2007 Evaluering af inkluderende indsatser Evaluering af kompetencecentre Efteruddannelser/kurser om inklusion for lærere og pædagoger Udrulning af modeller for inklusion Øget adgang til støtte- og supportordninger for almentilbud Etablering af mellemformer af tilbud Evaluering af modeller for tilbageslusning Evaluering af budgetmodeller Evaluering af brugertilfredshed med ny model for kørsel Tilbageslusning af anbragte børn Implementering af strukturtilpasninger Implementering af budgetmodel med økonomiske incitamenter for inklusion i almentilbud 2010 Implementering af nye ressourcetildelingsmodeller til specialtilbud Implementering af ny model for kørsel Ændringer i forhold til bydækkende enheder som følge af analyser Tilbageslusning af anbragte børn Nye sagsgange med sammenhæng mellem visitation og ressourcer Implementering af strukturtilpasninger Styrket køb-salg funktion Evt. etablering af kommunale dagbehandlingstilbud Etablering af budgetmodel for det samlede specialområder med fokus på økonomiske incitamenter for inklusion i almentilbud Efteruddannelser/kurser om inklusion for lærere og pædagoger Afprøvning af modeller for inklusion Ændringer i forhold til bydækkende enheder som følge af analyser Øget adgang til støtte- og supportordninger for almentilbud Etablering af kompetencecentre Etablering af mellemformer af tilbud 2009 Etablering af nye ressourcetildelingsmodeller til specialtilbud Indgåelse af ny kontrakt om kørsel Analyser af bydækkende enheder Implementering af sags- og ledelsesinformationssystem Nye sagsgange med sammenhæng mellem visitation og ressourcer Analyse af mulighed for strukturtilpasning på specialområdet Planlægning af fremtidige tilbud til børn og unge med hørevanskeligheder Etablering af central enhed med SOF ift. anbragte børn og unge Analyse af mulighed for etablering af kommunale dagbehandlingstilbud Analyse af visitation på handicapområdet med SOF og ØKF Projekt i forhold til inkluderende indsatser i 2 distrikter Etablering af definition af inklusion – inkl. måleparametre Udvikling af modeller for inklusion Udvikling af koncept for kompetencecentre Afdækning af muligheder for større sammenhæng mellem skole og fritid for børn og unge med særlige behov Etablering af forslag til organisering af tilbud til unge med særlige behov 2008 Investeringer Omprioriteringer

3 Bilag 3: Projektorganisering
Styregruppe for Forandringsprogrammet Forandringsprogrammet Projektleder Delspor Ansvarlig kontorchef Tovholder Følgegruppe for Forandringsprogrammet Tovholderforum Sparringsgruppe Udmøntning af reformen på specialområdet - bilag 2 og 3 30. januar 2008

4 Bilag 3: Rolle- og ansvarsfordeling i projektorganisering
Enhed Deltagere Rolle og ansvar Styregruppe Direktion Projektchef Projektleder (+ Lise Poulsen) Har det det overordnede ansvar for reformen på specialområdet Sikre fremdrift og realisering af milepæle i den samlede reform Forandrings- programmet Projektleder Overordnet projektstyring og koordinering af projektet. Skal sikre fremdrift i og koordinering mellem delsporene og løse evt. problemer mellem sporene. Afrapportering og beslutningsoplæg til styregruppe. Tovholderfunktion i forhold til sparringsgruppen og tovholderforum. Delspor Kontorchef Tovholder Ansvar for gennemførelsen af opgaver og det faglige indhold i delsporet. Afrapporterer til Forandringsprogrammet om fremdrift og milepæle og har pligt til at rejse tværgående eller specifikke problemstillinger overfor Forandringsprogrammet Tovholder- forum Tovholdere og delspor Sikre koordinering mellem delsporene og sparring mellem tovholdere. Beskrive tværgående problemstillinger med henblik på drøftelse i sparringsgruppen og/eller beslutningstagen i styregruppen Sparrings- gruppe Ansvarlige chefer fra delspor Repræsentanter fra distrikter, skoler, institutioner mv. der arbejder med området til dagligt og har erfaring med at skabe anderledes og nytænkende tilbud og løsninger Sparringsgruppen bliver løbende orienteret om fremdrift og aktiviteter i projektet. Drøfter principielle, tværgående eller faglige problemstillinger i projektet. Bidrager med nytænkning og idéer samt faglig sparring til delsporene og den samlede reform Gruppen kan evt. inddrage videnspersoner fra eksterne institutioner – fx forskningsinstitutioner, KL, andre kommuner, ministerier mv. Følgegruppe Repræsentanter for faglige org., medarbejdere, skoler og institutioner Orienteres om fremdrift og aktiviteter i forandringsprogrammet Skal levere sparring til forandringsprogrammet i form af løbende vurderinger af behovet for yderligere kommunikation til organisationen, give tilbagemeldinger til programmet vedrørende resultater og effekter ifm. programmets gennemførelse m.m. Udmøntning af reformen på specialområdet - bilag 2 og 3 30. januar 2008


Download ppt "Udmøntning af reform på specialområdet BUU 30"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google