Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til familien i centrum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til familien i centrum"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til familien i centrum
Der kunne lige så godt stå den enkelte borger i centrum. Mit udgangspunkt er nemlig at forskellige mennesker har brug for forskellig indsats. TASK FORCE om integration

2 Integrationsnet er … Et praksisorienteret kompetencecenter inden for integration af flygtninge og indvandrere i Danmark Placeret med hovedsæde i Aarhus og har afdelinger over hele landet Anden aktør, non-profit og en del af Dansk Flygtningehjælp Landsdækkende med kontakt til mere end 80 % af landets kommuner Du kunne også vælge at dele det i to slides. Den første om hvem vi er med disse punkter: •          Integration af flygtninge og indvandrere – en del af Dansk Flygtningehjælp •          Landsdækkende med hovedkontor i Aarhus •          Kontakt til godt 80 % af landets kommuner

3 Integrationsnet tilbyder …
God Start, (IL), Bedre trivsel (SL) bedst videre (LAB) med stort fokus på tværfaglighed Socialøkonomiske virksomheder, bosteder og særlige indsatser som fx for ægtefælleforsørgede og asylansøgere Netværk og temadage Den anden om, hvad vi tilbyder: •          God Start, (IL), Bedre trivsel (SL) Bedst videre(LAB) •          Socialøkonomiske virksomheder, bosteder og særlige indsatser   •          Netværk og temadage Og en tredje om, hvordan vi gør det: •          Tværfaglighed •          Medarbejdere •          Metoder (fx filmen om narrative metoder) Husk også udtalelser fra samarbejdparter og at de kan abonnere på vores nyhedsmail.

4 Kernekompetencer Tværfaglighed Medarbejdere Metoder
Og en tredje om, hvordan vi gør det: •          Tværfaglighed •          Medarbejdere •          Metoder (fx filmen om narrative metoder)

5 Indhold: Vilkår for kommuner og flygtninge
Basisinformation:persongruppen,fordeling,indkvartering,boligplacering,etablering,flytning,integrationsplan,integrationskontrakt og lovgivning Serviceniveau: Familiesammenføring, tolkning Anbefalinger: Den gode modtagelse Dialog og videndeling Familien i centrum Det kræver ofte en særlig indsats at få en ny flygtningefamilie til at fungere godt i Danmark. Hør Else-Marie Ringgaard, chefkonsulent i Integrationsnet, fortælle om de nye families største udfordringer, om den hjælp familierne får fra kommunerne, og hvordan frivillige kan være med til at støtte familierne i startfasen.

6 Vilkår- overordnet Forskellig eller ingen opholdstid før modtagelse
Flygtning/kommune Lovgivningens manglende præcisering af generel integration Informationer eller mangel på samme Koordinering af indsatsen i kommunerne/staten

7 Persongrupper Spontane asylansøgere, som selv indrejser i Danmark
Kvoteflygtninge, som genbosættes i Danmark En række undergrupper Personer, som får humanitær opholdstilladelse

8 Typer af udlændinge Indvandrere – nye og gl.
Udlændinge på arbejdsophold, au pair, studerende, m.v. Flygtninge – nye og gl. Uledsagede mindreårige Voksne Børn Familiesammenførte til flygtninge, til danskere Herudover opdelt i grupper efter ydelse eller ej 1990: Integrationslov 2001 Integrationsministeriet

9 Fordeling-prioritering
2014 Landstal: ( ????) Region Kvote Hovedstaden 663 Sjælland 802 Syddanmark 1.093 Midtjylland 1.179 Nordjylland Total (landstal) 4.400 Region Midtjylland- Holstebro

10 Lovgivningsmæssige rammer for fordeling
Integrationslovens § 11: US træffer afgørelse på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, den pågældende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen. NB! Oplysninger om personlige forhold: asylsagsoplysninger kan ikke videregives!!!

11 Lovgivningsmæssige rammer for boligplacering
Boligplaceringsbekendtgørelsens § 14, stk. 1: Ved afgørelsen om boligplacering lægger Udlændingestyrelsen vægt på en flygtnings mulighed for: at danne netværk i Danmark, herunder om pågældende har herboende familie eller nære venner at uddanne sig og finde beskæftigelse at få opfyldt eventuelle særlige behov eller ønsker Der kan ikke klages over boligplacering, men der kan klages over den tildelte bolig

12 FN-kvoteflygtninge - hvordan
Fleksibel kvote på personer over en 3-årig periode: Kvoterejse-sager Flygtningene bliver interviewet af UNHCR og en dansk delegation og gennemgår en helbredsundersøgelse ved IOM og modtager førafrejseundervisning. Dossier-sager (sager på skriftligt grundlag) Flygtningene bliver kun interviewet af UNHCR og gennemgår ”oftest” en helbredsundersøgelse ved IOM.

13 Spontanflygtninge - hvordan…

14 Flygtningeprofil Hvad ved vi – hvis vi ved noget

15 Prioritering På papir – men hvordan er praksis

16 Integrationsloven §1 Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Serviceniveau- LOVGIVNING – KAN og SKAL opgaver

17 Integrationslovens §4 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge […], integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge […], introduktionsforløb for indvandrere[…], udbetaling af introduktionsydelse […], udbetaling af hjælp i særlige tilfælde […], og samordning heraf med den øvrige integrationsindsats i kommunen

18 Organiseringsform i kommunerne
Familie afdeling Jobcenter Ydelsesafdeling Tværgående koordinering/snitflader

19 Integrationsplan (Integrationskontrakt)
pr. 1. juli 2013 medfører blandt andet, at alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge som noget nyt skal tilbydes en integrationsplan. Planen skal skabe sammenhæng og overblik over de indsatser, den enkelte udlænding og dennes familie deltager i samt understøtte den enkelte udlændings og i videst muligt omfang den samlede families integration.

20 Indkvartering /boligplacering/ etablering/flytning
Flere kommuner efterspørger retningslinjer eller snarere anvisninger til deres udbetaling af etablering. Vi vil i netværkene understøtte at kommunerne bruger hinanden til at inspirere og udvikle praksisser på området. LG Insight og Integrationsnet laver på baggrund af en samlet landsdækkende opsamling på området i alle ledernetværk nogle konkrete bud på standarder. I gennemsnit udbetales kr. til at modtage en ny borger.

21 Familiesammenføring

22 Tolkning

23 Fra opholdstilladelse til Integration (ophold og indsats)

24 Hvad virker i modtagelsen
Modtageplan, hvor arbejdsrutiner og roller/ansvar er formaliseret for alle F/I Placering af koordineringsansvar og udarbejdelse af integrationsplaner Tværfagligt samarbejde, herunder forberedelse af modtagelsen gennem samarbejde med asylcenter og øvrige relevante lokale samarbejdspartnere Tidlig screening af borgerens/familien ressourcer, herunder med brug af lægefaglige undersøgelser

25 Forebyggende familieindsats , bl. a ved brug af faml
Forebyggende familieindsats , bl.a ved brug af faml. Konsulent med fokus på forældrekompetencer/ressourcer og integration af børn/unge i skole/fritidstilbud Sprogundervisning med progression og fleksibelt tilrettelagt efter lokale arbejdsmarkedsvilkår Tidlig og virksomhedsnær aktiveringsindsats Samarbejde med frivillige fx værtsfamilier, mindspring Regler , rammer og rutiner ved bestilling af tolk

26 Sidst men ikke mindst- viden
Integrationsviden.dk Dengodemodtagelse.dk Flygtning.dk Um.dk

27 Dialog og videndeling Hvad har overrasket jer i det I har hørt – hvilken ny viden har I fået. ? Hvordan kan I omsætte den nye viden til en bedre støtte til familierne i startfasen?


Download ppt "Velkommen til familien i centrum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google