Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konstruktivisme versus realisme – en falsk modstilling?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konstruktivisme versus realisme – en falsk modstilling?"— Præsentationens transcript:

1 Konstruktivisme versus realisme – en falsk modstilling?
Kirsten Simonsen CEPIN og Roskilde Universitet

2 Realisme og konstruktivisme
Standpunkter, der fastholder eksistensen af en virkelighed, som opererer uafhængigt af vore kundskaber som forskere, vore erfaringer og de betingelser, der giver os adgang til dem Standpunkter, ifølge hvilke virkeligheden ikke findes, men snarere skabes i mangfoldigheden af begrebs- og handlingspraksisser, som også binder forskerens univers

3 Kritisk realisme: Stratificeret ontologi
Det empiriske: Erfaringer, der er en følge af menneskers sansning af faktiske begivenheder og hændelser. Det faktiske: Begivenheder, hændleser og fænomener – resultat af samspil mellem forskellige strukturer/mekanismer. Det reale (konstituerende): Strukturer/ mekansimer der besidder kausale kræfter.

4 Epistemologiske problemer: erfaring
Adresserer ’den epistemiske fejlslutning’ Viden teoriladet, men ikke determineret af teorier/begreber heller ikke afspejling af virkeligheden Sandhedsbegreb: tilnærmelse, praktisk anvendelighed

5 Epistemologiske problemer: forklaring
Metodologiske greb: abstraktion, abduktion

6 Epistemologiske problemer: naturalisme
Bhaskar (1979) The Possibility of naturalism Naturalismens begrænsninger: Lukkede systemer/åbne systemer Samfund del af sit genstandsfelt Erfaringer og meningshorisonter

7 Socialkonstruktivisme(r) to hovedkilder
Ny videnskabssociologi: - Fokuserer på naturvidenskab og teknologi. - Ønsker at forklare indholdet af videnskabelige teorier ud fra sociale faktorer Fransk poststrukturalisme - knyttet til sprog og diskursteori - epistemologisk: diskursen som epistemisk felt - sandhed som diskursiv konstruktion

8 Socialkonstruktivismens hovedkarakteristika ifølge Vivien Burr
En kritisk indstilling overfor taget-for-given viden Historisk og kulturel specificitet Viden skabes og opretholdes gennem sociale processer Viden og social handling hænger sammen

9 Socialkonstruktivismens største fortjenester
Sammenvævning af viden og magt; vidensregimer, forestillingen om ’den anden’ Denaturaliseringsperspektivet; problematisering af fænomeners og kategoriers ’naturlighed’, dekonstruktion

10 Konstruktivismens flertydighed: de tre h’er
1. Hvad konstrueres? viden om virkeligheden/virkeligheden selv fysisk virkelighed/social virkelighed 2. Hvem konstruerer? forskere/sociale aktører/ epistemer-diskurser 3. Hvordan konstrueres? sproglig konstruktion/ materiel konstruktion

11 Niveauer af konstruktivisme
Historisk-geografisk konstruktivisme Epistemologisk konstruktivisme Ontologisk konstruktivisme

12 Konstruktivisme versus realisme: epistemologisk niveau

13 Konklusion Positionering som realist eller konstruktivist uden nærmere præcisering giver ingen mening. Begrebsparret kan tolkes som et kontinuum med mulige mellempositioner Fælles konklusion: Empiri må forstås som konstrueret ud fra en bestemt position – enhver empirisk analyse må redegøre for denne konstruktionsproces


Download ppt "Konstruktivisme versus realisme – en falsk modstilling?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google