Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Begrundelsespligt? Advokat Henrik Holtse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Begrundelsespligt? Advokat Henrik Holtse"— Præsentationens transcript:

1 Begrundelsespligt? Advokat Henrik Holtse
November 2012

2 Begrundelsespligt – EU institutioner
Finansforordningen, artikel 113, stk. 2 ”Den ordregivende myndighed skal oplyse alle ansøgere og tilbudsgivere, hvis ansøgning eller bud er blevet afvist, om årsagen hertil […]. ” Retspraksis Konsekvensen af manglende/utilstrækkelig begrundelse er, at afgørelsen er ugyldig Begrundelsespligt November 2012

3 Begrundelsespligt – danske ordregivere
Håndhævelsesloven § 2, stk. 2 (for tildeling) Udbudsdirektivet artikel 41, stk. 2 (prækvalifikation og tildeling) Praksis Begrundelsespligt November 2012

4 Begrundelsespligt – danske ordregivere
Forskel på begrundelsespligt i Finansforordningen og Udbudsdirektivet ? Klagenævnets kendelse af 5. maj 2010 (Remmer mod SKI) ”Det følger senest af Retten i Første Instans’ dom af 9. september 2009 i sag T-437/05, Brink’s Security Luxembourg, mod Kommissionen, som vedrører den til Udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, svarende bestemmelse om begrundelsespligt i artikel 149, stk. 3, i forordning nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, som ændret ved Kommissionens forordning nr.1261/2005 af 20. juli 2005, at begrundelsen klart og utvetydigt skal angive de betragtninger, som ordregiveren har lagt til grund, således at de berørte parter kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, og således at den kompetente ret kan udøve sin prøvelsesret” Begrundelsespligt November 2012

5 Begrundelsespligt – danske ordregivere
Konsekvens(er) af overtrædelses af begrundelsespligt Klagefrist (for tildeling) regnes først fra det tidspunkt, der er givet en fyldestgørende begrundelse Standstill-perioden forlænges ikke (tildeling) Afgørelsen bliver ikke ugyldig (prækvalifikation og tildeling) Begrundelsespligt November 2012

6 Begrundelsespligt – danske ordregivere
Ved klage over afgørelse om prækvalifikation Klage over manglende begrundelse medfører ikke, at klagen tillægges opsættende virkning (kendelse af 4. juni 2012) Hvis klager får medhold i, at begrundelsen var ufyldestgørende, medfører det ikke, at afgørelsen bliver ugyldig Har begrundelsespligten reelt nogen betydning? Begrundelsespligt November 2012

7 Begrundelsespligt – danske ordregivere
Kendelse af 4. juni 2012 ”Vedrørende betingelse nr. 1 (»fumus boni juris«) bemærker klagenævnet, at klageren ikke har nedlagt påstand om, at indklagedes beslutning om ikke at prækvalificere klageren skal annulleres. Indklagedes eventuelle overtrædelse af udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, kan ikke i sig selv føre til, at der tillægges klagen opsættende virkning. Allerede af den grund er betingelsen om »fumus boni juris« ikke opfyldt. Klagenævnet bemærker i øvrigt […] ses ikke på det foreliggende grundlag at være i strid med udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2” Begrundelsespligt November 2012

8 Kontaktdata Gorrissen Federspiel København H.C. Andersens Boulevard København V T F Aarhus Silkeborgvej Aarhus C T F Begrundelsespligt November 2012


Download ppt "Begrundelsespligt? Advokat Henrik Holtse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google