Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag Bloklæger, Region Sjælland 17. maj 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag Bloklæger, Region Sjælland 17. maj 2011"— Præsentationens transcript:

1 Temadag Bloklæger, Region Sjælland 17. maj 2011
Patientombuddet

2 Klage i sundhedsvæsenet
Overlæge Agnes Hauberg Patientombuddet

3 Nyt klagesystem Patientombuddet

4 Hovedformål: styrke patienters retsstilling
Bedre klagemuligheder Lettere klageadgang Hurtigere afgørelser Højere grad af læring Patientombuddet

5 Vigtigste klageveje i 2011 Driftsherre Service P A T
N K O R P-ombud-det/Disciplinær-nævn Faglig virksomhed PT. O M B U D Ankenævn Patient- forsikringen Erstatning Domstole Tvang i psykiatrien Lokale psykiatriske patient- klagenævn Psykiatrisk Ankenævn Patient- rettigheder Region Kommune P- ombuddet Patientombuddet

6 Patientombud PKNs sekretariat Utilsigtede hændelser ELI
PSAN sekretariat Klage over frit valg osv. Patientombud Forordning883 PKNs sekretariat Patientombuddet

7 International sygesikring
Direktion Administration og service International sygesikring Læringsenhed Patientklagecenter Erstatningscenter Patientombuddet

8 Patientombuddet

9 Patientombuddet Region dialog region Regions-tandlæge-nævn PF

10 Det rådgivende Praksisudvalg
Klage over behandling Det rådgivende Praksisudvalg Disciplinær-nævn Kritik til sundheds-person POB-sager (Forløbsklager) Kritik til behandlingsstedet Sekretariat for nævn Patientombuddet

11 Overgangsordning Patientombuddet
Klager over sundhedsfaglig virksomhed indbragt til Patientklagenævnet før 1. januar 2011 færdigbehandles af Disciplinærnævnet Dette gælder dog ikke klager over aktindsigt, information og samtykke, tavshedspligt mm. Patientombuddet

12 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Patientombuddet

13 Hvorfor et Disciplinærnævn?
Disciplinerende funktion Styrke kvalitet i sundhedsvæsenet Patientombuddet

14 Hvad er Disciplinærnævnet?
En offentlig, administrativ myndighed Kollegial forvaltningsmyndighed Uafhængig Administrativt endelige afgørelser Ombudsmand og domstole Patientombuddet

15 Sammensætning af Disciplinærnævn
Dommer som formand 2 patientrepræsentanter 2 sundhedspersoner Patientombuddet

16 der ikke er tvivl om praksis
Formandsafgørelser Formanden kan træffe afgørelse i sager når: der ikke er tvivl om praksis der ikke gives kritik Forretningsorden § 12: Klager, indklagede, sus, eli, samt myndigheder, der er arbejdsgiver eller lign. I forhold til den eller de berørte indenfor sundhedsvæsenet. OFFENTLIGGØRELSE: Forretningsorden §13: Nævnet offentliggør i anonymiseret og eventuelt resumeret form afgørelser, der er af principiel betydning eller har almen interesse, og som er egnet som vejledning om nævnets praksis. Nævnet skal fra hvert nævnsmøde vælge 4-6 sager til offentliggørelse. Patientombuddet

17 Klagefrister Klage skal indgives inden 2 år fra viden eller burde viden Absolut frist på 5 år fra den dag, klageforholdet har fundet sted Klagefrister gælder ikke for Sundhedsstyrelsens indberetninger til Disciplinærnævnet Patientombuddet

18 Bedømmelsesgrundlag Autorisationslovens § 17:
”udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed” ”i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard” Patientombuddet

19 Offentliggørelse med navn
Indskærpelser Sager til anklagemyndighed 3 kritik-sager indenfor 5 år Kosmetisk behandling Sundhedsstyrelsens skærpede overvågning, påbud, indskrænkning og fratagelse af ordinationsret På nettet i 2 år Patientombuddet

20 Offentliggørelse med navn
Ca. 2 % af alle årets afgørelser offentliggøres med navn Ca. 10 % af alle afgørelser med kritik offentliggøres med navn Patientombuddet

21 Sammenhæng mellem klage, rapportering og tilsyn
SST POB PF RAPP Patientombuddet

22 Dialog Frist 4 uger Regionens ansvar
Forskellige fremgangsmåder i de enkelte regioner Patientombuddet

23 Hvis klagen opretholdes efter dialogproces:
Regionen afklarer om DN- eller POB-sag samt klagetema Valg af sagstype Regionen indhenter basisoplysninger efter afholdt dialog Patientombuddet

24 Patientombuddet Patientombuddet har samme saglige kompetence som Disciplinærnævnet - derudover har Patientombuddet enekompetence til at behandle sager vedrørende aktindsigt, transplantation og rettighedsklager (befordring, begravelseshjælp, sundhedskort, lægevalg, kontaktperson, frit sygehusvalg, behandling i udlandet) Patientombuddet kan ikke træffe afgørelse i en sag, hvor patienten selv har betalt for hele behandlingen Det er ligegyldigt, om behandlingen mv. er givet af en person, som er omfattet af disciplinærnævnets kompetence Afgørelsen rettes mod sygehuset (ikke mod afdelingen), klinikken, plejehjemmet mv. Patientombuddet

25 Spørgsmål? Patientombuddet

26 Være med til at sikre, at det samme ikke overgår andre
Hvorfor klage? Være med til at sikre, at det samme ikke overgår andre Led i bearbejdelse af sorg Led i forståelse af behandlingsforløb Vrede Patientombuddet

27 Disciplinærnævn og Patientforsikring
Erstatning fra Patientforsikring, selvom sundhedspersonen ikke kan bebrejdes skaden Kun kritik fra Disciplinærnævn, hvis sundhedspersonen har handlet under almindelig anerkendt faglig standard Patientombuddet

28 Udvælgelsen af sagkyndige
Det videnskabelig selskab udformning af stillingsannonce vurdering af ansøgerne samtaler - sikre klinisk arbejde akut behov Patientombuddet

29 Vurdering af klagesager 1
Tilstrækkelige oplysninger Relevant klinisk undersøgelse Relevant undersøgelsesprogram Relevant vurdering af undersøgelsesresultater Relevant behandling Fornøden assistance Patientombuddet

30 Vurdering af klagesager 2
Relevant kontrol Tilstrækkelig Information Journalføring Ansvarsplacering Overlægens ansvar Oplæring Instruktion Delegation Patientombuddet


Download ppt "Temadag Bloklæger, Region Sjælland 17. maj 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google