Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor er by- og boligpolitik nødvendig? Konklusioner på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde Hans.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor er by- og boligpolitik nødvendig? Konklusioner på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde Hans."— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor er by- og boligpolitik nødvendig? Konklusioner på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde Hans Skifter Andersen

2 Tre hovedspørgsmål i forelæsningen: I. Hvorfor kan boligmarkedet ikke af sig selv tilvejebringe en tilfredsstillende boligforsyning? II. Hvorfor forslummer nogle byområder mens andre fornyes på markedsvilkår? III.Hvorfor sker der en social adskillelse (segregation) i byerne og hvorfor fører dette til ’problemramte byområder ’?

3 Det velfungerende boligmarked? ”… hvordan et frit boligmarked fungerer: et marked, hvor huslejestrukturen er i harmoni med lejlighedernes kvalitet og hvor der findes en boligreserve af ledige lejligheder, som er jævnt fordelt på lejlighedstyper …” (Artikel af J. Gelting i Nationaløkonomisk Tidsskrift 1965)

4 Boligmarkedet i fem lande 2010

5 Hvorfor varierer boligpolitikken mellem lande og over tid? 1.Forskelle i politiske holdninger til velfærdsstatens rolle generelt og på boligområdet 2.Forskelle med hensyn til konkrete sociale og økonomiske problemer i boligforsyningen, og dens rolle i samfundsøkonomien, som har ændret sig over tid 3.Forskelle i opfattelsen af i hvor høj grad boligmarkedet fungerer som andre markeder, eller der er ’markedsfejl’, som skaber behov for statslig støtte og regulering

6 Ad. 1. Tre principielt forskellige politiske holdninger til boligpolitikkens opgaver (Doling 1997): Boliger er helt privat forbrug. Det offentlige træder kun til, når ekstreme problemer bliver meget synlige i form af hjemløshed og forslumning af boliger ( Sydeuropa, USA ) Man skal kun hjælpe særligt udsatte grupper, som ikke selv er i stand til at skaffe sig en ordentlig bolig, mens den almindelige befolkning må klare sig på markedsvilkår ( England, Belgien, Schweiz, Norge og til dels Tyskland) Boliger er særligt vigtigt for velfærd og sundhed i samfundet. Statens opgave at sikre en god boligforsyning for bredt udsnit af befolkningen ( Danmark, Sverige og Holland )

7 Ad 2. Forskelle med hensyn til konkrete sociale og økonomiske problemer: Boligpolitik er som oftest udløst af konkrete aktuelle problemer med boligforsyningen eller økonomien generelt Den historiske udvikling i boligforsyningen efter krigen – fra boligmangel til periodevise overskud Konjunkturudviklingen og byggesektorens rolle i dette - erhvervspolitik

8 Ad 3. Forskelle i opfattelsen af hvordan boligmarkedet fungerer Er der problemer i boligmarkedets funktionsmåde, som berettiger offentlig støtte til boligforsyningen og indgreb i markedet? Eller fungerer markedet stort set tilfredsstillende på egne præmisser?

9 Boligmarkedets grundproblem: Der kan ikke på markedsvilkår nyproduceres boliger til folk med lavere indkomster og kun en lille del af boligudbuddet kommer fra nyproduktion behov for løbende omfordeling af boliger mellem rig og fattig og mellem familier i forskellig fase af livsforløbet

10 Teori for et velfungerende boligmarked: ’The filtering proces ’ (nedsivningsprocessen) Med tiden bliver boliger forældede og nedslidte og taber i pris og husleje De bedrestillede flytter fra ældre og billige boliger til nye og dyre og skaber derved boligudbud for de dårligere stillede Øget efterspørgsel efter billige boliger fører til prisstigninger, som får de bedrestillede til at flytte opad Forudsætninger: Prisdannelsen reagerer hurtigt på ændringer i efterspørgslen Husstandene reagerer hurtigt på ændringer i priserne – høj mobilitet

11 ”Stiger boligefterspørgslen så meget, at markedslejen giver overnormal forrentning, vil dette udløse en forøgelse af boligbyggeriet, som efterhånden vil konkurrere huslejerne ned” ”Det er imidlertid klart, at denne tilpasning tager tid, således at der på kort sigt kan fremkomme betydelige afvigelser mellem omkostningslejen og den markedsleje, der kan opnås i nybyggeriet” (Det Økonomiske Råd, 1970)

12 ”Certainly the ’filtering process’ works very imperfectly, with many other factors affecting the value and occupancy of properties” “Many of our problems in this area arise from imperfections in the operation of the housing market which deprive the poor of the full benefit of what little purchasing power they possess” (The Report of the President’s Committee on Urban Housing 1968)

13 Årsager til boligmarkedsproblemer a.Boliger er meget forskellige og boligmarkedet er opdelt i delmarkeder – især mellem leje og eje – som vanskeliggør prisdannelsen og begrænser udbuddet b. Efterspørgslen meget svingende pga. konjunkturer, stærkt forsinket reaktion på konjunkturændringer i nybyggeriet c. Priser på ejendomme og grunde har svært ved at falde og huslejedannelsen fungerer trægt d. Mobiliteten og markedstilpasningen påvirkes kun lidt af pris- og huslejeændringer -> uligevægtsproblemer ved konjunkturændringer

14 a. Segmentering af boligmarkedet – opdeling mellem eje og leje Lokale boligmarkeder, bestemt af arbejdsplads oplande og tilhørsforhold Store forskelle mellem boligers egenskaber betyder, at den enkelte kun efterspørger en lille del af boligerne Specielt opdeling i ejerformer opsplitter markedet og skaber svingninger i efterspørgslen Segmentering vanskeliggør ’filtreringsprocessen’

15 Hvorfor er efterspørgslen efter ejerboliger svingende? Afkastet ved investering i ejerbolig ændres over tid med renteniveau mv. Likviditet og lånemuligheder for den enkelte er afgørende Forventninger til fremtiden vigtig: fortsat god økonomi og prisstigninger

16 b. Konsekvenser af konjunkturændringer Ejerboligefterspørgslen styrer markedet Ved kriser: fald i ejerboligefterspørgslen og vækst i lejebolig do Ved vækst: stigning i ejerboligefterspørgslen og fald i lejeboligers konjunkturerne skaber stærke ændringer i efterspørgslen Amerikanske studier: Boligmarkedet er 6-10 år om at tilpasse sig større ændringer i efterspørgslen

17 c. Problemer med prisdannelsen Huspriser og huslejer skal regulere nyproduktionen og skabe omfordeling på boligmarkedet I vækstperioder: Stærkt stigende grund- og boligpriser, Lang reaktionstid for boligproduktionen Faldende efterspørgsel på lejeboliger, men huslejerne falder næsten ikke Under kriser: voksende pres på lejeboliger, med stigende huslejer -> kombination af stagnerende indkomster og stigende boligudgifter Priser på huse og grunde har svært ved at falde (”Modhageeffekten”)

18

19 d. Boligmarkedet reagerer meget trægt på prisændringer på grund af mobilitetshæmmende forhold. Dette gælder især i ejerboliger Store forskelle i mobilitet mellem grupper

20

21 " Many empirical studies note another aspect of mobility in the social and economic bonds a community resident forms with the immediate environment … as a result of a gradual assimilation process … mobility will be inhibited by ties to the immediate house, neighborhood or area.” (Speare, Goldstein and Frey 1974)

22 Årsager til lav mobilitet: Flytteomkostninger. Stedstilknytning Kun store ændringer i livssituationen udløser aktiv adfærd Den aktive efterspørgsel er styret af demografiske ændringer – ikke af pris- og udbudsændringer

23 Konsekvenser for boligmarkedet De billigste udlejningsboliger har de største problemer med uligevægt fordi de har de dårligste teknisk/ø­kono­ miske muligheder for tilpasning af boligudbuddet til efterspørgslen ved konjunkturændringer (Rothen­burg et al. 1991, DeLeeuw og Struyk 1975)

24 Konklusioner: Boligmarkedet har funktionsproblemer : Svært at tilpasse boligudbuddet til efterspørgslen fra lavindkomstgrupper Boligmangel, især i nedgangsperioder Permanent boligmangel for de der har lavest indkomst For høje boligpriser efter vækstperioder, som sætter sig i grundpriserne Vi fører til dels boligpolitik i blinde, men man burde kunne etablere advarselssignaler og bedre konjunkturreaktioner

25 II. Hvorfor forslummer nogle byområder mens andre fornyes på markedsvilkår?

26 Slumområde i USA

27

28 Teorien om ’The Neighboorhood Life-cycle’ “ Residential neighboorhoods will inevitable over the course of time develop into poor blighted or decadent districts ” (Babcock 1932)

29 Mulige forklaringer på forslumning 1. Nedslidning : bygninger kan teknisk set ikke holde i længden, eller bliver for dyre at vedligeholde 2. Forældelse : nye krav til boligerne med stigende indkomster kan ikke opfyldes – for dyrt at forbedre. Manglende efterspørgsel gør det urentabelt at vedligeholde 3.Økonomisk-sociale forslumningsprocesser i byområder

30 Markedsforhold, som skaber forslumning ’The (economic) neighbourhood effects’ Kvaliteten og værdien af boliger og ejendomme afhænger af kvarteret – betydning for pris/huslejeniveau Værdien af og afkastet af investeringer i en ejendom afhænger af hvad der investeres i kvarteret Grundlæggende problem: Det er ikke rentabelt at forbedre og renovere boliger i kvarterer, som er i forfald, eller som forventes at komme det Selvforstærkende spiraler af lavere indkomster og betalingsevne, lavere ejendomsværdier, færre investeringer og fysisk forfald

31 Selvforstærkende økonomisk-sociale forslumningsprocesser i byområder Forventninger om kvarterets fremtidige udvikling har afgørende betydning for investeringerne Tre forhold har især betydning: Beboerudviklingen og heraf følgende betalingsevne Udviklingen i ejendommenes værdier og investeringerne i dem Udviklingen i den fysiske kvalitet af bygninger og kvarteret som helhed

32

33 Fornyelsesprocesser – ’Gentrification’ Fornyelse af ældre byområder på markedsvilkår

34

35 Forhold som har bremset forfalds- og fornyelsesprocesser i Europa Offentligt støttet socialt boligbyggeri og boligstøtteordninger modvirker forslumning Huslejeregulering har bremset udsving i ejendomspriserne for lejeboliger Offentlig støtte til by- og boligfornyelse har bremset fysisk forslumning og vendt udviklingen til fornyelse

36 Forhold som bremser slumprocesser i Europa Offentligt støttet socialt boligbyggeri og boligstøtteordninger modvirker økonomiske tab ved koncentration af beboere med lav indkomst Huslejeregulering har bremset udsving i ejendomspriserne for lejeboliger Offentlig støtte til by- og boligfornyelse har bremset fysisk forslumning

37 Konklusioner Offentlig byfornyelse har været nødvendig for at standse forfaldsprocesser Men særligt attraktive byområder (Christianshavn) har kunnet fornyes på markedsvilkår

38 III. Hvorfor sker der en social adskillelse (segregation) i byerne og hvorfor fører dette til ’problemramte byområder’? Segregation: Rumlig adskillelse af befolkningsgrupper som bor i forskellige dele af byen

39 Udviklingen i indkomstforskelle mellem bydele i København 1985-2010 19852010 Relativ vækst % Indkomst Nørrebro12517339 Frederiksberg16627667 Hele byen København + Frederiksberg14021957 Relative forskelle % Nørrebro - hele byen-11-21 Frederiksberg - hele byen1926 Nørrebro-Frederiksberg-25-37

40 Årsager til segregation Boligmarkedssegregering : Prisdannelsen på boliger og grunde deler boligsøgende op efter indkomst. Høj-indkomst grupperne kan betale for de mere attraktive områder i byen og undgå de mindre attraktive ’Kulturel segregering’ : Præference for at bo tæt på mennesker man er på bølgelængde med/undgå grupper man ikke ønsker at bo med? Undgå steder med sociale problemer og lav status Boligpolitikken opdeler boligmarkedet i ejerformer for rige og fattige (segmentering), og markedsmekanismer eller fysisk planlægning adskiller ejerformerne i byen

41 Præferencer for ønsket byområde Præference indeks: 100 = Stor betydning, 0 = ingen betydning

42 Husstande fordelt på ejerformer i forskellige indkomstgrupper (indkomst deciler) 2008

43 Den sociale skævhed i ejerformer (segmentation indeks for indkomst deciler)

44 Lokalpolitisk styring af boligbyggeriet Kommunerne kan styre boligbyggeriet ved fysisk planlægning, der afgør hvad (etagebolig, enfamiliehuse, grundstørrelser) der kan bygges hvor, men kan ikke bestemme ejerformen. Kommunerne skal give tilladelse og støtte alment (socialt) boligbyggeri Politiske processer: I ‘rige’ kommuner har der oftest været borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen, som har ønsket flere parcelhuse på store grunde, bl.a. for at fastholde det politiske flertal I ‘fattige’ kommuner har der oftest været socialdemokratisk flertal, som har ønsket mere alment byggeri -> Tendenser til polarisering mellem kommuner. Historisk udvikling: Store ensartede bebyggelser opført 1960-75

45 Andel udlejningsboliger i boligbyggeriet 1970-83 i kommuner med forskelligt politisk flertal (%)

46 Hvad er problemet med segregation? Den sociale ulighed kan øges, hvis ’den sociale arv’ forstærkes som følge af opvækst eller langtidsophold i byområder med sociale problemer I byområder med høj koncentration af socialt eller kulturelt divergerende grupper kan disse udvikle afvigende normer og adfærd (’ Social Neighbourhood effects ’) Selvforstærkende segregations- og forslumningsprocesser i byen – dannelse af ‘ problemramte byområder’

47 Segregeringsprocesser i byerne Segregation afhænger af både social ulighed og ”rumlig ulighed” - forskelle i kvalitet og status for forskellige byområder Den rumlige ulighed ændres over tid, bl.a. som følge af segregation og ændringer i byområders kvalitet og status på grund af gensidigt selvforstærkende processer ( The socio-spatial dialectic )

48

49 Hvorfor er der opstået problemramte nyere byområder i Europa? Tendenser til koncentration af ressourcesvage og etniske minoriteter i socialt boligbyggeri i bestemte områder som følge af boligpolitikken Selvforstærkende negative processer i byområder med koncentration af sociale problemer: Interne negative processer i kvarterne Eksterne negative processer- samspillet med den øvrige by

50 Interne negative processer i problemramte byområder : Samspil mellem fysisk forfald og normer for brug af området Sociale problemer og inhomogen social og etnisk beboersammensætning medfører ofte nabokonflikter, der kan eskalere Udvikling af afvigende normer, specielt blandt unge Øget kriminalitet, utryghed og tilbagetrækning Belastning af offentlig service, som forringes (især skoler) Forringelse over tid af attraktivitet, status og omdømme

51 Eksterne negative processer i problemramte byområder: Forringet attraktivitet, lav status og dårligt omdømme medfører : høj fraflytning, især af beboere med beskæftigelse og ressourcer flere tilflyttere med få ressourcer og sociale problemer ændret beboersammensætning interne negative processer speedes op

52 Konklusioner Dannelsen af byområder med mange sociale problemer, lav status og fysisk nedslidning er det største problem ved segregation Segregation er en selvforstærkende proces – især kombineret med øget rumlig ulighed ved dannelse af problemramte byområder Offentlig støtte til at modvirke rumlig ulighed har været nødvendig og vil fortsat være det. Nogle byområder vil have permanent behov for støtte. Eneste alternativ er nedrivning.


Download ppt "Hvorfor er by- og boligpolitik nødvendig? Konklusioner på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde Hans."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google