Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer og overvejelser i et organisatorisk perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer og overvejelser i et organisatorisk perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer og overvejelser i et organisatorisk perspektiv
Implementering af ICS Erfaringer og overvejelser i et organisatorisk perspektiv Herlev Kommune og Lolland Kommune, ICS konference den 22. november 2011 1

2 Præsentation af kommuner
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Introduktion Formål Workshoppens program & Præsentation af kommuner

3 Workshoppens program Præsentation af de to kommuner
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Workshoppens program Præsentation af de to kommuner Fokus på 3 særlige områder: Motivation Implementering & forankring Tværprofessionel inddragelse 3) Kort summeøvelse efterfulgt af spørgsmål / dialog i plenum 4) Afsluttende refleksionsøvelse

4 Præsentation af kommuner
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Præsentation af kommuner Camilla Boelskifte Herlev Kommune indbyggere - ICS kommune siden oktober 2011 Michael Vinther Hansen Lolland Kommune indbyggere - ICS kommune siden 2009

5 Motivation Formål Hvordan får vi skabt vedholdende interesse for ICS?
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Motivation Formål Hvordan får vi skabt vedholdende interesse for ICS? Hvordan får vi formidlet og motiveret både ledelse og personale?

6 Motivation Særligt vigtigt med fokus på:
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Motivation Særligt vigtigt med fokus på: En klar og tydelig ledelsesmæssig tilkendegivelse (visionen) En kontinuerlig historiefortælling – hvorfor har vi valgt ICS Inddragelse / forandringsagenter / tovholdere Understøtte og fokusere på de medarbejdere der er åbne og positive Vigtig at ICS-fortællingen ikke bliver en fortælling om, at det også bare er noget vi skal have fordi en eller anden har besluttet det. Både leder og superbruger skal blive ved med at fortælle den faglige gode historie. Om meningen om erfaringerne – Historien, historien, historien om den gode ICS-ulv  Understøtte og fokusere på de medarbejdere der er åbne og positive: Ganske kort relateret til organisationspsykologi. Ikke hensigtsmæssigt at bruge tid på de kritiske, da det er vanskeligt at flytte / overbevise dem. I stedet udgangspunkt i de stærke positive medarbejdere

7 Motivation Motivationsfokus i Herlev Kommune
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Motivation Motivationsfokus i Herlev Kommune Implementeringsgruppe bestående af superbrugere, ICS ansvarlig og ledelse Valg af superbrugere for hver enhed / hvert team: børn, unge, specialområde. Et fokus på hvordan ICS er menings skabende for den enkelte ift .faglig kvalificering frem for en styringsteknologi der er besluttet ”oppefra”. Kommende udfordringer/ fokuspunkter: Hvordan sikrer vi ICSs synlighed, når fagsystemet DUBO bliver en realitet, herunder et administrativt fokus. Hvordan får vi ICS til at spille sammen med de øvrige faglige metoder, herunder Signs of safety

8 Motivation Erfaringer fra Lolland Kommune
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Motivation Erfaringer fra Lolland Kommune Nødvendigt med en meget fag-faglig tilgang Vigtigt med fokus på ICS som et udviklingsredskab og ikke alene som en struktureringsredskab Kan være svært at fastholde begejstring, men det er nødvendigt Manglende eller usikker funktionsbeskrivelse for superbrugerne kan resultere i frustration i stedet for motivation Superbrugerne skal plejes og gives gode og tilstrækkelige forhold

9 Hvordan implementerer vi ICS? Hvordan får vi det forankret?
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Implementering & Forankring Formål Hvordan implementerer vi ICS? Hvordan får vi det forankret?

10 Implementering og forankring
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Implementering og forankring Særligt vigtigt med fokus på: Implementeringsstrategi (hvordan skaber vi forandringer) Klart defineret superbrugergrundlag (hvem, hvad, hvorfor, hvordan) Overveje sammensætning af superbrugergruppen (med eller uden faglig leder) Organisatorisk forankring (gruppemøder, faglig refleksion, indstillinger, m.m.) Fokus på sammenhæng mellem intentioner og handlinger

11 Implementering og forankring
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Implementering og forankring Implementeringsfokus i Herlev Kommune Udarbejdelse af implementeringsplan Fast punkt på afdelingsmøder, hvor der kan drøftes generelle udfordringer Behandlermøderne – fora for den egentlige anvendelse / implementering Et udvalg af konkrete sager, hvor støtteredskaberne og de teoretiske forståelsesrammer tages aktivt i brug. ICS behandles på faglig dag i 2012 m.h.p. genopfriskning af håndbog, teori, m.m.. Der foretages en intern evaluering af ICS i sagsbehandlingen ud fra ICS’s mål og kommunens vision. ( en baselinemåling i opstartsfasen af ICS sammenholdt med en eftermåling)

12 Implementering og forankring
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Implementering og forankring Erfaringer fra Lolland Kommune Strategi og forståelse er afgørende for en succesfuld implementering En god implementeringsplan giver ikke nødvendigvis den ønskede forankring

13 Implementering og forankring
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Implementering og forankring Første implementeringsforsøg: Udgangspunkt i en klassisk lineær / rationel implementeringsstrategi Ledelsen tog initiativet Ledelsen planlagde og designede forestående ændringer Ledelsen traf beslutninger på baggrund af rationelle kalkuler Ledelsen definerede implementeringsplanen Fastsættelse af mål Analyse af muligheder Definition af løsning Implementering af løsning

14 Implementering og forankring
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Implementering og forankring Resultat af 1. implementeringsforsøg Begrænset brug af ICS Generel usikkerhed vedr. metode og indhold En reel dekobling – manglende overensstemmelse mellem det ledelsen sagde og det som rådgivningen gjorde

15 Implementering og forankring
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Implementering og forankring Andet implementeringsforsøg Udgangspunkt i en eksplorativ ændringsstrategi med fokus på: Kreativitet, innovation og mobilisering af interesse Løst koblede organiseringsprocesser Udnyttelse af bevægelser og fokus på momentum Etablering af læringsmuligheder / aktionslæring Faglighed Rammer Udvikling Ledelse Metode Inddragelse 1) Stor risiko for, at ICS bliver så tæt knyttet og sammentænkt med DUBU, at det blot bliver endnu et administrativt redskab. ICS skal under huden, tænkes mærkes og udleves i forhold til alt det arbejde den enkelte rådgiver udfører.

16 Tværprofessionel inddragelse Formål Hvem er interessenterne?
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Tværprofessionel inddragelse Formål Hvem er interessenterne? Hvordan får vi interessenterne inddraget og ansvarliggjort?

17 Tværprofessionel inddragelse
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Tværprofessionel inddragelse Særligt vigtigt med fokus på: Interessentafklaring (interessent analyse). Hvem er de, hvordan skal de vægtes, hvorfor? Overveje hvordan ICS kan give mening for de tværprofessionelle samarbejdsparter Information og omsætning af denne Inddragelse med understregning af primærområdets vigtighed Tid til den individuelle forklaring (fx i forhold til statusblanketter) ICS er i praksis et ”samlende” redskab, der kan skabe grobund for et fælles sprog og forståelse

18 Tværprofessionel inddragelse
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Tværprofessionel inddragelse Inddragelsesfokus i Herlev Kommune Afholdt ”kick off” på første ICS dag med invitation af tværfaglige parter Deltagelse på skoleledermøder, m.h.p. en introduktion til ICS og konkret dialog i forbindelse med udfærdigelse af blanketter Deltagelse på dagtilbudsledermøder Deltagelse i ledernetværk vedr. tidlig opsporing på dagtilbudsområdet m.h.p. at anvende ICS tænkningen i forbindelse med kvalificering af underretningen.

19 Tværprofessionel inddragelse
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Tværprofessionel inddragelse Erfaringer fra Lolland Kommune Manglende viden og inddragelse har resulteret i frustration og modstand Blanketter blev opfattet som en yderligere bureaukratisering og resultatet blev en distancering mellem områderne Nødvendigt ikke bare at fokusere på information, men også på en strategi for omsætning. Hvor langt kan og vil vi inddrage primærområdet Erfaring, at der opnås en helt unik forståelse mellem områderne, når der afsættes tid og ressourcer

20 Opsamling og anbefalinger
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Opsamling og anbefalinger Afsæt tid til at gennemgå blanketter og den nye måde at tænke sagsbehandlingsprocesser på Pas på med inddragelse af tværprofessionelle aktører på ICS grundkurset Motivation og implementering er både et ledelses og superbrugeransvar Der skal være faglig ”kontrol” og metodemæssig sparring Superbrugerfunktionen skal ledelsesmæssigt understøttes og funktionen skal være præcist beskrevet ICS uddannelsen er alene at betragte som en introduktion – Det hårde arbejde skal udføres i processtyret teamregi Fremhæv overfor samarbejdspartnere, hvad formålet er med deres beskrivelser. Hvordan de bliver brugt og omsat i analysen

21 To minutters rum til refleksion med din sidemand
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Tid til refleksion Formål To minutters rum til refleksion med din sidemand

22 Tid til refleksion Hvad er Jeres erfaringer i forhold til oplægget?
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Tid til refleksion Hvad er Jeres erfaringer i forhold til oplægget? Er der noget du gerne vil dele med andre? Er der noget du gerne vil have uddybet?

23 Og hvad kan jeg så bruge det til
Implementering af ICS – Erfaringer i et organisatorisk perspektiv Og hvad kan jeg så bruge det til Interview sidemanden (5 min. hver) Hvad har du lært? Hvordan kan du og dine kolleger bruge det i praksis? Hvad skal I gøre for at få det til at ske? Skriv dine refleksioner ned i hæftet (5 min.)


Download ppt "Erfaringer og overvejelser i et organisatorisk perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google