Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Funktionsleder Lena Kongsbach Naturstyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Funktionsleder Lena Kongsbach Naturstyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Funktionsleder Lena Kongsbach Naturstyrelsen
Håndhævelse Funktionsleder Lena Kongsbach Naturstyrelsen Frontpage

2 Disposition Lovliggørelsessagen
- sagsbehandlingsskridt og regler herom sagsbehandlingsfejl og konsekvenser Myndighedspassivitet ctr. Indrettelsessynspunkter Proportionalitetsprincippet som begrundelse for dispensation I forhold til omfanget af den fysiske lovliggørelse

3 Lovliggørelsessagen Tilsynspligten:
Kommunen er tilsynsmyndighed og skal påse, at loven, bekendtgørelser, forbud, påbud og vilkår overholdes. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, mm forholdet har underordnet betydning. =>Ikke pligt til at føre et systematisk opsøgende tilsyn. =>Pligt til at reagere, når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på et ulovligt forhold.

4 Lovliggørelsessagen Sagens opståen:
Anmeldelse, gennem anden sagsbehandling, besigtigelser.

5 Lovliggørelsessagen Sagsoplysning Partshøring Træffe afgørelse
- Officialprincippet Partshøring -Forvaltningslovens § 19 Træffe afgørelse - Afgørelsesbegrebet - Begrundelse - Klagevejledning

6 Sagsoplysning Officialprincippet:
Forpligter afgørelsesmyndigheden til selv, eventuelt i samarbejde med andre myndigheder, at fremskaffe korrekte og tilstrækkelige oplysninger før der træffes afgørelse i den foreliggende sag.

7 Sagsoplysning Besigtigelser HR: varsling af besigtigelsen
U: formålet med besigtigelsen vil gå tabt Gennemførelsen Formålet

8 Partshøring Begreb: En parts adgang til at – med henblik på varetagelse af egne interesser – at sætte sig ind i sagens oplysninger og fremkomme med udtalelse, inden sagens afgøres.

9 Partshøring Hvornår: faktiske oplysninger, som parten ikke kan antages at være bekendt med. Oplysningerne skal være til ugunst for den pågældende part, og oplysningerne skal være af væsentlig betydning for sagens afgørelse

10 Partshøring Partshøring: Faktiske oplysninger, som parten ikke kender.
=>oplysninger fra besigtigelsen. =>Oplysningen om, at der er en ”sag”.

11 Partshøring NKN Mangel at kommunen ikke havde foretaget partshøring efter besigtigelse => dog ikke ugyldighed, da ejeren har haft lejlighed til at fremføre sine bem. til nævnet.

12 Træffe afgørelse Afgørelsesbegrebet:
Sproglig tilkendegivelse, hvorved en forvaltningsmyndighed i forhold til en bestemt adressat eller afgrænset kreds af adressater på et offentligretligt grundlag, ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et konkret foreliggende tilfælde

13 Træffe afgørelse Krav til afgørelsen:
Begrundelse (Forvaltningslovens §§ 22 og 24) Def:De retlige årsager/præmisser der leder til en juridisk afgørelse og dermed en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Klagevejledning (Forvaltningslovens § 25) om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist.

14 Myndighedspassivitet ctr. indrettelse
”Ved bedømmelse af, om et offentligretligt krav kan anses for bortfaldet på grund af passivitet, må der efter min opfattelse - foruden på den forløbne tid - tillige lægges afgørende vægt på, om borgeren har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort gældende, og om det kan bebrejdes det offentlige, at kravet ikke er blevet rejst på et tidligere tidspunkt”

15 Myndighedspassivitet
NMK Det tidligere Vestsjællands Amt blev ved en besigtigelse på ejendommen den 6. juli 2006 opmærksom på, at der var foretaget oprensning af en sø og at det oprensede sømateriale var udlagt på et tilstødende beskyttet mose- og engareal. Amtet varslede i den anledning den 13. juli 2006 et lovliggørelsespåbud overfor ejendommens ejer. Amtet foretog ikke yderligere i sagen, som den 1. januar 2007 overgik til Kalundborg Kommune. Kommunen besigtigede ejendommen den 21. maj 2008 og varslede den 12. januar 2010 et fornyet lovliggørelsespåbud overfor ejendommens ejer, der blev fulgt op at det påklagede lovliggørelsespåbud af 20. september 2010.

16 Indrettelse Selvom der ikke er udvist passivitet, kan selve det forhold, at et indgreb er udført for meget lang tid siden, kunne medføre en begrænsning i kommunens mulighed for at kræve fysisk eller retlig lovliggørelse. Omfanget af denne begrænsning - indrettelsessynspunktet - er baseret på en konkret vurdering, herunder af karakteren af det ulovlige forhold. Det indgår også i vurderingen, om der har været indsigelser fra omboende, og om der er væsentlige samfundsmæssige interesser i håndhævelsen i den enkelte sag.

17 Proportionalitet Definition (på alm. dansk): et rimeligt forhold mellem mål og middel. Kendes bl.a. fra strafferetsplejen og beskyttelsen af menneskerettigheder.

18 Proportionalitet Forvaltningsretligt: Uskreven retsgrundsætning
En generel prioriteringsregel i forhold til skønsafvejningen. Et krav til forvaltningen om ikke at udforme retsfølgen på en mere byrdefuld måde end de lovligt inddragne kriterier giver holdepunkter for.

19 Proportionalitet Enkel i sin udformning, men svær at håndtere i praksis. Især anvendelig i forhold til afgørelser, der indeholder et element af sanktion over for en borger. F.eks. krav om retablering (fysisk lovliggørelse) og omfanget af den fysiske lovliggørelse

20 Proportionalitet Påstand:
Det er uproportionalt at kræve fysisk lovliggørelse Eksempel: Opfyldning af et moseareal på ca. 900 m2 opfyldt med 1- 1½ m jord. Arealet fremstår som have.

21

22 Proportionalitet Kommunen meddeler dispensation til opfyldning med byggematerialer på ca. 700 m2 mose for at imødegå høj vandstand fra nærliggende vandløb. Det vil koste mellem og kr. at fjerne materialet. Det biologiske tab er begrænset, da vegetationen er alm. plantearter.

23

24 Proportionalitetsprincippet
Påstand: Omfanget eller indholdet af den fysiske lovliggørelse er i strid med propor-tionalitetsprincippet.

25 - Beskyttet overdrev både syd og nord for kørevejen.
- Afslag på dispensation til udbringning af gødning og bibeholdelse af græs - Ikke tilstrækkelige oplysninger til at vurdere om en mindre intensiv gødskning af den sydlige del udgjorde fortsættelse af lovlig drift. - Ikke afvises, at den sydlige del har været gødsket i begrænset omfang svarende til 50 kg/ha/år. - Påbud om ophør i 6 år for at imødegå en længere periode med overgødskning.

26 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dk
End page


Download ppt "Funktionsleder Lena Kongsbach Naturstyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google