Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Markforsøg med afgasset gylle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Markforsøg med afgasset gylle"— Præsentationens transcript:

1 Markforsøg med afgasset gylle
Torkild Birkmose Landscentret | Planteavl

2 Biogas er mere end blot biogas...
Miljø Land- brug Energi

3 Biogas er mere end blot biogas...
Miljø Land- brug Energi

4 Landbrugsmæssige fordele ved biogasfællesanlæg
“Let” at afsætte til naboer Mindsker transportudgifter Mindre udvaskning, denitrifikation og CO2 - udledning Støtter vedvarende energi (”grønt image”) Mulighed for fælles gylleseparering Bedre kvælstofudnyttelse Homogen og letflydende Veldeklareret gylle Færre lugtgener Fri for kim og ukrudt Kontrolleret genanvendelse af affald

5 Landbrugsmæssige ulemper ved biogasfællesanlæg
Dårligt eller intet flydelag Risiko for tab af kvælstof (ammoniakfordampning)

6 Markforsøg med afgasset gylle
Foto: Torben Skøtt, BioPress Markforsøg med afgasset gylle

7 Princippet i danske markforsøg:
Udføres under praksisnære forhold Udføres på almindelig landbrugsjord Udføres af planteavlskonsulenter Sikkerhed opnås bl.a. ved at udføre mange forsøg (i alt ca om året) Fungere også som demonstrationsarealer for landmænd

8 Typisk sammensætning af gylle anvendt til markforsøgene
50 pct. svinegylle 30 pct. kvæggylle 20 pct. affald (typisk mave-tarmaffald fra slagterier)

9 Analyser af gylle fra forsøgene
TS, % N-tot, kg/t NH4-N, P, K, pH NH4-N, % Afgasset gylle Svinegylle Kvæggylle 4,8 5,0 7,5 4,4 3,9 3,5 2,9 2,4 1,0 1,1 0,9 2,3 7,6 7,1 6,9 81 74 61 In Denmark digested slurry is typically a mixture of pig slurry, cattle slurry and organic waste from the industry. Figures are average contends of the slurry DAAS has used in field trials in Denmark over a number of years. Remark that digested slurry has: Reduced dry matter because the dry matter is converted into methane (biogas) Higher contend of plant available nitrogen – ammonium (NH4-N), because nitrogen containing organic compounds like proteins are broken down into methane and inorganic compounds (fx. carbon dioxide, water and ammonium) Higher share of ammonium, of the same reason as above Higher pH – fatty acids are broken down The higher contend of ammonium results in a higher amount of plant available nitrogen in the soil when using digested slurry instead of untreated slurry. Especially compared to cattle slurry. More nitrogen means higher yield at harvest or saving on buying less mineral fertilizer. The high pH increases the risk of ammonia evaporation, but it is counteracted by the thin an light fluid liquid infiltrates the soil very fast. In the soil the slurry is protected from ammonia evaporation.

10 Ammoniakfordampning i vårbyg
50 40 -tab, % af tilført NH4-N 30 20 10 3 NH In trials the Danish Institute of Agricultural Sciences has demonstrated, that the ammonia evaporation from a field is lower when spreading digested slurry than when spreading untreated pig slurry. These trial was made in spring barley in 2002 and The reduction of ammonia evaporation is one of the reasons for a higher fertilizer value of nitrogen in digested slurry than in untreated slurry. 2002 2003 Svinegylle Afgasset svinegylle Kilde: Grøn Viden, 296, 2004

11 Afgasset gylle til vårbyg
10 forsøg, Procent råprotein i tørstof Udb., kg N i kerne pr. ha Udb. og merudb., hkg kerne pr. ha Værdi-tal 1. Grundgødet 9,9 40 29,4 2. 40 N før såning 10,0 50 7,4 3. 80 N før såning 10,6 62 13,2 4. 120 N før såning 11,4 70 15,7 5. Slangeudlagt efter pløjning, 60 kg NH4-N i afgasset gylle 10,1 51 7,3 6. Nedfældet efter pløjning, 60 kg NH4-N i afgasset gylle 55 11,2 7. Nedpløjet, 60 kg NH4-N i afgasset gylle 10,2 53 8,5 58 8. Nedpløjet, 60 kg NH4-N i afgasset gylle + 40 N før såning 10,7 63 13,8 59 LSD 2,6 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene, 2001

12 Afgasset gylle til vinterhvede
11 forsøg, Procent råprotein i tørstof Udb., kg N i kerne pr. ha Udb. og merudb., hkg kerne pr. ha Værdital 1. Grundgødet 9,4 60 42,9 2. 50 N 84 17,2 N 10,0 105 26,9 N 10,8 119 31,1 N 11,6 132 33,1 6. 50 N NH4-N i gylle, slangeudlagt 10,5 80 7. 50 N NH4-N i gylle, nedfældet 121 32,1 81 NH4-N i gylle, nedfældet 10,3 106 26,6 86 NH4-N i gylle, slangeudlagt 9,8 101 25,5 77 LSD 4,1 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene, 2001

13 N-udnyttelsen af forskellige typer husdyrgødning til vinterhvede
Kvæggylle Svinegylle Afgasset gylle Væskefraktion 1. Næppe forbedringer ved traditionel behandling Naturgivne forudsætninger sætter grænser for yderligere forbedringer (staldsystemer, afgrøder mv.). Behandling af husdyrgødning kan øge udnyttelsen yderligere. 5 pct. af gyllen i Danmark afgasses idag. Væskefraktionen fra dekantercentrifuge (afgasset gylle) giver en høj udnyttelse (side 199), men dermed er det ikke sikkert, at separering med en dekanter øger udnyttelsen væsentligt. 20 40 60 80 100 Udnyttelsesprocent

14 Gødningsplan for 1 hektar græs
Case 1: Case 2: Pr. hektar Kvæggylle Afgasset gylle N-behov, kg 250 250 N in gylle, kg total-N 170 170 N-udnyttelse, % 40 60 N i gylle, udnyttet, kg 68 102 What does that mean in practise? Here are two examples of a simple fertilizer plans for grass with a nitrogen requirement of 250 kg N per year. The requirement means that you have to apply 250 kg of nitrogen to get the economic optimum yield of grass. In both cases the farmers will apply 170 kg N per hectare in animal manure (which is the maximum according to the EU Nitrate Directive). In case 1 (today) he is using cattle slurry. In case 2 (with biogas plant) he will be using digested slurry in stead. The utilization percentage is higher in digested slurry (60 percent) as in cattle slurry (40 percent). The utilization has been assessed in field trials, and can be looked up in tables. From the amount of nitrogen in slurry and the utilization percentage the amount of utilized nitrogen can be calculated (170 kg x 40 percent = 68 kg, and 170 kg x 60 percent = 102 kg). The needed amount of mineral fertilizer is the difference between the N-requirement and the utilized amount of nitrogen in the manure (250 kg – 68 kg = 182 kg, and 250 kg – 102 kg = 148 kg) The saving in mineral fertilizer(= difference between case 1 and 2) is 34 kg N which has a value of about 20 euro per hectare) calculated on Danish prices of mineral fertilizer: 4,50 DKR per kg N) The income on the farm is increasing, because the farmer can get the same yield by using less mineral fertilizer. Handelsgødning, kg N 182 148 Sparet, kg N Sparet, kr. pr. ha - 34 150

15 Gylleseparering på biogasanlæg?
Green Farm Energy Funki Manura Fabrikanter af udstyr Gylleseparering på biogasanlæg? Projekt: Et af formålene at undersøge kvælstofvirkningen af separeringsprodukter. Det har vi gjort for en lang række produkters vedkommende og resultaterne er omtalt i Oversigten side Dekantercentrifuge Ansager Septec

16 Fordele ved at kombinere gylleseparering med biogasproduktion
Stordriftsfordele De ”små” kan også være med Ingen ekstra transport Rationel energiudnyttelse Uddannet personale Husdyrtætte områder Hygiejnisering af gyllen (Biproduktforordning!) Rationel forædling og salg Der er mange gode grunde til, at især biogasfællesanlæg bør tænkes i sammenhæng med gylleseparering.

17 Konklusion I forhold til svinegylle er N-udnyttelsen af afgasset gylle 5-10 procentenheder bedre I forhold til kvæggylle er N-udnyttelsen af afgasset gylle procentenheder bedre Hvis man har behov for gylleseparering, så skal det overvejes, om det skal kombineres med afgasning på biogasanlæg

18 Temasider hos Landscentret:


Download ppt "Markforsøg med afgasset gylle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google