Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 GIS kursus på PML3 - 1 - Plandata i Danmark.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 GIS kursus på PML3 - 1 - Plandata i Danmark."— Præsentationens transcript:

1 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 GIS kursus på PML3 - 1 - Plandata i Danmark

2 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Agenda for dagens kursusgang Kort om kursetKort om kurset Plandata i DanmarkPlandata i Danmark –Konkrete forhold for plandata –Digital Planlægning –Servicefællesskabet for geodata –Planforsyningen –Forskellige grundkorttyper –KÅS - Kommunernes Års Service –OIS - Den Offentlige Informations Server –EMD - Ejendoms- og Miljødatabasen –AIS - ArealInformationsSystemet GeodatabiblioteketGeodatabiblioteket ArcGIS og andet softwareArcGIS og andet software

3 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Kort om kurset Dette kursus er et PE-kursusDette kursus er et PE-kursus Formålet er at lære at bruge GIS som et integreret redskab i planlægningenFormålet er at lære at bruge GIS som et integreret redskab i planlægningen Plandata - GIS-analyser - VisualiseringPlandata - GIS-analyser - Visualisering Sammenkæde teknologien med projektetSammenkæde teknologien med projektet Vejledning og anden hjælpVejledning og anden hjælp

4

5 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Plandata - begrebsforståelse Plandata defineres som de data der knytter sig til registreringer der sker i henhold til den fysiske planlægning, sektorplanlægning, øvrige arealregulerende bestemmelser og administrative inddelingerPlandata defineres som de data der knytter sig til registreringer der sker i henhold til den fysiske planlægning, sektorplanlægning, øvrige arealregulerende bestemmelser og administrative inddelinger

6

7 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Fysisk planlægning LandsplanlægningLandsplanlægning RegionplanlægningRegionplanlægning Kommunal planlægningKommunal planlægning –Hovedstruktur –Rammer –Lokalplaner

8

9

10 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003

11 Samfundsrelaterede krav at det er enkelt at skaffe sig de nødvendige dataat det er enkelt at skaffe sig de nødvendige data at data skal være fuldstændige og ajourførteat data skal være fuldstændige og ajourførte at data er præsenteret på en overskuelig mådeat data er præsenteret på en overskuelig måde at data er landsdækkende og kan sammenlignes på tværs af administrative grænserat data er landsdækkende og kan sammenlignes på tværs af administrative grænser at prisen for data ikke må være en barrierer for anvendelsen af dataat prisen for data ikke må være en barrierer for anvendelsen af data at det skal være muligt at sammenstille forskellige datasamlinger.at det skal være muligt at sammenstille forskellige datasamlinger.

12 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Information om plandata Alfanumerisk form - i f.t. forskellige registreringsobjekterAlfanumerisk form - i f.t. forskellige registreringsobjekter Forskelligartet geografisk kortgrundlagForskelligartet geografisk kortgrundlag svært at tolkesvært at tolke manglende gennemsigtlighedmanglende gennemsigtlighed fuldstændighed - kvalitetfuldstændighed - kvalitet vanskeligt at opnå det ønskede overblikvanskeligt at opnå det ønskede overblik

13 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Plandata i DK Plansystemgruppen - nedsat af Samordningsudvalget for Ejendomsdata medio 1999Plansystemgruppen - nedsat af Samordningsudvalget for Ejendomsdata medio 1999 Danmarks Statistik, Fødevaremini., Købh.kom., KL, Amtsr.fore., KMS, MEM og BBMDanmarks Statistik, Fødevaremini., Købh.kom., KL, Amtsr.fore., KMS, MEM og BBM FormålFormål etablere en samlet oversigt over plandataområdet og de landsdækkende registreetablere en samlet oversigt over plandataområdet og de landsdækkende registre rapporten skal ses som en opsamling, status og afrunding på de seneste års diskussioner vedr. plandatarapporten skal ses som en opsamling, status og afrunding på de seneste års diskussioner vedr. plandata konklusion - konkrete forslag til det videre arbejdekonklusion - konkrete forslag til det videre arbejde Rapportens statusRapportens status udarbejdet i efteråret 2001!!!udarbejdet i efteråret 2001!!!

14 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Forskellige planer og arealreguleringer danner det samlede billede af grundejernes rettigheder og forpligtigelser §

15 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Igangværende datamodelaktiviteter Ejendomsdata- model PlanDK Amternes datamodel Arealinformations- systemet - AIS Fælles objekttyper - FOT Strukturering og organisering af plandata

16 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Objektklassificering Plan- grænser Objektklasse Objektniveau Objekttyper Landsplan Kommune- plan Regionplan Lokalplan zonekort Lokalplan Byudvik- lingsplan Bygnings vedtægt Byplan- vedtægt

17 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Problemer ved nyttiggørelse af plandata Dataregistrering og -lagringDataregistrering og -lagring konkret sagsbehandling manglende sammenhæng til andre planrelaterede datasamlingerkonkret sagsbehandling manglende sammenhæng til andre planrelaterede datasamlinger manglende retningslinier for registreringmanglende retningslinier for registrering manglende entydige “nøgler” vanskeliggør udvekslingmanglende entydige “nøgler” vanskeliggør udveksling forskellig datastruktur for lagring, format m.v.forskellig datastruktur for lagring, format m.v. Geografisk relateringGeografisk relatering registreres i f.t. forskelligt kortgrundlagregistreres i f.t. forskelligt kortgrundlag manglende entydig definition af registreringsobjekt og geografisk enhedmanglende entydig definition af registreringsobjekt og geografisk enhed behovet for geografisk enhed mindre end matriklenbehovet for geografisk enhed mindre end matriklen Datasammenstilling og -kvalitetDatasammenstilling og -kvalitet varierende datakvalitetvarierende datakvalitet behov for “nøgler” og sammenhænge (identifikations- og relationsdata)behov for “nøgler” og sammenhænge (identifikations- og relationsdata) manglende dokumentation/metadatamanglende dokumentation/metadata

18 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Konklusion/anbefalinger fra plandataarbejdet Formidling sker via Internettet - manglende retningslinier ved formidling af plandataFormidling sker via Internettet - manglende retningslinier ved formidling af plandata Variende datakvalitet - svækker troværdighedenVariende datakvalitet - svækker troværdigheden StandardiseringsbehovStandardiseringsbehov ensartet og landsdækkende geografisk kortgrundlagensartet og landsdækkende geografisk kortgrundlag formaliserede retningslinier for bl.a. dataregistreringformaliserede retningslinier for bl.a. dataregistrering Behovet for udvikling af datamodel for plandataområdetBehovet for udvikling af datamodel for plandataområdet understøtter en bred anvendelse af plandataunderstøtter en bred anvendelse af plandata øgede muligheder for udveksling, integration og genbrug af dataøgede muligheder for udveksling, integration og genbrug af data ModerniseringModernisering tilpasning i f.t. den teknologiske udviklingtilpasning i f.t. den teknologiske udvikling

19 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Integreret anvendelse georelaterede data Plandata... Ejendomsdata Arealdata Datamodeller Internettet Formidling Lodsejer Datamodel - sammenhæng

20 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Digitalisering af lokalplantemaet - matr.kortet.Digitalisering af lokalplantemaet - matr.kortet. Sammenstilling med data fra edb-tingbogenSammenstilling med data fra edb-tingbogen Forespørgsel på byrder i edb-tingbogenForespørgsel på byrder i edb-tingbogen automatisk generering af lokalplantemaet v.hj.a. matrikelkortetautomatisk generering af lokalplantemaet v.hj.a. matrikelkortet Løsningsmodel Plandata og Tingbogen

21 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003

22 Udveksling af digitale planer Ved GIS-løsningerVed GIS-løsninger –PlanDK datamodel –Standardformater (simple features) Ved digitale dokumenterVed digitale dokumenter –PDF - Portable Document Format –ESDH - Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering Ved avancerede web-løsninger XMLVed avancerede web-løsninger XML

23 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 PlanDK

24 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003

25 Kilde: Torben K. Larsen

26 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Udviklingen To-strengede løsninger, dvs. den digitale plan supplerer, men afløser ikkeTo-strengede løsninger, dvs. den digitale plan supplerer, men afløser ikke Ingen standard for udformningen af en digital planIngen standard for udformningen af en digital plan –eDags standarden En mangfoldighed af løsninger med fokus på:En mangfoldighed af løsninger med fokus på: –Online version af den trykte plan –Web-GIS med ”hvad gælder for mig” funktion De centrale initiativer fokuserer på dataudvekslingDe centrale initiativer fokuserer på dataudveksling Kilde: Torben K. Larsen

27 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Åbne spørgsmål Lagring af data centralt/decentralt - ?Lagring af data centralt/decentralt - ? Hvorledes koordineres de kommunale initiativer vedr. opbygning af plandatasamlinger - KL’s rolle ?Hvorledes koordineres de kommunale initiativer vedr. opbygning af plandatasamlinger - KL’s rolle ? Behovet for en videreudvikling af PlanDK ?Behovet for en videreudvikling af PlanDK ? Behovet for ensartede retningslinier ved distribution af kommunale plandata (bl.a. via Internettet) ?Behovet for ensartede retningslinier ved distribution af kommunale plandata (bl.a. via Internettet) ? Plandata i den “digitale forvaltning” ?Plandata i den “digitale forvaltning” ?

28 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 http://www.xyz-geodata.dk

29 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Styregruppe MiljøministerietMiljøministeriet Kommunernes LandsforeningKommunernes Landsforening AmtsrådsforeningenAmtsrådsforeningen Økonomi- og ErhvervsministerietØkonomi- og Erhvervsministeriet FødevareministerietFødevareministeriet Kort- og MatrikelstyrelsenKort- og Matrikelstyrelsen

30 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Kommissorium vision og strategisk ramme for geodataudviklingen i Danmark.vision og strategisk ramme for geodataudviklingen i Danmark. samarbejde om data, dataadgang, datamodeller, prioriteringer og infrastruktur på geodataområdetsamarbejde om data, dataadgang, datamodeller, prioriteringer og infrastruktur på geodataområdet sammenhænge mellem geodata på tværs af emneområder og forvaltningsniveauer.sammenhænge mellem geodata på tværs af emneområder og forvaltningsniveauer. nyttiggørelse af geodata til fordel for borgere, virksomheder og offentlige myndighedernyttiggørelse af geodata til fordel for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder geodataområdets sammenhæng med person- og virksomhedsdataområdernegeodataområdets sammenhæng med person- og virksomhedsdataområderne strategiske beslutninger om investeringer på geodataområdetstrategiske beslutninger om investeringer på geodataområdet prissætningsprincipper og aktuelle fordelingsnøgler for udgifter i fælles projekterprissætningsprincipper og aktuelle fordelingsnøgler for udgifter i fælles projekter Både grundkort, miljø-, plan- og ejendomsdataBåde grundkort, miljø-, plan- og ejendomsdata

31 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Visionen At geodata i fremtiden: udgør et naturligt redskab for borgere, virk- somheder og den offentlige forvaltning og er samordnede, standardiserede, let tilgængelige og billigeudgør et naturligt redskab for borgere, virk- somheder og den offentlige forvaltning og er samordnede, standardiserede, let tilgængelige og billige er en fælles basis for den digitale forvaltning ved at knytte relevante data sammen i menings-fyldte enheder, f.eks. data om miljø, trafik, sundhed, geografi, ejendomme, virksomheder og personerer en fælles basis for den digitale forvaltning ved at knytte relevante data sammen i menings-fyldte enheder, f.eks. data om miljø, trafik, sundhed, geografi, ejendomme, virksomheder og personer skaber værditilvækst for samfundet også ved at private kan tilbyde nye anvendelsesmuligheder af de opsamlede offentlige geodataskaber værditilvækst for samfundet også ved at private kan tilbyde nye anvendelsesmuligheder af de opsamlede offentlige geodata

32 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Idékatalog - de første projekter Nye projekter Udpegning af basisdataUdpegning af basisdata Datamodel for plan- og miljødataDatamodel for plan- og miljødata Omlægning af PlanregistretOmlægning af Planregistret Ajourføring af Metadata, Geodata-info.dkAjourføring af Metadata, Geodata-info.dk Udvekslingsstandarder WMS m.fl.Udvekslingsstandarder WMS m.fl. Kortforsyningen og OISKortforsyningen og OIS Lokalplaner på nettetLokalplaner på nettet Kommuneplaner på nettetKommuneplaner på nettet Igangværende projekter Analyse af kortsamarbejderAnalyse af kortsamarbejder FOT’s 1. FaseFOT’s 1. Fase ”Danmarks Veje””Danmarks Veje” Adressefællesskab mellem BBR og CVRAdressefællesskab mellem BBR og CVR Fælles miljøportalFælles miljøportal CPR og OISCPR og OIS Flere registre på OISFlere registre på OIS Kortforsyningen og ortofotoKortforsyningen og ortofoto Udveksling af digitale planerUdveksling af digitale planer Lodsejerinfo på nettetLodsejerinfo på nettet Net-indberetning til BBRNet-indberetning til BBR Fortidsminder digitaltFortidsminder digitalt Den digitale byggesagDen digitale byggesag INSPIREINSPIRE LUCASLUCAS

33 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 ”Planforsyningen” Baseret på WMS (WFS)Baseret på WMS (WFS) Funktioner i PlanforsyningenFunktioner i Planforsyningen –Visning af plandata geografisk på kort –Visning af de vedtagne planer i pdf-format –Visning af attributdata for de enkelte planer baseret på PlanDK –Søgning efter planer på baggrund af kommune, adresse eller matrikel –Direkte opslag i ”OIS” og ”Told og Skat”

34 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Muligheder i Planforsyningen Hurtig adgang til planoplysninger, fx ved søgning på en adresse eller en matrikel.Hurtig adgang til planoplysninger, fx ved søgning på en adresse eller en matrikel. Det er kun nødvendigt at henvende sig ét sted for at søge oplysninger om planlægning i hele landet.Det er kun nødvendigt at henvende sig ét sted for at søge oplysninger om planlægning i hele landet. Der er altid adgang til original data.Der er altid adgang til original data. Der er altid adgang til dagsaktuelle data.Der er altid adgang til dagsaktuelle data. De ensartede data muliggør sammenligninger og analyser på tværs af kommune- og amtsgrænser.De ensartede data muliggør sammenligninger og analyser på tværs af kommune- og amtsgrænser. Mulighed for at sammenstille planoplysninger med andre emneområder.Mulighed for at sammenstille planoplysninger med andre emneområder. Brug af plandata ved "sagsbehandling", fx hussalg eller matrikulære sager m.fl.Brug af plandata ved "sagsbehandling", fx hussalg eller matrikulære sager m.fl.

35 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Centrale og decentrale løsninger Planerne skal ligge hos de dataansvarligePlanerne skal ligge hos de dataansvarlige Ingen kopidata!Ingen kopidata! Det interessante er adgangen til planerne - ikke hvor de ligger!Det interessante er adgangen til planerne - ikke hvor de ligger! Hvad er teknisk muligt og mest effektivt?Hvad er teknisk muligt og mest effektivt? –Fælles plansamlinger? –Fælles journalisering? Fremtidssikrede løsningerFremtidssikrede løsninger

36 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Grundkort? Topografiske kortTopografiske kort –TOP10DK –DTK Tekniske kort (TK standarden)Tekniske kort (TK standarden) MatrikelkortMatrikelkort

37 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Citat fra rapport om geodata ”I en række tilfælde er det naturligt at genanvende kort og andre geodata i et samarbejde mellem myndigheder i stat, amter og kommuner. Dette ”lodrette” samarbejde mellem myndigheder er dog mere kompliceret end det vandrette, fordi der er forskellige behov for præcision alt afhængig af, hvilken type opgave der løses. Fx. er der brug for meget høj grad af præcision, når der skal udstedes en gravetilladelse midt i en by, hvor der løber ledninger på kryds og tværs. Og omvendt er der ikke brug for data med samme grad af præcision, når der skal tages stilling til fx. Vandindvinding eller tilsvarende i det åbne land.”

38 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Anvendelse - TOP10DK Kort & Matrikelstyrelsens digitale grundkort TOP10DK anvendes af alle amter bortset fra Århus Amt, som anvender data fra tekniske kort (T0-kort). Herudover har Miljø- og Energiministeriet samt ca. 45 kommuner købt TOP10DK, mens yderligere ca. 70 kommuner har det til afprøvning.Kort & Matrikelstyrelsens digitale grundkort TOP10DK anvendes af alle amter bortset fra Århus Amt, som anvender data fra tekniske kort (T0-kort). Herudover har Miljø- og Energiministeriet samt ca. 45 kommuner købt TOP10DK, mens yderligere ca. 70 kommuner har det til afprøvning. Justitsministeriet, Told & Skat, Politiet og andre etater samt hovedparten af landets kommuner (ca. 230) har ikke p.t. anskaffet de digitale grundkort TOP10DK fra Kort & Matrikelstyrelsen.Justitsministeriet, Told & Skat, Politiet og andre etater samt hovedparten af landets kommuner (ca. 230) har ikke p.t. anskaffet de digitale grundkort TOP10DK fra Kort & Matrikelstyrelsen.

39 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Anvendelse - Det digitale Matrikelkort 250 kommuner, alle amter og Miljø- og Energiministeriet har i dag købt Det digitale Matrikelkort. En række kommuner bruger papirudgave af matrikelkortet.250 kommuner, alle amter og Miljø- og Energiministeriet har i dag købt Det digitale Matrikelkort. En række kommuner bruger papirudgave af matrikelkortet. Mange kommunale forvaltninger arbejder stadig med papirbaserede kort i nogle sammenhænge, hvilket af amterne opleves som et problem.Mange kommunale forvaltninger arbejder stadig med papirbaserede kort i nogle sammenhænge, hvilket af amterne opleves som et problem. Når geodata ikke bruges i elektronisk form sinker og besværliggør det sagsbehandlingen for de parter, som kan arbejde elektronisk.Når geodata ikke bruges i elektronisk form sinker og besværliggør det sagsbehandlingen for de parter, som kan arbejde elektronisk.

40 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Priser på grundkort Det digitale grundkort TOP10DK koster i landsdækkende udgave ca. 5 mio. kr. for en styrelse og knap 8 mio. kr. for et ministerium inklusive alle dets styrelser.Det digitale grundkort TOP10DK koster i landsdækkende udgave ca. 5 mio. kr. for en styrelse og knap 8 mio. kr. for et ministerium inklusive alle dets styrelser. For en stor kommune som Kolding er prisen omkring 340.000 kr. for grundkortet TOP10DK til eget brug (og yderligere 1.100.000 for det digitale matrikelkort).For en stor kommune som Kolding er prisen omkring 340.000 kr. for grundkortet TOP10DK til eget brug (og yderligere 1.100.000 for det digitale matrikelkort). For en mellemstor kommune som Otterup koster det digitale grundkort TOP10DK omkring 160.000 kr. (og yderligere 440.000 kr. for det digitale matrikelkort). Ved køb til udvidet brug ligger priserne omkring 30% højere. Alle de angivne priser er inkl. moms.For en mellemstor kommune som Otterup koster det digitale grundkort TOP10DK omkring 160.000 kr. (og yderligere 440.000 kr. for det digitale matrikelkort). Ved køb til udvidet brug ligger priserne omkring 30% højere. Alle de angivne priser er inkl. moms.

41 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 KÅS - Kommunernes Års Service KÅS BEFOLKNING, som giver detaljerede oplysninger om befolkningen herunder udenlandske statsborgere og dens bevægelser i hvert delområde af kommunen. Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i januar måned.KÅS BEFOLKNING, som giver detaljerede oplysninger om befolkningen herunder udenlandske statsborgere og dens bevægelser i hvert delområde af kommunen. Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i januar måned. http://www.geodata-info.dk/data/ig-d98.htmhttp://www.geodata-info.dk/data/ig-d98.htm

42 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 KÅS - Kommunernes Års Service KÅS BOLIG, som giver detaljerede oplysninger om boligerne og beboerne i de enkelte delområder ved udgangen af det foregående år. Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i juni måned.KÅS BOLIG, som giver detaljerede oplysninger om boligerne og beboerne i de enkelte delområder ved udgangen af det foregående år. Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i juni måned. http://www.geodata-info.dk/data/ig-d210.htmhttp://www.geodata-info.dk/data/ig-d210.htm

43 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 KÅS - Kommunernes Års Service KÅS INDKOMST, som giver detaljerede oplysninger om befolkningen ved udgangen af året, samt om befolkningens indkomstforhold, beskæftigelsesforhold, formueforhold og familieforhold ligeledes på delområder. Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i december måned.KÅS INDKOMST, som giver detaljerede oplysninger om befolkningen ved udgangen af året, samt om befolkningens indkomstforhold, beskæftigelsesforhold, formueforhold og familieforhold ligeledes på delområder. Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i december måned. http://www.geodata-info.dk/data/ig-d206.htmhttp://www.geodata-info.dk/data/ig-d206.htm

44 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 KÅS - Kommunernes Års Service KÅS BESKÆFTIGELSE, der giver detaljerede oplysninger om befolkningen fordelt efter bl.a. arbejdsstilling og erhverv (sidste uge af november i det pågældende statistikår). Der foretages opgørelser efter bopæl (natbefolkning) samt efter arbejds- eller uddannelsessted (dagbefolkning). Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i april måned.KÅS BESKÆFTIGELSE, der giver detaljerede oplysninger om befolkningen fordelt efter bl.a. arbejdsstilling og erhverv (sidste uge af november i det pågældende statistikår). Der foretages opgørelser efter bopæl (natbefolkning) samt efter arbejds- eller uddannelsessted (dagbefolkning). Systemet er beskrevet i et hæfte, som udsendes til kommunerne og andre interesserede i april måned. http://www.geodata-info.dk/data/ig-d209.htmhttp://www.geodata-info.dk/data/ig-d209.htm

45

46

47 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 OIS - Den Offentlige Informations Server At give borgere mulighed for at forespørge på såvel frit tilgængelige som på egne ejendomsdata via Internettet.At give borgere mulighed for at forespørge på såvel frit tilgængelige som på egne ejendomsdata via Internettet. At modernisere By- og Boligministeriets nuværende videregivelsessystem vedrørende ejendomsdata for derved at gøre de offentligt indsamlede data om ejendomme (ejendomme, bygninger, matrikler, planforhold og vurderinger) lettere tilgængelige for virksomheder og øvrige offentlige myndigheder.At modernisere By- og Boligministeriets nuværende videregivelsessystem vedrørende ejendomsdata for derved at gøre de offentligt indsamlede data om ejendomme (ejendomme, bygninger, matrikler, planforhold og vurderinger) lettere tilgængelige for virksomheder og øvrige offentlige myndigheder.

48 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 Registre der indgår i OIS Bygnings- og Boligregistret (BBR)Bygnings- og Boligregistret (BBR) Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR)Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR) Planregistret (PLAN)Planregistret (PLAN) Krydsreferenceregistret (KRR)Krydsreferenceregistret (KRR) Matrikelregistret (MATR)Matrikelregistret (MATR) Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR).Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR).

49 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 EMD - Ejendoms- og Miljødatabasen Produkt fra Kommunedata som mange kommuner benytter sig afProdukt fra Kommunedata som mange kommuner benytter sig af Er i realiteten et udtræk fra de forskellige offentlige registre, som er sammenkørt og klar til brug i GISEr i realiteten et udtræk fra de forskellige offentlige registre, som er sammenkørt og klar til brug i GIS Letter i mange tilfælde små kommuner for et stort arbejde med at tilpasse registerinformationerLetter i mange tilfælde små kommuner for et stort arbejde med at tilpasse registerinformationer

50 Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 AIS - Areal Informations Systemet Udarbejdet af et konsortium under Miljø&Energi ministerietUdarbejdet af et konsortium under Miljø&Energi ministeriet Omfatter både vektor og raster temaerOmfatter både vektor og raster temaer Vil blive opdateret men med stor geografisk og tematisk variationVil blive opdateret men med stor geografisk og tematisk variation

51


Download ppt "Lars Bodum Plan&Miljø - Landinspektør 3. Semester 2003 GIS kursus på PML3 - 1 - Plandata i Danmark."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google