Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er en indsatsplan? En indsatsplan er en handleplan for grundvandsbeskyttelse Det er Vandforsyningsloven samt en tilhørende bekendtgørelse der beskriver,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er en indsatsplan? En indsatsplan er en handleplan for grundvandsbeskyttelse Det er Vandforsyningsloven samt en tilhørende bekendtgørelse der beskriver,"— Præsentationens transcript:

0

1 Hvad er en indsatsplan? En indsatsplan er en handleplan for grundvandsbeskyttelse Det er Vandforsyningsloven samt en tilhørende bekendtgørelse der beskriver, hvad en indsatsplan mindst skal indeholde Planerne involverer primært kommunen, vandværkerne og lodsejere, men de kan også involvere andre interessenter som f.eks. borgere og foreninger. Grundlaget for indsatsplanerne er statens grundvands- kortlægning der modtages løbende. Den sidste kortlægning forventes modtaget i 2015

2 Formål National målsætning om at drikkevandsforsyningen i Danmark skal være baseret på rent grundvand Grundvandet skal kunne anvendes til drikkevand efter simpel rensning, dvs. iltning og filtrering Formålet med indsatsplanlægningen er, at sikre rent drikkevand til borgere og virksomheder i Sønderborg Kommune nu og i fremtiden. Indsatsplanerne beskriver, hvem der skal gøre hvad og hvornår for at opnå dette formål.

3 Tidsplan for indsatsplanlægningen
Alle kommuner skal senest ved udgangen af 2017 have udarbejdet forslag til indsatsplaner for de af staten udpegede indsatsområder I Kommuneplan er der givet en tidsplan for udarbejdelse af indsatsplaner i Sønderborg Kommune Tidsplanen for de enkelte handlinger angives i de enkelte indsatsplaner Det forventes, at der skal udarbejdes i alt 15 indsatsplaner i Sønderborg Kommune Den overordnede tidsplan for indsatsplanlægningen i Sønderborg Kommune bliver løbende revideret

4 Tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

5 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Sønderborg øst

6 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst
Indsatsplanen omfatter 2 vandværker, der tilsammen forsyner væsentlige dele af Sønderborg by med ca m3 årligt Området er ressourcemæssigt presset og udgør samtidig et vigtigt element i kommunens samlede grundvandsforsyning Der er behov for en ekstra beskyttelse omkring vandværkernes boringer i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Der er behov for en planstrategi i forhold til forurenede grunde og særligt forurenende virksomheder Der har været en positiv dialog med vandværkerne og de direkte berørte lodsejere

7 Indsatser i Sønderborg øst
I Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO): Stop for brug af pesticider Begrænsning i gødningsforbrug til maks. 50 mg/l ud af rodzonen på dyrkede arealer (Kun ved Huholt Vandværk) Bæredygtig pumpestrategi Ingen spildevandsslam på landbrugsjord Tilstandsvurdering af boringer Kampagner om grundvandsbeskyttelse Arbejde for etablering af skovrejsning I BNBO for Vollerup-Ulkebøl VV er de dyrkede arealer alle kommunalt ejede med forpagtningsaftaler om ikke at bruge pesticider. Landmanden der har forpagtet jorden er økolog. I BNBO for Huholt vandværk, er en stor del af arealerne kommunalt ejede og udlejet til Sønderborg rideskole. Også på disse aftaler er der allerede i dag krav om ingen brug af pesticider. Der forventes lavet en driftsaftale mellem Sønderborg kommune og Sønderborg Rideskole om brug af gødning.

8 BNBO for Vollerup-Ulkebøl Vandværks boringer

9 Ejerforhold

10 BNBO for Huholt vandværks boringer

11

12 Handlinger omkring boringerne (BNBO) ved Huholt Vandværk
Indgå aftale med Vandværket om: stop for brug af pesticider nedsættelse af gødningsforbrug til højst 50 mg nitrat/l ud af rodzonen. Målet kan opnås på flere måder. En af mulighederne er skovrejsning på dele af arealerne som er udpeget til skovrejsning i Kommuneplanen. Aftalen vil indebære fuld økonomisk kompensation til lodsejeren og betales af vandværket.

13 Handlinger der involverer Sønderborg Rideskole:
Driftsaftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Rideskole (SØR) Hvornår: I 2015 med virkning fra 2016. Hvad: Aftale om gødningsforbrug så udvaskningen ikke bliver mere end 50 mg/l ud af rodzonen Ingen brug af pesticider (gældende) Oplag Hvordan: Sønderborg Kommune skriver udkast til driftsaftale i samarbejde med SØR

14 Tidsplan for høring og vedtagelse
Tidsplan for grundvandsbeskyttelsesplan for Vollerup-Ulkebøl og Huholt Vandværker Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Færdiggørelse af forslag 18.2 Møde med vandværker 6.3 Møde med berørte lodsejere og følgegruppe Intern høring Koordinationsforum TMU 13.5 Borgermøde x Byråd Høring Endelig vedtagelse, TMU Endelig vedtagelse, Byråd


Download ppt "Hvad er en indsatsplan? En indsatsplan er en handleplan for grundvandsbeskyttelse Det er Vandforsyningsloven samt en tilhørende bekendtgørelse der beskriver,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google