Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g"— Præsentationens transcript:

1 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Hvad, hvornår og hvordan! Egå Gymnasium, september 2009 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

2 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Fra 4. december til 18. december skal du udarbejde et studieretningsprojekt (SRP). SRP er en eksamensdisciplin og optræder på studentereksamensbeviset. Karakteren for opgaven tæller på linie med de øvrige eksamensfag som et A-fag. Projektet er fastsat til 50 elevtimer – og skal udarbejdes over 14 dage i december. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

3 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Fagkombinationer Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som du har på A-niveau og med inddragelse af et andet fag på mindst b-niveau. Det kan undtagelsesvist tillades, at studieretningsprojektet skrives alene på grundlag af ét af dine studieretningsfag på A-niveau, eller at et tredje fag inddrages i projektet. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

4 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Fagkombinationer Om de to indgående fag Vejledningen til studieretningsprojektet siger: ”…Opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på det stof, der er indgået i den enkelte elevs undervisning. Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i det eller de indgående fag eller har forbindelse hermed. Opgaveformuleringen skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst ét af fagene.” Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

5 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Tidsplan Uge 38-39: Udlevering af elevvejledning og generel introduktion til SRP. Uge 38-39: Faglærerne giver en faglig orientering i egne timer. Uge 41: Senest tirsdag d. 6. oktober kl skal du aflevere en blanket vedr. fag- og områdevalg på kontoret. Den skal være underskrevet af A-niveau læreren på projektet. Du tildeles vejleder(e) i uge 41 (se i EG_konferencer) Uge 44: Første vejlederdag mandag d. 26. oktober. Hele denne dag er afsat til vejledning – du får tildelt tid hos din vejleder Uge 47: Onsdag d. 18.november vil der være vejledning for nogle af jer Uge 48 : Anden vejlederdag, fredag 27/11. Uge 49: Udlevering af opgaveformuleringer på kontoret fredag d. 4. december kl. 12:00. Uge 51: Aflevering af opgave på kontoret (i tre eksemplarer), senest fredag d. 18. december kl. 12:00. Uge 8: Opgaven evalueres og du får din karakter. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

6 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Formalia og særlige forhold Omfang og overordnede formalia Opgavens omfang må ikke overstige 20 normal-sider inkl. noter (2400 anslag pr. side inkl. mellemrum). Opgaven skal besvares individuelt og skrives på dansk. I sprogfagene gælder særlige regler omkring citater. Det er vigtigt at understrege, at det er en ukorrekt besvarelse, hvis du i et fremmedsprog udelukkende har arbejdet med dansksproget tekst som primær kilde Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

7 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Formalia og særlige forhold Som en del af besvarelsen skal du skrive et kort resumé (abstract) på engelsk (15-20 linjer). Resumeet bedømmes ikke særskilt, men indgår som en del af helhedsindtrykket. Opgaven betragtes som ikke-besvaret, hvis resuméet mangler. Resuméet bør indeholde undersøgelsens problem-stilling (opgaveformuleringens indhold), begrund-else for materialevalg, metodiske fremgangsmåder og/eller teoretiske grundlag, væsentligste resultater og konklusioner. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

8 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Formalia og særlige forhold Opgavetitel Du og faglærerne drøfter en nærmere afgrænsning af emnet. Selve opgavetitlen formuleres af lærerne alene. Den skal tage hensyn til dine overvejelser om emnet, og desuden have en form, som sikrer, at du ikke kan skrive selve opgaven inden opgaveugernes start. Titlen er strengt hemmelig, indtil du får den udleveret på kontoret ved opgaveugernes start. Titlen skal være konkret, afgrænset og i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af dig. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

9 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Formalia og særlige forhold Skolen udpeger dine vejledere, som er faglærere, men ikke nødvendigvis din egen faglærer. Ved opgaveugernes start udleverer kontoret tre opgavemapper til dig: en blå mappe til originalen og to røde mapper til kopierne. I alle mapper er der indsat en fortrykt, maskin-skrevet opgaveforside, der indeholder lærerens opgaveformulering. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

10 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Formalia og særlige forhold Snyderi Snyderi i forbindelse med SPR har – ligesom snyderi ved anden eksamen – meget alvorlige konsekvenser. Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist afskriver fra andres opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse eller hvis du lader en anden skrive besvarelsen for dig. Snyd i forbindelse med eksamen (SRP) medfører bortvisning, og du kan tidligst gå til eksamen det følgende år. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

11 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Formalia og særlige forhold Bedømmelse Opgaven bedømmes af dine vejledere og en ekstern censor. Karakteren forventes at ligge klar til offentliggørelse i uge 8. Fra UVM bekendtgørelsen om til SRP: 5.1 Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Hvis opgaven er skrevet i kun ét fag, indgår tillige i vurderingen, i hvilket omfang besvarelsen demonstrerer eksaminandens beherskelse af specifik faglig fordybelse. Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse.” (bekendtgørelsen 5.1) Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

12 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
I folderen kan du desuden finde informa-tioner om klagemuligheder, sygdom, selve afleveringen, kopiering og henvisninger. Læs disse igen når du kommer tættere på opgaveugerne! Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

13 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Nogle nyttige råd Om planlægningsfasen Jo tidligere du kommer i gang, jo bedre er du stillet i forhold til at finde den nødvendige litteratur. Lærerens vejledning kan blive væsentligt mere målrettet og givende, hvis området og emnet er kendt i god tid. Husk ligeledes, at det ikke kun er på vejledningsdagen, at du kan få vejledning! Mange elever skal skrive opgaver, og derfor er det nyttigt at skaffe sig litteraturen så tidligt som muligt. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

14 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Om skrivefasen Du har nøjagtigt to uger til at skrive opgaven. Du vil kunne lette dit arbejde ved at være grundigt forberedt. Dette kan sagtens gøres, selvom du ikke kender den præcise opgaveformulering. Du har selv en stor indflydelse på formuleringen, især hvis du er hurtigt ude og er klar i dine samtaler med vejlederne. Opgavetitel og formulering skal afspejle de samtaler, du har haft med vejlederne. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

15 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Om selve opgaven Du skal i din opgave vise, at du kan anvende den litteratur der findes, og at du er i stand til at fremstille sagen i en meningsfuld sammenhæng. Således vil de fleste besvarelser skulle indeholde både redegørelse, analyse, fortolkning og eventuelt perspektivering. Opgavens enkelte dele skal hænge sammen og de skal være afstemte i forhold til hinanden. Du skal derfor vurdere, hvor vigtige de enkelte oplysninger, analyser, detaljer mv. er. Konklusionen må (helst) ikke indeholde nyt materiale, men skal fungere som en afrundende opsamling, hvor opgaveformuleringens ordlyd bliver ”besvaret”. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

16 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Om afleveringsfasen Du skal holde dig indenfor de 20 sider, eksklusive bilag, grafer, billeder, litteraturliste, diskografi og indholdsfortegnelse. Der skal være tid til korrekturlæsning. Få eventuelt en anden til at læse korrektur, idet det nogle gange er vanskeligt at se egne fejl. Der gives naturligvis ikke karakter for sprog, stavning og orden, men opgaven bliver bedømt som en helhed. Det vil præge fremstillingen – og dermed bedømmelsen – hvis opgaven er behæftet med fejl. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

17 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
Tidsplan Uge 38-39: Udlevering af elevvejledning og generel introduktion til SRP. Uge 38-39: Faglærerne giver en faglig orientering i egne timer. Uge 41: Senest tirsdag d. 6. oktober kl skal du aflevere en blanket vedr. fag- og områdevalg på kontoret. Den skal være underskrevet af A-niveau læreren på projektet. Du tildeles vejleder(e) i uge 41 (se i EG_konferencer) Uge 44: Første vejlederdag mandag d. 26. oktober. Hele denne dag er afsat til vejledning – du får tildelt tid hos din vejleder Uge 47: Anden vejlederdag, onsdag (25/11)eller fredag (27/11) Uge 49: Udlevering af opgaveformuleringer på kontoret fredag d. 4. december kl. 12:00. Uge 51: Aflevering af opgave på kontoret (i tre eksemplarer), senest fredag d. 18. december kl. 12:00. Uge 8: Opgaven evalueres og du får din karakter. Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g

18 Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g
God fornøjelse! Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g


Download ppt "Elevvejledning for Studieretningsprojektet i 3.g"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google