Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bane og Miljø - Uge 2-Konference for greenkeepere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bane og Miljø - Uge 2-Konference for greenkeepere."— Præsentationens transcript:

1 Bane og Miljø - Uge 2-Konference for greenkeepere

2 Program  Ca. 13:15 Goldfodsyge (ABP)  Ca. 13.30 Planlæg din bane (TKP)  Ca. 14:00 Pause !  Ca. 14:15 Timeregistrering (ABP)  Ca. 14:45 Grønne regnskaber (TKP)

3 Planlæg din bane - Plejeplaner og planlægning

4 Program  Plejeplaner  Hvorfor?  Indhold  Eksempler  Planlægning  Timeregistrering

5 Hvorfor plejeplaner?  Blive enige om banens kvalitet  Vision, strategi og målsætninger  Fælles udgangspunkt (kontrakt ml. udvalg og greenkeeper)  Fastlægge plejeintensitet  Tydeliggøre prioriteringer  Planlægning af arbejdsdagen  Hvad går arbejdstiden til?  Dokumentation ved budget og investeringer  Grundlag for maskinparkens og personalets størrelse  Opsamle viden og evaluere af indsatsen

6 Drift af en golfbane?  Pleje er levende planter  Vedligeholdelse af materialer  Eks. belægninger  Udstyr, maskiner  Renholdelse  Fjernelse af affald

7 Plejeplaner - Hvad kan de indeholde?  Græspleje (Klipning, topdressing, etc.)  Pesticidfri pleje  Vanding  Gødskning  Renholdelse  Pleje af søer, vandløb  etc.

8 Plejeplan ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder”  Forudsætning.  Arealerne er klart defineret og kan opdeles i elementer, hvorved mængderne fremkommer nemt og klart  Registrering af tilstand  Brugbart kortmateriale (evt. digitale luftfotos, eller det bedste I har !)

9 Indhold  Opdel bane i elementer med ensartet drift: eks. greens, rough, fairway, vandløb osv.  Pr. element:  1) Beskrivelse af status  2) Tilstandskrav/målsætning  arealets udseende, arbejdsmetode ikke fastlagt  3) Pleje  udgangspunkt i arbejdsprocessen  4) evt. målemetode?

10 Arealoversigt  Greens 13.000 m2  Forgreens7.000 m2  Tee-steder8.000 m2  Fairways 174.000 m2  Semirough43.000 m2  Driving range 34.000 m2  Fritvoksende træer 63 stk.  Hæk4.000 m2  Staudebede100 m2  Levende hegn10.000 m2  Faste belægninger4.500 m2  Løse belægninger2.000 m2  Vandløb100 m2  Vandhul500 m2  Trådhegn1300 lbm  Terrænudstyr (lamper, bænke)20 stk. ialt  Klibning af græsarealer279.000 m2  Renholdelse af bevoksning14.700 m2  Renholdelse af belægninger14.500 m2  Renholdelse af udstyr20 stk

11 Eksempel - greens 1) Status og mængde  13.000 m2  Greens er generelt stærkt vandlidende og komprimerede. 2) Tilstandskrav/målsætning a)Græsset skal være tæt og sammenhængende b)Græsset skal være i vækst c)Græsset må ikke være højere end 5-6 mm 3) Vejledende pleje i.Klippes 6-7 gange om ugen ii.Gødskning efter gødningsplan iii.Eftersåning iv.Verkitalskæring Målemetode a)Vækst vurderes visuelt b)Måling af græshøjde med tommelstok c)Måling med retskede

12 Eksempel -terræninventar 1) Status og mængde  20 stk  Består af borde, bænke, cykelstativer og lamper 2) Tilstandskrav/Målsætning  Terrænudstyr skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 3) Vejledende pleje a)Vedligeholdes i forhold til foreskrifter 4) Målemetode a)Visuel vurdering

13 Eksempel - vandhul 1) Status og mængde  500 m2  Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Tørre ud om sommeren. 2) Tilstandskrav/Målsætning  Vandhullet skal være i økologisk balance. Ingen alger og frit vandspejl. Vandhullet må ikke gro til. 3) Vejledende pleje a)Slåning af bredvegetation. Bredvegetation beskæres og fjernes januar/februar. b)Rydning af træer og buske. Buske og træer mod syd fjernes 3) Målemetode a)Visuel vurdering b)Visuel vurdering

14 Eksempel – renholdelse af belægninger 1) Status og mængde  14.500 m2  På parkeringsplads og areal omkring indgangsparti findes ofte flasker, plastikposer og større grene 2) Tilstandskrav/Målsætning a)Affald må ikke forekomme 3) Vejledende pleje  Affald fra belægninger fjernes dagligt 4) Målemetode a)Visuel vurdering

15 Metodefordele  Opdelingen i elementer  Overskueligt  Præcis afgrænsning og formulering af plejen  Enkel og målbar kvalitetsbeskrivelse  Variationen i arealerne kan beskrives nærmere i kvalitetskravene  Kan tilpasses og udbygges efter behov

16 Indholdsfortegnelse til en plejeplan/banebeskrivelse  Introduktion  Vision for banen  Ansvarsfordeling  Elementbeskrivelser  Tidsregistrering  5 års plan

17 Opfølgning - plejeplaner  Effekten viser sig først over tid!!  Overvågning (registreringer, fotos)  Opsamling og vurdering  Justering af næste års plan

18 Grønne regnskaber -kort introduktion

19 Grønne regnskaber  Ikke lovpligtigt  Frivilligt regnskab (krav fra DGU??):  Giver overblik over ressourceforbruget  Mulighed for øget styring på miljøområdet  Mulighed for miljøforbedringer  Mulighed for besparelser  Udgangspunkt for dialog med myndigheder og omgivelser  Positivt image og øget opmærksomhed

20 Grønne regnskaber - Målgruppe  Indadtil  Bestyrelsen  Udvalg  Medarbejdere  Medlemmer  Udadtil:  Naboer  Myndigheder  Interesseorganisationer  Samarbejdspartnere  Medier

21 Grønne regnskaber - indhold 1.Basisoplysninger  Navn, beliggenhed, aktivitet, ejendommens størrelse, klima, jordbundsforhold etc. 2.Ledelsens redegørelse  Begrundelse for valg af oplysninger, miljøpolitik, miljømål, kommentar til udvikling/resultater etc. 3.Oplysninger om miljøforhold  Opgørelse af forbrug (energi, vand, gødning, pesticider, affald etc.)

22 Grønne regnskaber  Se mere i DGUs miljøstyringshåndbog  Gode eksempler fra andre klubber:


Download ppt "Bane og Miljø - Uge 2-Konference for greenkeepere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google