Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

specialpædagogisk støtte

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "specialpædagogisk støtte"— Præsentationens transcript:

1 specialpædagogisk støtte
Tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS)

2 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Uddannelser Frie grundskoler Frie kostskoler Erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelse Gymnasiale uddannelser, Hf (Hf enkeltfag) Social- og sundhedsuddannelser, pædagogisk assistentuddannelse Videregående uddannelser (AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser) EUD – 7 indgang alle bestående af grundforløb. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

3 SPS-modtagere (antal)
SPS hovedtal 2009 SPS-modtagere (antal) SPS-støtte (mio. kr.) Frie grundskoler (FG) 6.400 222,7 Frie kostskoler (FK) 7.400 206,4 Ungdomsuddan-nelser (UU) 6.800 116,4 Videregående uddannelser (VU) 2.100 60,8

4 Regelgrundlaget SPS-bekendtgørelsen vedr. ungdomsuddannelser :
BEK nr. 873 af 1. september 2008 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

5 Støttemodtagere i UU fordelt på handicaptyper, 2009
Læse- og skrivevan-skeligheder Høre-, syns- og bevæge- vanskelig-heder. Udv.forstyr-relser/ psykiske lidelser Øvrige I alt Antal (hele hundreder) 5.800 500 400 100 6.800 Støtte-beløb (mio.kr.) 61,2 48,4 5,6 1,1 116,2

6 Ansøgningsprocessen Fase Identifi-kation af behov Ansøgning om støtte
Vurdering af ansøgning og støttebehov Støttetil-deling og finansiering Bestilling og igang-sættelse af støtte Aktør Institution og fagper-soner Institution SUstyrelsen

7 Tilskud gives til deltagelse i den almindelige undervisning
§ 2. Stk. 2. SPS kan anvendes i forbindelse med den almindelige undervisning på institutionen, i obligatorisk praktik, eller, når det er nødvendigt, i forbindelse med prøver og eksaminer samt uddannelsesophold, obligatoriske praktikophold og studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse efter de uddannelseslove, der er nævnt i § 1, stk. 1. Stk. 3. Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges af den pædagogisk ansvarlige i samarbejde med eleven eller kursisten på en sådan måde, at eleven eller kursisten kan deltage fuldt ud i den almindelige undervisning og i prøver og eksaminer. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

8 Hvem kan der søges støtte til?
§ 3. Institutionen kan efter ansøgning få SPS til elever og kursister, der 1) som følge af fysisk eller psykisk handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder har behov for specialpædagogisk bistand for at gennemføre uddannelsen, 2) er optaget på og gennemgår en uddannelse, der er omfattet af de uddannelseslove, der er nævnt i § 1, stk. 1, og 3) er uddannelsesaktive.

9 Hvornår kan støtte ydes?
§ 4. SPS kan ydes, hvis styrelsen vurderer, at 1) bistanden er fagligt velbegrundet og nødvendig for at kompensere handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder i forbindelse med at gennemføre uddannelsen, 2) handicappet eller tilsvarende svære vanskeligheder kan kompenseres og 3) bistanden er praktisk mulig at anskaffe.

10 Støtteformer § 5. SPS kan ydes til en eller flere af følgende former:
1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf. 2) Personlig assistance og sekretærhjælp. 3) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning. 4) Særligt udformede undervisningsmaterialer. 5) Støttetimer med henblik på kompensation af handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

11 Hvad giver vi ikke tilskud til?
Stk. 2. SPS gives ikke til en institutions andre former for bistand, herunder 1) specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, 2) bygningsmæssige ændringer, som nødvendiggøres af handicappede elevers eller kursisters behov for tilgængelighed, 3) befordring til og fra institutionen eller 4) sygeundervisning.

12 SPSU-net er et administrativt netsted henvendt til institutionernes medarbej-dere, der har med SPS-administration at gøre. Giver vejledning om støtteformer og hjælpemidler, adgang og hjælp til Edb-systemet SPS2005 mm. Brugernavn: spsu1026 Adgangskode: s1026

13 SPS-modtagere i UU, 2007-20101) 2007 2008 2009 2010 Antal 4.226 5.506
6.822 8.041 Indeks 100 130 161 190 1) Foreløbige tal


Download ppt "specialpædagogisk støtte"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google