Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Siden sidst - præsentation og drøftelse af:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Siden sidst - præsentation og drøftelse af:"— Præsentationens transcript:

1 9.15-10.00 Siden sidst - præsentation og drøftelse af:
Program Torsdag den 27. januar Velkomst Siden sidst - præsentation og drøftelse af: - De væsentligste resultater af evalueringen af trivsel/SSP - Budgetudmøntningen - Indsatsområde i Fælles Skolebeskrivelse 2010 Pause Oplæg og gruppedrøftelser – v/ Jens Andersen Frokost Oplæg og gruppedrøftelser – v/ Jens Andersen – fortsat Pause Workshops vedr. trivselslæseplaner og forebyggende trivselsarbejde – opsamling/afrunding Middag Skole- og Kulturforvaltningen

2 Fredag den 28. januar Morgenmad Elevfravær – eksempler på arbejde med elevfravær – gruppedrøftelser og fremlæggelse Præsentation af børnefamiliesagkyndig – Tina Elisabeth Thomsen Trivselspersonfunktionen – walk-and-talk med udgangspunkt i eget arbejde som trivselsperson - fremlæggelse Tak for i dag. Afslutning og det videre perspektiv Frokost

3 Initiativer Kursus: Kulturforståelse/bander/rekruttering til bander/bryd fødekæden. Dato: Onsdag den 2. marts 2011 Skoler: Mellervangskolen, Tornhøjskolen, Herningvej Skole, Gl. Lindholm Skole, Nr. Uttrup Skole, Skansevejen Skole, Løvvangskolen, Svenstrup Skole og Højvangskolen. Sted: Aab-konferencecenter, Hadsundvej

4 Initiativer Kursus: Inddrag nu! –om inddragende netværksmøder og familierådslagning (Trivselsforummøder) Dato: Onsdag den 2. marts 2011 Arrangør: Servicestyrelsen Tid: Forår 2011-efterår 2011 samt rekvirerede kurser.

5 Initiativer De unges bruge af medier. Ansættelse af Hans Peter Olsen.
Specifikt til undervisning på 7. årgang og forældremøder. Chikane af personale/ledere.

6 Siden sidst - præsentation og drøftelse af:
- De væsentligste resultater af evalueringen af trivsel/SSP - Budgetudmøntningen - Indsatsområde i Fælles Skolebeskrivelse 2010

7 Evaluering af trivsels-/SSP- indsatsen
Generelt positive tilbagemeldinger i evalueringen Mange tilkendegivelser af at det tværfaglige-/ tværsektorielle samarbejdet er forbedret Fald i underretninger, fald i indstillinger og fald i antal drop-outs Der er dog stadig mulighed for forbedring på et par punkter – derfor er der opstillet enkelte anbefalinger.

8 Trivselsevalueringen - trivselsdelen af trivselsforum (1)
Anbefaling 1: Trivselsforummet på skolen skal afklare, hvilke forventninger man har til samarbejdet. Trivsels-/SSP-sekretariatet stiller sig til rådighed i forhold til denne opgave. Derudover opfordres skoler og rådgivere i Familiegruppen til i endnu højere grad at anvende netværksmøde/samarbejdsmøder. Disse tværfaglige/tværsektorielle møder kan anvendes til at drøfte børn og unge, som i forvejen er kendt i Familiegruppen – her dog med deltagelse af den rådgiver, som har den konkrete sag. Alternativt skal der skabes mulighed for drøftelse af konkrete sager fra familiegrupperne i Trivselsforum, hvor den konkrete sags rådgiver deltager i mødet eller lader den faste kontaktperson orientere om status i sagen. Hvad betyder det for skolerne? Det skal afklares, hvilke forventninger trivselsforums deltagere har til samarbejdet – ønskes der hjælp til denne opgave kan der rettes henvendelse til Trivsels-/SSP-sekretariatet Skolerne opfordres til at anvende netværksmøderne i forhold til de elever, der allerede er sager i Familiegruppen – skolen kan indkalde Det ”lovliggøres” at drøfte elever, der er kendt i F&B – dog kræver det, at dagsorden er meldt ud til de eksterne deltagere i god tid, således at F&B kan nå at forberede, hvem der skal deltage på trivselsforum. Hvis elever med sager drøftes, deltager enten den faste kontaktperson (som har forberedt sig på sagen) eller rådgiveren med sagen Hvad betyder det for Skoleafdelingen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen? Trivsels- og SSP-sekretariatet står til rådighed i forhold til afklaring af forventninger i trivselsforum/SSP

9 Trivselsevalueringen - trivselsdelen af trivselsforum (2)
Anbefaling 2: Det påpeges overfor alle deltagere i trivselsdelen af trivselsforum, at opgaven skal prioriteres. Der skal tages højde for rådgivers arbejdsbetingelser, da rådgiver kan blive forpligtet i akut-sager ved krav om akut tilstedeværelse. Ved afbud skal suppleant til mødet overvejes. Anbefaling 3: Mange steder fungerer inddragelse af forældre og elever uproblematisk. Trivsels-/SSP-sekretariatet har derfor en opgave i forhold til at indsamle og videreformidle positive erfaringer med inddragelse af forældre og elever. Hvad betyder det for skolerne? Opprioritering af opgaven – anbefalingen er primært henvendt til trivselsforums eksterne deltagere Opprioritering af inddragelse af forældre og elever i trivselsforum Hvad betyder det for Skoleafdelingen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen? Trivsels-/SSP-sekretariatet har til opgave at indsamle positive erfaringer fra skolerne omkring inddragelse af forældre og elever – der udsendes materiale til skolerne i foråret 2011

10 Trivselsevalueringen - trivselsdelen af trivselsforum (3)
Anbefaling 4: Forberedelse af møderne betyder meget for mødernes kvalitet. Det er derfor nødvendigt, at der altid udarbejdes dagsorden, således at alle har mulighed for at forberede drøftelsen af de elever, der skal ”på møderne”. Herudover skal alle møder afsluttes med en skriftlig præcisering af de konkrete aftaler for den videre handling. Hvad betyder det for skolerne? Der skal laves dagsorden og referat fra møderne i trivselsforum

11 Trivselsevalueringen - SSP-delen af trivselsforum (1)
Anbefaling 1: Politiets deltagelse i lokale SSP-udvalg tilpasses lokale behov og ønsker samt politiets ressourcer. Skolerne foreslås opdelt i behovskategorier (lille behov – skolerne holder et årligt møde og kontakter politiet efter behov, middel behov – skolen holder få årlige møder og kontakter derudover politiet efter behov, stort behov – løbende kontakt med skolen – jævnlige møder). Derudover udarbejdes en liste over de kontaktpersoner fra politiet, der er tilknyttet skolerne. Hvad betyder det for skolerne? Det afklares, hvem der skal kontaktes ved behov for politimæssig tilknytning Hvad betyder det for Skoleafdelingen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Politiet? Trivsels-/SSP-sekretariatet udarbejder notat med skolernes placering i de tre behovskategorier Politiet afklarer, hvem der er kontaktperson på den enkelte skole Notat med kontaktpersoner udsendes i foråret 2011

12 Trivselsevalueringen - SSP-delen af trivselsforum (2)
Anbefaling 2: Brugen af bekymringsbreve og hjemmebesøg skal opprioriteres. Det forventes, at redskaberne anvendes, og at handling i forhold til skolernes niveau 1 og 2 sager registreres på skolerne. Anbefalingen er et nødvendigt tiltag for, at Aalborg Kommune er i stand til overfor eksterne kontrolinstanser at dokumentere sin opfyldte handleforpligtigelse. Anbefaling 3: Trivsels-/SSP-sekretariatet har til opgave at udvikle metoder til, at der fremadrettet sker en hurtigere formidling af viden om enkeltbørn til skolernes SSP-ansvarlige ledelsesrepræsentant og SSP-medarbejder. Hvad betyder det for skolerne? Der skal udsendes bekymringsbreve eller aflægges hjemmebesøg i forhold til de elever på skolen, som er sigtet. Hjemmebesøget afvikles evt. sammen med skolens politi-kontaktperson. Hvad betyder det for Skoleafdelingen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Politiet? Der udarbejdes hver måned en oversigt (SSP-listen) over elever på skolerne, der er blevet sigtet i perioden. Oplysninger vedr. enkeltelever udsendes til skolerne Forhåbentligt, at skolerne på sigt får hurtigere viden om elever, der er sigtet De nuværende procedurer for eksport af sigtede til skolerne gennemgås med henblik på evt. hurtigere formidling af enkeltbørn.

13 Trivselsevalueringen - SSP-delen af trivselsforum (3)
Anbefaling 4: PPR-medarbejderen foreslås ikke længere at være obligatorisk deltager i SSP, men kan inddrages ad-hoc Hvad betyder det for skolerne? At PPR-medarbejderen fortsat er fast deltager i trivselsdelen af trivselsforum, men ikke i SSP-delen af trivselsforum. De kan dog fortsat inddrages ad-hoc. Hvad betyder det for Skoleafdelingen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Politiet? At PPR ikke længere skal afsætte ressourcer af til deltagelse i SSP-delen af trivselsforum

14 Trivselsevalueringen - Anbefalinger vedr. trivselspersonen
Anbefaling 1: Det anbefales, at trivselspersonordningen videreføres og videreudvikles. Hvad betyder det for skolerne? At der fortsat afsættes ressourcer til trivselspersonfunktionen på skolerne At der fortsat skal arbejdes med at udvikle trivselspersonfunktionen

15 Trivselsevalueringen - Anbefalinger vedr
Trivselsevalueringen - Anbefalinger vedr. fast kontaktperson fra Familiegruppen Anbefaling 1: Det anbefales, at den faste kontaktperson videreføres, og at der søges løsning på den arbejdssituation, rådgiverne i de akutte sagssituationer sættes i, således at suppleant overvejes ved rådgivers afbud. Hvad betyder det for skolerne? At der fortsat er en fast kontaktperson fra F&B tilknyttet skolen. Ved fravær kan der forventes suppleant. Ved spidsbelastninger kan der dog ikke garanteres en suppleant.

16 Trivselsevalueringen – specialenheden
Anbefaling 1: De fleste af parterne forpligter sig til en bedre forberedelse af drøftelserne forinden mødet, - herunder overholdelse af fristen for den skriftlige afrapportering på personniveau med henblik på en maksimal udnyttelse af det udvidede SSP-møde Anbefaling 2 Hver part forpligter sig til at tænke i konkrete ansvarliggørende handlinger fra den del af organisationen man selv repræsenterer for derved at yde den samlede mest optimale indsats for den konkrete unge/den generelle tilstand i Aalborg Kommune Anbefaling 3 SSP-sekretariatet ved SSP-konsulenterne tilvejebringer hver 14. dag en beskrivelse af situationen i Aalborg Kommune; herunder hvilke kriminalitetstendenser, der ses i byen. Seneste udgave medbringes til orientering ved de kvartalsvise møder i det udvidede SSP, og opdateres med evt. tilføjelser fra de tværfaglige samarbejdspartnere fra mødet. Herved sikres en til enhver tid mere opdateret viden om den generelle tilstand vedr. kriminalitet i Aalborg Kommune.

17 Budgetudmøntningen I skoleåret 2011/2012 tilføres kr , således at der i alt er afsat kr I skoleårene 2012/13 og frem tilføres kr , således at der i alt afsættes kr Der tages afsæt i den oprindelige ressourceudmelding fra 2008 Skolernes placering i de tre kategorier justeres ud fra følgende parametre: underretninger fra 2009 og antallet af elever i specialforanstaltninger Dette har resulteret i, at nogle skoler er rykket fra en gruppe til en anden. Ingen skoler tildeles færre ressourcer.

18 Det resterende beløb på kr. 210. 000 i 2011/12 og 280. 000 kr
Det resterende beløb på kr i 2011/12 og kr. i 2012/13 og frem anvendes til: Yderligere udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder sammenhængen mellem trivselsdelen og SSP-delen og implementeringen af håndbogen ”På tværs” Vidensdeling og udvikling af metoder og praksisser, der forebygger elevfravær, drop-out og brugen af nødundervisning – kr Fortsat udvikling af trivselspersonfunktionen i forhold til uddannelse, metodeudvikling og afgrænsning af opgaven – kr Udviklingspulje i forhold til særlige udviklingsindsatser, der fremmer trivsel og forebygger kriminalitet, hvor behovet er størst – kr ( kr.) Derudover, som i de tidligere år, kr pr. skole til uddannelse af trivselspersonerne. Beløbet finansieres gennem Fælles Skoleudvikling. Der udsendes bevilling til skolerne. Det forventes, at trivselspersonerne i den kommende periode har særligt fokus på: Nedbringelse af elevfravær Optimering af det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde

19 Skoler med størst behov Skoler med mindst behov
Skoleårene 2008/09, 2009/10 og 2010/11 – i alt afsat Skoler med størst behov Mellemgruppen Skoler med mindst behov Filstedvejen skole Byplanvej skole Bislev skole Gl. Lindholm skole Farstrup skole Ellidshøj skole Herningvej skole Gandrup skole Ferslev skole Løvvangskolen Gistrup skole Frejlev Skole Mellervangskolen Gl. Hasseris skole Grindsted skole Sofiendalskolen Gug skole Gudumholm skole Tornhøjskolen Hals skole Hou skole Vodskov skole Højvangskolen Klarup skole Kongerslev skole Kærbyskolen Nr. Uttrup skole Langholt skole Seminarieskolen Mou skole Skansevejen skole Nibe skole Stolpedalsskolen Nørholm skole Sulsted skole Nøvling skole Svenstrup skole Sebber skole Sønderbroskolen Sønderholm skole Tofthøjskolen Tylstrup skole Vadum skole Ulsted skole Vejgård østre skole Vestbjerg skole Vester Mariendal skole Vester Hassing skole Vesterkæret skole Vaarst/Fjellerad skole 8 skoler x = kr 21 skoler x = kr 21 skoler x = kr I alt kr Det resterende beløb på kr har været anvendt til: Kurser og uddannelse af trivselspersoner – kr Udviklingspulje i forhold til særlig indsats – kr I skoleåret 2008/09 og 2009/10 var der desuden afsat kr pr. skole til deltagelse i områdemøder, fællesarrangementer og kurser. Beløbet er finansieret Fælles Skoleudvikling

20 Skoler med størst behov Skoler med mindst behov
Skoleåret 2011/12 – tilført kr. – i alt kr Skoler med størst behov Mellemgruppen Skoler med mindst behov Filstedvejen skole Byplanvej skole Nibe skole Bislev skole Gl. Lindholm skole Farstrup skole Nr. Uttrup skole Ellidshøj skole Herningvej skole Ferslev skole Skansevejen skole Grindsted skole Løvvangskolen Frejlev Skole Stolpedalsskolen Gudumholm skole Mellervangskolen Gandrup skole Sulsted skole Hou skole Seminarieskolen Gistrup skole Svenstrup skole Langholt skole Sofiendalskolen Gl. Hasseris skole Sønderholm skole Nørholm skole Sønderbroskolen Gug skole Tylstrup skole Nøvling skole Tornhøjskolen Hals skole Tofthøjskolen Sebber skole Vejgaard Østre Højvangskolen Vadum skole Ulsted skole Vodskov skole Klarup skole Vestbjerg skole Vaarst/Fjellerad skole Kongerslev skole Vester Hassing skole Kærbyskolen Vester Mariendal skole Mou skole Vesterkæret skole 11 skoler x = kr 28 skoler x = kr 11 skoler x = kr. I alt kr

21 Skoleårene 2012/13 og frem – tilført kr. 1.100.000 – i alt 4.750.000
Skoler med størst behov Mellemgruppen Skoler med mindst behov Filstedvejen skole Byplanvej skole Nibe skole Bislev skole Gl. Lindholm skole Farstrup skole Nr. Uttrup skole Ellidshøj skole Herningvej skole Ferslev skole Skansevejen skole Grindsted skole Løvvangskolen Frejlev Skole Stolpedalsskolen Gudumholm skole Mellervangskolen Gandrup skole Sulsted skole Hou skole Seminarieskolen Gistrup skole Svenstrup skole Langholt skole Sofiendalskolen Gl. Hasseris skole Sønderholm skole Nørholm skole Sønderbroskolen Gug skole Tylstrup skole Nøvling skole Tornhøjskolen Hals skole Tofthøjskolen Sebber skole Vejgaard Østre Højvangskolen Vadum skole Ulsted skole Vodskov skole Klarup skole Vestbjerg skole Vaarst/Fjellerad skole Kongerslev skole Vester Hassing skole Kærbyskolen Vester Mariendal skole Mou skole Vesterkæret skole 11 skoler x = kr (anslået: 614 lærertimer pr. skole) 28 skoler x = kr (anslået: 348 lærertimer pr. år) 11 skoler x = kr. (anslået: 163 lærertimer pr. år) I alt kr

22 Fælles Skolebeskrivelse 2010 Indsatsområder 2010 - 2012
Trivselsindsatsen Der er i sommeren 2010 gennemført en evaluering af trivsels/SSP-indsatsen. Som opfølgning på denne evaluering skal der arbejdes med: Yderligere udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder sammenhængen mellem trivselsdelen og SSP-delen og implementeringen af håndbogen ”På tværs”. Udvikling af metoder og praksisser, der forebygger elevfravær, drop-out og brugen af nødundervisning. Fortsat udvikling af trivselspersonfunktionen i forhold til uddannelse, metodeudvikling og afgrænsning af opgaven. Derudover skal der fortsat arbejdes med at etablere gode relationer i anerkendende skolekulturer, der bidrager til optimale lærings-, undervisnings- og arbejdsmiljøer for både børn, unge og voksne.

23 Udviklingssamtaler - trivsel
Skoleafdelingen ønsker at gennemføre udviklingssamtaler med skolerne i foråret Samtalerne vil bl.a. handle om, hvordan det går med trivsels-/SSP-indsatsen på jeres skole. Følgende kunne være relevant at drøfte: Hvad er daglig praksis i forhold til det tværfaglige samarbejde og hvordan udvikles samarbejdet? Jeres brug af nødundervisning og alternativer hertil Har I idéer til nedbringelse af elevfravær? Udvikling af trivselspersonfunktionen Ønsker til Skoleafdelingen Samtalerne forventes at tage ca. en time. Der udsendes brev i uge 5.

24 Generel forebyggelse Hvem sikre, at der til stadighed arbejdes generelt forebyggende på skolen? Generelt forebyggende tiltag: Konfliktmægling, Legekammerater, Mobbehandleplaner, Undervisningsmiljøvurderinger, Rygepolitik, Alkoholpolitik, Sorg/krise beredskab, Brandsikring, Skoleskyderi og Undervisningsvejledning.

25 Generel forebyggelse/SSP-vejledning
Forord Formålet med samarbejdet er SSP-vejledningens formål Undervisningens placering Undervisningen sigter på Generelt om undervisningens tilrettelæggelse Netværk Samarbejdspartnere LitteraturhenvisningInspirationsmateriale i form af 4 velbeskrevne undervisningsforløb (Faseopdelt)

26 Generel forebyggelse/Undervisningsvejledning
Hvilke generelle forebyggende tiltag  er der på din skole? Gruppens forslag til en undervisningsvejledning: Formål/mål Faseopdeling Emner Andet indhold

27 Fredag den 28. januar Morgenmad Elevfravær – eksempler på arbejde med elevfravær – gruppedrøftelser og fremlæggelse Præsentation af børnefamiliesagkyndig – Tina Elisabeth Thomsen Trivselspersonfunktionen – walk-and-talk med udgangspunkt i eget arbejde som trivselsperson - fremlæggelse Tak for i dag. Afslutning og det videre perspektiv Frokost

28 Fredag den 28. januar 8.30-10.00 – Elevfravær
Kvalitetsrapporten viser, at elevfraværet er stigende – en gennemsnitselev i Aalborg er fraværende i 11,2 dage pr. år. Der er store udsving fra skole til skole – laveste fravær er på 4,6 dage pr. år – højeste er på 18,9 dage pr. år Nedbringelse af elevfraværet var en af de oprindelige målsætninger med trivselsindsatsen, idet der er sat lighedstegn mellem fravær og mistrivsel. I de kommende år kommer der endnu mere fokus på området. I Fælles Skolebeskrivelse 2010 fremgår det, at der skal arbejdes med: ”Udvikling af metoder og praksisformer, der forebygger elevfravær, drop-out og brug af nødundervisning” I jeres bevillinger for det kommende skoleår fremgår det, at I i skoleårene 2011/12 og 2012/13 forventes at have særligt fokus på: Nedbringelse af elevfravær Optimering af det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Spørgsmålet er: ”Hvilke metoder og praksisformer kan medvirke til at forebygge elevfravær?”

29 Fredag den 28. januar kl. 10.30-12.00 Trivselspersonfunktionen
Walk-and-talk med udgangspunkt i eget arbejde som trivselsperson Hvordan går det med at være trivselsperson? Hvilke arbejdsområder? Hvad går godt? Hvilke udfordringer? Plenum – fremlæggelse ”Er der nogen, som har hørt noget overraskende?”


Download ppt "Siden sidst - præsentation og drøftelse af:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google