Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Døgnbehandling for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Døgnbehandling for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund"— Præsentationens transcript:

1 Døgnbehandling for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund
3. & 4. NOVEMBER 2009 KABS DØGNKONFERENCE

2 De umiddelbare spørgsmål
Kræver stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund en anderledes behandling for afhængighed end stofmisbrugere med etnisk majoritet? Hvilken behandling skal vi tilbyde? Hvem skal nærme sig hvem?

3 Valg af behandlingsmetode er styret af nogle grundlæggende perspektiver/tilgange
Psykodynamisk determinisme Vi har i det store hele ingen indflydelse på hvordan vi er, har det, eller fortsat kan udvikle os. Vi er bestemt/konstitueret af biologiske og psykologiske funktioner, som vi ikke har kontrol over. Sociokulturel determinisme er bestemt/konstitueret af dét vi får givet af det samfund og den kultur vi vokser op i. Psykodynamisk libertariansime Det er op til os selv at og vores eget ansvar, at vælge og bestemme, hvordan vi er, har det, eller fortsat kan udvikle os. Vi er bestemt/konsitueret af vores biologiske-psykologiske grundlag, men vores udvikling styres af hvordan vi organiserer det biologiske-psykologiske grundlag. Sociokulturel libertarianisme fortsat kan udvikle os. Vi er bestemt/konstitueret af a) de sociale og kulturelle omgivelser vi vokser op i, og b) og den sociokulturelle diskurs vi har fået givet. Det er op til os selv hvordan vi vil indop- tage dette materiale – denne diskurs – og hvordan vi selv organiserer det.

4 Eksempler på indplaceringen af nogle behandlingsmetoder
Oppefra og ned Psykodynamisk libertarianisme Socialkulturel libertarianisme Psykoanalytisk terapi (S. Freud) Rogers personlighedsmodel (Rogers) Kognitiv terapi (Kelly & Ellis & Beck & Lazarus) Indefra og ud Udefra og ind Psykoanalyse (S. Freud) Radikal behaviorisme (Skinner) Social indlæring (Bandura) Psykodynamisk determinisme Socio-kulturel determinisme Nedefra og op Kilde: Bertelsen, Preben, ”Personlighedspsykologi”, Frydenlund, 2001

5 Metamodellen: Der er forskellige behandlingsmetoder og teorier med forskellige perspektiver/tilgange
Oppefra og ned Psykodynamisk libertarianisme Socialkulturel libertarianisme Individualpsykologi (Adler) Rogers personlighedsmodel (Rogers) Psykoanalystisk terapi (S. Freud) Humanistisk psykologi (Maslow) Eksistentialismen (May) Kognitiv terapi (Kelly & Ellis & Beck & Lazarus) Handlingsteorier (Leontjev) Egopsykologien (A. Freud & Hartmann & Erikson) Indefra og ud Social indlæring (Bandura) Udefra og ind Selvpsykologien (Kohut) Dybdepsykologi (Jung) Radikal behaviorisme (Skinner) Psykoanalyse (S. Freud) Psykodynamisk determinisme Socio-kulturel determinisme Nedefra og op Kilde: Bertelsen, Preben, ”Personlighedspsykologi”, Frydenlund, 2001

6 Kongens Ø’s perspektiv: Behandling har er en kombination af flere metoder/teorier (Eklektisk tilgang) Oppefra og ned Psykodynamisk libertarianisme Socialkulturel libertarianisme KONGENS Ø Individualpsykologi (Adler) Rogers personlighedsmodel (Rogers) Psykoanalystisk terapi (S. Freud) Humanistisk psykologi (Maslow) Eksistentialismen (May) Kognitiv terapi (Kelly & Ellis & Beck & Lazarus) Handlingsteorier (Leontjev) Egopsykologien (A. Freud & Hartmann & Erikson) Indefra og ud Social indlæring (Bandura) Udefra og ind Selvpsykologien (Kohut) Dybdepsykologi (Jung) Radikal behaviorisme (Skinner) Psykoanalyse (S. Freud) Psykodynamisk determinisme Socio-kulturel determinisme Nedefra og op Kilde: Bertelsen, Preben, ”Personlighedspsykologi”, Frydenlund, 2001

7 Men kan vi have en tendens til at danse om den varme grød?
Har vi for meget fokus på metoden frem for processen? Er fokus på etnicitet med til at stigmatisere? Kolliderer et særligt fokus på etnicitet med integration? Har kultur den afgørende indflydelse på stofmisbrugerens afhængighed? Kategoriserer vi os væk fra løsningen? Generaliserer vi stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund? Er vi berøringsangste/usikker på grund af manglende viden/myter eller generaliseringer?

8 Sammenhængen/kombinationen af de enkelte parametre synes at have den største betydning for et positivt behandlingsforløb (systemevidens) Forbehandling/Introduktion til en behandling synes at have en positiv effekt på gennemførelsen Gennemførelse af behandlingsprogram, giver større sandsynlighed for langsigtet succes Valg af en specifik behandlingsmetode har ringe indflydelse på gennemførelsen af et behandlingsprogram Deltagelse i selvhjælpsgrupper efter endt behandling giver en signifikant højere succes på lang sigt 15% af outputtet i en behandlingssession kan henføres til metoden Gennemførelsesprocenten i en behandling har en positiv sammenhæng med det faglige niveau Klare behandlingsstrategier har en positiv indflydelse på gennemførelse Evnen til at skabe en terapeutisk alliance med beboerne har en positiv sammenhæng med gennemførelsen Klientens forventning om at få hjælp (15%) De konkrete terapeutiske redskaber (15%) Terapeutens empati (30%) Faktorer uden for terapien (40%) Gads Psykologi Leksikon, 2004, Red. Jens Bjerg, p Kilder: Pedersen, Mads Uffe, ”Stoffri døgnbehandling 1997 til 2007” Center for Rusmiddelforskning, 2009. Ege, Peter, ”Stofmisbrug + afhængighed hos unge og voksne”. Hans Reitzels Forlag, 2004.

9 Flere af karakteristikkerne for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund peger på behovet for INTEGRATION de kommer ofte fra en anderledes familiestruktur de har ofte en anden religion de kan ofte have manglende viden om misbrugsbehandling de kan have en anden forståelse af begrebet afhængighed mænd er overrepræsenteret i behandlingssytemet de kan have en tendens til at se afhængigheden som skæbnebestemt de kan have en tendens til at skjule psykiatriske lidelser de kan ofte have afprøvet alternative behandlingsstrategier de har ofte en anderledes social kontrol (underlagt/styret af familien) de har ofte en anden opfattelse af myndigheder de er ofte stolte og bange for at miste ansigt (kollektivt forventningspres) de er ofte styret af ære og skam de er ofte placeret mellem 2 kulturer og har svært ved at finde et ståsted de føler sig ofte mødt i en behandling

10 Behandlingsmodellen: En kombination af forskellige aktiviteter/parametre
Kulturel forhold Misbrugshistorie Opfattelse af/viden om afhængighed Migrationshistorie Traumatiserede oplevelser Familieforhold Religiøst forhold Sprog Værdier Netværk Livsplaner Integration Forbehandling Særlig kost Bederum Indkvatering Overnatningsmuligheder Særlig transport Socialrådgivning Besøgsaftaler Lægetjek Tandlæge Økonomi Individuelle & afklarende parametre Praktiske parametre BEHANDLINGS MODEL Bevilling Nedtrapning Primær TBF Halfway Individuel Stabilisering Behandlingsopgaver Samtaler Div. behandlingsaktiviteter Introduktion til selvhjælpsgrupper Psykiater Afspænding Undervisning Kontaktperson Match af rådgiver Behandlingsgruppe Beboergennemgang Supervision Behandlingsopfølgning Undervisning/Sparring Daglige overlap Kardex Skriftlig dokumentation Ledermøder Årlige opsamlingsmøder Personalemøder Behandlingsplan Behandlings parametre Organisatoriske parametre

11 Resultater/Analyse Kvinder 9% Mænd 91% Aldersgennemsnit 33 år
78 forløb (67 dage – mod 87 dage) 33 forløb under 30 dage (11 opnår stoffrihed) 5 forløb ikke afsluttet i projektperioden 4 gennemført efter projektperiode 39 forløb afbrudt (53% (31 forløb inden 30 dage svarende til 79%)) 52 forløb opnåede stoffrihed (67%) 34 gennemfører planlagt behandlingsforløb (47% (34 ud af 78 forløb)) 34 gennemførte forløb (127 dage)

12 Resultater/Analyse fortsat
Frafald sker inden for 30 dage (stærk sammenhæng) Meget svag/ingen sammenhæng mellem opnået stoffrihed og oprindelsesland/religion/kultur Svag sammenhæng mellem stoftype og gennemførelse/frafald Svag sammenhæng mellem gennemførelse/frafald og oprindelsesland/religion/kultur Akutte anbringelser/opbevaringer/bedste alternativ uden klare målsætninger samt intensivt samarbejde med anbringende myndighed kan en have negativ sammenhæng med gennemførelse/stoffrihed Ingen/ringe forbehandling, manglende kendskab til behandling kan have en negativ sammenhæng med gennemførelse/stoffrihed Misbrug som selvmedicinering og skjulte psykiatriske lidelser (ønsker ikke hjælp/tabu) kan have en negativ sammenhæng med gennemførelse/stoffrihed Tendens til at frafald i forbindelse med om misbrug som selvmedicinering sker inden der kan etableres en psykiatrisk udredning (inden 30 dage og synes ofte at optræde i forbindelse med akutte indskrivninger) Manglende motivation hos brugeren som et resultat af et kollektivt forventningspres synes at have en negativ sammenhæng med gennemførelse/stoffrihed Svære abstinenssymptomer/psykisk ubehag i overgangsfasen kan opfattes som værende et udtryk at behandlingen ikke virker og kan have en negativ sammenhæng med gennemførelse/stoffrihed Tendens til at betragte stofmisbrug/afhængighed som et forbigående problem der ikke kræver længerevarende behandling (det er nok at blive afgiftet/nedtrappet) kan have en negativ sammenhæng med gennemførelse/stoffrihed

13 Anbefalinger til det direkte behandlingsarbejde
Se mangfoldigheden som en dynamik og ikke som en barriere Vær åben overfor synergieffekter (afhængigheden rammer på tværs) Afklar om individuelle behov kan opfyldes indenfor institutionens rammer (fokus på indtag) Opfyld de individuelle behov men vær opmærksom på at de ikke kollidere med integration Fokus på misbrug/afhængighed som selvmedicinering og psykiatrisk udredning Vær ekstra opmærksom på kommunikation og signalværdier (interkulturel kommunikation) Match personale med specifikke beboere Brug afhængigheden/misbruget som en inkluderende parametre (fællesnævner – fælles identifikation) Hav fokus på at ”afprogrammere” myter (os mod dem) Afsæt ekstra ressourcer – kontinuerlig sparring/undervisning Hav fokus på konflikthåndtering som en essentiel kompetence Afkod egne fordomme og lommefilosofier – undgå generaliseringer Bryd omvendt ”racisme” Undgå at projicere egne ambitioner Skeln mellem determinerende og betinget (skæbne vs. egen lykkes smed) Luk øjnene og forestil dig hvad du ville have gjort hvis det var en etnisk dansker

14 Anbefalinger til samarbejde på tværs
Døgnbehandling skal ses i en sammenhæng og bør ikke stå alene Fokus på systemevidens i stedet for metodeevidens Fokus på forbehandling (essentielt med psykiatriske udredninger i de tilfælde hvor der er en formodning/mistanke om psykiske lidelser) Fleksible bevillinger Forsamtale/fælles visitation med beboer og behandlingsenhed Udvikling af fælles fastholdelsesstrategier Kontinuerlige opfølgninger og fælles fodslaw med samarbejdspartner (udvikling af sociale handleplaner) Fokus på misbrug som selvmedicinering og psykiatrisk udredning Oplysningsnetværk om afhængighed og misbrug (særligt blandt de yngre årgange og blandt pårørende) Fokus på samarbejde mellem psykiatriske institutioner og behandlingsenheder Brug døgnbehandling i sammenhæng med ambulant/dag behandling Efterbehandling Udvikling af netværksstrategier Introduktion til og aktiv brug af selvhjælpsgrupper Mentorordninger/støtteordninger med henblik på tiden efter behandling og på integration

15 Fokus på systemevidens (Multifasemodellen)
Tæt samarbejde Tæt samarbejde Før Døgnbehandling Efter Ingen/Lidt forbehandling/Introduktion Ingen afklaring af/fokus på psykiatrisk lidelse Manglende opfyldelse af individuelle behov Manglende viden om behandling/afhængighed Psykiatrisk lidelse står i vejen for behandling Manglende samarbejde/målsætninger Motiveret af kollektivt pres Akutte modtagelser uden intensivt samarbejde Skjult behandling overfor familie/netværk Manglende integration i samfundet Ingen deltagelse i selvhjælpsgrupper Ingen/sparsom efterbehandling Manglende afklaring med familie - netværk Sparsom samarbejde omkring social handleplan Pårørende overtager efterbehandling Manglende uddannelse/erhvervsarbejde/praktik Manglende bolig Skjult behandling overfor familie/netværk DROP UD DROP UD

16 Kontakt information Thomas Skov Kongens Ø, Arresøhøj Præstevej 62 3200 Helsinge


Download ppt "Døgnbehandling for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google