Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Nedergaard: Holdundervisning den 3

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Nedergaard: Holdundervisning den 3"— Præsentationens transcript:

1 Peter Nedergaard: Holdundervisning den 3
Peter Nedergaard: Holdundervisning den 3. september 2012 i Videnskabsteori og metodologi Disposition: 1. Introduktion til faget 2. Videnskabsteori og metodologi som fag på statskundskab 3. Introduktion til videnskabsteoretiske begreber 4. Hvorfor er videnskabsteori vigtigt for statskundskab? 5. Metodologi – hvad skal vi lære herom?

2 Praktiske ting: Planen over undervisningen ligger på Absalon.
Her lægger jeg også diasshows og eventuelt undervisningsnoter. De kan ikke erstatte læsning af pensum, men er at betragte som en ”dåseåbner” til pensum. I skal skrive og bestå tre opgaver. To små opgaver i løbet af semestret og en stor opgave til sidst. Se allerede på de to små opgaver nu. De fremgår af undervisningsplanen. Alle opgaver skal bestås. Der er mulighed for genindlevering.

3 Videnskabsteori og metodologi har tre hovedelementer
bl.a. behandling af teoretiske retninger som positivismen, socialkonstruktivismen og hermeneutikken samt tværgående temaer som værdier og rationalitet (eller ej) i videnskaben. 2) Metodologi bl.a. opstilling af forklaringsmåder, komparativ metodologi, single case studier osv. Sker med udgangspunkt i to retninger: naturalismen/positivismen og konstruktivismen. 3) Kildekritik bl.a. kategorisering af kilder, kilders slægtskab og kilders værdi.

4 Fagets historie 1) Videnskabsteori og metodologis rødder er det hedengangne filosofikum. Et fag, som alle studenter i på KU fra skulle anvende det første år på. 2) For at bestå filosofikum skulle man kende til diverse filosofiske strømninger og problemstillinger. 3) Nu skal det klares med på ét semester. 4) Men faget er stadig en slags intellektuelt helle. Her kan tankerne flyve højt, og loftet er ikke lavt.

5 Fagets nytteværdi Fagets fordel er både dets intellektuelle vidtløftighed og dets umiddelbare brugsværdi. Man får nogle redskaber og begreber, som hurtigt kan anvendes i forbindelse med opgaveskrivning. Faget er med til at give metodisk og teoretisk bevidsthed. Jeg ser selv sammenhængen, når jeg underviser på fag senere på studiet som fx Almen Statskundskab: Er man god til Videnskabsteori og metodologi, er man også god til opgaveskrivning i Almen statskundskab. Også yderst anvendeligt til opgaver senere.

6 Praktiske forhold vedrørende Videnskabsteori og metodologi
Kommunikationen vedrørende faget foregår i hovedsagen via Absalon. På Absalon lægges slides og undervisningsnoter fra underviserne. Men husk, at pensum SKAL læses. Noter og slides kan aldrig erstatte grundig læsning af pensum. Pensum: to bøger om hhv. videnskabsteori og metodologi samt oploadet notat. Herudover kommer der casemateriale vedr. eksamensopgaven.

7 Opgaveskrivning I Første øvelsesopgave
Opgave 3 i notatet: Hvad er kildens kontekst, budskab, målgruppe, verdensbillede og intentioner? Analysér teksten kildekritisk med udgangspunkt i disse begreber. Besvarelsen af første øvelsesopgave oploades på Absalon den 21. sept. kl. 12 (omfanget skal være mindst 1200 ord)

8 Opgaveskrivning II Anden øvelsesopgave: Anden mindre opgave: Opgave = sammenlign den logiske positivisme, kritisk rationalisme og socialkonstruktivisme med hensyn til de tre retningers ontologiske og epistomologiske grundlag. . Fagets anden øvelsesopgave oploades på Absalon (fremgår også af noten neden for) onsdag den 21. november kl.12.

9 Opgaveskrivning III Opgaveteksten offentliggøres mod slutningen af semestret.

10 Organiseringen af undervisningen
2) Holdundervisning – med en gennemgående holdunderviser. 3) Vejledning efter aflevering af øvelsesopgaver (se undervisningsplan). 4) Fagcafé i uge 51 (lige før opgaveafleveringen). 5) Opgaver bedømmes til bestået/ikke bestået. Der lægges ”modelopgaver” ud på Absalon = gode opgaver fra sidste år. Feed-back på gruppeniveau. Mulighed for genindlevering ved ikke bestået.

11 Introduktion til videnskabsteori
Jeg giver en kort introduktion til videnskabsteori i dag. Jeg begynder med at spørge, hvad statskundskab er? Svar er naturligvis: studiet af politik!

12 Hvad er studiet af politik?
Men hvad er politik? Ifølge David Easton er det fastsættelsen og fordelingen af værdier med gyldighed for samfundet = Hvordan opnås magt, som har indflydelse på fastsættelsen af samfundets værdier? Hvordan vælges politikere, som skal fordele samfundets værdier? Hvilken rolle spiller embedsmænd i fordelingen af værdierne? Hvordan foregår beslutningsprocesserne, når værdier fastsættes osv.?

13 Fordeling og fastsættelsen af værdier med gyldighed for samfundet

14 Videnskabsteori en metadisciplin
Videnskabsteorien ser på statskundskabens besvarelse af disse spørgsmål fra et helikopterperspektiv: Hvad sker der, når statskundskabsfolk og – studerende studerer disse emner? Hvordan griber de besvarelsen teoretisk an? Hvilke teoretiske præmisser er besvarelsen baseret på? 3) Videnskabsteori om statskundskab er derfor det videnskabelige studium af, hvordan statskundskabsfolk bedriver statskundskab, dvs. studerer ovenfor nævnte emner.

15 Hvorfor er videnskabsteori nødvendig?
Flere svar: Enhver videnskab må reflektere over fundamentet for sin egen viden. Man kan imidlertid ikke tage for givet, at videnskabens egne udøvere gør det. Ligesom en god fodboldspiller ikke altid er god til at analysere fodboldspillet som sådan. Er en god statskundskabsforsker ikke altid god til at analysere selve den politologiske forskningsproces.

16 Videnskabsteorien undersøger de metadisciplinære spørgsmål
Vigtige sondringer: Normative og deskriptive udsagn Normative udsagn: Hvad nogen bør gøre – fx at en videnskabelig analyser bør altid tage udgangspunkt, at mennesker er rationelle. Deskriptive udsagn: Hvad der er tilfældet – analyser af overordnede markedsmønstre viser, at aktører i hovedsagen agerer rationelt forstået som maksimerende af egen nytte.

17 Normativ og deskriptiv videnskabsteori
Normativ videnskabsteori: Hvad er god og hvad er dårlig videnskab – fx hvordan man bør bekræfte og afkræfte teorier Deskriptiv videnskabsteori: Hvordan videnskabelige undersøgelser faktisk udspiller sig - fx hvilke skridt en videnskabelig undersøgelse gennemløber fra begyndelse til slutning

18 Empirisk og filosofisk videnskabsteori
Empirisk videnskabsteori = observere den videnskabelige praksis – hvordan udfolder den sig Eksempel: hvad betyder forskningsbevillinger fx for, hvad der forskes i?

19 Empirisk og filosofisk videnskabsteori
= begrebsanalyse, hvordan relaterer begreber sig til hinanden osv. Eksempel: hvordan er relationen mellem regler og regelmæssigheder? Hvad er forskellen? Ét svar: Man kan bryde en regel – fx hastighedsloven – men ikke en regelmæssighed – fx tyngdeloven. Men hvordan viser vi, at en regelmæssighed faktisk er en regelmæssighed – via mange evidenseksempler eller via fravær af falsifikationer?

20 Videnskabsteori og samfundsvidenskab
Er disciplinspecifikke videnskabsteorier blot almen videnskabsteori anvendt på et bestemt fag? Ja, siger nogle som fx de logiske positivister og de kritiske rationalister (Popper). De hylder enhedsvidenskabsidealet, og de mener ikke, at der er en grundlæggende forskel mellem samfundsvidenskab og naturvidenskab.

21 Skal samfundsvidenskaben have en særlig videnskabsteori?
Ja-tilhængernes argumenter: Hvis der er en forskel, består den i, at naturvidenskaben er kommet længere rent videnskabeligt. Naturvidenskaben er et ideal. Forskningsprocessen i samfundsvidenskaben adskiller sig ikke grundlæggende fra naturvidenskaben. Men selv fortalerne for enhedsvidenskab mener, at der ER særlige forhold knyttet til samfundsvidenskabelig forskning.

22 Nej, mener fx tilhængerne af en hermeneutisk videnskabsteori.
Er disciplinspecifikke videnskabsteorier blot almen videnskabsteori anvendt på et bestemt fag? Nej, mener fx tilhængerne af en hermeneutisk videnskabsteori. Det er et særtræk ved samfundsvidenskaberne, at de undersøger enheder, som er mennesker. Mennesker er bl.a. bærere af symboler, intentioner, ytringer osv., som ikke findes tilsvarende i naturvidenskaben. Der er ganske enkelt menneskelig bevidsthed til forskel mellem fx studiet af en forvaltning og studiet af forskellige stenarter. Samfundsvidenskaberne kræver derfor andre metoder. De skal forstå snarere end at forklare.

23 Erkendelsesteori versus ontologi I
To forskellige elementer i den filosofiske videnskabsteori. I. Erkendelsesteoretiske refleksioner = Refleksioner over, hvordan vi får videnskabelig viden. Fx regler for, hvad der kendetegner en god videnskabelig teori. Hvordan en teori får accept som videnskabelig.

24 Erkendelsesteori versus ontologi II
II. Ontologiske refleksioner = Hvad kendetegner genstanden, som en videnskabelig disciplin undersøger? Hvad erkendelsens genstand? Fx: Er samfundsvidenskabens genstand anderledes end naturvidenskabens genstand? Fx: Kan sociale sagsforhold reduceres til studiet af enkeltindivider? Fx: Findes der noget som samfundsvidenskabelige strukturer, som optræder bag ryggen på enkeltindivider?

25 Erkendelsesteori versus ontologi III
Epistemologiske og ontologiske refleksioner er forskellige, men også forbundne: Er et videnskabeligt domæne karakteriseret på en bestemt måde, kan det have stor betydning for, hvordan man kan opnå erkendelse om det. Fx begrundes hermeneutikkens opfattelse af, at der gælder andre erkendelsesteoretiske vilkår for samfundsvidenskaberne med, at der er en fundamental forskel mellem de involverede genstandsområder.

26 Undersøgelsesdesignets vigtighed:
Megen samfundsvidenskabelig forskning hænger sammen med forskeres kendskab til bestemte metoder. To centrale metodologiske perspektiver: Naturalismen Konstruktivismen = idealtyper, endepunkter i hver sin ende af et kontinuum: Naturalisme: :Konstruktivisme

27 Metodologi versus metode
Metodologi versus metode = værktøjskasse versus værktøj Værktøjskasse: Angiver måder, hvorpå vi erhverver viden – ikke et andet ord for metode Værktøj: Problemspecifikke teknikker, tekniske procedurer Metodologi: en jakke, man kan tage af og på. Ikke noget, der er brændt fast på huden. Ja til metodologisk pluralisme!

28 Naturalisme: Naturalisme: Påvirket af naturvidenskaben
Andre betegnelser: positivisme, empirisme Der findes faste mønstre i natur og samfund Disse kan testes empirisk Man skal skelne mellem værdiladede og faktuelle udsagn Man skal tilstræbe generelle udsagn på bekostning af partikulære udsagn

29 Konstruktivisme: Opgør med naturvidenskabelige ideal for samfundsvidenskab Andre betegnelser: hermeneutik, poststrukturalisme Påpeger den vigtige rolle, som observatøren spiller med hensyn til afdækningen af de mønstre, man studerer i samfundsvidenskaben Mennesker er forskellige fra naturens genstande: de kan via deres vilje tillægge verden betydninger Kultur forskellig fra natur Den sociale kontekst er fyldt med mening

30 Naturalisme versus konstruktivisme
Hvad er sandt? Klart hierarki af metoder = eksperimentel, statistik, komparativ, case. Konstruktivisme: Hvorfor er noget blevet sandhed? Mindre klart hierarki.

31 Det er imidlertid ikke nogen selvfølge, at det er tilfældet.
Opsamling: Hvorfor er videnskabsteori og metodologi vigtigt for samfundsvidenskaberne? I Det er godt at være videnskabsteoretisk reflekteret, hvis man studerer samfundsvidenskab. Det er imidlertid ikke nogen selvfølge, at det er tilfældet. Fodboldspillerne er langt fra altid de bedste fodboldanalytikere. Videnskabsteoretisk reflekteret forskning er bedre forskning.

32 Opsamling: Hvorfor er videnskabsteori og metodologi vigtigt for samfundsvidenskaberne? II
Videnskabsteoretisk funderet forskning betyder, at man får bedre forskning. Man bliver klar over det videnskabsteoretiske fundament, man står på. Man bliver også klar over fundamentets styrker og svagheder. Omvendt kan en ureflekteret tilslutning til en bestemt videnskabsteoretisk position betyde, at man anlægger et helt bestemt perspektiv, som muligvis ikke er det optimale eller mest hensigtsmæssige.


Download ppt "Peter Nedergaard: Holdundervisning den 3"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google