Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

På vej mod et mere innovativt Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "På vej mod et mere innovativt Danmark"— Præsentationens transcript:

1 På vej mod et mere innovativt Danmark

2 Regeringens program for brugerdreven innovation
Et initiativ i regeringens globaliseringsstrategi – hvordan klarer Danmark sig i den globale konkurrence? Programmet skal styrke innovationen i både virksomheder og offentlige institutioner En årlig ramme på 100 mio. kr. til konkrete projekter om brugerdreven innovation Sekretariat i Erhvervs- og Byggestyrelsen Programbestyrelse med 12 medlemmer

3 Programbestyrelsen Adm. direktør Jacob Holm (formand), Fritz Hansen
Koncerndirektør for Markets & Products Mads Nipper, LEGO Adm. direktør Lisbet Thyge Frandsen, BDO ScanRevision Adm. direktør Lars Gundorph, Willis Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen, Dorte Mandrup Arkitekter Hospitalsdirektør Jens Otto S. Jeppesen, Odense Universitetshospital Rektor Anne Kirah, 180º academy Direktør Jane Wickmann, Teknologisk Institut Fællestillidsmand Jørgen Bjergskov Nielsen, NKT Cables Afdelingschef Annemette Digmann, Region Midtjylland Formand Lars Nørby Johansen, Danmarks Vækstråd Formand Lars Mikkelgaard-Jensen, Rådet for Teknologi og Innovation

4 Hvad er brugerdreven innovation?
Systematisk tilgang til udvikling af nye produkter, serviceydelser mv., der bygger på udforskning eller inddragelse af brugernes liv, identitet, praksis og behov, herunder ikke-erkendte behov Den fulde definition i bekendtgørelsen er : ”Ved brugerdreven innovation forstås en systematisk tilgang til udvikling af nye produkter, serviceydelser, processer, organisationsformer mv. der bygger op udforskning eller inddragelse af brugernes liv, identitet, praksis eller behov, herunder ikke erkendte behov, som forventes senere at komme til udtryk som efterspørgsel fra større brugersegmenter. Ved brugere forstås bredt forbrugere, kunder, virksomheder, samarbejdspartnere, leverandører eller borgere. Ved udforskning og inddragelse forstås eksempelvis observation, samtale eller brugernes aktive deltagelse i løbet af hele innovationsprocessen. ”

5 Hvorfor brugerdreven innovation?
Forståelse af brugernes behov er afgørende for virksomheder og offentlige institutioner: Den overvejende del af innovationsprojekter giver ikke det forventede afkast Traditionel forskning og innovation i teknologi gør det ikke alene Kunderne stiller større og større krav til virksomhedernes produkter og services Brugerdreven innovation kan øge træfsikkerheden i udviklingsarbejdet, så produkter og serviceydelser bedre rammer brugernes behov.

6 Programmets succeskriterier
Programmet skal: Yde et væsentligt bidrag til, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver mere innovative Føre til øget vækst i de deltagende virksomheder, øget brugertilfredshed og/eller øget effektivitet i de offentlige institutioner Resultere i udvikling af nye produkter, serviceydelser og koncepter Styrke medarbejdernes forudsætninger for at tage aktivt del i innovationsarbejdet Ad 1: der skal indsamles data om udviklingen i den enkelte virksomhed, herunder baseline og identifikation af kilderne til innovation. Udgangspunkt i CIS-målinger Ad 2: en evt. sammenhæng mellem virksomhedernes økonomi og innovationsaktiviteterne belyses via en sammenkørsel af data fra CIS med data fra ØEMs virksomhedsdatabase. Fsva det offentlige måles projekternes effekt gennem afrapportering fra de enkelte institutioner i programmet, som skal indeholder dokumenterede forbedringer af kvalitet, eksempelvis i form af øget brugertilfredshed eller forbedret omkostningseffektivitet. Ad 3: I CIS målingerne spørges der til både produkt- og procesinnovationsaktiviteter. Disse målinger benyttes til at måle om projekterne har resulteret i nye produkter, serviceydelser m.m. og om virksomheder, der har deltaget i projekter fremkommer med flere nye innovationer end andre virksomheder. Ad 4: Der foretages interviews med projektdeltagere før og efter projektstart. Dette kan suppleres af uddybende interviews med medarbejdere og ledere m.fl.

7 Programmets tre indsatsområder
Regional indsats Ansøgning kan kun indgives fra et regionalt vækstforum Strategisk indsats Områder med særlige erhvervsmæssige kompetencer, tværgående områder med samfundsproblemer, hvor der vurderes at være markedspotentiale Velfærdsområder, hvor borgerne er i tæt kontakt med det offentlige Andre perspektivrige områder

8 De første temaområder under den strategiske indsats
Der er udpeget tre aktuelle temaområder og et tværgående emne, hvorunder der kan søges støtte til projekter: Ældre og funktionshæmmede Oplevelser Folkesundhed Digitalisering og indlejret teknologi (tværgående emne) Projekter der falder inden for det tværgående emne ”digitalisering og indlejret teknologi” kan både falde inden for tre temaområder og beskæftige sig med helt andre temaer.

9 Program for brugerdreven innovation
Målgrupper, projekttyper og tildelingskriterier

10 Disposition Hvem kan søge? Hvad kan man søge til?
Hvad skal der til for at opnå tilskud? Bestyrelsen vurderer og prioriterer ansøgningerne

11 Målgrupper Alle kan som udgangspunkt søge under programmet
Tilskud ydes ikke til enkeltpersoner eller ikke-moms-registrerede virksomheder Forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan kun opnå tilskud, hvis de samarbejder med andre Der gives kun tilskud på minimum ,- kr.

12 Hvad gives der tilskud til?
Der gives tilskud til projekter, der fremmer brugerdreven innovation i Danmark Der lægges vægt på, at projekter undersøger brugernes behov på nye måder ”Brugerne” skal forstås meget bredt. Kan fx både være forbrugere, kunder, medarbejdere, virksomheder, leverandører, borgere m.fl.

13 Projekttyper, eksempler
Opbygning af ny viden om kunder og brugeres behov gennem udvikling og afprøvning af et nyt værktøj eller en metode til at anvende brugerdreven innovation i praksis Et uddannelses- eller kompetenceudviklingsprojekt, hvor der fx udvikles et nyt uddannelsesforløb med fokus på brugen af brugerdrevne innovationsmetoder. Kompetenceudviklingsforløb for fx en branche eller en medarbejder gruppe Opbygning af netværk mellem forskellige aktører, fx virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner mv., der arbejder om løsningen af fælles problemstilling med udgangspunkt i brugerdreven innovation

14 Tildelingskriterier Udgangspunkt i brugernes behov Høj nyhedsværdi
Målbar effekt Anvendelighed for andre Formidling af resultater til en bredere kreds Additionalitet Samarbejde

15 Programbestyrelsen yder bistand ved behandling af ansøgninger
For at sikre projekter af høj kvalitet og relevans er der nedsat en programbestyrelse Bestyrelsens bedømmer og prioriterer projekter på baggrund af tildelingskriterierne Bestyrelsen udvælger desuden temaområderne under programmets strategiske indsats og har til opgave at sikre evaluering af programmets effekt

16 Program for brugerdreven innovation
Tilskudssatser, medfinansiering, ansøgningsprocedure og afrapporteringskrav

17 Disposition Hvilke projektomkostninger kan man få tilskud til?
Hvor meget kan man få i tilskud? Hvordan kan man finansiere sit projekt? Ansøgningsprocedure og frister Krav til løbende rapportering mv.

18 Tilskudsberettigede omkostninger
Overvejende lønomkostninger og i mindre grad andre omkostninger Lønomkostninger – den tid der direkte bruges på gennemførelsen af projektet Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet

19 Andre omkostninger, fx:
Udgifter til projektets revision Køb af relevant ekstern bistand Nødvendige rejseomkostninger Indirekte fællesudgifter Beregning efter en standardsats, der max. kan udgøre 20 pct. af projektets direkte lønomkostninger Den anvendte sats skal kunne dokumenteres

20 Omkostninger der ikke gives tilskud til:
Moms til projektholdere og samarbejdspartnere, der er momsregistrerede Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgningen

21 Tilskudssatser Op til 75 pct. af de tilskudsberettigede projektomkostninger for: Offentlige institutioner og myndigheder Forsknings-, uddannelses- og kulturinstitutioner Op til 50 pct. for andre end de ovennævnte, fx: Private virksomheder Organisationer Fonde mv.

22 Medfinansiering Projektdeltagerne er selv ansvarlig for at dække de omkostninger, der ikke dækkes af program for brugerdreven innovation Hvad kan medfinansiering være? Den tid en medarbejder bruger på projektet Virksomhedens eller institutionens egne midler Strukturfondsmidler, fx fra social- eller regionalfonden Midler fra andre fonde, foreninger eller lign. Kommunale, regionale eller andre statslige midler

23 Ansøgningsprocedure Der skal udfyldes:
Ansøgningsskema (ét for hele projektet) Budgetskema (ét for hver part i projektet) Erklæring om de minimis støtte (én for hver part i projektet) Alle skemaer findes på

24

25

26 Ansøgningsfrister Tre ansøgningsfrister i 2007: 8. maj 2007
13. august 2007 Sidst på efteråret

27 Krav til rapportering, evaluering mv.
Årlig rapportering til Erhvervs- og Byggestyrelsen: Kort status på projektets indholdsmæssige og økonomiske fremdrift (skema skal anvendes) Statusrapporten danner baggrund for udbetaling af tilskud Projektet forpligter sig til at deltage i eventuelle evalueringsundersøgelser af programmet EBST opfordrer til at de deltagende virksomheder svarer på EU’s årlige innovationsundersøgelse (CIS)

28 Program for brugerdreven innovation V
Program for brugerdreven innovation V. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé Købh. Ø tlf Ordet gives videre til


Download ppt "På vej mod et mere innovativt Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google