Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energierhvervsanalyse 2009 April 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og –udstyr er at dokumentere betydningen af den danske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energierhvervsanalyse 2009 April 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og –udstyr er at dokumentere betydningen af den danske."— Præsentationens transcript:

1 Energierhvervsanalyse 2009 April 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og –udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen og udbredelsen på det globale marked. Energiteknologi og – udstyr omfatter alle de varer, der benyttes til udvinding, forarbejdning og produktion af energi. Energistyrelsen, DI Energibranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen samarbejder om at opdatere og videreudvikle analysen. Derfor er der i efteråret og vinteren 2009/2010 gennemført en revision af analysens datagrundlag foranlediget af Danmarks Statistiks overgang fra DB03 til DB07. Det nye grundlag anvendes for samtlige tal i analysen, således at der ikke opstår databrud. På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) er der baggrundsdata i excel-format samt en metodebeskrivelse, som indeholder yderligere data og information om grundlaget for udarbejdelsen af analysen.www.ens.dk Generelt for samtlige figurer gælder, at det salg, der sker fra den danske energiindustris etableringer i udlandet ikke er medregnet i analysen. Endvidere er de danske rådgivningsydelser, der ofte ledsager eksporten af energiteknologi fra Danmark, som hovedregel ikke medtaget. Analysen er baseret på en bearbejdning af data fra officielle kilder (Danmark Statistik og Eurostat) og opdateres løbende.

2 Samlet eksport af energiteknologi og -udstyr Eksporten af energiteknologi og –udstyr faldt med 11,8 pct. fra 2008 til 2009. Den øvrige danske vareeksport faldt med 16,2 pct. Den danske eksport af energiteknologi og –udstyr var i 2009 på 58 mia. kr., hvilket svarer til 11,6 pct. af den samlede danske vareeksport. 58 mia. kr. 440 mia. kr.

3 Eksportteknologiens andel af den samlede danske vareeksport 3 Eksporten af energiteknologi og –udstyr udgør en stadig større del af den samlede danske eksport af varer. I 2009 udgjorde energiteknologien 11,6 pct., hvilket er en mindre stigning fra 2008, hvor andelen var 11,1 pct. På trods af et generelt fald i eksporten af danske varer er energiteknologiens andel af den samlede vareeksport steget fra 2008 til 2009. Energiteknologiens andel af vareeksporten er desuden tæt ved fordoblet fra 2000 til 2009.

4 4 Note 1: Kategorien: ’Andet’ står for el og biprodukter I 2009 udgjorde energiteknologi og –udstyr knap 2/3 (62 pct.) af den samlede eksport af danske energiprodukter. Eksporten af olie og gas udgjorde 35 pct. og andre energiprodukter 3 pct. Fælles for alle tre varegrupper er, at der har været et fald i eksporten fra 2008 til 2009. Energiteknologieksporten faldt son nævnt med 11,8 pct., hvorimod eksporten af olie og gas samt andre energiprodukter faldt med henholdsvis 32,7 pct. og 40 pct. Eksport af energiprodukter

5 Eksport af energiteknologi og –udstyr fra Danmark og EU15 På trods af den internationale krise ser den danske eksport af energiteknologi ud til at være mindre påvirket end andre EU15-landes eksport. Fra 2008 til 2009 faldt EU15s samlede eksport af energiteknologi og –udstyr med 18,8 pct. Til sammenligning faldt den danske energiteknologieksport med 11,8 pct.

6 Ser man på, hvor stor en del energiteknologien udgjorde af de enkelte landes samlede vareeksport i 2009, var Danmark igen den relativt største eksportør af energiteknologi og –udstyr sammenlignet med de øvrige EU15-lande. Danmark har således fortsat en relativ førerposition i Europa, som i 2009 er efterfulgt af Italien, Finland og Sverige. I 2008 var det Italien, Tyskland og Østrig. Fælles for de fire lande i toppen er, at andelen af energiteknologi i landenes samlede vareeksport er steget fra 2008 til 2009 på trods af den økonomiske krise. Gennemsnittet for EU15 er fastholdt uændret i perioden. Energiteknologiens eksportandel i EU15-landene

7 Top10 eksportmarkeder for dansk energiteknologi 7 Tyskland er stadig Danmarks største eksportmarked for energiteknologi På trods af et fald i eksporten til Tyskland på 23,5 pct., er Tyskland fortsat den største importør af dansk energiteknologi. Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og –udstyr til det tyske marked for en værdi af 8,8 mia. kr. i 2009, hvilket svarer til 15 pct. af den danske energiteknologieksport. USA, UK og Sverige holder fast i deres betydning som henholdsvis anden-, tredje- og fjerdestørste eksportmarkeder. Her er eksporten samlet faldet med 8,6 pct. fra 2008 til 2009, og udgør nu 17,1 mia. kr. Som noget nyt er Singapore at finde på listen over de 10 største eksportmarkeder. Derimod fik Canada ikke den samme betydning for den danske eksport i 2009, som det var tilfældet i 2008, hvor Canada havde en tiendeplads. 2009 Nr.ModtagerlandMia. kr. 1 Tyskland8,815 2 USA7,413 3 UK5,810 4 Sverige3,97 5 Frankrig3,05 6 Singapore2,85 7 Kina2,54 8 Norge2,44 9 Spanien2,24 10 Italien2,03 % af samlet eksport af energi- tek. og –udstyr

8 8 Note 1: BRIK-landene omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina Eksporten af energiteknologi og –udstyr fordelt på landegrupper 2/3 af den samlede danske eksport af energiteknologi og –udstyr, svarende til en værdi af 38 mia. kr., gik i 2009 til lande i EU27. Det næststørste marked er Nordamerika. Eksporten til EU27 faldt med 4,3 pct. fra 2008 til 2009. Eksporten til Nordamerika og BRIK-landene faldt ligeledes med henholdsvis 27,3 pct. og 17,8 pct. Derimod var der i samme periode en stigning i eksporten af energiteknologi til Sydøstasien og Mellemøsten.

9 9 Dansk eksport til Europa (EU27) Det europæiske marked har stor betydning for dansk energiteknologi. I 2009 blev 65,6 pct. af energiteknologien eksporteret til markederne inden for EU27. I 2008 modtog EU27-landene 60,4 pct. På trods af at EU27 har fået større betydning for eksporten af dansk energiteknologi faldt eksporten 4,3 pct. fra 2008 til 2009. Den øvrige vareeksport oplevede et fald på 8,5 pct.

10 10 Dansk eksport til Nordamerika Eksporten af energiteknologi til Nordamerika faldt fra 2008 til 2009 med 27,2 pct., og udgjorde dermed i 2009 7,5 mia. kr. imod 10,4 mia. kr. i 2008. Den øvrige vareeksport faldt kun med 0,8 pct., og var i 2009 på 27,6 mia. kr. Dette adskiller sig fra det overordnede billede, hvor den øvrige danske vareeksport faldt mere end eksporten af energiteknologi og –udstyr fra 2008 til 2009. Det nordamerikanske marked modtog i 2009 13 pct. af den danske eksport af energiteknologi. I 2008 modtog Nordamerika 15,7 pct.

11 11 Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2007 det seneste opdaterede år. Note 2: Tallene for omsætning, værditilvækst og beskæftigelse er baseret på Danmarks Statistiks firmastik. Data fra denne statistik offentliggøres en gang årligt om efteråret. Dog er tal fra firmastatistikken knap 2 år bagud i forhold til indeværende år. Omsætningen i energiindustrien steg med 22,7 pct. fra 2006 til 2007. Det er en markant større vækst end omsætningen i industrien som helhed, som steg med 7,7 pct. i den pågældende periode. Omsætningen i energiindustrien udgør i 2007 12,3 pct. af omsætningen i industrien i alt. Fra 2000-2007 var væksten i energiindustrien 84,1 pct., mens væksten i industrien som helhed var 32,6 pct. Udvikling i omsætning i energiindustrien og industri i alt Omsætning i energi- industrien i 2007: 80,8 mia. kr. Omsætning i Industrien i alt i 2007: 658,8 mia. kr.

12 12 Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2007 det seneste opdaterede år. Efter fald i beskæftigelsen i både energiindustrien og industrien som helhed fra 2001 til 2005, er beskæftigelsen i energiindustrien vokset med 17,1 pct. fra 2005 til 2007. Beskæftigelsen i industrien i alt er i samme periode steget 3,3 pct. Heltidsbeskæftigede i 2007 i energiindustrien: 41.306 Heltidsbeskæftigede i 2007 i industrien i alt: 348.623 Udvikling i antal heltidsbeskæftigede i energiindustrien og i industri i alt

13 13 Efter en periode med stigninger og fald i udviklingen i værditilvæksten i energiindustrien har der fra 2005 til 2007 været tale om en markant vækst på 42,4 pct. Væksten i industrien som helhed var i samme periode på 12,8 pct. Værditilvæksten i industrien i alt har ikke som energiindustrien oplevet både fald og stigninger siden 2000, men har haft vækst i hele perioden 2000-2007. Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2007 det seneste opdaterede år. Note 2: Værditilvæksten er den forøgelse af varen værdi målt i kr., der sker ved forarbejdningen i de enkelte produktionsstadier. Udviklingen i værditilvæksten for energiindustrien og industrien i alt Værditilvækst i energiindustrien i 2007: 23,5 mia. kr. Værditilvækst i industrien i alt i 2007: 207,2 mia. kr.

14 Udvikling i værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget i energiindustrien og industrien i alt Efter et fald i værditilvæksten pr. heltidsbeskæftiget i energiindustrien i 2003 har der fra 2003 til 2007 været en vækst på 35,4 pct. Alene fra 2005 til 2006 steg værditilvæksten pr. heltidsbeskæftiget med 17,1 pct. I industrien som helhed er værditilvæksten pr. heltidsbeskæftiget steget i hele perioden 2000- 2007 med en samlet vækst på 33,2 pct. I samme periode var stigningen i energiindustrien 41,8 pct. Den seneste udvikling betyder, at energiindustrien er ved at være på niveau med industrien som helhed. Værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien i 2007: 570.111 kr. Værditilvækst pr. beskæftiget i industrien i alt i 2007: 594.310 kr.


Download ppt "Energierhvervsanalyse 2009 April 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og –udstyr er at dokumentere betydningen af den danske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google