Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 § 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet
V/Advokaterne Peter Breum og Jørgen Vinding

2 Program Indledning til emnet – lovgrundlaget Ole Andersen-sagen og de to nye domme Problemstillingen i forlængelse af Ole Andersen-sagen Udvalgsarbejdet – status Typetilfælde af udestående problemstillinger Verserende sager – status Hvad med § 2 a, stk. 2?

3 Funktionærlovens § 2 a, stk. 1 og stk. 3
INDLEDNING (I) Funktionærlovens § 2 a, stk. 1 og stk. 3 Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn Stk.3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen

4 INDledning (II) Beskæftigelsesdirektivet indeholder forbud mod diskrimination bl.a. på grund af alder Efter artikel 6 i direktivet kan ulige behandling på grund af alder i visse situationer være berettiget

5 Indledning (III) Betingelser efter artikel 6 for at aldersdiskrimination kan være berettiget såfremt: 1) den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og 2) hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige

6 Ole Andersen-Sagen (I)
Faktum: Opsagt af arbejdsgiver, var 63 år ved fratræden. Ønskede ikke at gå på pension, men meldte sig ledig og startede efterfølgende firma

7 Ole Andersen-sagen (II)
C-499/08 (store afdeling) Fastslår i præmis 24, at § 2, stk. 3, er direkte forskelsbehandling på grund af alder § 2, stk. 3, er ikke urimelig, præmis 34 §2, stk. 3, er ikke åbenbart uegnet til at nå det legitime beskæftigelsespolitiske formål, der forfølges, præmis 35 Herefter var spørgsmålet, (alene) om § 2, stk. 3, går videre, end hvad der er nødvendigt

8 Ole Andersen-sagen (III)
EU-Domstolens vurdering af nødvendigheden Præmis 40: I det omfang § 2, stk. 3, afskærer arbejdstagere, der på tidspunktet for deres afskedigelse vil oppebære alderspension fra deres arbejdsgiver, fra fratrædelsesgodtgørelse, går ikke ud over det, der er nødvendigt Men præmis 43: Funktionærlovens § 2 a, stk. 3, har den virkning, at alle arbejdstagere, der på tidspunktet for deres afskedigelse har ret til en alderspension fra deres arbejdsgiver, og som er indtrådt i denne pensionsordning før det fyldte 50. år, afskæres fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse.

9 Ole Andersen-sagen (IV)
EU-Domstolens vurdering af nødvendigheden Præmis 47: Funktionærlovens § 2 a, stk. 3 – ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en arbejdstager, der – selv om han har ret til udbetaling af en alderspension fra sin arbejdsgiver – ikke desto mindre har til hensigt midlertidigt at give afkald på en sådan pension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere, gør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser

10 Ole Andersen-sagen (V)
EU-Domstolen konkluderede derfor Den ulige behandling, der følger af funktionærlovens § 2 a, stk. 3, kan derfor ikke begrundes i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/78, præmis 48

11 de to nye domme fra landsretterne (I)
Grafisk Arbejdsgiverforening-sagen Medarbejder fortsatte også sin erhvervskarriere ved overgang til ikke funktionærbeskæftigelse Direktivet havde direkte horisontal virkning – derfor kunne det påberåbes af medarbejderen, som derfor skulle have § 2 a godtgørelse Men ikke hjemmel til godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven Dommen vil ikke blive anket

12 de to nye domme fra landsretterne (II)
Cimber-sagen Udtalt at EU-Domstolen fastslog, at det er i strid med EU-retten, hvis alene den omstændighed, at en medarbejder har ret til alderspension, afskærer vedkommende fra fratrædelsesgodtgørelse Da medarbejderen – på samme måde som Ole Andersen – fortsatte sin erhvervskarriere efter fratræden, havde vedkommende krav på fratrædelsesgodtgørelse

13 LIgebehandlingsnævnet
Har afvist at tildele godtgørelse for forskelsbehandling ved overgang til folkepension og ved overgang til efterløn, da ”ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå”, at Ole Andersen-dommen kan overføres på de situationer

14 Problemstillingen i forlængelse af Ole Andersen-sagen (I)
Umiddelbare problemstilling i forlængelse af EU-Domstolens dom (og de to andre sager) Skal undtagelsen i funktionærlovens § 2 a, stk. 3, helt bortfortolkes? Eller skal den (blot) fortolkes EU-konformt, så medarbejdere, som ikke fortsætter deres erhvervskarriere, ikke skal have fratrædelsesgodtgørelse?

15 Problemstillingen i forlængelse af Ole Andersen-sagen (II)
Hvis helt bortfortolkes – så får lønmodtagersiden ret i, at medarbejdere i ingen tilfælde kan afskæres fra fratrædelsesgodtgørelse efter § 2, stk. 3 Hvis blot fortolkes EU-konformt, så skal det herefter i forhold til en række typeproblemstillinger fastlægges, hvornår en opsagt medarbejder ønsker at fortsætte sin erhvervskarriere

16 Udvalgsarbejdet (I) Der blev nedsat arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg med henblik på at vurdere overensstemmelsen af § 2 a, stk. 2, med EU-retten samt vurdere, om der kunne laves ændringer af § 2 a for at afhjælpe retsusikkerheden

17 Udvalgsarbejdet (II) Efter at have arbejdet over en længere periode blev arbejdsgruppen desværre ikke enig Er sendt tilbage til Implementeringsudvalget Umiddelbart er der vist ikke den store fremdrift i arbejdet Derfor er det realistisk, at retsusikkerheden skal løses gennem retspraksis

18 Typetilfælde af udestående problemstillinger (I)
Overgang til efterløn (den oftest forekommende problemstilling) Overgang til fleksydelse Overgang til førtidspension Iværksættelse af alderspension Sygdom uden tilmelding til jobcenter som ledig Sager, hvor der i forbindelse med afskedigelsen er indgået forlig Spørgsmålet om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

19 Typetilfælde af udestående problemstillinger (II)
Hvad med omgåelse? Fx ledig med dagpenge i 1 måned og herefter overgang til efterløn Karensperiode? Fx 6 måneder

20 Verserende sager (I) Parterne har p.t. ca. 80 verserende sager – heraf er lidt mere end halvdelen p.t. henvist til landsretterne

21 Verserende sager (II) – Østre Landsret
Der er udvalgt ca prøvesager, der skal sambehandles i Østre Landsret – berammet til februar 2013 Alle ovennævnte problemstillinger er repræsenteret (eller mangler alene rettens godkendelse) – herunder også i forhold til karensperioder Øvrige sager, der henvises til Østre Landsret, ryger til 4. afdeling, hvor parterne anmodes om at tilkendegive, om sagen skal sættes i stå på prøvesagerne Burde umiddelbart løse alle almindeligt forekommende problemstillinger

22 Verserende sager (III) – VEstre Landsret
Ca. 20 sager er henvist, de afventer berammelse/stillingtagen til sambehandling. Umiddelbart er der ikke så bredt et udsnit af problemstillinger repræsenteret i Vestre Landsret som i Østre Landsret Udsættelse?

23 Hvad med § 2 a, stk. 2? Verserende sager (IV)
§ 2 a, stk. 2: Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension Der er p.t. sag i Vestre Landsret, som afventer processkrift fra sagsøger med anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen


Download ppt "§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google