Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af oplæg til hospitalsplan for Region Midtjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af oplæg til hospitalsplan for Region Midtjylland"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af oplæg til hospitalsplan for Region Midtjylland

2 Hvilken status har oplæg til hospitalsplan?
Et administrativt oplæg til hospitalsplan Politisk behandling i Region Midtjyllands forretningsudvalg 8. januar 2008 med henblik på at en hospitalsplan kan sendes i høring 3. januar 2008 er alene startskud til den politiske behandling af det forslag til hospitalsplan, der skal sendes i høring 2 ▪

3 Hospitalsplanen - en strategisk plan
Hospitalsplanen udstikker de overordnede linjer for de kommende års beslutninger om samling af funktioner, udvikling af stærke faglige miljøer og anlægsmæssige investeringer. Konkrete ændringer på hospitalerne afgøres som selvstændige politiske beslutninger i Regionsrådet. 3 ▪

4 Hvorfor en hospitalsplan nu?
Hospitalsplanen har et udviklingsperspektiv over de næste år Akutplanen bestemmer placering af akutte funktioner, hospitalsplanen rummer også alle andre hospitalsfunktioner Store ombygninger skal iværksættes nu Allerede nu knaphed på læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle 4 ▪

5 En god hospitalsplan Sikrer kvalitet og effektivitet i driften af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland Fremmer den nødvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning, udvikling og uddannelse Understøtter fortsat udvikling af sundhedsvæsenets ydelser til gavn for patienter og borgere 5 ▪

6 Hospitalsplanen skal også bidrage til…
Fagligt At udnytte de faglige styrker og udviklingsmuligheder i Region Midtjylland At efterleve krav og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, som har en ny og styrket rolle på sundhedsområdet Økonomisk At begrunde store investeringer i bygninger og apparatur At gennemføre driftsbesparelser på 115 mio. kr. (budget 2008) 6 ▪

7 Faglige udviklingstendenser
Stigende specialisering I behandling og i uddannelse Geografisk samling af behandlinger er nødvendig for at sikre tilstrækkelig patientvolumen Udbredelse af højtspecialiserede behandlinger Udvikling i teknologi og patientunderlag  mulighed for udbredelse af visse behandlinger 7 ▪

8 Rammer for hospitalsplanen - Rekruttering og fastholdelse
En central udfordring er manglen især på speciallæger og på sygeplejersker med specialuddannelse, men også andre sundhedsprofessionelle Derfor er der behov for: En fremtidssikret organisering af hospitalsvæsenet Udvikling af attraktive arbejdspladser 8 ▪

9 Udvikling i antal speciallæger
9 ▪

10 Rammer for hospitalsplanen – Økonomi
Som en del af budgetforliget for 2008 blev det besluttet, at hospitalsplanen og akutplanen skal tilvejebringe besparelser på 115 mio. kr. nødvendiggør overvejelser om afvikling af funktioner (senge) på de små matrikler afvikling af beredskaber ved samling af funktioner (besparelser realiseres) aktivitet afregnes indenfor takstmodellen 5% omlægning fra indlæggelser til ambulante forløb på medicinske afdelinger Udgifter til byggeri, ombygning og apparatur Det Nye Universitetshospital i Århus (8,8 mia. brutto) Det Nye hospital i Vest (under udredning) Ombygninger i Horsens, Randers, Viborg og Silkeborg (1,5 mia. kr) Ombygninger andre steder (ikke vurderet) Apparaturudgifter (særlige puljer regionalt/statsligt) 10 ▪

11 Driftsbesparelser i hospitalsplanen
Netto (mio.kr) 2009 Efter ombygninger Omlægning akutplan 26,4 28,3 5% omlægning medicinske senge til ambulant behandling 91,6 Samling af (sengebærende) aktiviteter på Regionshospitalerne 51,4 I alt 118,0 171,3 11 ▪

12 Hospitalsplanen – en del af sundhedsplan for Region Midtjylland
Sammenhæng med sundhedsplanen for Region Midtjylland Sundhedsplanen beskriver den samlede indsats og planlægning på sundhedsområdet i Region Midtjylland Hospitalsplanen er et vigtigt element i den sundhedsplan, der skal udarbejdes i 2008 12 ▪

13 Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland
13 ▪

14 Hvad bygger oplæg til hospitalsplan på?
Interimsundhedsplan for Region Midtjylland Akutplan for Region Midtjylland (okt. 2007) 35 lægefaglige specialeudredninger i Region Midtjylland Sundhedsstyrelsens nationale specialeudredningsproces (afsluttes ultimo 2008) 14 ▪

15 Akutplan for Region Midtjylland
Fem fælles akutmodtagelser I Århus, Randers, Viborg, Horsens og på nyt hospital i Vest Omdrejningspunkt for akut indsats Akutklinikker I Silkeborg, Ringkøbing, Grenaa og Skive Varetager behandling af mindre skader Modtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter på Regionshospitalet Silkeborg I akutplanen fastlægges placeringen af en del specialer, der knyttes til matrikler med fælles akutmodtagelse. 15 ▪

16 Akutmodtagelse i den vestlige del af regionen
”Der skal etableres én samlet enhed til erstatning for hospitalerne i Herning og Holstebro med en fuldt udbygget akutmodtagelse. Indtil da kan akutte patienter modtages og behandles både på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro, og patienterne indlægges og visiteres efter visitationsretningslinjer, der tager udgangspunkt i de faglige kompetencer, der er til stede i de enkelte dele af hospitalsenheden.” Hospitalsplanen placerer funktioner i den samlede enhed i Vest 16 ▪

17 Rådgivning fra lægefaglige specialeråd i Region Midtjylland
Et råd for hvert speciale, består af speciallæger Rådgiver Region Midtjylland på anmodning og af egen drift Beskriver udfordringer, aktivitet, organisatorisk placering, udviklingstendenser osv. Udredningerne danner udgangspunkt for arbejdet med hospitalsplanen i Region Midtjylland Specialeudredningerne er behandlet i Det Midlertidige Klinikforum, som består af alle cheflæger samt en chefsygeplejerske fra regionens hospitaler. 17 ▪

18 Gennemgående struktur i hospitalsplanen
Århus Universitetshospital Vestdansk center for højt specialiseret behandling Regionshospitaler i Randers, Horsens, Vest, Viborg og Silkeborg Behandling på hovedfunktionsniveau Kan varetage regionsfunktioner Sundhedshuse og behandlerhuse med dagfunktioner og et samarbejde med kommunerne og praksis 18 ▪

19 Højt specialiseret behandling
Århus Universitetshospital – varetager alle relevante højt specialiserede funktioner Regionshospitalet Hammel Neurocenter Paraplegien på Regionshospitalet Viborg Anbefalinger og krav til varetagelsen af de højt specialiserede behandlinger er omfattet af Sundhedslovens §207. Sundhedsstyrelsen fastlægger antal og placering 19 ▪

20 Regionshospitalerne Varetager som primær opgave hovedfunktioner
Fælles akutmodtagelse Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence på det medicinske område 20 ▪

21 Regionshospitalerne - særlige udviklingsfunktioner
Regionshospitalerne kan udvikle regionsfunktioner i et samarbejde med Århus Universitetshospital: Regionshospitalet Randers: Pædiatri Gynækologi/obstetrik Kræftkirurgi Regionshospitalet Horsens: Kirurgisk gastroenterologi Hospitalsenheden Vest: Klinisk onkologi Regionshospitalet Viborg: Kardiologi Karkirurgi Regionshospitalet Silkeborg: sygdomme i bevægeapparatet, Center of Excellence. 21 ▪

22 Nærfunktioner Har til formål at sikre lokale sundhedstilbud til borgerne. Et behandlerhus er rammen om et fællesskab mellem praktiserende læger Lemvig Tarm Et sundhedshus rummer både behandlerhus og kommunale funktioner (f.eks. genoptræning) og evt. regionale nærfunktioner (f.eks. akutklinik og røntgen) Ringkøbing Grenaa Skive Skanderborg Sundhedscenter indgår i hospitalsvæsenet og driften overtages af Regionshospitalet Horsens. 22 ▪

23 Region Midtjyllands fremtidige hospitalsorganisation
Regionshospitalet Vest Regionshospitalet Samsø Regionshospitalet Hammel Neurocenter Århus Universitetshospital Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Silkeborg Sundhedshus Grenaa Skive Behandlerhus Lemvig Tarm Skanderborg Sundhedscenter Ringkøbing 23 ▪

24 Hvad skal der ske fremover?
Politisk behandling: 16. januar 2008: Hospitalsplan behandles på Regionsrådets møde med henblik på høring 16. januar til 26. februar 2008: Høring 16. april 2008: Endelig hospitalsplan forventes behandlet af Regionsrådet 24 ▪

25 Hvad betyder hospitalsplanen for det enkelte hospital?

26 Århus Universitetshospital (Århus Sygehus og Skejby -> Det Nye Universitetshospital)
Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik, herunder IVF-behandling Pædiatri Klinisk onkologi Oto-rhino-laryngologi Dermatologi-venerologi Oftalmologi Arbejdsmedicin Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk mikrobiologi Klinisk immunologi Patologisk anatomi og cytologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk farmakologi Klinisk genetik Regionshospitalet Samsø Fortsætter som hidtil Vestdansk Traumecenter Fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Kirurgi Karkirurgi Thoraxkirurgi Urologi Plastikkirurgi Neurokirurgi Tand-, mund- og kæbekirurgi Medicinske specialer Intern medicin: Kardiologi Intern medicin: Lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Intern medicin: Reumatologi Intern medicin: Endokrinologi Intern medicin: Infektionsmedicin Intern medicin: Nefrologi Intern medicin: Hæmatologi Intern medicin: Geriatri Neurologi 26 ▪

27 Forandringer for Århus Universitetshospital
Fremtid for højt specialiserede funktioner indgår i Sundhedsstyrelsens nationale specialeplanlægning Varetager hovedfunktioner for befolkningen i Århus Kommune 27 ▪

28 Regionshospitalet Randers
Fælles akutmodtagelse Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Kirurgi Urologi (i samarbejde med Regionshospitalet Horsens) Medicinske specialer Intern medicin: Kardiologi Intern medicin: Lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Intern medicin: Endokrinologi Intern medicin: Geriatri Intern medicin: Infektionsmedicin Intern medicin: Nefrologi (satellitfunktion) Intern medicin: Reumatologi Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri – inkl. neonatologi Oftalmologi (elektiv) Oto-rhino-laryngologi Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Patologisk anatomi og cytologi Regionshospitalet Grenaa Udvikles og omdannes på sigt til et sundhedshus i samarbejde med kommuner og almen praksis, hvor der vil være ambulante funktioner og akutklinik. 28 ▪

29 Forandringer for Randers og Grenaa
Etablering af fælles akutmodtagelse i Randers Integration af senge fra Grenå i Randers Særligt samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Grenaa -> Sundhedshus Grenaa 29 ▪

30 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, og Odder (I)
Fælles akutmodtagelse Medicinske specialer Intern medicin: Kardiologi Intern medicin: Lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Intern medicin: Endokrinologi Intern medicin: Geriatri Intern medicin: Infektionsmedicin Intern medicin: Nefrologi (satellitfunktion) Intern medicin: Reumatologi Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Kirurgi Urologi (i samarbejde med Regionshospitalet Randers) Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri (i samarbejde med Regionshospitalet Randers) Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi 30 ▪

31 Forandringer for Brædstrup, Odder og Skanderborg
Regionshospitalet Brædstrup På kort sigt rummes dagfunktioner, livsstilscenter og IVF-behandling, der integreres i Regionshospitalet Horsens, når der er bygningsmæssigt mulighed herfor. Neurorehabiliteringsområdet udredes med henblik på samling på færre enheder. Aktiviteteter på Friklinikken fortsætter så længe, der er behov. Regionshospitalet Odder På kort sigt rummes dagfunktioner, der integreres i Regionshospitalet Horsens, når det er bygningsmæssigt muligt. Skanderborg Sundhedscenter Vil indgå i hospitalsorganisationen som en del af Regionshospitalet Horsens og opretholdes med nærfunktioner. 31 ▪

32 Forandringer for Regionshospitalet Horsens
Der skal etableres fælles akutmodtagelse Integration af medicinske senge fra Brædstrup De geriatriske senge på Regionshospitalet Odder integreres på Regionshospitalet Horsens, når der er bygningsmæssig kapacitet. Der etableres et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens (urologi, pædiatri, fødsler). 32 ▪

33 Hospitalsenheden Vest
Fælles akutmodtagelse Medicinske specialer Intern medicin: Kardiologi, herunder KAG-behandling Intern medicin: Lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Intern medicin: Endokrinologi Intern medicin: Geriatri Intern medicin: Infektionsmedicin Intern medicin: Nefrologi Intern medicin: Hæmatologi (i samarbejde med Regionshospitalet Viborg) Intern medicin: Reumatologi Neurologi (i samarbejde med Regionshospitalet Viborg) Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Kirurgi Urologi (i samarbejde med Regionshospitalet Viborg) Plastikkirurgi (udefunktion fra Århus Universitetshospital Århus Sygehus) Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri Klinisk onkologi – strålesatellit Arbejdsmedicin Oto-rhino-laryngologi Oftalmologi Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk mikrobiologi Klinisk immunologi Patologisk anatomi og cytologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 33 ▪

34 Forandringer for Lemvig, Ringkjøbing og Tarm
Regionshospitalet Lemvig Udvikles og omdannes på sigt til et behandlerhus. Tiloversblevne kvadratmeter realiseres ved salg. Neurorehabiliteringsområdet udredes med henblik på samling på færre enheder. Regionshospitalet Ringkøbing Udvikles og omdannes på sigt til et sundhedshus i samarbejde med kommuner og almen praksis, hvor der vil være ambulante funktioner og akutklinik. Regionshospitalet Tarm Udvikles og omdannes til et behandlerhus, som er udgangspunktet for et praksisfællesskab. Tiloversblevne kvadratmeter realiseres ved salg. 34 ▪

35 Forandringer på Hospitalsenheden Vest
Der etableres samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest på det urologiske, det hæmatologiske og det neurologiske område samt på øre-næse-hals-området. Arbejdsmedicinsk klinik på Regionshospitalet Skive flyttes til Hospitalsenheden Vest Endetarmskirurgi fra Viborg Beskrive grundlag for etablering af center for behandling af kræftpatienter 35 ▪

36 Regionshospitalet Viborg
Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri Klinisk onkologi (i samarbejde med Hospitalsenheden Vest) Dermatologi og venerologi (i samarbejde med Århus Universitetshospital) Tand-, mund- og kæbekirurgi (elektivt – i samarbejde med Århus Universitetshospital) Oto-rhino-laryngologi (i samarbejde med Hospitalsenheden Vest) Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk mikrobiologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk immunologi Vestdansk center for Paraplegibehandling Regionshospitalet Viborg Fælles akutmodtagelse Medicinske specialer Intern medicin: Kardiologi Intern medicin: Lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Intern medicin: Endokrinologi Intern medicin: Geriatri Intern medicin: Infektionsmedicin Intern medicin: Nefrologi (satellitfunktion) Intern medicin: Reumatologi Intern medicin: Hæmatologi (i samarbejde med Hospitalsenheden Vest) Neurologi (i samarbejde med Hospitalsenheden Vest) Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Karkirurgi Kirurgi Urologi (i samarbejde med Hospitalsenheden Vest) 36 ▪

37 Forandringer for Skive
Regionshospitalet Skive -> Sundhedshus Skive Udvikles og omdannes på sigt til et sundhedshus, hvor der er ambulante funktioner og akutklinik, neurorehabilitering og IVF-behandling. Arbejdsmedicinsk klinik på Regionshospitalet Skive flyttes til Hospitalsenheden Vest. Patologien på Regionshospitalet Skive flyttes til Regionshospitalet Viborg. De kardiologiske funktioner på Regionshospitalet Skive flyttes til Regionshospitalet Viborg. Lungemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Skive flyttes til Regionshospitalet Viborg. Reumatologiske stationære funktioner på Regionshospitalet Skive flyttes til Regionshospitalet i Viborg og Silkeborg. 37 ▪

38 Forandringer Kjellerup
Flyttes til Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg, når der er bygningsmæssigt grundlag herfor. Bygninger realiseres ved salg. 38 ▪

39 Forandringer for Viborg
Etablering af fælles akutmodtagelse Integration af medicinske senge fra Skive Særligt samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg (foreløbig pædiatri og intern medicin) Særligt samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest på visse områder Endetarmskirurgi flyttes til Vest Beskrive grundlag for etablering af invasivt kardiologisk center 39 ▪

40 Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter
Center of Excellence Modtagelse af visiterede intern medicinske patienter Akutklinik Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Medicinske specialer Intern medicin: Kardiologi Intern medicin: Lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Intern medicin: Reumatologi Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri (i samarbejde med Regionshospitalet Viborg) Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Hammel Neurocenter Vestdansk Center for Neurorehabilitering 40 ▪

41 Forandringer på Regionshospitalet Silkeborg
Der etableres døgnåben akutklinik. Den akutte kirurgi og ortopædkirurgi flyttes til hospitaler med fælles akutmodtagelse. Samling af elektiv ortopædkirurgi i Silkeborg Den elektive rygkirurgi flyttes til Regionshospitalet Silkeborg fra Hospitalsenheden Vest. På det medicinske område etableres Center og Excellence i samarbejde med Regionshospitalet Viborg. Øre-næse-halsområdet på Regionshospitalet Silkeborg afvikles. 41 ▪


Download ppt "Præsentation af oplæg til hospitalsplan for Region Midtjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google