Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program En workshop – hvor alle har mulighed for at byde ind. Oplæg i plenum Små summespørgsmål Opsamling i plenum Hvilke vanskeligheder har vi,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program En workshop – hvor alle har mulighed for at byde ind. Oplæg i plenum Små summespørgsmål Opsamling i plenum Hvilke vanskeligheder har vi,"— Præsentationens transcript:

1

2 Dagens program En workshop – hvor alle har mulighed for at byde ind. Oplæg i plenum Små summespørgsmål Opsamling i plenum Hvilke vanskeligheder har vi, når vi arbejder med handicapområdet i forhold til at vi er i konkurrence med alle mulige andre dagsaktuelle dagsordener og hvordan kan vi bidrage til at sikre en proaktiv, helhedsorienteret og rettighedsbaseret tilgang til handicapområdet?

3 Hvad er DH? Paraplyorganisation siden 1934 32 medlemsorganisationer –Tilsammen over 320.000 medlemmer –Repræsenterer alle slags handicap

4 DH’s formål/mission At varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

5 Værdier 1 DH arbejder for at fremme medlemsorganisationerne fælles interesser. DH’s indsats bygger på medlemsorganisationernes aktive involvering i DH’s aktiviteter. Samarbejdet i DH bygger på en balance mellem hensynet til fællesskabet og de enkelte medlemsorganisationers egenart og særlige interesser.

6 Værdier 2 FN's handicapkonvention er det vigtigste grundlag for DH's handicappolitiske arbejde - nationalt såvel som internationalt. DH samler og koordinerer den generelle handicappolitik på lokalt, nationalt og internationalt niveau. DH går i dialog med politikere, myndigheder og andre for at sikre mennesker med handicap indflydelse på eget liv.

7 DH’s vision Retten til lige muligheder i et inkluderende samfund. Danske Handicaporganisationer og de tilsluttede medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder.

8 Sammenfald Mellem Handicapkonventionen og DH’s værdier og vision. Fordi: Handicapkonventionens formål er at sikre at alle menneskerettigheder også gælder mennesker med handicap. At der er lige muligheder for mennesker med og uden handicap. At samfundet i hele sin organisering og tilgang er inkluderende.

9 Handicapkonventionen formelt Vedtaget i FN i 2006. Ratificeret af Danmark i 2009. Ratificeret (20/6 2013) af 130 lande. Formålet er at skabe opmærksomhed om og overholdelse af, at mennesker med handicap har samme menneskerettigheder som alle andre – ligestilling. Mennesker med handicap har ret til fuld inklusion i alle samfundets sektorer. Borgerlige og politiske rettigheder skal overholdes straks, mens økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder skal implementeres proggressivt.

10 Handicapkonventionen i praksis Formuleret i et sprog, der kan anvendes globalt. Vi konkurrerer med os selv. Gælder i forhold til alle myndigheder og institutioner. Dialogredskab mere end facitliste. Budgetter og mere langsigtet planlægning. Målestok for aktiviteter og diskussioner i Handicaprådet. Hjørnesten i afdelingens arbejde. Uddannelse i rettighedsbaseret tilgang til afdelingerne.

11 OG – så siger konventionen 1 At deltagerstaterne er forpligtet til: At vedtage passende lovgivningsmæssige, administrative m.v. foranstaltninger til at gennemføre konventionen Træffe passende foranstaltninger til at ændre eller afskaffe eksisterende love, regler, sædvaner og praksis som diskriminerer

12 OG – så siger konventionen 2 Beskytte og fremme menneskerettigheder i alle eksisterende politikker og ordninger Afstå fra enhver handling og praksis som er uforenelig med konventionen Træffe foranstaltninger til at afskaffe diskrimination fra private organisationer og personer Derfor en handlingsplan

13 Plan for handicapområdet DH er en rettighedsbaseret organisation, der arbejder for at inkludere mennesker med handicap, og dét at kunne udøve sine rettigheder er en forudsætning for inklusion Det betyder, at DH tager afsæt i Handicapkonventionens rettigheder for mennesker med handicap fra lokalt til globalt niveau Vores krav er, at planen både udtrykker principielle holdninger til fx inklusion, tilgængelighed og rimelig tilpasning og indeholder operationelle sektorbaserede mål

14 National handlingsplan på handicapområdet Regeringens arbejde med en national 10-årig handlingsplan på handicapområdet påbegyndtes i foråret 2012 i form af en såkaldt omverdensanalyse. Regeringen er forpligtiget til efter konventionen at træffe foranstaltninger med henblik på ”den fremadskridende fulde virkeliggørelse” af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Regeringen er forsigtig med at italesætte deres plan som en rettighedsbaseret plan – af økonomiske årsager.

15 DH’s handlingsplan 2012-2014 DH har opstillet følgende mål for arbejdet med regeringens handlingsplan: DH skal sikre, at regeringens handlingsplan bliver et brugbart instrument til at sikre progressiv virkeliggørelse af konventionens rettigheder. DH skal i en tæt dialogproces med DH’s medlemsorganisationer udarbejde DH’s bud på en handlingsplan på såvel kort som langt sigt. DH skal sikre, at dokumentation og forskning på handicapområdet indgår som en del af regeringens handlingsplan.

16 Desuden For at opnå de mål er vi næsten færdige med vores eget udkast til, hvordan regeringens plan, burde se ud. Når vi selv skal sige det, så er det ambitiøst, visionært og langsigtet. Udgangspunktet er Handicapkonventionen og en meget bred forståelse af inklusionsbegrebet.

17 Langsigtede og umiddelbare mål Langsigtede mål karakteriseres ved, at de kræver økonomiske ressourcer og tid – f.eks. ombygninger, renoveringer eller omfattende efter- og videreuddannelse. Umiddelbare mål karakteriseres ved, at de kan ordnes med ændret lokal organisering eller handling. Arbejde på begge fronter, men være klar på, hvilket felt man er på, for

18 Gruppespørgsmål – ved bordene Kan I give tre eksempler på problemstillinger, der kan bidrage til at opfylde Handicapkonventionen og som kan løses her og nu?

19 Gruppespørgsmål ved bordene Kan I give tre eksempler på problemstillinger, der kræver langsigtede planer for løsning?

20 Gruppespørgsmål ved bordene Hvilke fordele og ulemper ser du ved at arbejde med de mere langsigtede planer?

21 Danske Handicaporganisationer Handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934


Download ppt "Dagens program En workshop – hvor alle har mulighed for at byde ind. Oplæg i plenum Små summespørgsmål Opsamling i plenum Hvilke vanskeligheder har vi,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google