Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM BPA OG LOBPA MØDET ER FOR:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM BPA OG LOBPA MØDET ER FOR:"— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM BPA OG LOBPA MØDET ER FOR:
BORGERE MED BPA BORGERE PÅ VEJ TIL EN BPA KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE MV. VI HÅBER PÅ ET GODT MØDE!

2 KL. 18.00 – 19.00 DIALOG MED BORGERNE
PROGRAM I HOVEDPUNKTER: KL VELKOMST – KAFFE KL – OPLÆG FRA LOBPA KL – PAUSE KL OPLÆG FRA LOBPA KL – SANDWICH OG VAND KL – DIALOG MED BORGERNE

3 Dagens indhold fra oplægsholderne:
Grundlaget for BPA – lovændringerne Livet med BPA – personkreds, frihed, nærhed og ansvar Arbejdsgiver og arbejdsleder – afgivelse af ansvar LOBPA og LOBPAs formål LOBPA som driftsorganisation – herunder den nye overenskomst Aktuelle udfordringer og status LOBPA som medlemsorganisation

4 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE = BPA
Baggrund: §§ 95 og 96 i LLS (serviceloven) blev fra ændret fra hjælpeordning til BPA. Ydes til: Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og støtte til løsning af praktiske opgaver i hjemmet – § 95. Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte – § 96

5 LOVGRUNDLAGET FOR BPA Ændringer i § 95:
Borger/nærstående skal ikke være arbejdsgiver for assistenterne/hjælperne – arbejdsgiveransvaret kan overgives til eks. forening (LOBPA). Borger/nærstående skal kunne være arbejdsleder. Præcisering af § 95, stk. 3, så det fremgår, at den nærstående ikke skal udføre al hjælpen selv (kan antage assistenter/ hjælpere). Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at varetage administration af løn, hvis borger eller nærstående ansætter assistenter/ hjælpere.

6 LOVGRUNDLAGET FOR BPA Ændringer i § 96:
Aktivitetskravet er bortfaldet og erstattet af en vurdering af borgerens samlede behov. Borgeren skal ikke, men kan vælge at være arbejdsgiver for assistenterne/hjælperne – arbejdsgiveransvaret kan overgives til fx forening (LOBPA). Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at varetage administrationen af løn, hvis borgeren eller en nærstående ansætter assistenterne/ hjælperne. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at (dvs. kan) tilbyde en BPA-ordning efter § 96, uanset at borgeren ikke opfylder kravet om et massivt hjælpebehov.

7 BPA BEVILGES TIL BORGERE MED MEST INDGRIBENDE HANDICAPS
Alvorlige og omfattende handicap, fx ALS Gigtlidelser Muskelsvind Polio Sclerose Spastisk lammelse Tetraplegi og… Blinde og svagtseende Udviklingshæmmede Et omfattende handicap tager tid, ressourcer og kræver mod!

8 BPA BETYDER MULIGHED FOR AT LEVE SOM ANDRE
Leve solo eller i parforhold – med eller uden børn Være studerende Have job på ordinære vilkår eller flexjob Deltage i samfundet – politik, kultur, oplevelser Rejse ud i verdenen Bidrage til samfundet Være inkluderet i samfundet

9 TÆT PÅ Afhængighed af assistenten/hjælperen Til alting:
Personlig pleje, praktisk bistand, overvågning Hele døgnet: Hver dag året rundt – ingen fridage, aldrig ferie Under alle forhold: Hjemme, ude, på job, hos familie, hos venner Under alle omstændigheder: Glæder (sammenkomst, begivenhed, mærkedag) Sorger (skænderi, sygdom, dødsfald)

10 AT VÆRE ARBEJDSGIVER OG ARBEJDSLEDER
Ansættelse og administration af team på 4 – 8 medarbejdere Chef, personalechef, kollega eller ven? Oplæring Lønberegning & lønudbetaling Kommunal afregning, dokumentation Udarbejdelse af vagtskema & løsning af huller i vagtplan under sygdom, ferie mv. Praktisk organisering: Opholdsfaciliteter, pauser, spisning Udarbejdelse af APV Medarbejdersamtaler & konflikthåndtering

11 AT OVERDRAGE ARBEJDSGIVERANSVARET = AT FRIGIVE RESSOURCER
Virksomheder med 4 – 8 ansatte har typisk ansat sekretær, bogholder, personalechef eller anden administrativ medarbejder. Hidtil har mennesker med hjælpeordning skulle varetage alle funktioner selv – oven i et tidskrævende handicap!

12 Arbejdsgiver funktioner:
Bistand til rekruttering Kontraktskrivning Lønadministration (beregning og udbetaling) Kommunikation og afrapportering til kommunen Administration vedr. barsel, ferie, sygdom Juridisk håndtering af advarsler og opsigelser Overtagelse af det økonomiske ansvar for assistenterne/hjælperne Forsikringer Varetagelse af arbejdsmiljøforhold Redskaber til MUS, personalemøder og planlægning Adgang til kurser for både hjælpere og borgere Og på lidt længere sigt: Vikardækning Mediation og konfliktløsning Mentorordninger og hjælp til opstart

13 Arbejdsleder funktioner:
Formulere hjælpebehov Instruering af assistenten/hjælperen til udførelsen af arbejdsopgaver Planlægge hverdag Udarbejde vagtplan Sikre assistenternes/hjælpernes arbejdsmiljø Være med til at ansætte assistenter/hjælpere Samarbejde med pårørende, firma eller organisation, der varetager arbejdsgiveransvaret

14 HVEM KAN VARETAGE ARBEJDSGIVERANSVARET?
Borgeren selv Fordel: Bevarer selvkontrol og selvbestemmelse på alle områder. Ulemper: Skal kende alle regler om arbejdsmarkedsforhold, fx lov om barsel og sygdom, arbejdsmiljø. Hæfter selv for uregelmæssigheder – også uforsætlige, dvs. har det fulde juridiske og økonomiske ansvar. Skal selv sørge for rekruttering, vikardækning, forsikringer, APV osv. – har også her det fulde juridiske og økonomiske ansvar.

15 Nærstående Samme fordel og ulemper som ved selv at varetage opgaven,
men desuden: Fordel: Borger kan hente hjælp og støtte i de helt nære relationer. Ulemper: Borger kan blive fastholdt i en uønsket relation til forældre. Ægtefælle kan få for stor indflydelse på valg og metoder.

16 Privat virksomhed Fordele: Borger slipper bl.a. for: Lønadministration
Ansættelser og afskedigelser Administration vedr. barsel, ferie, sygdom Afrapportering til kommunen Ulemper: Har ikke indflydelse på løn og ansættelsesvilkår for assistenten/ hjælperen. Har ikke indflydelse på administrationssystemet. Har ikke medindflydelse på ledelse og organisationsstruktur. Har ikke indflydelse på, hvordan evt. overskud i virksomheden anvendes.

17 ”Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren
eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling mv.” Fordel: Borger slipper for selv at stå for lønberegning. Ulempe: Døren mellem assistenter/hjælper og kommune åbnes på vid gab. Kommunens administration vil få direkte kontakt til assistenterne/hjælperne i forbindelse med lønadministrationen.

18 Forening Fordele: Slipper for administration af løn, barsel, ferie, sygdom. Skal ikke selv håndtere ansættelser og afskedigelser. Slipper for at stå for afrapportering til kommunen. Tilbud om aktivt medlemskab med indflydelse på drift og organisation. Erfaringsudveksling med udgangspunkt i borgerens hverdag Foreningen baseret på nonprofit – evt. overskud bliver i foreningen. Grundtanken om hjælpeordningerne / BPA kan videreudvikles af borgere, der selv har hjælpeordning / BPA – og i fællesskab. Ulempe: Mister den fulde selvbestemmelse.

19 Fra behov til bevilling:
Borger ansøger kommunen om BPA. Kommunen foretager konkret helhedsvurdering om BPA. Borger giver skriftlige kommentarer til kommunens forslag til løsning. Kommunen træffer en formel afgørelse om BPA og antal timer pr. uge. Kommunen udarbejder konkret økonomisk grundlag for BPA-ordningen. Borger afgør, hvem der skal varetage arbejdsgiveransvaret. Borger kontakter LOBPA. Borger, LOBPA og sagsbehandler aftaler konkret igangsætning af BPA.

20 Etableret august 2008 af en række personer med personlige hjælpeordninger fra centrale handicaporganisationer. Bestyrelsen: Janne Sander, Muskelsvindfonden, formand Lone Barsøe, Egmont Højskolen Stig Langvad, Dansk Handicap Forbund Lena Nielsen, Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund Michael Pedersen, Egmont Højskolen Jens Bo Sørensen, RYK

21 Ressourcepersoner tilknyttet bestyrelsen:
Bente Röttig, socialrådgiver, Scleroseforeningen Eva Hollænder, socialrådgiver, Hjerneskadeforeningen Finn Amby, udviklingskonsulent, Dansk Blindesamfund Jeppe S. Kerckhoffs, socialpolitisk konsulent, Dansk Handicap Forbund Jørgen Knudsen, Spastikerforeningen Jørgen Lenger, udviklingschef, Muskelsvindfonden Kirsten Plambech, socialpolitisk konsulent, DH Poul Erik H. Petersen, direktør, DH Sandy Brinck, politisk konsulent, Landsforeningen LEV

22 OVERORDNEDE FORMÅL At være en medlemsorganisation, der organiserer arbejdsledere med borgerstyret personlig assistance, BPA. At varetage arbejdsgiveransvaret for borgere, der har en BPA- ordning, og herunder udvikle services inden for personale- og lønadministration, rekruttering, vikarassistance, rådgivning, vejledning og uddannelse. At arbejde organisatorisk og via interessevaretagelse for at sikre borgere med BPA et uafhængigt liv på lige vilkår med andre borgere.

23 LOBPA – SOM DRIFTSORGANISATION
Professionel administration God og udstrakt medlemsservice Juridisk ekspertise Økonomisk ansvarlighed Ordnede ansættelsesforhold for assistenterne/handicaphjælperne Udvikling af nye ydelser Kompetencegivende kurser Teknologisk nytænkning 100 % fokus på kundernes behov Medlem af DI (Organisation for erhvervslivet)

24 INDGÅELSE AF OVERENSKOMST
Grundprincipper for indgåelsen: Anerkendelse som selvstændigt fag – væk fra sundhed og omsorg Fastholde fleksibilitet i planlægning af arbejdstid (døgnvagter, pauser, hviletid, fridøgn mv.) Forenkling i forhold til løn og tillæg – med mulighed for at yde tillæg under særlige forhold, særlige steder Rekruttering og fastholdelse (begrænsning af rådighedstimer) – fokus på de små ordninger Almindelige lønmodtagerrettigheder (løn under sygdom, barsel, anciennitet, pension mv.) – forventning i satspuljeaftalen Hensyntagen til den økonomiske ramme (nuværende og satspuljen) Arbejdsgiverorganisation med rådgivning, juridisk bistand Sammenhæng med andre overenskomster mhp. regulering Indflydelse på forhandlinger

25 KONSEKVENSER AF OVERENSKOMSTEN
Overenskomsten på BPA-området har virkning fra 1. januar 2009. Overenskomsten gælder assistenter/hjælpere, som er ansat af LOBPA eller af andre arbejdsgivere, der er medlemmer af DI. Overenskomsten skaber ens vilkår for assistenter/hjælpere, uanset hvor i landet de er ansat. Med overenskomsten punkteres myten om, at assistenter/hjælpere arbejder under uregulerede (og urimelige) forhold. Det kan gøre det lettere at rekruttere assistenter/hjælpere. Overenskomsten er nogle aftalte regler, som både borgere og assistenter/hjælpere kan påberåbe sig, hvis der opstår uenighed.

26 OVERENSKOMST MELLEM DI & 3F
FLEKSIBILITET: Lovforslagets angivelser: Arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode og fridøgn gælder for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Bestemmelserne om hvileperiode og fridøgn gælder dog ikke for arbejde i arbejdsgiverens private husholdning. Overenskomstens indhold: Den daglige arbejdstid kan lægges i hele døgnet i vagter på op til 24 timer. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan i en 4 måneders periode ikke overstige 48 timer (arbejdstidsdirektivet). Maks. 48 timer gælder alle arbejdsgivere – OGSÅ for arbejde i arbejdsgiverens private husholdning.

27 OVERENSKOMST MELLEM DI & 3F
ENKLERE LØNVILKÅR – REKRUTTERING / FASTHOLDELSE Lovforslagets angivelser: Satspuljepartierne er derfor enige om, at der til forhandlingerne om satspuljen for 2009, skal tilvejebringes et grundlag for at sikre, at assistenter/hjælpere, som ansættes efter SEL §§ 95-96, også i praksis tilbydes løn og ansættelsesvilkår, der er sammenlignelige med faggrupper, der udfører tilsvarende arbejde, i overensstemmelse med de gældende vejledninger til loven. Overenskomstens indhold: Højere grundløn (nemmere at få assistenter/hjælpere til små ordninger) Enkle tillæg (løn knyttes til det særlige ansættelsesforhold) Pension, løn under sygdom og barsel

28 LØNNEN Grundløn på kr. 130 (hovedstaden) og kr. 125 (øvrige DK)
opnås kl – på hverdage (inkl. kl – lørdage) BPA-tillæg på kr. 3,60 (alle timer) Særlig opsparing – 0,25 % af lønnen (alle timer) Aften-/nat-/lørdagstillæg på kr. 18,75 opnås hverdage kl – / lørdage kl – 17.00 Søn- og helligdagstillæg/lørdagstillæg på kr. 37,50 opnås kl – (følgende dag) samt lørdage efter kl Funktionstillæg tillæg knyttet til anciennitet hos borgeren 1 år (2 kr.), 3 år (4 kr.), 5 år (6 kr.) og 8 år (10 kr.) kan konverteres til blivende tillæg ved ophør af ansættelse hos pågældende borger

29 LØNNEN Forbliven i tjenesten ved afløsers udeblivelse
100 % grundløn i første 4 timer – 50 % grundløn i næste 4 timer Akut tilkald med varsel under 6 timer 2 x grundtimeløn Hvis rekruttering / fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft betinger højere løn, kan der ydes yderligere tillæg. Løn under sygdom i op til 56 kalenderdage ved 6 måneders anciennitet Barns første sygedag – løn i op til 8 timer Pension – 3,8 % + 7,6 % (1. jan.) hhv. 4 % + 8 % (15. juli) Løn under graviditet/barsel – uger 2 ugers fædreorlov + 9 ugers forældreorlov

30 VIGTIGE POINTER OM OVERENSKOMSTEN
Tryghedsbestemmelsen: Ved overgang fra ansættelse hos borger til ansættelse i LOBPA oppebæres hidtidig løn, hvis denne er højere end den løn, overenskomsten medfører. Overenskomsten var kommet under alle omstændigheder. Det er en fordel, at LOBPA har været med til at lave overenskomsten. LOBPA arbejder sammen med DI og 3F for at opnå stadig større fleksibilitet mellem borger og assistent/hjælper. Om overenskomsten vil få betydning for assistenter/hjælpere, hvor borgeren er arbejdsgiver, vides ikke. Det afhænger af lov og bekendtgørelse om udmåling. Udmåling skal, jf. forslag, foretages ud fra løn- og ansættelsesforhold for sammenlignelige faggrupper.

31 UDVIKLING AF YDELSER De lovgivningsmæssige rammer:
For borgere, der overdrager deres tilskud til ansættelse af assistenter/hjælpere til en forening eller et privat firma, skal der udmåles et tilskud til dækning af arbejdsgiveropgaver og udgifter i arbejdsretlig forstand. Tilskuddet skal bl.a. omfatte udgifter forbundet med: Udformning af kontrakter mv. (borgere, kommune, assistenter/hjælpere), vejledning af borgeren, i begrænset omfang at medvirke til at udforme jobannoncer og jobbeskrivelser (med borgeren), oprette personalesager, evt. i begrænset omfang at medvirke til ansættelser/udvælgelse af assistenter/hjælpere, forestå evt. afskedigelse af assistenter/hjælpere, medvirke til at sikre, at arbejdsmiljøregler overholdes, i et vist omfang medvirke til at sikre vikardækning, ledelse og kontorhold inkl. afledte udgifter til IT, husleje mv. Hertil kommer udgifter til lønadministration, dvs. udgifter forbundet med indberetning og udbetaling af løn til assistenter/ hjælpere, indbetaling af skat, ATP, pension og bidrag til barselsfonde mv.

32 Rekruttering af assistenter/hjælpere
Database, hvor der kan søges og tilbydes hjælp. ”Kvalitetssikring” af assistenter/hjælpere tilknyttet databasen

33 Vikarservice Tilbud om vikardækning, når faste assistenter/hjælpere fra den enkeltes team ikke kan træde til ved akut fravær. Tilbud om vikardækning under længerevarende sygdom, barsel mv.

34 Borgere med handicap, der ligger inden for BPA- lovgivningen.
Rådgivning og vejledning til: Borgere med handicap, der ligger inden for BPA- lovgivningen. Kommunerne / sagsbehandlerne Assistenterne / hjælperne Pårørende Kommende BPA’ere

35 Læring – opkvalificering – kursus
Ansatte i organisationen LOBPA Arbejdsledere / medlemmer af LOBPA Arbejdstagere / assistenter BPA og lovgivningsgrundlag, lønadministration, bogføring, handicaplære, etik, forflytningsteknik, kommunikation og samarbejde, sygdomslære, førstehjælp, særlige fagtekniske kurser om respiration, sug, kateter mv.

36 Aktuelle udfordringer, bl.a. :
Velfærdsministeriets bekendtgørelse Udmelding af kommunernes betalingsniveau for løn osv. Udarbejdelse af landsdækkende organisationsstruktur på demokratisk basis – værdigrundlag, vision Fastlæggelse af virksomhedsplan Etablering af lønsystem Indgå aftale om pension, forsikringer, IT Rekruttering af assistenter/hjælpere Udarbejdelse af ansættelseskontrakter Hjemmeside, PR Ansættelse af servicemedarbejdere Sikring af vidensdeling

37 Status april 2009: Bestyrelse og ressourcepersoner er i aktion.
Ca. 200 medlemmer er indmeldt. Projektmidler på 2 millioner kroner fra Velfærdsministeriet er bevilget frem til december 2009 (14 mdr.). Projektleder (nu direktør) er ansat pr. 1. november 2008. 1 projektmedarbejder er ansat pr. 1. marts 2009. Hjemmeside er iværksat – logo er vedtaget. Medlemskab af DI er tiltrådt – overenskomst med 3F er indgået. Organisationsstruktur er på vej. Orienteringsmøder afholdes/generalforsamling forberedes. Rådgivning /vejledning til borgere, assistenter/hjælpere, kommuner, KL, DI, 3F, handicaporganisationer

38 Lidt tal… Der er ca – mennesker, der i dag er bevilget §§ 95 & 96 hjælpeordning / BPA. Ca. 2/3 har § 96 med gennemsnitligt 110 timer pr. uge. Ca. 1/3 har § 95 med gennemsnitlig 50 timer pr. uge. Der er afsat ca. 1 milliard kroner til hjælpeordningerne. I Satspuljeforliget for 2009 er yderligere afsat 120 millioner kroner til et lønløft til assistenterne/hjælperne.

39 LOBPA – SOM MEDLEMSORGANISATION
Kun for borgere med BPA Styret af borgere, der selv har BPA. Demokratisk Solidarisk Nonprofit Landsdækkende Lokalt forankret Tæt forbundet til handicaporganisationerne

40 FORELØBIG ORGANISATIONSSTRUKTUR
Medlemsorganisation Driftsorganisation Bestyrelse Sekretariat Generalforsamling Region Region Region Region Alle medlemmer Region

41 LOBPA – OM MEDLEMSINDFLYDELSE
Alle personer med borgerstyret personlig assistance får mulighed for selv at få indflydelse og adgang til valg. Organisationens højeste myndighed (generalforsamlingen) fastlægger rammer og indhold for, hvordan organisationen skal udvikle sig, og for de tilbud, organisationen kan tilbyde medlemmerne. På første generalforsamling skal der vedtages vedtægter, rammer for virksomheden, indholdet i organisationens tilbud mv. samt valg af bestyrelse. Udviklingen af projektets enkelte elementer sker i en demokratisk proces, hvor medlemmerne har indflydelsen. Både organisations- og virksomhedsplan skal således endeligt vedtages på organisationens generalforsamling, den 16. maj 2009. Det enkelte medlem får mulighed for at påvirke udviklingen af foreningen og dens værdigrundlag. Åben ledelse, som kan sikre et stærkt medlemsdemokrati.

42 LOBPAs vedtægter (forslag):
At være en medlemsorganisation, der organiserer arbejdsledere med borgerstyret personlig assistance, BPA. Generalforsamlingen skal tilrettelægges således, at den er maksimalt inddragende i forhold til alle medlemmer, herunder geografisk og gennem anvendelse af kommunikationsteknologi. Bestyrelsen består af 11 medlemmer: Formand og næstformand + 4 medlemmer, heraf et sagkyndigt, vælges på generalforsamlingen. 5 medlemmer vælges/udpeges regionalt.

43 Borgerstyret Personlig Assistance
LandsOrganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Medlemsorganisation Samarbejdspartner Arbejdsgiver Demokratisk Nonprofit VI HÅBER AT SE DIG SOM MEDLEM I

44 BPA er vejen til at nå egne mål i livet. BPA gør det umulige muligt!

45 SPØRGSMÅL ER VELKOMNE.


Download ppt "VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM BPA OG LOBPA MØDET ER FOR:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google