Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema: Handicappolitik i kommunerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema: Handicappolitik i kommunerne"— Præsentationens transcript:

1 Tema: Handicappolitik i kommunerne
Regionale kurser, marts 2007

2 Handicappolitik i kommunerne
DSI’s inspiration til udformning af en handicappolitik i kommunerne v/ Dorthe Stief, organisationskonsulent Udvikling af handicappolitikken i en DSI-afdeling v/ Lone Jensen og Poul Kruse, DSI-Vejen Målsætninger på det sociale område – en værktøjskasse - et reklameindslag v/ Kirsten Plambech, socialpolitisk konsulent Spørgsmål

3 Hvorfor skal man have en kommunal handicappolitik?
Uden mål og midler går det ikke! Handicappolitisk instrument Huskeliste Pædagogisk hjælpemiddel.

4 Hvad skal den indeholde?
Mål og midler Handicappolitikkens grundlæggende principper FN’s standardregler om lige muligheder for mennesker med handicap (1993) Konventionen om handicappedes rettigheder (2006) Kommunens operative mål for de næste 4 år (valgperioden).

5 Handicapbegrebet FN’s standardregler og DSI:
Handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

6 Hvem er omfattet? Konventionen:
Mennesker med handicap omfatter personer med en langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk (sansmæssig) funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige former for barrierer kan forhindre deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre.

7 De grundlæggende handicappolitiske principper
Kompensationsprincippet - individuelle løsninger - miljøtilpasning Sektoransvarlighed (metode) Solidaritet (middel) Lige muligheder (mål).

8 Opskrift Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap
Funktionsnedsættelse + Kompensation = Lige muligheder.

9 Mainstreaming Mainstreaming
Princippet indebærer, at man på alle niveauer i kommunen indtænker handicapaspektet i den almindelige politik – fra begyndelsen og gennem hele planlægnings-processen med implementering, opfølgning og evaluering.

10 Sekstrinsmodellen Arbejdsgrupper
Analyse af kommunens eksisterende tilbud Undersøgelse af ønsker og behov hos borgere med handicap - Involvering af relevante parter, også geografisk, også de unge, også de, der ikke kan tale egen sag! Indsatsområder Ejerskab på alle niveauer Handlingsplaner og prioritering af mål: Pluk de nederste æbler først - Målbare - synlige resultater.

11 Education, training, introduction
Vejen, Denmark January 2006 Here I show you an example of one of the prerequisites of mainstreaming: a good introduction to a structured way of work for local, independent DPO’s. This workshop was given on request of the DSI-branch in Vejen, a pilot area that was chosen by the Danish participant in the project. In Denmark, new legislation on the Structural Reform (of government structures) starts January 01. Municipalities are obliged to install a formal Disability Advisory Council, consisting for 50% of politicians and 50% of representatives of citizens with disabilities. The local DPO’s, as a cross-disability local branch of the National Council of Disability organisations (DSI), is responsible for presenting the 50% disability representatives for this local council.

12 Ramme for en kommunal handicappolitik
Kommunens overordnede værdier – og på handicapområdet Visioner og målsætninger for kommunens handicappolitik Afdækning af målgruppen Virkefelt Gennemførelse - handlingsplaner Opfølgning, udvikling og evaluering – dynamiske planer Ansvarshavere Kommunalbestyrelsens godkendelse.

13 Ansvarsplacering Beslutning om igangsætning af arbejdet med en handicappolitik samt nødvendige midler tages af kommunalbestyrelsen Handicaprådet som tovholder Nedskreven aftale som resultat af en forudgående proces med brugerinddragelse/bredt ejerskab Vedtages af kommunalbestyrelsen – overordnet ansvar for gennemførelsen Forvaltningen har ansvar for gennemførelse af egne delmål/handlingsplan.

14 ”Kommunale handicappolitikker
- Inspirationsmateriale til udformning af handicappolitikken i kommunerne” Februar 2007

15 ”Målsætninger på det sociale område – en værktøjskasse” et reklameindslag

16 Målsætninger på det sociale område – en værktøjskasse
Behovet opstod i forbindelse i forbindelse med grundtakstmodellen Idékatalog – ikke en facitliste Eksempel på systematik: Målsætning, delmål, initiativer, ansvarlig, opfølgning Konkrete eksempler på målsætninger indenfor servicelovens forskellige bestemmelser Konkrete eksempler på målsætninger for både børn og voksne Oversigt over planer og metoder: handleplaner, funktionsevnemetoden, arbejdsevnemetoden, fælles sprog.

17 Personlig og praktisk hjælp, § 83
Målsætning Støtte efter reglerne om personlig og praktisk hjælp, ledsagelse, hjælpeordning mv. §§ skal ydes med det formål, at mennesker med handicap kan leve et liv som andre ikke handicappede på samme alder og i samme livssituation. Bestemmelserne skal kunne kombineres fleksibelt, så der kan ydes hjælp ud fra en helhedsbetragtning på tværs af forskellige bestemmelser og kommunens forvaltninger.

18 Personlig og praktisk hjælp, § 83
Delmål Personlig hjælp og pleje retter sig ikke alene mod ældre mennesker, men også mod yngre mennesker med handicap. Behov for personlig og praktisk hjælp til yngre mennesker, skal afspejles i kommunens kvalitetsstandarder på dette område. I vurderingen af, om andre i husstanden kan bidrage til opgavernes løsning, skal der tages hensyn til ægtefælle eller samlevers øvrige aktiviteter, herunder om der er mindreårige børn. Forældre med handicap kan have særlige behov for personlig og praktisk hjælp, der knytter sig til opgaver med børnene, jf. SM C

19 Personlig og praktisk hjælp, § 83
Initiativ Gennemgå kommunens kvalitetsstandarder med henblik på at inddrage specifikke formuleringer om mennesker med handicap og deres behov i relation til personlig og praktisk hjælp. Forelægge kvalitetsstandarderne for det kommunale klageråd, hvor handicaporganisationerne er repræsenteret.

20 Dagtilbud til børn, kapitel 7
Målsætning Børn og unge skal sikres et godt og tidssvarende tilbud, enten i alm. dagtilbud med den nødvendige støtte såvel, praktisk, pædagogisk som behandlingsmæssigt eller i særlige dagtilbud. Kommunen vil som udgangspunkt følge forældrenes ønske om barnets optagelse i et almindeligt eller særligt dagtilbud.

21 Dagtilbud til børn, kapitel 7
Delmål Før et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne starter i et almindeligt dagtilbud sørger kommune for at personalet tilføres den nødvendige viden om barnets funktionsnedsættelse. Kommunen tilbyder personalet i de almindelige daginstitutioner løbende vejledning fra ergoterapeut, fysioterapeut, talepædagog, psykolog eller anden relevant fagperson når et barn med særlige behov optages. Kommunen giver en almindelig daginstitution ekstra normering efter en konkret vurdering af barnets behov ved optagelse af et barn mednedsat fysisk/psykisk funktionsevne

22 Dagtilbud til børn, kapitel 7
Initiativ Kommunens dagtilbud skal i deres virksomhedsplaner redegøre for hvorledes kommunens handicappolitiske målsætninger bliver omsat.

23 Det Centrale Handicapråd:
LINKS DSI: Det Centrale Handicapråd:


Download ppt "Tema: Handicappolitik i kommunerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google