Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaring – læring – viden –videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaring – læring – viden –videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle."— Præsentationens transcript:

1 Erfaring – læring – viden –videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle niveauer i moderne dannelsessystemer Dietrich Benner / Alexander von Oettingen 7. Forelæsning ved Syddansk Universitet, Odense 10. maj 2012 kl – 12.00

2

3 Fordybelse inter-esse Besindelse Interesse (ønske)
Undervisning som vekselvirkning mellem fordybelse og besindelse samt “inter-esse” og interesse (ønske) Fordybelse inter-esse Besindelse Interesse (ønske)

4 Undervisning som vekselvirkning mellem lærer- og elevaktiviteter
vise (anskuelig) huske inter-esse fordybelse knytte sammen (kontinuerlig) forvente lære (opløftende) kræve besindelse interesse (ønske) (griber ind i virkeligheden) handle filosofere

5 “Undervisningsforløbene forenes i den udstrækning, de fokuserer på skabelsen af gode tænkevaner. Vi kan med rette tale om “tænkningens metodeˮ, vigtigere er det dog at vide, at tænkning er den dannende erfarings metode. Denne ’metodes’ vigtigste kendetegn... er følgende: først at eleven skal have en genuin situation, som er egnet til at få erfaring; for det andet, at et genuint problem udvikles i denne situation og dermed en stimulus til tænkning; for det tredje, at han har den nødvendige viden og udfører de nødvendige observationer, for at kunne bearbejde problemet; for det fjerde, at han kommer på mulige løsninger og er forpligtet til at udvikle dem på en ordnet måde; for det femte, at han har mulighed for og lejlighed til at afklare deres mening og selvstændig opdage deres værdi.ˮ (Dewey sammenfatning til 12. kapitel i “Erziehung und Demokratie”)

6 Reihen der Welt-Erkenntnis und der menschlichen Teilnahme
(4) zwischenmenschlicher Umgang (1) Welterfahrung (2) Wissenschaft und Spekulation (3) Kunst und Geschmack (5) Politik und Gesellschaft (6) Religion

7 Ausdiffenzierte Praxisbereiche
Politik Kunst Pädagogik Leiblichkeit Freiheit Geschicklichkeit Sprache Religion Ethik Arbeit

8

9

10

11

12

13

14 Erfaring – læring – viden –videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle niveauer i moderne dannelsessystemer Dietrich Benner / Alexander von Oettingen 8. Forelæsning ved Syddansk Universitet, Odense 10. maj 2012 kl – 15.00

15 Paradigme Metodisk hovedspørgsmål/ Genstandskonstitution Teleologisk orden efter Aristoteles Gennem hvilke bevægelser af kræfter og safter kan kroppens selvhelbredende kraft styrkes? Scientifisk orden efter Bacon Hvad er de kausale årsager til sygdom, og med hvilke midler kan man beskytte sig mod infektioner? Hermeneutisk orden efter Gadamer Hvilken forståelse af sundhed ligger til grund for den aristoteliske og den baconianske videnskabsforståelse, og i hvilke sprogformer artikulerer de sig? Hypotetisk-deduktiv problemløsningsramme efter Popper Hvorfor lever statistisk set fattige kortere og rige længere, og hvordan kan relationerne mellem fattigdom, rigdom, sygdom og sundhed ændres optimalt?

16 Paradigme Metodisk hovedspørgsmål/ Genstandskonstitution Ideologisk forbindelse efter Adorno Skal sygdomme bare tages hen som forårsaget af samfundsmæssige årsager, og hvilke ideologier ligger bag den moderne medicins strategier? Transcendental-kritisk refleksion efter Kant / Fischer / Ruhloff Hvilke forudsætninger for alle talemåder om sundhed og sygdom kan problematiseres, og hvordan kan de konkret bevises? Pragmatisk orden: Ikke-hierarkiske relationer i handlingens uddifferentierede områder Hvad skal der forstås under et økonomisk, moralsk, politisk, æstetisk og religiøs succesrigt liv, og i hvilket forhold til hinanden står sundhed og sygdom her?

17 Trin Indhold Opgaver Skiftende indhold 1 Læringens basisniveau Dannelse af sanserne, udvikling af elementære kommunikationsformer inkl. modersmålet Sammenknytning af sanselig, sproglig og interaktiv tilegnelse af verden og kommunikation Skift mellem sanserne, mellem receptivitet og spontanitet samt selv og verden 2 Undervis- ningens elementære niveau Læse, skrive, regne, tegne, orientering, kunst og musik, litteratur inkl. religiøse tekster, idræt (gestikulation, dans, leg) Lære at omgås med verdensindhold og medmennesker i mediet skrift Skift fra talt sprog og mellemmenne- skelig interaktion til skriftsprog og skriftlig kommunikation

18 niveauet af de via videnskab formidlede verdenskund-skaber
Trin Indhold Opgaver Skiftende indhold 3 Undervisnings- niveauet af de via videnskab formidlede verdenskund-skaber Moder- og fremmedsprog, matematik og naturfag, geografi, samfundsfag og historie, kunst og religion Tilegnelse af elementære kulturområder, som er forbundet med skriftsproget og ikke kan videregives uden skole Udvidelse af erfaringslæring og medgørlige læringsformer uden for enheden af liv og læring 4 niveauet af videnskabs-propædeutiske videns- og reflektions- former Introduktion i elementære videnskabsom- råder og uddifferentierede handlingsfelter Uddifferentiering af livsverdenslige, scientifiske, hermeneutiske, ideologi- og forudsætnings- kritiske samt handlingsteore- tiske tænke-/reflektionsformer Overgang fra almindelige til scientifiske og herfra til uddifferentierede praktiske verdensforhold og refleksionsformer

19 Niveauer af en dannende fortolkning af videnskabelige teorier
1. livsverdensligt niveau: Skelnen mellem almindelig og videnskabelig erfaring 2. scientifisk niveau I: Opmærksomhed på udsagnsystemernes hypotetisk-deduktive karakter i moderne videnskab 3. scientifisk niveau II: Indblik i den historiske formidlethed af videnskabelige udsagnsystemer 4. scientifisk niveau III: Ideologikritik af den samfundsmæssige formidlethed af de scientifiske niveauer I-III 5. forudsætningskritisk niveau: skeptisk begrænsning af videnskabelige udsagnsystemers gyldighed 6. praksisteoretisk niveau: Spørgsmål efter betydningen af de uddifferentierede niveauer for forskellige anvendelses- og handlingsområder


Download ppt "Erfaring – læring – viden –videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google