Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsespolitik i regionalt perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsespolitik i regionalt perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsespolitik i regionalt perspektiv
Hvordan sikrer vi god kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen i en omstillingstid? Uddannelsespolitik i regionalt perspektiv Indlæg ved Dansk Sygeplejeråd – kreds Midtjyllands temadage 20 og 27 februar 2014 Medlemshuset - Silkeborg

2 Baggrund Leder, HR-uddannelse Hospitalsenhed Midt.
Ca 1600 stud./elever hvert år Formand, Rådet for Klinisk Undervisning i Region Midtjylland Vision og Strategi for klinisk undervisning i Sygepleje

3 Indhold Omstillingstid og udfordringer
Rollemodeller - hvad skal læres? Organisering - Strategier og Politikker

4 1. Uddannelsespolitik i regionalt perspektiv
Uddannelse - en kerneopgave på regionens hospitaler Ansvar for uddannelse påhviler afdeling/centre Ansvar for den enkelte studerendes forløb påhviler den kliniske vejleder Har samme status som behandling, pleje, kvalitet og forskning

5 Omstilling – et vilkår i hverdagen
Akutplan 2007 Region Midt: Sundhedsplan 2009, Omstillingsplan 2011, Sundhedsplan 2013 Bekendtgørelse og Studieordning i 2008 – ny i 2015? Andre aktører: Danske Regioner 2012: Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser – Uddannelsespolitisk oplæg Uddannelsesfremsyn – professionsbachelotudd. Udvikle og justere års perspektiv

6 ”Sektorerne kan lide af tunnelsyn og silotænkning”
Klinisk uddannelse foregår i en hverdag præget af høj grad af kompleksitet og stort patientflow. Konteksten er præget af ”Ude af min silo – ude af mit sind”. ”Sektorerne kan lide af tunnelsyn og silotænkning” (Professor Janne Seemann m. fl.) Vores mindset, ”kassetænkning”, er kulturelt betinget.

7 En kompleks opgave At skabe sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb, mellem det nære og specialiserede Sundhedsvæsen Billeder En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb udført af Antropolog Marlene Møller (efterår 2013), bestilt af Region Midtjylland og kommunerne i regionen

8 Overgange En akilleshæl i sundhedsvæsenets ydelser
At borgerne får mest mulig sundhed og kvalitet i indsatsen.

9 Videnkløft Generelt kender personalet i de to sektorer meget lidt til
hinandens arbejdsgange og vilkår Kommunerne skal vænne sig til hurtigere udskrivninger Sygehusene skal vænne sig til mere behandling i kommunalt regi En positiv relation til ”kollegaen” i den anden sektor har direkte betydning for patientens forløb Mindsker risiko for mistillid og mytedannelse Respekt, anerkendelse og ansvar for videndeling

10 Sundhedsplanen Lægger op til at alle parter stiller ressourcer til rådighed for hinanden. Lægger op til at udfordre den gældende patienttilgang Væk fra en omsorgspræget tilgang til en patient-borgerrettet tilgang, hvor patienten er aktiv medspiller der inddrager egne ressourcer i egen behandlingen.

11 Patientens situation Kan være en barriere for inddragelse i eget forløb Nogle patienter slipper ansvaret ved indlægges pga. fysisk og mental svækkelse og passivitet - Giver ”nemme” patienter for Flowkoordinatorens fokus er på flowet, mindre på personen

12 Sygeplejerskens rolle
Ændring i den sundhedsprofessionelles rolle fra at være problemknuser og den der beslutter, til at være rådgiver/coach og en person der hjælper med at finde mulige løsninger KL definerer sygeplejerskens rolle således: Forløbskoordination, opfølgning på komplekse borgerforløb, udvikling og kvalitetssikring Sygeplejerskernes opmærksomhed er flyttet væk fra den grundlæggende sygepleje (Next Practice S. 19)

13 2. God kvalitet i sygeplejerskeud-dannelsen anno 2014
Hver tid – sine kæpheste Har du kæpheste? Delagtiggør din sidemand i en eller flere af dine eventuelle kæpheste

14 God kvalitet i en omstillingstid?
Noget skal læres Kompetencer skal opnås Gunstigt læringsmiljø Tilpas med udfordringer Kompetent klinisk vejledning i passende mængde

15 Studerende Modul 11 Enquette:
Føler sig klædt på og har mod på at komme ud som nyuddannet sygeplejerske. Hvad er vigtigt I får med jer inden uddannelsen er slut?: Korttidssygepleje på hospitalet Procedurer der skal kunnes Fælles refleksion på tværs af afd Ønske: Obligatorisk tværsektorielt forløb på hvert modul

16 Kompetencer der skal læres
Faggenerelle kompetencer: Forløbskoordinerings- Flow-koordinerings- Korttidskontakt- Sundheds/Velfærdsteknologiske- Samarbejds- Kommunikative- Dialogiske- Relationelle- Anerkendelse og værdier Professionsfaglige kompetencer: Klinisk beslutningstagen Generalistkompetencer på specialiserede afsnit/områder Pædagogiske kompetencer Rådgiver/coach-kompetence Grundlæggende sygepleje

17 Tværprof-/sektorielle forløb
Hvem gør noget ved det? Hvilke initiativer har du selv taget? Drøft temaet med sidemanden

18 Behov for at ryste posen?
Interprofessionel læring Studieordningen giver muligheder - ikke mange begrænsninger Måske mere af det samme – men også behov for noget andet Turde udfordre vores selvforståelse af hvor og hvordan uddannelsens indhold i modulerne skal læres på tværs af sektorer.

19 Hvad skal der til? Bestå den kliniske prøve - Karakteren 12 eller 2?
Hvordan tilrettelægge vi de kliniske forløb Hvilken ambition: Vores egen eller studieordningens? At være modig i tilrettelæggelsen eller være på den sikre side?

20 Muligheder Muligheden med 2x10 uger er en styrke når udgangspunktet er patientforløb eller tværsektorielt patientforløb Èt modul 8-10 uger i klinik – læringsudbyttet kan nås Massiv fokus på at gøre overgangene mellem sektorerne så sammenhængende som muligt for patienterne – det er det studerende skal lære!

21 Fra tale til handling ”Sammenhængende uddannelsesforløb – mindre silo!
Tværprofessionelle uddannelsesforløb Brug af færdigheds- og simulationsundervisning som supplement/erstatning for klinisk undervisning Brug af andre termer til afgrænsning af læringsindhold – feks som de 7 lægeroller: Mecicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejdser, leder/ administrator/ organisator,sundhedsfremmer, akademiker og professionel Lave prøvehandlinger gennem et forpligtende samarbejde mellem sygeplejerskeuddannelsen og sektorerne

22 3. Organisering – Strategi - Politik
Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje 2012 kendt og anerkendt. Hospitalerne arbejder på forskellig vis med uddannelsesopgaven på strategisk niveau. AUH har etableret en råds og udvalgsstruktur på grunduddannelsesområdet Udarbejdet en politik for grunduddannelse HE Midt har etableret uddannelsesråd med Hospitalsledelsen for bordenden

23 Uddannelsesråd HE Midt
Formål: - et strategisk ledelsesforum, der understøtter HEMidt´s mission, vision, værdier og strategier - behandler uddannelsesopgaver af tværgående karakter og på strategisk niveau - styrker og fremmer udviklingen af læringsmiljøer, der sikrer de bedste læringsforløb - har fokus på såvel præ- som postgraduat uddannelse, så disse organiseres, tilrettelægges og gennemføres i henhold til gældende love, bekendtgørelser, studie- og uddannelsesordninger

24 Aktuelt Arbejder lige nu på at beskrive strategiske indsatsområder, der understøtter HE Midts mission, vision værdier, strategier Noget om: Læringsmiljø - uddanner kompetente, engagerede sygeplejersker – fremtidens medarbejdere Stærke vejlederfællesskaber - også tværprofessionelle vejlederfællesskaber – kompetenceudvikling og rammer og vilkår der styrker vejlederkorpset

25 Kommentarer/Spørgsmål?
Strategi eller Politik er kun værdifuld – når den medfører tiltag der skaber ejerskabsfølelse og motivation blandt alle involverede i uddannelsesopgaven Kommentarer/Spørgsmål?

26 Referencer Marlene C.R. Møller 2013 Billeder En atropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb – erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Danske Regioner, Dansk SygeplejeRåd 2013 Klinisk vejledning på sygeplejerskeuddannelsen – en undersøgelse blandt vejledere i regionerne Janne Seemann, Helle V.N.Rasmussen og Jørgen Peter Ærthøj Sygehusenes truende selvtilstrækkelighed i Sund ledelse, 19 bud på god ledelse. Danske regioner og Dansk Selskab for ledelse i sundhedsvæsenet. Vision og strategi for klinisk Undervisning i i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri 2012 Rådet for klinisk undervisning Danske Regioner 2012 Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser – Uddannelsespolitisk oplæg Politik for grunduddannelsen på Aarhus Universitetshospital Next Praktice – Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser KL 2014 Sundhedsplan, fælles ansvar for sundhed. Sundhedsplan for Region Midtjylland 2013 De syv lægeroller Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen 2012.


Download ppt "Uddannelsespolitik i regionalt perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google