Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionskursus Aalborg 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionskursus Aalborg 2013"— Præsentationens transcript:

1 Regionskursus Aalborg 2013
Nyt på fagkonsulentens side: Nyhedsbreve, diskurs, CL, matematik, notat Skriftlig prøve 2013 Vejledende eksempler 2012 og Vejledende opgavesæt primo 2013 Skriftlig prøve 2012 Præcisering af faglige krav. Notat om notatgenren. Net-opgaverne Justering af vejledninger juli 2012 Mundtlig prøve – erfaringer 2012? Ny Nordisk Skole og innovation i samfundsfag og AT Forsøg i AT Udviklingsplanen: Forsøg i samfundsfag Tekstdias Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

2 Skriftlig prøve Ny læreplan med lineær regression, p-værdi og multiplikatorvirkning Vejledende eksempler på opgaver 2012 Bedømmelsesvejledning og Vejledning for samfundsfag A side 19-20 Følgebrev: ”Fx med en eller flere figurer med lineær regression i en opgave og en eller flere tabeller med p-værdi i en anden opgave eller …” Vejledende opgavesæt senest februar 2013: Tilpassede udgaver af og Den globale verden: Ny fællesdel med p-værdi og figur med lineær regression i bilag B1. (Vis) Uddannelse (net): Ny fællesdel. p-værdier i bilag B1 og lineær regression i C2 Tabeller, figurer og citater til fællesdelen udleveres kl. 10 i 2. del af opgaven. Kun to spørgsmål i fællesdelen (1a og 1b). Vejer stadig 1/3. Max 700 ord. Opgavetypen ”Angiv og dokumentér” udgår. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

3 Gruppearbejdet: Forberede alle opgaverne uden bilag
Hvad skal man helt konkret gøre i de enkelte opgaver? Hjælpe hinanden med relevant teori og begreber Hvordan kan teori, begreber og viden bruges bedst muligt til at svare på de forskellige spørgsmål? F.eks.: Hvilke argumenter og teorier/begreber kan være relevant at modstille i diskussionsspørgsmål? Hvilke teorier/begreber og hvilke faglige argumenter kan det være relevant at inddrage i et notat? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

4 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

5 Opgaveformulering med præcisering af faglige krav
I opgaver med sammenligning, diskussion og notat: Tilføjet et fagligt krav om, at der skulle anvendes teorier, begreber eller en bestemt faglig viden i besvarelsen. F.eks.: ”Du skal anvende … ” - teorier om international politik - økonomiske teorier - sociologisk teori - sociologiske begreber - begreberne hård og blød magt - viden om forholdet mellem partier og vælgere - viden om økonomisk vækst Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

6 Exx på anvendelse af begreber
Begreber skal anvendes i sammenligningen fx til at karakterisere bilagenes opfattelse af brug af hård og blød magt (Demokratiets udfordringer) Teorierne skal anvendes i diskussionen fx ved at modstille argumentationer ud fra hver sin sociologiske teori som fx Giddens og Bourdieu (Uddannelse) Viden om politiske partiers adfærd fx Molins model skal anvendes til at skrive et notat (Rød eller blå?) Se nærmere i bedømmelsesvejledningerne (er sendt til alle skoler) Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

7 Beregninger i delopgaver ud fra ”Absolutte tal”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

8 Notat om notatgenren Afgørende genrekarakteristika: Den faglige begrundelse = fagligt svar på, hvorfor man anbefaler en bestemt strategi Faglig begrundelse: Begrunde den anbefalede strategi med udgangspunkt i samfundsfaglig teori, begreber og viden. Gode eksempler Øvelse med stilladsering På fagkonsulentens side og i Samfundsfagsnyt Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

9 Notat med anvendt faglighed
”Derfor bør du klart tage stilling til om du ønsker: 1. En løsere politik på trods af tidligere udmeldinger. 2. En fastholdelse af den politik partiet fremlagde op til valget. Der er fordele og ulemper ved begge dele. En løsere politik vil medføre et forbedret forhold til partierne (SF), R og Ø, og kan tiltrække retnings-mindede issue-voters som har forladt dit parti og i protest sat deres kryds ved R eller Ø. De negative af konsekvenser af en løsere politik vil være en svækkelse af, hvad Molins model betegner som personfaktoren. Du kan blive beskyldt for løftebrud og din personlige troværdighed kan falde som følge af holdningsskiftet….. Samfundsfagsnyt september 2012 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

10 Net-opgaver Tre elementer: Videoklip
Regneark med absolutte tal, der skal omregnes til % eller indekstal Finde supplerende materiale til undersøgelse. Færre udleverede bilag Diskussion ud fra videoklip: Debatoplæg med Mads Lundby Hansen, Cepos. Reportage fra Ishøj: Formelle og uformelle fællesskaber. (Vis) Deadline: Demonstrationer og økonomer. Stigende andel (15%) tilmelder sig. Tilmelding i februar i 2.g til CKPE. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

11 Vejledninger juli 2012 ”lære samfundsøkonomiske sammenhænge ….med fordel tages et konkret udgangspunkt i privatøkonomiske forhold. F.eks …” Samfundsfag A: Om at tolke resultatet af lineær regression og af en chi-i-anden-test (~ bedømmelsesvejledningerne) ”Angiv og dokumentér” udgår til den skriftlige prøve. Samfundsfag C (stx, htx, hhx, hfe) jf. læreplan inkl. faglige mål: ”hvert prøvemateriale skal således bestå af forskellige materialetyper (tekst og statistik samt evt. klip fra elektroniske medier)”. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

12 Uddannelse og vælgeradfærd - opgave til 2z med samf-mat
Undersøg med brug af i hvor høj grad uddannelse er afgørende for holdning til to værdipolitiske og to fordelingspolitiske emner, som du selv vælger. Du skal anvende lineær regression* og chi-i-anden-test** i din undersøgelse. Diskutér i hvor høj grad de forskelle, du finder i din undersøgelse, kan forklares ud fra teori om vælgeradfærd og sociologisk teori. Inddrag bl.a. begreberne class-voting, issue-voting (nærheds- og retningsmodel), socialisering, kulturel kapital, rational choice-teori og politiske skillelinjer vedr. fordelingspolitik og værdipolitik. Cecilie 2z Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

13 Test af faglige mål kræver både tekst og statistik
Samfundsfag C - Læreplan: ”Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale med forskellige materialetyper …” Vejledning: ”hvert prøvemateriale skal således bestå af forskellige materialetyper (tekst og statistik samt evt. klip fra elektroniske medier)”. Faglige mål: påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

14 Erfaringer som censor ved mundtlig prøver i 2012?
KS – med ny prøveform Samf A Samf B Samf C AT: Katastrofer AT 2013: Kampen for det gode liv Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

15 Christine Antorini: Ny Nordisk Skole Mål (0-18 år)
1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

16 Ny Nordisk Skole 2 Manifest 2012
”Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv.” (Manifest punkt 2) ”Skabelsesorienteret dannelse” Christine Antorini på møde i ministeriet Lars Olsen: Uddannelse for de mange. Gyldendal 2011 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

17 Ny Nordisk Skole 3 Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksem-plariske adfærd … gøre børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund – socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk.” (punkt 10) Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske praksis. (punkt 6) Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv. (punkt 9)” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

18 ”Praksis, teori, praksis, teori”
Konkrete problemer Induktivt Teori Kernestof Praksis Nye løsninger Innovativt Interviews: Ex: Auderød-lejren (Fvgh) Gellerupplanen (Egå) Ellemarken (Køge) Ex: Kvalitativ metode. Udlændingepolitik Integration Planche Powerpoint Podcast, TV-avis Notat til borgmester Spørgeskemaundersøgelser: Lectio, surveybank, Samf.stat Kvantitativ metode Chi2-test Samfundscup Deltagerobservation Skitse til website Ekskursioner og studieture Ide til en app Virksomhedsbesøg Præsentere for: Artikler - Kommunen Web-sites - Forældre Tv-klip - Andre elever Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

19 Integration i Ellemarken
Møde med Køges borgmester Marie Stærke Besøg i bebyggelsen. Interviews Notat til borgmesteren. Brug af viden om integration. Anbefale strategi for kommunens Sund Zone-projekt. Notater præsenteret for borgmesteren SamfundsCup: Forslag om ”Værtsfamilieordning” Per Bregengaard: Meningsfuld harmoni gennem anvendelsesorientering. Gymnasieskolen 17. november Per Bregengaard: Et rigtigt notat og Samfundsfundscup Samfundsfagsnyt december 2011 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

20 ”Kæmpe motivation” ”Vi synes det har været rigtig godt at få lov til at lave noget, hvor vi bagefter kunne se, at vores arbejde bliver brugt i virkeligheden. Det giver en kæmpe motivation og lyst til læring. Specielt også fordi vi ved, at vi har med rigtige mennesker at gøre, og det ikke bare er noget fiktivt, som en lærer skal sidde og læse. Det bliver godt i fremtiden at kunne se ændringerne i Ellemarken med den tanke, at vi måske har haft en indvirkning på disse ændringer og virkelig har været med til at ændre folks tilværelse.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

21 Forsøg med AT og innovation
Materiale om MBU’s forsøg: Opgaver og ressourcerum Følgebrev om produkter, synopsis-form mm Innovation i fagene Ikast-Brande kommune efterspørger elevers innovative løsninger: Entreprenante forløb > Opgaver Gymnasiet Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

22 Opgave 1: Branding Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med en ny sammenstilling af kendt viden. Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven. Kan anvendes frit, gerne med andet emne som fx: Digitalisering. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT Side 22 22

23 Opgave 2: Fremtidens by Du skal vælge og undersøge en sag, der rummer et problem i relation til fremtidens byudvikling. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor nyskabelse i forhold til byens liv og/eller funktioner spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med en ny sammenstilling af kendt viden. Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven. Alternative emner: Fremtidens velfærdsstat. Fremtidens sundhedspolitik. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT Side 23 23

24 Evt. produkter som løsningsforslag
Præsentation med tekst, billeder, lyd og video. Pjece eller video målrettet en bestemt gruppe Notat til en politisk aktør Skitser af løsninger i digital form eller fysisk model Et produkt, der kan sælges, fx en idé til en ny app Motiverer eleverne! Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

25 Frederiksværk Gym: Branding af politiker
Branding af politikere i Halsnæs: Hvordan kan en politiker bedst muligt brande sig selv i forhold til unge vælgere og i forhold til alle vælgere? Hvad gør politikeren i dag? Hvilke nye tiltag vil I foreslå? Meningsdannelse, retorik, fb, branding mm. DA-SA. Mandag : Grupper interviewer borgmester Helge Friis (A) og Steen Hasselriis (V) Synopsis med innovative løsningsforslag: app, video, site … Mandag : Fremlægge for lærere og politiker Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

26 Branding en af Halsnæs kulturelle seværdigheder fx
Krudtværksmuseetfra en engelsk vinkel. Eks. på produkter: Film på engelsk til turister, indslag på YouTube. EN-HI/DA/NG/SA Kreativ fase i KIE-model kan bruges til mange formål. Fx start på AT-eksamensopgaven. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

27 Fagsærtræk: Særligt egnet til innovation i samfundsfag.
Lokale autentiske sager: Kommune, organisation, institution, boligområde … Tale med ekstern partner Spørgeskemaundersøgelser, interviews eller observation undersøge holdninger og adfærd hos målgruppe (ny viden) jf. htx innovative løsningsforslag Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

28 Ny Nordisk Skole i samfundsfag og AT?
Hvilke ændringer skulle du foretage i din undervisning, hvis du skulle leve op til Manifestet? ” … skabe værdi for de fællesskaber de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv.” ” … gøre børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund…” ”Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen …” Summe i 3 minutter. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

29 Udviklingsplanen: Forsøg i samfundsfag
Innovative kompetencer Gruppeprøver Studieretninger Internationale kompetencer KS i 2. hf Ansøgningsfrist 15. april Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

30 Forsøg med Innovative kompetencer
”2. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen” I samfundsfag eller i fagligt samspil. Arbejdsformer Skriftlige opgaver Motiverer det eleverne at: tage udgangspunkt i et autentisk problem? inddrage en ekstern partner ? udarbejde et produkt som del af et innovativt løsningsforslag? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

31 Forsøg med Gruppeprøver
Mulighed for forsøg med gruppeprøver i samfundsfag A, B og C og i AT og KS Prøve det > Erfaringer > Ændre læreplan? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

32 Forsøg med studieretninger
Samfundsfag A med - Begyndersprog A - Musik A (se bort fra § 9 stk. 2) Begyndersprog B - Innovation B Informationsteknologi B Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

33 Andre mulige forsøg Indsatsområdet ”Elevernes internationale kompetencer”: Styrke koblingen mellem sprogfag og samfundsfag. Samle hele KS i 2. hf: Sikre et bedre samsspil mellem de tre fag i alle forløb Læreplanændringer: Ikke berøre skriftlig prøve! men fx større brug af it, herunder videoklip Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT


Download ppt "Regionskursus Aalborg 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google