Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny Årsrapport Analyse og rådgivning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny Årsrapport Analyse og rådgivning"— Præsentationens transcript:

1 Ny Årsrapport Analyse og rådgivning
Analysekatalog Merete Jensen, projektleder

2

3 Klar adskillelse mellem eksternt og internt
Landbrug Andre erhverv 510 A 511 B 540 Selskab 513 Pers. 543 Selskab Eksternt Internt regnskab Internt regnskab Internt Benchmarking ØDB Link bakkegården 510 Link bakkegården 511 Link AL 510 Link AL 511

4 Indhold overordnet Produktions grundlag Produktions-økonomi
Grundlag for analyserne Bilag og specifikation Overblik Analyse af resultat-opgørelse Udvikling i økonomi Finansiering

5 Produktionsgrundlag

6 2 alternativer Sammendrag eller specifikation Valgfri delnote

7 Produktionsgrundlag Formål
Give overblik over produktionsgrundlagets/-rettigheders hovedtal for de seneste år.  Give eksterne læsere et grundlag for vurdering af indtægtsgrundlaget.

8 Produktionsgrundlag Supplerende oplysninger
Hvorfra Oplysning om.. Oplysninger fra statusseddel Arealfordeling Produktion Suppl. oplysninger i forbindelse med opgørelse Jordbonitet Tilladte DE (valgfri) Godkendte DE (valgfri)

9 Analysegrundlag

10 Analysegrundlag Formål
Præsentere den grundlæggende opstilling, som analyserne er opbygget ud fra Præsentere sammenhængen mellem det eksterne regnskab og det interne regnskab vha. en afstemning. Dette gælder uanset om der i det eksterne regnskab er valgt en opstilling A eller opstilling B Link til A2030 analysegrundlag

11 Analysegrundlag Delnote til- og fravalg Supplerende oplysninger:
Resultatopgørelse Afstemning Balance Supplerende oplysninger: Ingen  Datakilder Ø90 kontering

12 Overblik A2200 A2204 A2202 Mål og potentiale/ Følsomhed A2210
Virksomhedens nøgletal A2204 Nulpunkt , Svin/kvæg A2210 Fremskrivning

13 Mål og potentiale /Følsomhed
Formål Med baggrund i de opnåede produktionsmæssige resultater at vurdere potentialet og følsomheden på ejendommen At give et overblik over de væsentligste indsatsområder til forberedelse af regnskabsgennemgang Link opdateres (A2200 mål og potentiale.pdf))

14 Mål og potentiale / Følsomhed
Alternativer Alternativ 1: De opnåede resultater (udbytter og priser) sammenlignes med mål (budgetmål eller langsigtede bedriftsmål) og ud fra det beregnes et indtjeningspotentialet. Alternativ 2: Følsomheden beregnes for afvigelser på de væsentligste produktioner og priser Supplerende oplysninger Indberetning af mål sker i en dialog, der ligner udskriften Datakilder Ø90 kontering samt individuel vurdering af mål

15 Fremskrivning Kommer med 20/11 som en del af den supplerende opgørelse Formål At kunne forudse udviklingen i økonomien med udgangspunkt i nudriften. At kunne foretage en meget enkel fremskrivning, der evt. tydeliggør nødvendigheden af at få udarbejdet et egentligt budget. At udarbejde et "passivt budget" for de landmænd (75%), der ikke får udarbejdet et budget. Link: Bakkegården excell

16 Analyse af resultatopgørelse
Resultatopgørelse /budgetkontrol A2300 Resultatopgørelse Aktivitetsopdelt A2302 Resultatopgørelse opdelt på steder A2304

17 Resultatopgørelse/budgetkontrol
Formål Give landmanden overblik over opnåede resultater, og muligheden for at sammenholde det med egne budgetmål Link A2300 budget resultatopgorelse.pdf

18 Resultatopgørelse/budgetkontrol
Alternativer Alternativ 1: Indeholdende kolonner med dette års tal, sidste års tal samt afvigelse mellem de to år Alternativ 2: Indeholdende kolonner med dette års tal, sidste års tal, budget for dette år, samt afvigelse mellem dette års resultat og budget  Delnote til- og fravalg Resultatopgørelse Afstemning Balance  Datakilder Ø90 kontering og budgetprogram

19 Resultatopgørelse aktivitetsopdelt
Formål Give landmanden overblik over bedriftens resultater opdelt på aktiviteter, det vil sige eksempelvis mark, husdyr, andet erhverv, ufordelt og i alt. Det er muligt at fordele EU-tilskud og finansiering. Link A2302 resultat opdelt på aktivitet.pdf

20 Resultatopgørelse, aktivitetsopdelt
Supplerende oplysninger: Mulig efterfordeling i dialog i supplerende opgørelse Datakilder Ø90 kontering og evt. fordelinger fra dialogerne Dækningsbidrag, Kapacitetsomkostninger og/eller driftsgrensanalyse

21 Resultatopgørelse, opdelt på steder
Formål Give landmanden overblik over bedriftens resultater opdelt på steder, det vil sige ejendom 1 (sted 1), ejendom 2 (sted 2) osv. I denne analyse er der mulighed for at "fordele" alle resultatposter, svarende til indholdet i det stedopdelte regnskab.

22 Resultatopgørelse fordelt på steder
Supplerende oplysninger: Mulig efterfordeling i dialog ”Steder” i supplerende opgørelse Datakilder Ø90 kontering herunder anvendelse af stedkoder Andet Der vælges enten resultatopgørelse opdelt på steder ELLER resultatopgørelse opdelt på aktiviteter

23 Udvikling i økonomi Udvikling over tid
Udvikling i resultat og pengestrøm Udvikling i egenkapitalen Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel Udvikling over tid

24 Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel
Kommer til november Formål Det er vigtigt at få synliggjort, i hvilken grad bedriften er ekspansiv og i hvilken grad kapitalen til investeringerne er fremmedkapital Link mangler

25 Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel
Delnote til- og fravalg Soliditetsgrad Supplerende oplysninger: Ingen Datakilder Ø90 kontering

26 Analyse af finansaktiver
Finansiering A2400 Analyse af passiver A2404 Analyse af finansaktiver A2406 3 niveauer

27 Analyse af finansaktiver
Finansiering Overblik over balance Fordeling af aktiver Landbrugsaktivernes fordeling Fordeling af gæld A2404 Analyse af passiver Analyse af gæld Analyse af gæld - rentesatser Fordeling af gæld på valuta Udgifter på gæld A2406 Analyse af finansaktiver Forrentning af aktiver Grøn = niveau 2 Rød = niveau 3

28 Finansanalyse Formål At give et samlet overblik over fordelingen af virksomhedens aktiver og passiver, dvs. en grafisk fremstilling af balancen, herunder fordelingen af landbrugsaktiverne. Link A2400_finansiering.pdf

29 Delnote til- og fravalg
A 2400 Finansanalyse Delnote til- og fravalg Overblik over balance Fordeling af aktiver Landbrugsaktivernes fordeling  Supplerende oplysninger: Ingen Datakilder Ø90 kontering

30 A2404 Analyse af passiver Basis Delnote Supplerende oplysninger
Analyse af gæld Supplerende oplysninger Ingen Datagrundlag Ø90 kontering, med korrekt brug af konti i finansmodulet Link A2400_finansiering.pdf

31 A2404 Analyse af passiver Finans Delnote Supplerende oplysninger
Fordeling af gæld på valuta Supplerende oplysninger En lang række Se oversigt uddelt - Link supplerende oplysninger excell Datagrundlag Ø90 kontering samt supplerende oplysninger Link analyse af gæld.pdf

32 A2406 Analyse af finansaktiver
Basis Delnote Analyse af finansaktiver Supplerende oplysninger Ingen Datagrundlag Ø90 kontering, med korrekt brug af konti i finansmodulet Link analyse af gæld.pdf

33 Produktionsøkonomi A2610 Produktionsopg., Sammendrag A2620
Produktionsopg., Specifikationer A2630 Dækningsbidrag fordelt A2650 Kapacitetsomkostninger Fordelt A2652 Udvikling i kapacitetsomkostninger A2660 Driftsgrensanalyse

34 Sammenhæng mellem produktionsanalyserne

35 Sammenhæng mellem produktionsanalyserne
Aftal med kunden om der skal udarbejdes en produktionsgrensopgørelse eller der skal laves fordeling af dækningsbidrag i den supplerende opgørelse. I den supplerende opgørelse kan der max opdeles i 4 driftsgrene Produktionsgrensopgørelse kan indeholde samtlige produktionsgrene

36 Produktionsgrensopgørelse
Formål Give landmanden mulighed for at vurderer økonomi og produktionsoplysninger for de enkelte produktions-grene på dækningsbidragsniveau, samt økonomien for de enkelte segmenter efter fordeling af kapacitets-omkostninger. Ejeraflønning indgår i opgørelsen

37 Produktionsgrensopgørelse
Opgørelse for de enkelte produktionsgrene Opgørelsen for den enkelte produktionsgren indeholder overordnet følgende: Økonomi Produktionsoplysninger Økonomiske nøgletal Bemærkninger

38 Produktionsgrensopgørelse
Note til- og fravalg Produktionsgrensopg. Sammendrag (A2610) Produktionsgrens opg. Specifikation (A2620 Delnote for suppl. oplysninger for de enkelte driftsgrene Supplerende oplysninger En lang række kendte plus enkelte nye, se bilag

39 A2630 Dækningsbidrag fordelt
En del af den supplerende opgørelse Foretages vha. fordelingsbillede Forslag til fordeling udfra forvalg af p-grene på kontoplan Formål At præsentere dækningsbidrag fordelt på driftsgrene. Sammendrag i total kr. Specifikation i kr. pr. enhed Link A2630 dækningsbidrag fordelt.pdf

40 Dækningsbidrag fordelt
Supplerende oplysninger Ingen udover evt. fordeling foretaget i supplerende opgørelse Datagrundlag Ø90 kontering samt evt. produktionsopgørelse fra fagområderne

41 A2650 Kapacitetsomkostninger fordelt
En del af den supplerende opgørelse Foretages vha. fordelingsbillede Forslag til fordeling udfra forvalg af p-grene på kontoplan Formål At præsenterer kapacitetsomkostninger fordelt på driftsgrene Link- A2650 kapacitetsomk fordelt.pdf

42 Kapacitetsomkostninger fordelt
Supplerende oplysninger Ingen udover evt. fordeling foretaget i supplerende opgørelse Datagrundlag Ø90 kontering samt evt. revisionsliste

43 A2652 Udvikling i kapacitetsomkostninger
Formål At sætte fokus på - og se udviklingen i kapacitetsomkostninger over en periode Supplerende oplysninger Frivillig oplysning om ejers arbejdsomfang (endnu ikke med) Datagrundlag Ø90 kontering Link - A2652 kap omkostn 5 års oversigt.pdf

44 A2660 Driftsgrensanalyse Formål
At vise økonomien i hhv. kvæg, svin, mink og mark, når alle omkostningerne er medtaget, for dermed at kunne se Afkastet på den indsatte kapital Identificere nulpunktet for den pågældende produktion, uden irrelevant indblanding. Se udviklingen i udvalgte poster over en årrække Danne grundlag for Business-check

45 Driftsgrensopgørelse
Supplerende oplysninger Oplysninger om arbejdstid for ansatte såvel som ejere Datagrundlag Ø90 kontering samt evt. fordeling vha supplerende opgørelse. Statusseddel

46 Produktionsøkonomi 2010 Vurdering af arbejdskraftsbehov
Maskin- og arbejdsomkostninger, Mark Stald- og inventaromkostninger, stald 2010

47 Bilag/specifikationer
Markudbytte og foderforbrug A2800 Foderkontrol/teoretisk foderbehov A2802 Dokumentation afstemning A2804


Download ppt "Ny Årsrapport Analyse og rådgivning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google