Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda  Erfaringer med kvalitative interviews og deltagerobservation ifbm studier af teknologier for ældre (med reference til teksterne), v. Peter Lutz.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda  Erfaringer med kvalitative interviews og deltagerobservation ifbm studier af teknologier for ældre (med reference til teksterne), v. Peter Lutz."— Præsentationens transcript:

1

2 Agenda  Erfaringer med kvalitative interviews og deltagerobservation ifbm studier af teknologier for ældre (med reference til teksterne), v. Peter Lutz  Udforskningsspørgsmål, v. Brit  Oplæg om det gode spørgsmål  Fokusering af gruppernes spørgsmål  Planlægge dataindsamling (plan for feltarbejde, interviewguide)

3 Hvad er et godt spørgsmål?  Problemstilling – en samling af problematikker, kan rumme mange spørgsmål  Problemformulering – et eller flere sammenhængende spørgsmål, man vil besvare, men behøver ikke være formuleret som et spørgsmål (“en argumentation for…), kan udspringe af en anomali, et videnshul (Rienecker)  (Ud)forskningsspørgsmål – skal være formuleret som et spørgsmål, bør ændres undervejs, reflektionen over ændringer er en del af besvarelsen, udspringer af samspil mellem eksisterende viden, “feltets” viden/lokale teorier og indsigter fra relevant litteratur

4 Eksempel  Pols, s. 205: What are the specificities and assumptions in asking for the patient perspective? What does asking for the patient perspective imply? What kind of subjects are patients supposed to be? And how do these subjects relate to the world?  De spørgsmål, der stilles i en videnskabelig publikation er forskellige fra dem, der guider dataindsamlingsprocessen  Hvilke spørgsmål gik forud hos Pols?  Vær opmærksom på denne forskel

5 Et godt udgangspunkt…  Er et spørgsmål, der er baseret på:  Observationer og forventninger  Pointer fra relevant litteratur  Mulige svar og konklusioner (sociological imagination)

6 Kendetegn ved det gode spørgsmål  Er meningsfyldt for flere parter (dig selv, underviser/vejleder og potentielt meningsfyldt for evt interessenter)  Der er noget at løse/undersøge  Det hjælper dig med at fokusere  Det er sprogligt præcist  Giver kvalitet i opgaven  DET ER INTERESSANT FORDI SVARET INTERESSERER DEM HVIS PRAKSIS DU UNDERSØGER OG DEN FORSKNINGSTRADITION DU TRÆKKER PÅ!

7 Eksempel på upræcist spm  Med udgangspunkt i forskellige teorier om kroppen foretages en analyse og diskussion af den sociale konstruktion af forskellige opfattelser af fysisk invaliditet  Hvilke forskellige teorier?  Hvad er spørgsmålet(ene)?  Den sociale konstruktion? Hvis?  Hvilke forskellige opfattelser?

8 Gruppearbejde  Formål:  Fokusere udforskningsspørgsmål fra sidste uge  Træne at give og modtage feed back (fra peers)  Gruppe videregiver og modtager 1 person  Superkort præsentation af gruppens interesse(r) og spørgsmål  Sammen med “gæsten” udpege muligheder for forbedringer af formuleringen  Præsentation af de nye spørgsmål i plenum

9 Gr. 1  Interesse: Implementeringsprocessen  Hvordan forstår de forskellige interessegrupper udgangspunktet for implementeringen og hvori består deres forhåbninger for implementeringen?  Hvordan bliver implementeringsprocessen styret af forskellige interessegrupper og hvad betyder forskellene I interesser/positioner/udgangspunkt/forventninger for resultatet af implementeringen?

10 Gr. 2  Interesse: Teknologiens rolle i en social sammenhæng  Hvordan er teknologien(easiTube/Skypelight) tilstede på bostedet?  Hvilke fysiske spor? Hvilke samtaler/samvær om den?

11 Gr. 3  Interesse: Forskellen mellem assisteret og ikke assisteret brug af teknologi, potentialer for samspil mellem teknologi og pædagogiske aktiviteter  Hvilken forskel er der på den sociale interaktion der foregår når pædagogerne er involverede og når beboerne benytter easytube indbyrdes?  Hvad betyder de 2 vinkler for beboernes forståelse og brug af easytube?  Hvordan udvikles eller fastholdes beboernes perspektiv af den sociale kontekst hvori easytube bruges?  Hvor langt kan de pædagogiske aktiviteter bringe teknologien?

12 Gr. 4  Interesse: Rummet/situationen som produktiv for en særlig (socioteknisk) adfærd  Skaber interaktion med og brug af teknologier en særlig rollefordeling / magthierarkier mellem beboerne på bostedet? Hvilke faktorer spiller i givet fald ind på disse – tid/rutiner, personalets tilstedeværelse/engagement, rum- fordeling, teknologier? Kan disse strukturer have indflydelse på hvorvidt teknologierne bruges individuelt eller kollektivt (i egne lejligheder vs. fællesrum)?

13 Øvelsestimer  Med udgangspunkt i eget spørgsmål skal I lave en skriftlig plan for jeres feltarbejde  Indhold:  Kort præsentation af interesse og udforskningspm.  Hvilke teoretiske ressourcer trækker I på? Beskriv ressourcerne og svar på hvorfor de er relevante for jeres interesse og spørgsmål.  Hvilke metodiske greb vil I anvende for at komme til at besvare jeres spørgsmål? Beskriv metoderne (styrker, svagheder) og være konkret ifht hvordan I vil bruge dem, vedlæg interviewguide  Beskriv mulige resultater og konklusioner  Arbejdsform: 1 af gangen skriver og cirkulerer -> møde, gn. skrivning og aflevering. Brug kilderne (præsentationer, rapporter, film, litteratur) og henvis til dem.

14 De næste 2 gange  D. 22/9 (ingen undervisning):  Skrive plan for feltarbejde (aflevere d. 23/9 senest 12.00)  Læse SUS-rapport  D. 29/9:  Læse kap 1 - 3 i Clarke (grundbogen) (ikke som, der står I planen 1-2)


Download ppt "Agenda  Erfaringer med kvalitative interviews og deltagerobservation ifbm studier af teknologier for ældre (med reference til teksterne), v. Peter Lutz."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google