Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013"— Præsentationens transcript:

1 Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013
APV 2013 AU Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013

2 Analysen

3 Datasættet Høj svarprocent Høj forklaringskraft Høj legitimitet
82,5 – høj på alle dele af AU Åbne spørgsmål: Reorg.: 288 s./ 2000 udsagn; Psykisk Arbejdsmiljø: 231 s. /1600 udsagn Høj forklaringskraft Justeret R2 = 0,629 (VIP) og 0,704 (TAP) Høj legitimitet Høring Fokusgrupper Meget få kommentarer til skemaet + høj svarprocent Præcision og proportioner Tallene brudt ned på relevante organisatoriske enheder Datasættet

4 Tabel 2.1 Svarprocenter for gruppen af fuldtidsansatte medarbejdere
Enhed n % AU 6049 82,5% ST 2072 83,5% HE 1000 73.5% BSS 745 85,5% AR 772 81,6% AU ADM 1460 87,1% Note: n er antallet af svar. Svarprocent

5 Strukturen i analysen Trivsel Oplevelse af arbejdet
Interesse kompetence Oplevelse af kollegaer Socialt fællesskab Fagligt fællesskab Oplevelse af ledelse Højere ledelsesniveauer Oplevet ledelse i hverd. Oplevelse af arbejdsbelastning Arbejdsbelastning Faktisk arbejdstid Oplevelse af reorganisering Berørthed Nye IT-systemer Administrativ reorgan. Faglig udviklingsproces Strukturen i analysen

6 Indekskonstruktion, eks
Spørgsmål, som indgår i indeks Cronbachs alfa Trivsel Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre 0,839 Interesse i arbejdet Finder du dit arbejde interessant? Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i 0,760 Kompetence i arbejdet Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt 0,595 Fagligt fællesskab [På min arbejdsplads] er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale er nye ideer og forslag velkomne er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter bliver konflikter løst på en retfærdig måde bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde 0,898 Socialt fællesskab [På min arbejdsplads] er mine kollegaer imødekommende føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (REV) Indekskonstruktion, eks

7 Oplevet ledelse [Jeg oplever en daglig leder eller ledelse som] anerkender medarbejdernes arbejde er synlig i dagligdagen kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt løser konflikter retfærdigt kan hjælpe mig med faglige problemstillinger jeg trygt kan henvende mig til 0,888 Arbejdsbelast-ning Sker det, at du føler dig udkørt? Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? Giver arbejdet dig stærke stresssymptomer? Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? 0,857

8 [Har du som følge af reorganiseringen] Flyttet kontor
Berørthed [Har du som følge af reorganiseringen] Flyttet kontor Flyttet til en anden organisatorisk enhed Fået udskiftet flertallet af dine nærmeste kollegaer Fået ny nærmeste leder Fået væsentligt nye arbejdsopgaver - Vurdering af den faglige udviklings-proces [Vurdering af, om processen vil forbedre eller forringe vilkårene for] At gennemføre banebrydende forskning At producere tværfaglig forskning inden for komplekse problemfelter At højne undervisningens kvalitet At etablere et fleksibelt indre uddannelsesmarked At skabe nye uddannelser, der dækker behovene på fremtidens arbejdsmarked At udvikle kernefaglige fællesskaber At tiltrække de bedste forskertalenter At dele viden med det omgivende samfund At rådgive og betjene offentlige myndigheder 0,905 Vurdering af den administrative reorganisering At reagere hurtigt på brugernes behov At give en ensartet sagsbehandling At træffe korrekte afgørelser At skabe et interessant administrationsfagligt miljø At gøre tydeligt hvem der har beslutningskompetencerne At betjene og samarbejde med forskere og undervisere At betjene andre administrative enheder 0,903 Baggrundsfaktorer Er du ansat i en tidsbegrænset stilling? Er din ansættelse afhængig af, at der søges og modtages eksterne midler (fx fra forskningsfonde)? Køn

9 Analysemodel

10 Oplevet trivsel

11 Godt tilpas på arbejde

12 Overordnet tilfreds med arbejdet

13 Tilfreds med fremtidsudsigterne

14 Kan anbefale min arbejdsplads til andre

15 Tilpas, tilfreds, fremtid, anbefale

16 Tilpas

17 Oplevelse af arbejdet

18

19 Oplevelser af kollegaer

20

21 Oplevelse af ledelse

22

23 Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som …

24 3. niveau som nærmeste leder

25

26 Oplevelse af universitetsledelsen

27 Oplevelse af universitetsledelsen

28 Oplevelse af reorganisering

29 Berørthed af flytning - en betinget sammenhæng med trivsel

30 Oplevelse af forandringsprocesserne

31 VIP AU vurdering af den faglige udviklingsproces

32 TAPadm’s vurdering af den administrative reorganiseringsproces

33

34 Adm forandringsproces på sigt

35 Vurdering af nye IT-systemer

36 IT-systemer på sigt

37 Oplevelse af arbejdsbelastning

38 VIP arbejdstid

39 TAP arbejdstid

40 VIP arbejdstid fordelt på opg.

41 Arbejdsbyrde, ensomhed, stress

42 Arbejdsbyrde, stress og ensomhed (Altid/næsten altid + ofte)
2009 2012 Sker det at du føler dig udkørt? 24% 31% Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? 25% 33% Giver dit arbejde stærke stresssymptomer 10% 17% Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen 9% 11%

43 Stress 2009 og 2012

44 Stress 2009 og 2012

45 Stress og berørthed

46 Stress mv. AU-adm

47 Stress mv. Arts

48 Mobning, chikane mv

49

50 Sammenfattende (I) God undersøgelse (teknisk, legitimitet)
Overordnet trivsel høj Højt engagement og interesse i arbejdet Høj kompetencefølelse Imødekommende kollegaer Gode arbejdsfællesskaber (de fleste steder) Arbejdsomme Lave tal for mobning, chikane, diskrimination … Oplevelse af at daglige ledelsesfunktioner varetages Sammenfattende (I)

51 Sammenfattende (II) Mange berørt af flytning mv. i 2012
Andelen af medarbejdere med stærke stress- symptomer er steget markant Lave tal for oplevet transparens og lydhørhed hos ledelsen på 1. og 2. niveau (variation på 3. niveau) Et mindretal vurderer, at den faglige udviklingsproces vil forbedre vilkårene for forskning mv. Et mindretal vurderer, at den administrative udviklingsproces vil forbedre vilkårene for kvaliteten i forvaltningen Et mindretal vurderer, at IT-systemerne kommer til at gøre hverdagen nemmere Sammenfattende (II)

52 Anonymitet

53 Tærskler for rapportering
Tallene rapporteres kun, hvis der i hver celle er flere personer end: Diskrimination (knyttet til en minioritet): 50 Chikane: 20 Vurdering af leder på 3. niveau: 20 Alle andre: 10 ”Tal med medarbejderne i stedet for at efterspørge flere tal” Tærskler for rapportering

54 Mobning som eksempel – ‘Mobbecirklen’

55 Særkørsler

56 Opdelinger VIP/TAP VIP-kategorier TAP-kategorier AC/HK
Front/back office Arbejdsmiljøgrupper Adresser Gamle enheder (i et vist omfang) Altid under iagttagelse af anonymitets-tærskler Opdelinger

57 Til diskussion Enhedsspecifikke forhold
Trivsel som en særlig ledelses- og samarbejdsmæssig udfordring Ledere under tredje niveau ‘Lande’ forandringsprocesserne Arbejde-familie-balance som kollektivt ansvar Institutionalisere anerkendelse Passe på interessen og engagementet Til diskussion


Download ppt "Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google