Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Effekter af den specialundervisning, der gives som supplement til den almindelige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Effekter af den specialundervisning, der gives som supplement til den almindelige."— Præsentationens transcript:

1 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Effekter af den specialundervisning, der gives som supplement til den almindelige undervisning Niels Egelund, Professor i specialpædagogik Center for Grundskoleforskning

2 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Effektundersøgelsesprojektet 2006-2008 2. delprojekt › 4 kommuner › 4 skoler med forskellig profil › 39 klasser på mellemtrinnet › 889 elever › 95 elever med særlige behov.

3 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Problemtyper 1. Specifikke indlæringsvanskeligheder53% 2. Socioemotionelle19% 3. Generelle indlæringsvanskeligheder14% 4. ADHD 7% 5. Tale, motorik og andet 5% 6. Udviklingshæmmede 1% 7. Hørehæmmede 1% 8. Synshæmmede. 0%

4 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Indsatstyper 1. Støtte i klassen fra teamlærer40% 2. I støttecenter/ressourcecenter37% 3. Holddannelse uden ekstra lærer34% 4. Koncentreret kursus31% 5. Støtte i klassen fra speciallærer29% 6. Støtte før eller efter skoletid15% 7. Supervision af lærer.11%

5 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Om den specialpædagogiske støtte › Størstedelen foregår i den almindelige undervisning › Indsatsen er højt individualiseret, organisatorisk, tids- og indholdsmæssigt.

6 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Forskellige effektvurderinger › Lærerens holistiske vurdering af effekt › Lærerens vurdering af faglig effekt via Achenbach (brugt som kontrol) › Elevens holistiske vurdering af effekt via CORS (brugt som kontrol). Holistisk effektvurdering Faglige forhold Personlige forhold Sociale forhold

7 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Klasselæreroplevet holistisk vurdering af effekten ved skoleårs afslutning › Meget positiv32% › Positiv52% › Neutral13% › Negativ 2% › Meget negativ. 0%

8 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Effekt og elevsociale forhold oplyst af klasselærer Elevens forhold til skolens normer (5 variable af 9) › Er opmærksom når der undervises * › Indgår kompromisser * › Kan skifte aktivitet uden protest * › Ignorerer forstyrrelser fra andre elever * › Rydder op efter sig * Selvkontrol (4 variable af 6) › Høfligt afviser urimeligheder fra andre elever ( * ) › Reagerer passende på drillerier * › Kan kontrollere sin vrede i konflikter med voksne * › Reagerer passende på gruppepres * Empati og retfærdighed (2 variable af 4) › Er kritisk over for uretfærdige regler * › Giver naturligt udtryk for skuffelse *. Signifikansniveau: 10%-niveau ( * ) 5%-niveau * 1%-niveau ** 0,1%-niveau ***

9 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Effekt og vurdering af den pædagogiske virksomhed afgivet af observatøren forår (Effekt vurderet af klasselærer sammenholdt med observatørvurderinger) Forhold vedr. undervisningssituationen (4 variable af 9) › Praksis er fleksibel ( * ) › God brug af undervisningsmaterialer * › Høj grad af undervisningsdifferentiering * › Støttende lærere har godt kendskab til specialpædagogik ( * ) Forhold vedr. samarbejde, planlægning og evaluering (4 variable af 5) › Godt teamsamarbejde om eleven * › Kvalificeret løbende intern evaluering * › God brug af elevplaner i undervisningen * › Eleven inddrages i vurdering af praksis. ( * )

10 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Effekt og vurderingen af eleven afgivet af observatøren forår (Effekt vurderet af klasselærer sammenholdt med observatørvurderinger) Forhold vedr. eleven (4 variable af 4) › Elevens motivation for at få succes *** › Elevens evneniveau sammenlignet med de andre *** › Elevens arbejdsindsats i skolen *** › Elevens interesse for at lære noget i timerne *** Forhold vedr. faglig progression (1 variabel af 1) › Elevens faglige progression *** Forhold vedr. social progression (1 variabel af 1) › Elevens sociale progression. **

11 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Effekt og elevens egne oplysninger og ønsker til forbedring afgivet i foråret (Manglende effekt vurderet af klasselærer sammenholdt med elevvurderinger) Forhold vedr. forældrene (5 variable af 10) › Mine forældre kan hjælpe mig ved at: › Læse flere lektier med mig ** › Fortælle mig, når jeg er blevet bedre * › Lytte mere til mig * › Give mig færre pligter * › Sørge for, at jeg bruger mindre tid ved computeren * Forhold vedr. kammeraterne (2 variable af 4) › Mine kammerater kan hjælpe mig ved at: › Være mere stille ** › Lytte mere efter læreren * Forhold vedr. eleven (2 variable af 5) › Jeg kan selv lytte mere efter, hvad læreren siger ** › Jeg kan deltage mere i timerne. *

12 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Effekt og arten af specialpædagogisk bistand Positiv effekt (2 variable af 7) › Støtte i støtte/ressourcecenter ( * ) › Supervision af lærer ( * ) Negativ effekt (2 variable af 7) › Støtte i klassen fra teamlærer ( * ) › Støtte før og efter skoletid. *

13 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Kvalitative resultater - to lærere i klassen En god og effektiv ordning hvis, når og fordi: › Der er klare aftaler om ansvars- og rollefordelingen › Det sker hyppigst, hvor der er tale om, at en specialundervisningslærer støtter med helt specifikke opgaver Brugen af en teamlærer lægger i mindre grad op til, at der er tale om en klar ansvars- og rollefordeling.

14 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Konklusion › Der er i den danske folkeskole/enhedsskole et behov for at kunne iværksætte særlige indsatser overfor elever med særlige behov › Indsatserne er højt individualiserede, fleksible og komplekse › Iværksættelse af særlige indsatser, som supplement til den almindelige undervisning, har langt overvejende en positiv effekt › En positiv effekt både i forhold til elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

15 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Perspektivering Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem en positiv effekt af indsatserne og: › Højt kvalificerede specialundervisningslærere › God klasseledelse › Et undervisningsmiljø præget af systematik, undervisningsdifferentiering, fleksibilitet og inklusion › Godt teamsamarbejde › Løbende systematisk evaluering › Elevinddragelse › Kvalificeret supervision › En tydelig skoleledelse med klare visioner › Godt skole/hjem-samarbejde.


Download ppt "26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Effekter af den specialundervisning, der gives som supplement til den almindelige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google