Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Viborg Program for første netværksmøde Onsdag den 20. august Kl. 13.00-17.00 VIBORGegnens Erhvervsråd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Viborg Program for første netværksmøde Onsdag den 20. august Kl. 13.00-17.00 VIBORGegnens Erhvervsråd."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Viborg Program for første netværksmøde Onsdag den 20. august Kl. 13.00-17.00 VIBORGegnens Erhvervsråd Skottenborg 12-14 8800 Viborg mhtconsult, august 2008 © Side 1 mhtconsult, august 2008 © Side 1

2 Kl. 13.00 – 13.30  Velkomst v/ VIBORG-egnens Erhvervsråd og Jobcenter Viborg.  Velkomst og præsentation af projekt virksom.nu v/ Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kl. 13.30 – 13.45  Kort præsentationsrunde blandt netværkets deltagere. Kl. 13.45 – 14.15  Nydanske ledige – hvilke kompetencer og ressourcer? Et signalement af målgruppen. Oplæg v/ Jobcenter Viborg. Kl. 14.15 – 14.40  Oplæg til til eftermiddagens strategiproces v/ mhtconsult. Kl. 14.40 – 15.45  Fælles strategiproces: drøftelse af netværkets mål og aktiviteter i grupper. Kl. 15.45 – 16.45  Fremlæggelse af grupperesultater og fælles opsamling på netværkets videre aktiviteter. Kl. 16.45 – 17.00  Afslutning v/ VIBORG-egnens Erhvervsråd og Jobcenter Viborg. Der serveres forfriskninger undervejs. mhtconsult, august 2008 © Side 2 mhtconsult, august 2008 © Side 2 Program for første neværksdag

3 Mål Hvilke mål vil partnerskabet prioritere? Strategi Hvilke aktiviteter vil partnerskabet sætte i gang for at opfylde de fælles mål? Organisering Hvordan vil partnerskabet fordele opgaverne og sikre en fornyelse i samarbejdet? Gruppediskussion: Hvilke mål der er de allervigtigste for partnerskabet? Bliv enige om de vigtigste mål. Husk, at alle skal have mulighed for at bidrage. Vær konkrete Gruppediskussion: Hvordan vil I realisere målene skridt for skridt? Hvordan kan de enkelte mål opfyldes? Hvilken viden og hvilke værktøjer har I brug for i strategien? Mangler I nogle muligheder? Skal I udvikle nye metoder? Mv. Skriv stikord Gruppediskussion: Hvordan I kommer videre? Er der behov for nye samarbejdsflader? Er der behov for at fordele opgaverne på en ny måde? Hvordan sikrer I, at virksomhederne kommer mere direkte i spil? Mv. Skriv stikord mhtconsult, august 2008 © Side 3 mhtconsult, august 2008 © Side 3 Diskussionsoplæg: Hvordan kan virksom.nu bidrage til at styrke den lokale integrationsindsats? Hvilke fælles mål og strategier skal opstilles for den lokale virksom.nu indsats?

4 At vi udvikler nye forløb og jobpakker, hvor små virksomheder også kan tage imod svage ledige uden at miste penge på det. At vi opretter en ”lokalbank” af deltidsjob til nydanske ledige, som gerne vil arbejde, men ikke kan klare et fuldtidsjob. At vi udvikler nye mentor-modeller, som giver både små og store virksomheder mulighed for at bruge en mentorordning. At vi samarbejder om efteruddannelse, der kan ”flytte” veluddannede nydanskere fra ikke-faglærte job til faglærte job. At vi samarbejder om at nedbryde de holdningsmæssige barrierer mod nydanske kolleger på virksomhederne. At vi opretter en lokal ”hotline”, hvor virksomheder lynhurtigt kan få viden om de mange tilskudsordninger til sprogundervisning mv. At vi samarbejder om at afklare de lediges ressourcer, så virksomhederne ved, hvad de kan forvente af en ny medarbejder. At vi ikke kun tænker i rekruttering, men også ser en fælles opgave i at fastholde nydanske medarbejdere på længere sigt gennem uddannelsesplanlægning mv. At vi samarbejder tæt om både praktikker og løntilskudsjob, så der ligger en klar og detaljeret jobplan for den enkelte ledige. At vi danner et erfa-netværk, hvor vi jævnligt udveksler viden om ”good practice”, om virksomhedernes aktuelle medarbejderbehov, om nye metoder til opkvalificering mv. mhtconsult, august 2008 © Side 4 mhtconsult, august 2008 © Side 4 Hvilke mål er de vigtigste? En ”Top10” liste til inspiration for diskussionen

5 mhtconsult, august 2008 © Side5 mhtconsult, august 2008 © Side5 Resultater af fælles diskussion Første diskussionspunkt: Hvorfor virksom.nu i Viborg: Der blev på netværksmødet rejst tvivl om, hvorvidt der i Viborg er behov for et oprette et nyt virksomhedsnetværk, når der allerede eksisterer et velfungerende virksomhedsnetværk – Virksomhedsnetværk Viborg (Socialt Jobnet). Der blev på netværksmødet peget på, at alle de nævnte mærkesager i projekt virksom.nu er allerede dækket i de fokuspunkter og partnerskabsaftaler, der er gældende for Virksomhedsnetværk Viborg. Fælles beslutning om mål for virksom.nu i Viborg Der blev på netværksmødet opnået enighed om, at projekt virksom.nu udgør et supplerende, og ikke konkurrerende initiativ ift Virksomhedsnetværk Viborg. Projekt virksom.nu skal derimod ses som et delprojekt, der indgår som et tilbud blandt de mange aktiviteter i Virksomhedsnetværk Viborg. Projekt virksom.nu har som delaktivitet i netværket til særligt formål at styrke integrationsindsatsen, mangfoldighedsindsatsen og den nytænkning, der skal bidrage til at matche nydanske ledige med den skærpede efterspørgsel efter arbejdskraft hos de lokale virksomheder. Projekt virksom.nu tager som delaktivitet konkret sigte på at bringe minimum 30 nydanskere i arbejde. Projekt virksom.nu tager desuden som delaktivitet sigte på at tilbyde et målrettet arrangement til et fælles forum af virksomheder, erhvervsorganisationer, uddannelsesaktører, andre aktører samt ledere og medarbejdere fra beskæftigelsesindsatsen.

6 mhtconsult, august 2008 © Side6 mhtconsult, august 2008 © Side6 Resultater af fælles diskussion Andet diskussionspunkt: Hvilke indsatsområder er relevante i Viborg – en brainstorm: A) Fokus på rekruttering og opkvalificering af målgrupper med forskellige forudsætninger og behov Der er behov for at synliggøre arbejdsressourcerne og beskæftigelsespotentialet blandt medfølgende familiemedlemmer, som kommer til kommunen og lokalområdet sammen med udenlandske medarbejdere. De medfølgende familiemedlemmer er en ny gruppe af ”selvforsørgende”, der i stigende grad vil udgøre en arbejdskraftreserve, der må nyttiggøres gennem en systematisk indsats. Der er behov for at udvikle nye opkvalificeringsmodeller ift de medfølgende familiemedlemmer. Det gælder ikke mindst for den dansksproglige opkvalificering, at det for alvor er blevet nødvendigt at differentiere tilbuddene efter deltagernes forudsætninger og behov. Der bør blandt andet skelnes mellem tilbud til kortuddannede og tilbud til veluddannede med andre læringsforudsætninger. Det er nødvendigt at forlade standardmodellerne og tilrettelægge danskuddannelsestilbuddene langt mere fleksibelt og behovsorienteret end hidtil.

7 mhtconsult, august 2008 © Side7 mhtconsult, august 2008 © Side7 Resultater af fælles diskussion Andet diskussionspunkt: Hvilke indsatsområder er relevante i Viborg – en brainstorm: A) Fokus på rekruttering og opkvalificering af målgrupper med forskellige forudsætninger og behov Der er behov for at udvikle ”kombinationsmodeller”, som integrerer danskuddannelse med kulturforståelse ift medfølgende familiemedlemmer såvel som ift udenlandske medarbejdere – og i øvrigt også ift den ”gamle” gruppe af selvforsørgende og ledige nydanskere. Der er behov for at arrangere en mini-jobmesse i lokalområdet, hvor virksomheder og nydanske ledige enten møder hinanden i en direkte ”match-making” – eller hvor virksomheder får formidlet kompetenceprofiler på nydanske jobkandidater. Der er behov for at udvikle et mere uformelt formidlingssystem – en ”formidlingsbørs” – der sikrer en lynhurtig kontakt mellem jobcenter og virksomheder om de nydanske ledige, der aktuelt er til rådighed – og tilsvarende om de job, der lige her og nu skal besættes.

8 mhtconsult, august 2008 © Side8 mhtconsult, august 2008 © Side8 Resultater af fælles diskussion Andet diskussionspunkt: Hvilke indsatsområder er relevante i Viborg – en brainstorm: B) Fokus på fastholdelse Der er behov for at udbrede kendskabet blandt virksomhederne til de eksisterende støttemuligheder. Det gælder især mentorordningerne, men det er også værd at sprede budskabet om de nye muligheder for arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse. Der er behov for at udbrede en mentoruddannelse som et tilbud til virksomhederne. Det er nærliggende at bygge videre på de erfaringer fra mentoruddannelser, der allerede er gjort både i Virksomhedsnetværk Viborg og på flere af de lokale uddannelsesinstitutioner. Det bør blandt andet overvejes, hvordan man evt. kan opbygge et støttenetværk for lokale mentorer, hvor mentorerne får mulighed for at drøfte erfaringer, problemstillinger og udviklingsbehov ift mentorrollen. Der er behov for at udbrede erfaringerne med virksomhedsbaseret kompetenceafklaring – men også for at udvide kredsen af virksomheder, der melder sig som afklaringsvirksomheder. Den virksomhedsbaserede kompetenceafklaring skal både omfatte den fag-faglige afklaring og den dansksproglige afklaring, så der kan dannes et solidt grundlag for en job- og opkvalificeringsplan for den enkelte nydanske ledige.

9 mhtconsult, august 2008 © Side9 mhtconsult, august 2008 © Side9 Resultater af fælles diskussion Andet diskussionspunkt: Hvilke indsatsområder er relevante i Viborg – en brainstorm: B) Fokus på fastholdelse Der er behov for at sikre et tæt samarbejde mellem virksomheder, der medvirker til kompetenceafklaring – og virksomheder, der stiller praktikker og løntilskudsjob mv. til rådighed efter en afklaring. Indsatsen skal være så smidig, at ingen virksomheder er i tvivl om, hvordan en praktik- eller tilskudsperiode bedst muligt støtte en kvalificering af den ledige, så praktikker og løntilskudsjob i højere grad kan føre til fastholdelse i varige ansættelser. Der er behov for at styrke den interkulturelle kompetence på virksomhederne. Selv om flere og flere virksomheder har rekrutteret nydanske medarbejdere, er der grund til at være opmærksom på de mange lokale virksomheder, som endnu ikke har erfaringer med at ansætte nydanskere. Derfor er der brug for at udbrede både viden og konkrete værktøjer, der samlet kan bidrage til at nedbryde de sidste barrierer mod en mangfoldig ansættelses- og fastholdelsespraksis. Der er behov for opsøgende tilbud, hvor virksomhederne så at sige får bragt vidensoplæg og værktøjer lige til døren. Det kan være lokale oplæg for ledelse og tillidsfolk – eller for hele medarbejderkredsen efter virksomhedernes eget valg. Der er brug for en samlet og opdateret oversigt over de tilbud, aktiviteter, regelsæt og tilskudsmuligheder, der aktuelt er til rådighed for den fælles indsats i lokalområdet.


Download ppt "Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Viborg Program for første netværksmøde Onsdag den 20. august Kl. 13.00-17.00 VIBORGegnens Erhvervsråd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google