Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstadens Psykiatri - hvem er vi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstadens Psykiatri - hvem er vi"— Præsentationens transcript:

1 Region Hovedstadens Psykiatri - hvem er vi
Region Hovedstadens Psykiatri - hvem er vi? - hvilke udfordringer har vi? - hvordan løser vi vores opgave? 1

2 Formålet med mit oplæg: At give en generel introduktion til RHP
Organisation Virksomhedsgrundlag og Ydelser og patientsammensætning - nøgletal Behandlingstilbud Patientforløb og samarbejdsrelationer Udviklingstendenser Spørgsmål og debat

3 Organisation

4 Region Hovedstadens Psykiatri – landets største Psykiatri
Ansvar for den hospitalspsykiatriske behandling i Region Hovedstaden 1 børne- og ungdomspsykiatrisk center og 10 voksenpsykiatriske centre matrikler over hele regionen 5 døgnåbne akutmodtagelser 2 natlukkede akutmodtagelser 1 B&U akutmodtagelse 3 sociale bo- og dagtilbud Vi er en stor, decentral organisation. Det betyder bl.a., at vi skal arbejde målrettet på at styrke oplevelsen af, at vi er ét hospital – dels af hensyn til patienterne og de pårørende, dels af hensyn til alle ledere og medarbejdere. Vi har adresser spredt over hele regionen – kortet viser blot nogle af dem. Stabene er placeret her på Kristineberg og er fælles for hele hospitalet.

5 Organisering

6 Kerneopgaven: Behandling af psykisk sygdom
Medicinsk behandling Psykoterapi Rehabilitering Vores ambition er at være førende i forskning og behandling af psykiske sygdomme. Det indebærer: Høj faglige kvalitet Bruger- og pårørendesamarbejde i behandling såvel som udvikling af hospitalet Veltilrettelagte patientforløb Forskning, kvalitetsudvikling og uddannelse. Den psykiatriske behandling indeholder 3 spor: medicinsk behandling, terapeutisk behandling og psykosocial intervention Medicinen er en væsentlig del af behandlingen for langt de fleste af vores patienter. Vi har udarbejdet en medicinhandleplan og har fået etableret et meget velfungerende medicinmonitoreringssystem. Derudover har to af vores professorer særligt fokus på medicinanvendelse. Det er vigtigt, at medarbejdere og ikke mindst ledere har fokus på en god og sikker medicinanvendelse. Vi har bl.a. fokus på at undgå uhensigtsmæssig polyfarmaci og på nedbringelse af brugen af benzodiazepiner. I RHP har vi i 2013 valgt at sætte yderligere fokus på den psykoterapeutiske behandling, og der er derfor oprettet en Komite for Psykoterapi. Komiteen skal medvirke til, at patienterne tilbydes den psykoterapi, der har bedst virkning. Derudover har komiteen fokus på behov for forskning, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling. Psykoterapi er en psykologisk behandlingsmetode, der er videnskabeligt begrundet. Den udføres af uddannede psykoterapeuter. Der findes mange retninger inden for psykoterapi og det er derfor vigtigt, at der vælges den psykoterapi som er bedst videnskabeligt begrundet. Aktuelt er der meget fokus på den kognitive psykoterapeutiske behandling, men også andre terapiformer tilbydes. Terapien vælges i samarbejde med patienten og skal understøtte patientens rehabilitering og recovery. Ikke alle patienter vil blive tilbudt psykoterapeutisk behandling. Er det behandlingsmæssigt relevant, vil det blive tilbudt. Den psykosociale intervention skal selvfølgelig tilpasses den enkelte patient. Der er stor forskel på, hvad og i hvilket omfang patienterne har behov for psykosociale indsatser. Men i forhold til ALLE patienter skal vi arbejde med recovery. Patienten skal være i centrum for alt, hvad vi foretager os. De skal være med som beslutningstagere, også i forhold til de vanskelige områder. Vi skal som fagprofessionelle tilbyde patienten den nødvendige hjælp til at opstille og nå de individuelle mål, som er væsentlige for patienten i forhold til at få en godt liv. Recovery handler om processen frem mod dét, der udgør et godt og meningsfuldt liv for den enkelte. Det handler om håbet om at komme sig. Vi har et stort ansvar for at hjælpe patienterne med at fastholde det håb. I vil høre meget mere om recovery på jeres egen arbejdsplads – det er et indsatsområde for hele hospitalet. )

7 Virksomhedsgrundlag, værdier og ledelsesgrundlag

8 Retningen er fastlagt med visionerne for fremtidens psykiatri
En psykiatri med patienten i centrum En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud En psykiatri med let adgang til udredning og behandling En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs En psykiatri hvor tvang minimeres En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere En psykiatri i stimulerende fysiske rammer En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse

9 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles
Alle centre / stabene arbejder med forbedringskultur Uddannelse af ledere Inddragelse af patienter og pårørende Understøtte driftsledelsen Recovery Patient og evt. pårørende deltager i udarbejdelse af behandlingsplan Patientstyrede indlæggelser Medarbejdere med brugerbaggrund på alle centre Recovery-skole Flere skal behandles Ambulant aktivitet Udrednings- og behandlingsret 2014 Bedre behandling og mindre tvang Nedbringe brugen af bæltefikseringer Nedbringe antipsykotisk polyfarmaci og brug af langvarig benzodiazepinbehandling Kompetencecenter for psykoterapi Eliteforskning og strategisk prioritering af forskningsområder Sammenhængende patientforløb Ambulant psykiatri: organisering, patientforløbsbeskrivelser og produktivitet – ambulant aktivitet Behandling under indlæggelse og akut Sundhedsplatform Implementering af strategi for socialpsykiatriske tilbud Indsatsområderne i VP14 følger i stor stil dem fra VP13. Især skal vi have fokus på aktiviteten og på nedbringelse af bæltefikseringer. VP14 udkommer snart og bliver lagt på PsykIntra. Dialog, samarbejde og involvering Styrke uddannelsesindsatsen præ- og postgraduat Arbejdsmiljø og voldsforebyggelse Rekruttering Styrke dialogen

10 Udviklingstendenser Mere udegående & ambulant behandling med understøttende indlæggelser Den ambulante psykiatri styrkes, sengene specialiseres Specialisering af behandlingen Specialeplan og akutmodtagelser. Evidens og kvalitet i behandlingen Fælles kliniske vejledninger Fysisk sundhed Intensive forløb Intensiv behandling i akutfasen, pakkeforløb

11 Udviklingstendenser Recovery-orientering
Samarbejde med patient og pårørende Afstigmatisering Behov for holdningsændring i befolkningen Behov for afstigmatisering blandt sundhedspersonale Byggerier Forskning

12 Ydelser og patientsammensætning - nøgletal

13 Nøgletal for Region Hovedstadens Psykiatri
Samlet budget i 2014: Behandlingspsykiatri: 3 mia. kr. Kapacitet pr : 728 åbne sengepladser 463 lukkede sengepladser 29 ambulatorier 17 distriktspsykiatriske centre 17 OP-teams (inkl. 2 retspsykiatriske teams) 5 OP-akut teams 11 OPUS-teams 104 socialpsykiatriske døgnpladser

14 Hvem arbejder i RHP? Ca. 4800 ansatte på hospitalet
1500 sygeplejersker 1050 social- og sundhedsassistenter 620 læger 350 lægesekretærer 330 sundhedsfaglige AC’ere (bl.a. psykologer) 170 socialrådgivere 170 pædagoger 160 administrative AC’ere 140 HK’ere 110 fys/ergo

15 Nøgletal, fortsat … Region Hovedstadens Psykiatri - aktivitet i 2013:
… behandlede psykiatriske patienter (cpr-nr.) … havde udskrivninger … havde sengedage … havde besøg i de ambulante tilbud … leverede i alt ambulante ydelser

16 Diagnoser i Voksenpsykiatrien (behandlede patienter i 2012)

17 Diagnoser i Børne- og Ungdomspsykiatrien (behandlede patienter i 2012)

18 Flere patienter bliver behandlet - for stort set det samme budget
Der har været en stigende efterspørgsel i Region Hovedstadens efter psykiatriens ydelser siden 2001: Fra 2001 til 2011 er antallet af unikke patienter i behandling pr. år steget med ca. 23%. I regionens levetid – er antallet af patienter i behandling steget med knap 11%. Samtidig har der været relativt konstante budgetter, så flere patienter bliver altså behandlet for de samme penge. Produktiviteten i Region Hovedstaden er således stigende. (Nb. Tallene er fra Deloitteanalysen og bygger på, hvor mange af Region Hovedstadens patienter, der bliver behandlet) 18

19 … og vi kan forvente, at udviklingen fortsætter
I 2015 vil antallet af unikke CPR-numre være på omkring , hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Produktivitet skal op! (Nb. Tallene er fra Deloitteanalysen og bygger på, hvor mange af Region Hovedstadens patienter, der bliver behandlet)

20 Nye udfordringer venter forude:
Fra september 2014 er der udredningsret til psykiatriske patienter på to måneder. Fra 2015 er fristen én måned som i somatikken. Der følger ikke penge med. )

21 Patientforløb & samarbejdsrelationer

22 Forløbet i behandlingen af psykisk syge
Indgange til Psykiatrien Udredning Behandling Afslutning AKUT Egen læge /andre læger Selvhenvendelse Via politi Akut behandling Psykiatrisk akut-modtagelse / distriktspsykiatri - Senge i akutafsnit Egen læge - Fortsat behandling - Kontrol af medicin Speciallæge Fortsat behandling Kontrol af medicin Kommune Botilbud - Dagtilbud - Aktivitetstilbud - Hjemmehjælp - Støtte-/kontaktperson - Socialrådgivning Beskæftigelse Specialpæd. tilbud For børne- og Ungdoms-psykiatrien: kommunen Indlæggelse Åbent afsnit - Lukket afsnit - Specialafsnit - Retspsykiatri Indledende undersøgelser og diagnostik Praktiserende læge og speciallæge Eksempler på typiske patientforløb [Nb. Kommer flyvende ind] Patient med skizofreni (rød) Patient med anden psykisk sygdom (f.eks. Angst) (blå) Retspsykiatrisk patient (lilla) Barn (orange) Vigtige pointer Det typiske patientforløb går mod noget mindre indgribende Akutmodtagelsen i RH er uvisiteret i modsætning til i andre regioner. Udskrivningsforløb: udskrivningsaftaler/koordinationsplaner udarbejdes for patienter, der er omfattet af psykiatriloven. Udskrivning tilrettelægges individuelt (afhængig af sociale, personlige forhold mv.) Rigtig mange patienter får psykiatrisk behandling i langvarige forløb og samtidig behandling i praksissektor og støtte i den kommunale sektor. Vi samarbejder bl.a. gennem: Samarbejdsaftaler mellem psykiatriske centre og kommuner, der beskriver ansvarsfordelingen i alle faser af patientforløbet. Forløbsbeskrivelser med praksis på en række områder, f.eks. Tvangsindlæggelser, henvisninger af bup patienter, primærsektors alkoholbehandling. Organisering af psykiatrien i sundhedsvæsenet er delt op i forhold til målgrupper: let til moderat psykisk sygdom behandles ikke i psykiatrien: Samarbejde mellem sektorer er helt centralt. Praksis og kommuner ikke godt nok rustet  behov for udvikling af shared care + behov for at psykiatrien er mere rådgivende i forhold til kommuner Henvisning og visitation via CVIP Ved dom Ambulant behandling Ambulatorier - Distriktspsykiatri - udgående psykiatriske team Færdigbehandlet - Ingen fortsat behandling Afvisning til henviser

23 Samarbejdspartnere Samarbejde med kommunerne Politi-samarbejde
Sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler Samordningsudvalg i planområder Politi-samarbejde PSP-samarbejde mellem psykiatri, socialforvaltning og politi Samarbejde med praksissektoren Praksiskoordinator og praksiskonsulenter Privatpraktiserende speciallæger Bruger- og pårørendeforeninger Dialogforum for RHP og lokale dialogfora for alle centre Kriminalforsorgen

24 Organisering af PKO i RHP
Psykiatrisk center Praksiskonsulent PC Amager Klaus Terpager Rasmussen PC Ballerup & PC Stolpegård Peder Christian Reistad PC Bornholm Christina Hundrup PC Frederiksberg Peter Haugaard PC Glostrup & PC Hvidovre Steen Frobenius PC København Henrik Malling Pedersen PC Nordsjælland Peter Winge Børne- og ungepsykiatri Kasper Hvid Psykiatrikoordinator Lars Larsen


Download ppt "Region Hovedstadens Psykiatri - hvem er vi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google