Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen
Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

2 Tre overordnede nationale mål!
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

3 Nationale resultatmål
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

4 Hvordan? En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og øget læring. Skoledagen opdeles i fagopdelte timer samt understøttende undervisning. Tiden til understøttende undervisning skal bl.a. omfatte gennemsnitligt 45 min. dagligt til motion og bevægelse. Tiden til understøttende undervisning skal også omfatte aktiviteter, som tidligere lå i ”klassens tid”. Tid til faglig fordybelse og lektiehjælp/studietid, men indtil næste valg er det frivilligt om eleverne vil tage imod tilbuddet. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

5 Skoledagens længde Eleverne ”tilbydes”
30 timer for bh. klasse til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse. Indtil næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes, hvis eleverne fravælger tilbud om lektiehjælp: 28 timer for bh. klasse til 3. klasse 30 timer for 4. til 6. klasse. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

6 Fagene og timetildeling
Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

7 Fagene og timetildeling
Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Minimumstimetal i dansk, matematik og historie samt på de fag-faglige timer generelt. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

8 Nye fag Håndværk og design (udløber af sløjd og håndarbejde)
Madkundskab (udløber af hjemkundskab og tidligere husgerning) ”Tysk” Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

9 Timefordelingsplan Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

10 Fra undervisning til læring
Større fokus på læringsmål/feedback i fht. den enkelte elev. Dansk og matematik centrale i skoleåret 14/15. Uddybelse på de første forældremøder. Frit efter James Nottingham (Visable learning), -med afsæt i John Hatties meget brede empiri omkring, hvad der ”virker” i fht. læring. Væsentlige dokumenterede ”statements” er: Progression. Vejen til gode resultater er progression, -progression er nøgleordet. Vær bevidst om, hvad det er, vi ønsker, eleverne skal skabe stor progression i. Feedback. Feedback skal gives på baggrund af succeskriterierne. Kendte mål. Og eleverne skal kende målene/succeskriterierne. Lær at lære. Eleverne skal lære at lære. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

11 Understøttende undervisning
Skal som den fagopdelte undervisning bidrage til at styrke elevernes faglige niveau. Sociale aktiviteter, studietid, fordybelse –herunder faglig fordybelse, bevægelse, løbende evaluering /feed-back).. Med frihed til at tilrettelægge tiden, så den imødekommer lokale behov og indsatsområder på de enkelte skoler, -ikke to skoler gør det ens. Motion og bevægelse indgår med gennemsnitligt 45 minutter pr. dag Eksterne samarbejdspartnere kan indgå i planlægningen, foreninger, museer ol. Både lærere og pædagoger tilknyttet. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

12 Sådan gør vi det på Fynslundskolen
Studietid Lektier, faglig fordybelse, tilpasset den enkelte, inddragelse af den enkelte elev, klassemæssig organisation, faglærer/team/underviser som ”ansvarlige” for indhold, elever som udgangspunkt deltagende. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

13 Sådan gør vi det på Fynslundskolen
Lektiehjælp og faglig fordybelse Frem til næste folketingsvalg: Skolerne skal tilbyde eleverne lektiehjælp og faglig fordybelse. Der er afsat to timer ugentligt til indskolingen. Der er afsat tre timer ugentligt til mellemtrinnet. Der er afsat to timer ugentligt til udskolingen. Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse.  Efter næste folketingsvalg: Kravene til organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse ophæves. Der vil ikke være afsat et særligt antal ugentlige timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. Det er op til den enkelte skole at vurdere behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp.  Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

14 Sådan gør vi det på Fynslundskolen
Fra aftaleteksten, -om lektiehjælp og faglig fordybelse. Tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp mv. skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. …………. Tiden skal målrettes både de fagligt stærke og de fagligt svage elever. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

15 Sådan gør vi det på Fynslundskolen
Faglig træning Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring. Faglige udfordringer Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære. Turboforløb Eleverne kan gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning. Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbydes varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke elever. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

16 Sådan gør vi det på Fynslundskolen
Motion/bevægelse Som enkeltstående lektioner eller koblet på lærere med mange timer i klassen (ex. dansk), sociale lege (trivselsunderstøttende), aktive faglige aktiviteter, det korte afbræk i undervisningen, samarbejdsaktiviteter, sanglege, interne turneringer og konkurrencer, n/t-aktiviteter, vandrertur i området……….. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

17 Sådan gør vi det på Fynslundskolen
Fordybelse Som enkeltstående lektioner eller koblet på lærere med mange timer i klassen (ex. dansk), få mere ud af den faglige undervisning, drama, trivsel, design, Georg- Gearløs-aktiviteter, Trapholt, Koldinghus, Nicolaj for børn, Geografisk Have, …., værksteds- og projektforløb. Derudover 6 fordybelsesdage for alle spredt ud over skoleåret. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

18 Den åbne skole Samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner. Boldklubben, rideklubben, hallen, spejderne, kirken, ringriderforeningen, ……… Præsentation ved ex. morgensang, link fra skolens hjemmeside, inddragelse i både skole- og SFO-del, opfordring til om muligt at lægge nogle aktiviteter i forlængelse af skole/SFO-tid. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

19 Skemaeksempel, 2. årgang SKEMA 2.d Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag 1. lekt. 7.50 – 8.35 Dansk Billedkunst Matematik 2. lekt. 8.35 – 9.20 Fordybelse Kristendom Pause 3. lekt. 9.40 – 10.25 Motion og bevægelse Natur/teknik 4. lekt. 10.25 – 11.10 Engelsk 5. lekt. 11.40 – 12.25 Musik Idræt 6. lekt. 12.25 – 13.10 7. lekt. 13.20 – 13.50 Studietid

20 Skemaeksempel, 5. årgang SKEMA 5.d Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag 1. lekt. 7.50 – 8.35 Billedkunst Håndværk og design Dansk Matematik 2. lekt. 8.35 – 9.20 Engelsk Pause 3. lekt. 9.40 – 10.25 Kristendom Motion og bevægelse 4. lekt. 10.25 – 11.10 Musik 5. lekt. 11.40 – 12.25 Idræt Natur/teknik 6. lekt. 12.25 – 13.10 Tysk 7. lekt. 13.20 – 14.05 Studietid (slut 14.25) Historie 8. lekt. 14.05 – 14.50 Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

21 Andet væsentligt Bustiderne tilpasset den nye hverdag.
Forældremøder på de kendte tider. Skole/hjem-samtaler på de kendte tider, dog søges tiderne om muligt at slutte til kl. 17. Lærerne kan kontaktes indenfor deres tilstedeværelse på skolen. Brug derudover skoleintra og i uopsættelige tilfælde ledelsen. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

22 Andet væsentligt Børnene er som udgangspunkt deltagende i studietid/lektiehjælp, evt. framelding til klasselæreren på Forældreintra fra forældrene senest kl For klasse er mandagstiden ikke frivillig. Lærerne i klasserne kl Skemaer på plads og tilgængelige en af de sidste dage før sommerferien. Materiale om reformen på skolens hjemmeside under overskriften ”Information angående folkeskolereformen”. Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

23 Verdensmestre? Vi har forberedt os godt til den nye hverdag, men ”et er et søkort at forstå, -et andet skib at føre”. Version 1.0 begynder d Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA

24 Fynslundskolen, folkeskolereform 2014, MA


Download ppt "Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google